IBPB-1-1/4511-63/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków płatnika związanych z przyznaniem nagród osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą
IBPB-1-1/4511-63/16/ESZinterpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 18 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z przyznaniem nagród osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika związanych z przyznaniem nagród osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - sp. z o.o. (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) w głównej mierze zajmuje się opracowywaniem i komercyjnym wdrażaniem technologii dla suplementów diety oraz produktów kosmetycznych i farmaceutycznych. W celu promowania i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej zasad oraz korzyści związanych z suplementacją i stosowaniem swoich produktów oraz wzrostu ich sprzedaży, Spółka zamierza zlecić firmie (zwanej dalej agencją marketingową), która świadczy na jej rzecz usługi marketingowe zorganizowanie konkursu dla farmaceutów. Oznacza to, że agencja marketingowa odpowiadać będzie za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, w tym za wydanie nagród. Wnioskodawca zaś wystąpi w roli Sponsora konkursu. W związku z tym Wnioskodawca zwróci agencji kwotę stanowiącą wartość nagród. Konkurs skierowany będzie wyłącznie do osób fizycznych o wykształceniu farmaceutycznym, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, albo wykonujących dane czynności na podstawie łączącej je z Apteką umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W konkursie nie będą mogli uczestniczyć zarówno pracownicy Organizatora, jak i pracownicy Sponsora. Zgodnie z regulaminem, konkurs o ustalonej nazwie realizowany będzie w określonych okresach rozliczeniowych, składać się będzie z dwóch etapów i polegać będzie na nagrodzeniu tych osób zaangażowanych w dystrybucję opracowanych przez Wnioskodawcę produktów, którzy wykażą najlepszą wiedzę i znajomość z zakresu zagadnień dotyczących suplementacji i stosowania określonych produktów. W I etapie konkursu przyznawane będą Uczestnikom punkty z tytułu sprzedaży produktów Sponsora na rzecz klientów detalicznych Aptek według wartości punktowej określonej w regulaminie. W regulaminie wskazana zostanie również ilość osób, która uzyskawszy w I etapie konkursu w danym okresie rozliczeniowym największą ilość punktów (jednocześnie nie mniejszą niż ilość punktów wskazana w regulaminie) może zostać zakwalifikowana do II etapu. Podczas II etapu farmaceuci odpowiadać będą na pytanie konkursowe dostępne na platformie, której są użytkownikami. W regulaminie wskazana zostanie ilość osób, która jako pierwsza udzielając prawidłowej odpowiedzi na nie uprawniona będzie do otrzymania nagrody. Organizator konkursu powoła komisję konkursową. Komisja ta wyłoni określoną w regulaminie liczbę laureatów tj. tych którzy zgromadzą największą liczbę punktów w I etapie konkursu i odpowiedzą prawidłowo na wszelkie pytania konkursowe w II etapie konkursu. Pierwsze miejsce przypadnie osobie, która zgromadzi największą liczbę punktów w I etapie oraz jako pierwsza udzieli prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe II etapu. Nagrody, w postaci kart przedpłaconych o wartości odpowiadającej liczbie punktów zgromadzonych w I etapie konkursu, zostaną dostarczone do laureatów konkursu za pośrednictwem Organizatora.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem przez laureatów nagród jest Organizator konkursu, w sytuacji gdy laureatami są osoby, które wykonują na rzecz apteki czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ...

(część pytania oznaczonego we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „u.p.d.o.f.”), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei art. 10 cytowanej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, który obejmuje m.in. przychody ze stosunku pracy, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.

I tak zgodnie z art. 12 u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast w myśl art. 14 u.p.d.o.f., za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f stanowi, że za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W ocenie Spółki, nie sposób uznać, że przedmiotowe nagrody będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla świadczeń związanych ze źródłami przychodu, o którym mowa w art. 12 i art. 14, gdyż wzięcie udziału w konkursie nie wynika z łączących Organizatora lub Sponsora z uczestnikami konkursu stosunków pracy, czy też umów o współpracy w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, ale z odrębnego regulaminu konkursu. Brak istnienia związku wygranych z tymi źródłami implikuje zasadność ich uznania za przychód z innego źródła.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe przedsięwzięcie jest konkursem, stąd do opodatkowania opisanych nagród zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., zgodnie z którym, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Brzmienie tego przepisu, potwierdza, że ustawodawca nie przewiduje odrębnego trybu rozliczania podatku od wygranych w konkursach uzależnionego od statusu uczestnika, w szczególności nie nakazuje odrębnego opodatkowania nagrody otrzymanej z tytułu zwycięstwa w konkursie związanym z prowadzoną przez uczestnika działalnością gospodarczą.

Kwestie dotyczące obowiązków płatnika w zakresie przedmiotowych nagród regulują przepisy art. 41 i 42 u.p.d.o.f. W omawianym przypadku właściwe zdefiniowanie płatnika jest o tyle istotne, że to właśnie na nim ciąży obowiązek pobrania od wygranych w konkursach zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułów określonych w 30 ust. 1 pkt 2, tj. z tytułu wygranych w konkursach. Również w kontekście tego przepisu podkreślenia wymaga fakt, że nie przewidziano żadnego odstępstwa od obowiązków płatnika w przypadku wydawania nagród osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Gdyby bowiem ustawodawca zamierzał zwolnić podatnika z takiego obowiązku wówczas zastosowałby analogiczną konstrukcję jak w przypadku rozwiązania przewidzianego w art. 41 ust. 2.

Na mocy art. 42 ust. 1 i ust. 1a u.p.d.o.f., płatnicy, o których mowa powyżej przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) oraz przesyłają roczne deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8AR) - do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jak wynika z art. 41 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f., w razie gdy przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze, zwycięzca (laureat) ma obowiązek wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku - jeszcze przed udostępnieniem nagrody. Z przepisów wynika zatem, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest podmiot, który dokonuje świadczenia, stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne.

Podkreślić należy, że płatnikami są takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku. W omawianym przypadku podmiotem dokonującym wypłaty nagród będzie Organizator konkursu. Z regulaminu będzie wynikało, że jest nim agencja marketingowa - co oznacza, że to pomiędzy tym podmiotem a osobami uprawnionymi do otrzymania nagród będzie istniała więź zobowiązaniowa.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że Organizator jako stawiający do dyspozycji laureatów nagrody w postaci kart przedpłaconych będzie płatnikiem i w związku z tym to na nim ciążył będzie obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku nagród wręczanych osobom (...) współpracującym z aptekami w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w celu promowania i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej zasad oraz korzyści związanych z suplementacją i stosowaniem swoich produktów oraz wzrostu ich sprzedaży, zamierza zlecić innej firmie zorganizowanie konkursu dla farmaceutów. Oznacza to, że firma ta odpowiadać będzie za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, w tym za wydanie nagród. Wnioskodawca zaś wystąpi w roli Sponsora konkursu. W związku z tym Wnioskodawca zwróci agencji kwotę stanowiącą wartość nagród. Konkurs skierowany będzie m.in. do osób fizycznych o wykształceniu farmaceutycznym, wykonujących dane czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zgodnie z regulaminem, konkurs o ustalonej nazwie realizowany będzie w określonych okresach rozliczeniowych, składać się będzie z dwóch etapów i polegać będzie na nagrodzeniu tych osób zaangażowanych w dystrybucję opracowanych przez Wnioskodawcę produktów, którzy wykażą najlepszą wiedzę i znajomość z zakresu zagadnień dotyczących suplementacji i stosowania określonych produktów. Nagrody, w postaci kart przedpłaconych o wartości odpowiadającej liczbie punktów zgromadzonych w I etapie konkursu, zostaną dostarczone do laureatów konkursu za pośrednictwem Organizatora.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w konkursie organizowanym przez Spółkę, to ani Organizator ani Wnioskodawca nie będą zobowiązani do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie .

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.