DD3.8222.2.362.2015.MCA | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku „nagrody ministra”
DD3.8222.2.362.2015.MCAinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. studenci
 3. stypendia
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 05 stycznia 2015 r. Nr IPTPB2/415-562/14-2/PK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani ... (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2014 r. (data wpływu 09 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagrody pieniężnej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 października 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wydanie interpretacji w jej indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny. Od 2011 r. Wnioskodawczyni jest studentką uczelni artystycznej, opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). Jako studentka uczelni, tj. Akademii Muzycznej im. ... w ..., w listopadzie 2013 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Rektora uczelni o uzyskanie nagrody motywacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został wstępnie zaopiniowany przez Przewodniczącego Rady Programowej jednostki organizacyjnej uczelni i po podpisaniu przez Rektora uczelni złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z regulaminem „Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej”, aby otrzymać nagrodę Wnioskodawczyni musiała spełnić łącznie następujące warunki:

 1. „Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zaliczył kolejny rok studiów;
  2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
  3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
   • 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
   • 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
   • 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00,
  4. został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.
 1. Średnia ocen, o której mowa wyżej, wylicza się jako średnią arytmetyczną o podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen, o której mowa w ust. 1 wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia”.

Dnia 2 grudnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał, zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 610), w roku akademickim 2013-2014 nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawczyni została wymieniona jako osoba nagrodzona i zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia została umieszczona na liście osób nagrodzonych na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W grudniu 2013 r. została Wnioskodawczyni wypłacona nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 24 - „nagroda ministra”, a w poz. 25 wykazano kwotę nagrody, tj. 20 000 PLN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nagroda ta została wypłacona ze środków budżetu państwa oraz przyznana w związku z przepisami o systemie oświaty. W związku z tym nagroda ta spełnia przesłanki zwolnienia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) i korzysta ze zwolnienia.

Podobne stanowisko prezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach indywidualnych IPTPB2/415-199/13-4/KSM oraz IPTPB2/415-158/14-2/KSM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, iż stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam co następuje.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Tym samym, standardem prawa podatkowego jest wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążący na wszystkich podmiotach obowiązek uiszczania podatku dochodowego (....), a zwolnienia (...) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej, to jest powszechności i równości opodatkowania (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1996 r., sygn. akt K 22/95).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT, wolne od podatku są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przytoczony przepis stanowi wyjątek od wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy PIT zasady powszechności opodatkowana, a co za tym idzie jego zastosowanie wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

 • otrzymane świadczenie musi być pomocą materialną,
 • pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub Prawa o szkolnictwie wyższym,
 • źródłem finasowania pomocy materialnej musi być budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego lub środki własne szkół i uczelni,
 • beneficjentem pomocy materialnej musi być uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia.

Niespełnienie, którejkolwiek z ww. przesłanek wyklucza możliwość objęcia otrzymanego świadczenia dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT.

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż niewątpliwie, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT dotyczące charakteru otrzymanego świadczenia, źródła finansowania oraz beneficjenta otrzymanego świadczenia (nagrody pieniężnej) są spełnione. Nie jest natomiast spełniony warunek, zgodnie z którym pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Należy bowiem zauważyć, iż złożenie do rektora uczelni wniosku o przyznanie nagrody, stosownie do postanowień art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub otrzymanie nagrody za wyniki w nauce dla studentów uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy materialnej na podstawie przepisów tej ustawy lub przepisów o systemie oświaty.

Obowiązujące przepisy w sposób precyzyjny określają zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży. Przyznanie pomocy materialnej dla studentów na podstawie wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym określa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydane na podstawie art. 187 tej ustawy rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Na podstawie art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie tego stypendium dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii ministra nadzorującego uczelnię.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa także wskazane wyżej rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W świetle powyższego, nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury udzielona - jak wynika z treści wniosku - na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) nie jest świadczeniem pomocy materialnej dla studentów przyznanym na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym. Nie jest również świadczeniem pomocy materialnej przyznanym na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, gdyż ze swej istoty system oświaty nie dotyczy szkół wyższych oraz kształcenia studentów. Powyższe wyklucza zatem możliwość zastosowania względem ww. nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT. Przedmiotowa nagroda nie spełnia bowiem jednego z warunków jakim jest jej przyznanie na podstawie przepisów o systemie oświaty lub Prawa o szkolnictwie wyższym.

Tym samym, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym otrzymana nagroda korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy PIT.

Odnosząc się natomiast do przywołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, iż nie stanowią one źródła prawa. Interpretacja indywidualna ma charakter indywidualny polegający na prawnej ocenie przedstawionego w konkretnym wniosku interpretacyjnym stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w kontekście zadanego przez wnioskodawcę pytania oraz jego stanowiska. Tym samym organ interpretacyjny nie jest związany (wcześniejszymi) interpretacjami, ani też nie stanowią one podstawy ochrony prawnej innego wnioskodawcy.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 05 stycznia 2015 r. Nr IPTPB2/415-562/14-2/PK.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.