IBPB-2-1/4511-107/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy jednorazowo otrzymana nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPB-2-1/4511-107/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. studenci
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 26 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest studentką uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jako studentka tej uczelni, Wnioskodawczyni złożyła w 2014 r. wniosek zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został następnie zaopiniowany przez przewodniczącego rady programowej jednostki organizacyjnej uczelni i po podpisaniu przez rektora uczelni złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aby otrzymać ww. nagrodę, Wnioskodawczyni musiała spełnić warunki wymienione w Regulaminie Przyznawania Nagród („Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej”).

W listopadzie 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomił Rektora uczelni , iż zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznał w roku akademickim 2014/2015 nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawczyni została wymieniona jako osoba nagrodzona.

Dnia 5 grudnia nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów dla osób nagrodzonych przez Ministra Kultury. Następnie, pod koniec grudnia 2014 r. wypłacono Wnioskodawczyni przelewem nagrodę pieniężną (20.000 zł).

W lutym 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu nagrody w części D, poz.24 - „Nagroda Ministra”, a w poz. 25 wykazano kwotę nagrody (20 000 zł).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, stan faktyczny przemawia za zwolnieniem od podatku dochodowego kwoty 20.000 zł przyznanej w ramach Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Wnioskodawczyni wskazała, iż w rozumieniu art. 21 ust.1 pkt 40 zwolnione od podatku dochodowego są „świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Wnioskodawczyni jest studentką uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust. l pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Jako studentka tej uczelni Wnioskodawczyni złożyła wniosek w 2014 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został następnie zaopiniowany przez przewodniczącego rady programowej jednostki organizacyjnej uczelni i po podpisaniu przez rektora uczelni złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aby otrzymać ww. nagrodę, musiałam spełnić następujące warunki, wymienione w Regulaminie Przyznawania Nagród („Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej”):

Wnioskodawczyni wskazała, że „Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • Zaliczył kolejny rok studiów;
 • Nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 • Uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
  • 4,50 jeżeli najwyższą oceną skali ocen jest 5,00
  • 4,70 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50
  • 5,00 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;
 • Został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.”

W listopadzie 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomił Rektora uczelni, iż zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznał w roku akademickim 2014/2015 nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawczyni została wymieniona jako osoba nagrodzona.

W dniu 5 grudnia nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów dla osób nagrodzonych przez Ministra Kultury.

Następnie, pod koniec grudnia 2014 r. wypłacono Wnioskodawczyni przelewem nagrodę pieniężną (20.000 zł). W lutym 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu nagrody w części D, poz.24 - „Nagroda Ministra”, a w poz. 25 wykazano kwotę nagrody (20.000 zł).

Zdaniem Wnioskodawczyni, ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyżej wymieniona jednorazowa nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. jest stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconym z budżetu państwa, oraz przyznanym w związku z przepisami o systemie oświaty, zatem spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, beneficjentem takiej nagrody może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia.

Wnioskodawczyni uważa, że wymieniony wyżej stan faktyczny przemawia za zwolnieniem otrzymanej przez nią kwoty nagrody Ministra od podatku dochodowego i spełnia przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) – student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

W myśl art. 178 ust. 1 powyższej ustawy – stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Stosownie do art. 178 ust. 2 cyt. ustawy – wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

W myśl art. 33 ust. 1 ww. ustawy – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. (...).

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy – uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, sprawuje – w odniesieniu do uczelni artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stosownie natomiast do art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, ze zm.) – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

W myśl § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 610) – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe.

Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy (§ 1 ust. 3 ww. rozporządzenia).

W myśl § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia – nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest studentką uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jako studentka tej uczelni, Wnioskodawczyni złożyła w 2014 r. wniosek zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Aby otrzymać ww. nagrodę Wnioskodawczyni musiała spełnić warunki wymienione w Regulaminie Przyznawania Nagród („Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej”). Dnia 5 grudnia nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów dla osób nagrodzonych przez Ministra Kultury. Następnie, pod koniec grudnia 2014 r. wypłacono Wnioskodawczyni przelewem nagrodę pieniężną (20.000 zł).

Wnioskodawczyni uważa, że otrzymana kwota nagrody spełnia przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe (ulgi, preferencje) stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Z brzmienia powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W świetle powyższych wyjaśnień nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że przyznana jej nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. jest stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconą+ z budżetu państwa, oraz przyznaną w związku z przepisami o systemie oświaty.

Nagroda – jak wykazano powyżej – została przyznana na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która to ustawa nie należy do przepisów o systemie oświaty. Tymczasem zwolnienie z opodatkowania zapewnia przyznanie nagrody na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym a nie na podstawie innych przepisów. Wynika to wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadto treść analizowanego przepisu jednoznacznie wskazuje, że dotyczy on świadczeń pomocy materialnej. Cytowane przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. oraz rozporządzenia z dnia 24 maja 2012 r. nie zawierają w swej treści uregulowań dotyczących „pomocy materialnej”; nie operują takim pojęciem. Z ich treści wynika, iż beneficjent otrzymuje nagrodę za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Zatem brak jest podstaw do zwolnienia tej nagrody na podstawie analizowanego przepisu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wbrew stanowisku Wnioskodawczyni przyznana jej jednorazowa nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne nie spełnia przesłanek do zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym otrzymana kwota nagrody stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy wykazać i opodatkować w zeznaniu podatkowym za 2014 rok.

Wobec powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.