DD3/033/135/CRS/11/RD-126125/13 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów z tytułu nagród pieniężnych otrzymywanych przez zawodników i ich trenerów.
DD3/033/135/CRS/11/RD-126125/13interpretacja indywidualna
  1. klub sportowy
  2. konkursy
  3. nagrody
  4. nagrody w konkursach
  5. opodatkowanie
  6. płatnik
  7. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2010 r. Nr ILPB2/415-1214/09-5/ES, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Miejskiego Klubu Sportowego (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 grudnia 2009 r., uzupełnionym pismem złożonym w dniu 1 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród pieniężnych, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – działając na podstawie § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 14 grudnia 2009 r., uzupełniony w dniu 1 marca 2010 r., w którym przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Klub sportowy jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Jedną z sekcji klubu jest sekcja piłki nożnej, w ramach której drużyna występuje w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki ligowe piłki nożnej przeprowadzane są w oparciu o ściśle określony regulamin rozgrywek obowiązujący w danym sezonie sportowym.

Klub sportowy wypłaca swoim zawodnikom oraz trenerom nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe, tj. za zdobyte punkty w meczach piłkarskich. Zasady nagradzania określone są w regulaminie ustalanym przez Zarząd Klubu.

W przyszłości Zarząd Klubu planuje wprowadzenie nagród pieniężnych za zajęcie określonego miejsca w rozgrywkach na koniec rundy lub sezonu, a także nagród pieniężnych dla zdobywcy bramek i jego asystenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane przez zawodników i ich trenerów z tytułu nagród pieniężnych otrzymywanych za zdobyte punkty w meczach piłkarskich, za zajęcie określonego miejsca w rozgrywkach na koniec rundy lub sezonu oraz nagród dla zdobywcy bramek i jego asystenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymienione w p. 55 wniosku nagrody wypłacane zawodnikom i trenerom należy zakwalifikować jako nagrody wygrane w konkursie sportowym i opodatkować na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie podał w przepisach podatkowych definicji konkursu, dlatego należy posłużyć się ogólną definicją zawartą w słowniku języka polskiego, która określa konkurs jako przedsięwzięcie m.in. o charakterze sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, zwykle wyróżnianych nagrodami. Należy zauważyć, że regulamin rozgrywek określany przez związek sportowy jest programem konkursu, który określa zasady rywalizacji w danej dziedzinie sportu, zarówno w każdym meczu z osobna (zwycięża ten, kto strzeli więcej bramek) jak i w całej rundzie czy sezonie rozgrywkowym (rywalizacja o zajęcie jak najwyższego miejsca w klasyfikacji).

Zasady przyznawania nagród określa regulamin nagradzania zatwierdzany przez Zarząd Klubu. Dlatego, w ocenie Wnioskodawcy, wypłaty nagród za osiągnięte wyniki sportowe należy uznać za nagrody wygrane w konkursach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2010 r. Nr ILPB2/415-1214/09-5/ES uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego za prawidłowe.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., zwanej dalej „ustawą PIT”.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT wynika, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę swoim zawodnikom oraz trenerom nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe, tj. za zdobyte punkty w meczach piłkarskich, za zajęcie określonego miejsca w rozgrywkach na koniec rundy lub sezonu, a także nagrody dla zdobywcy bramek i jego asystenta, nie są wygranymi w konkursie i nie będzie do nich mieć zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to "impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami".

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że przedmiotowe nagrody będą wypłacane wyłącznie zawodnikom i trenerom drużyny Wnioskodawcy, którzy w celu ich otrzymanie nie będą rywalizować ze sobą, ale wręcz przeciwnie – będą współdziałać w osiągnięciu wspólnego celu, np. wygrania meczu, zajęcia określonego miejsca w rozgrywkach na koniec rundy czy sezonu. Drużyna przeciwna oraz jej trener (rywale) nie są uczestnikami „konkursu” organizowanego przez Wnioskodawcę. W przypadku zdobycia punktu w meczu piłkarskim przez drużynę przeciwną Wnioskodawca nie będzie wypłacać tej drużynie oraz jej trenerowi nagrody pieniężnej za zdobycie punktu.

Fakt, że w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu będą mogli brać udział wyłącznie zawodnicy i trenerzy jego drużyny świadczy o tym, że w rzeczywistości nie mamy do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy z tytułu ich działalności sportowej. Przedmiotowe nagrody będą stanowić w rzeczywistości dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki w działalności sportowej, trenerskiej. Celem przedsięwzięcia Wnioskodawcy jest motywowanie zawodników i trenerów drużyny Wnioskodawcy do efektywniejszej gry, poprawy wyników, co niewątpliwie przyczyni się także do osiągnięcia określonych zysków przez organizatora przedsięwzięcia, czyli Wnioskodawcę.

A zatem w analizowanym opisie zdarzenia przyszłego nie mamy do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, jak również nie będzie mieć do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Kwoty nagród będą natomiast stanowić przychód zawodników i trenerów z działalności wykonywanej osobiście, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy PIT. W konsekwencji od przedmiotowych dochodów Wnioskodawca będzie obowiązany pobrać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy PIT, a następnie przekazać je na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną pobrane, stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy PIT. Natomiast w terminie do końca lutego roku następnego będzie zobowiązany przesłać zawodnikom i trenerom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 marca 2010 r. Nr ILPB2/415-1214/09-5/ES, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.