DD3.8222.2.287.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego wg zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy, otrzymujących jednocześnie wynagrodzenie z klubu osobiście wykonywanej działalności sportowej?
DD3.8222.2.287.2015.OBQinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. nagrody w konkursach
  4. opodatkowanie
  5. płatnik
  6. sport
  7. zwolnienia przedmiotowe
  8. środki masowego przekazu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2012 r. Nr IBPB II/1/415-1065/11/BD wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację i uznaje, że stanowisko (Wnioskodawcy) przedstawione we wniosku z dnia 26 grudnia 2011 r. (data wpływu 28 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród sportowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2011 r. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w jej indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca jest klubem sportowym, którego celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz organizacji zajęć z tych dziedzin. Działalność klubu sportowego koncentruje się w szczególności wokół sekcji piłki nożnej. W ramach tejże sekcji klub sportowy prowadzi drużynę piłki nożnej, która występuje w rozgrywkach piłkarskich. Dla realizacji celów statutowych wypłacane są zawodnikom i trenerom świadczenia z tytułu osobiście wykonywanej działalności sportowej, określone w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca oprócz wypłat określonych w zdaniu poprzednim zamierza również przyznawać swoim zawodnikom klubowym jak również ich trenerom nagrody. Wypłacane nagrody dotyczyłyby konkretnych sytuacji i nie byłyby związane z całokształtem działalności sportowej zawodnika, czy też trenera. Nagrody te przyznawane byłyby w przypadku wygrania meczy piłkarskich w ramach rozgrywek piłkarskich (ligowych), jak również w sytuacji uzyskania wyniku remisowego; w jednym miesiącu możliwe byłoby wypłacanie kilku nagród (za kilka meczy). Rozgrywki ligowe piłki nożnej przeprowadzane są w oparciu o ściśle określony regulamin rozgrywek obowiązujący w danym sezonie sportowym. Zasady nagradzania byłyby określone w regulaminie ustalonym przez Zarząd Klubu.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego wg zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy, otrzymujących jednocześnie wynagrodzenie z klubu z tytułu osobiście wykonywanej działalności sportowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje definicji konkursu. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego, za konkurs należy uznać przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminacje najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac itp., zwykle wyróżnianych nagrodami. Mając na względzie powyższą definicję Wnioskodawca uważa, iż rozgrywki ligowe są konkursem sportowym – współzawodnictwem, rywalizacją, mającą na celu wyłonienie najlepszych i uhonorowanie zwycięzcy. Zatem jeżeli nagrody związane bezpośrednio z rozgrywkami przyznane zostaną, zgodnie z regulaminem rozgrywek zatwierdzonych przez Zarząd Klubu oraz nagrody te nie są związane z całokształtem działalności sportowej zawodnika i trenera, to należy je oddzielić od przychodu zawodników i trenerów, uzyskanego z działalności wykonywanej osobiście i opodatkować według zasad określonych art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłaconych zawodnikom i trenerom nagród sportowych, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 zł podatek wynosi 10%. Natomiast nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, których jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT wynika, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę swoim zawodnikom oraz trenerom nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe, tj. za wygranie meczy piłkarskich w ramach rozgrywek piłkarskich (ligowych), jak również w sytuacji uzyskania wyniku remisowego, nie są wygranymi w konkursie i nie będzie do nich mieć zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to "impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami".

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że przedmiotowe nagrody wypłacane są wyłącznie zawodnikom i trenerom drużyny Wnioskodawcy, którzy nie rywalizują ze sobą, ale wręcz przeciwnie – mają wspólny cel, np. wygranie meczu, bądź uzyskanie wyniku remisowego. Drużyna przeciwna oraz jej trener (rywale) nie są uczestnikami „konkursu” organizowanego przez Wnioskodawcę. W przypadku wygrania meczu piłkarskiego przez drużynę przeciwną Wnioskodawca nie wypłaca tej drużynie oraz jej trenerowi nagrody pieniężnej za wygranie tego meczu.

Fakt, że w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu mogą brać udział wyłącznie zawodnicy i trenerzy jego drużyny świadczy o tym, że w rzeczywistości nie mamy do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy z tytułu ich działalności sportowej. Przedmiotowe nagrody stanowią w rzeczywistości dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki w działalności sportowej. Celem przedsięwzięcia Wnioskodawcy jest motywowanie zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy do efektywniejszej gry, poprawy wyników, co niewątpliwie przyczyni się także do osiągnięcia określonych zysków przez organizatora przedsięwzięcia, czyli Wnioskodawcę.

A zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne (niezależnie od kwoty) nie są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, jak również nie ma do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Wobec powyższego należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 28 marca 2012 r. Nr IBPB II/1/415-1065/11/BD, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.