1061-IPTPB1.4511.198.2016.3.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z przekazywaniem przez Wnioskodawcę na rzecz członków Klubu nagród pieniężnych z tytułu sprzedaży premiowej, Wnioskodawca zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.198.2016.1.RK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 maja 2016 r. (data doręczenia 10 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem ..... w dniu 17 maja 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobową spółką komandytową. W ramach prowadzonej działalności rozpoczął sprzedaż produktów spożywczych (wody mineralne). W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców Wnioskodawca utworzył Program lojalnościowy pn. Klub .... (dalej Klub, bądź Program), którego celem jest popularyzacja asortymentu Wnioskodawcy poprzez Klubową sprzedaż premiową. Członkami Klubu nabywającymi produkty mogą być jedynie osoby fizyczne, zarówno nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące działalność gospodarczą.

Program lojalnościowy Klub ..... zakłada m.in. regularne nabywanie przez członków Klubu produktów w cenie klubowej. Szczegóły Programu określają dostępne na stronie internetowej ... Regulamin oraz Plan Marketingowy. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji z podaniem swoich danych osobowych oraz jednorazowe nabycie towarów za kwotę nie mniejszą niż 180 zł netto (tj. 221,40 zł brutto). Po spełnieniu przewidzianych w Regulaminie i Planie Marketingowym warunków, tj. po zakupie towarów za określoną kwotę oraz polecaniu produktów, członek Klubu otrzymywał będzie nagrody pieniężne. Wnioskodawca przewiduje dla członków Klubu wiele nagród, które będą otrzymywali pod warunkiem spełniania wymogów członkostwa, tj. nabywania nie rzadziej niż co 28 dni na własne potrzeby produktów za kwotę co najmniej 221,40 zł brutto. Nagrody przysługują w sytuacji, gdy zainspirują oni osobę niebędącą jeszcze członkiem Klubu, do przystąpienia do niego, a także za przystąpienie do Klubu osób poleconych przez nowych członków.

Regulamin Programu zawiera następujące zapisy:

 1. Klub .... oświadcza, że pozyskiwanie nagród jest uzależnione wyłącznie od nakładu osobistej aktywności członka Klubu ....,
 2. Klub ... zastrzega, że członek Klubu ....:
  • działa wyłącznie w oparciu o umowę członkowską,
  • nie jest pracownikiem, agentem, pośrednikiem ani komisantem .....,
  • nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu .... oraz podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu lub na rzecz ...., za wyjątkiem tych, które wyraźnie wynikają z Umowy, Regulaminu Klubu ....., Planu Marketingowego,
  • jest niezależny i nie podlega kierownictwu .....

Wysokość nagród została szczegółowo określona w Regulaminie i Planie Marketingowym, dostępnym na stronie internetowej, i tak:

 • za zakupy dokonywane przez nowego bezpośrednio poleconego członka Klubu nagroda wyniesie 40 punktów ... o równowartości 40 zł,
 • za zakupy dokonywane przez osoby polecone przez bezpośrednio poleconego członka Klubu nagroda wyniesie 10 punktów ... o równowartości 10 zł.

Wnioskodawca podkreślił, że nawet w przypadku zgromadzenia przez klienta w danym okresie rozliczeniowym kilku nagród, w tym także nagród dodatkowych, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem, czyli zakupem towarów objętych Programem przez członka Klubu, bądź poprzez zakupy towarów przez osoby, które stały się członkami Klubu na skutek polecenia (dot. nagrody dodatkowej). Nagrody przekazywane są w formie przelewu na indywidualny rachunek członka Klubu na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, tj. w każdy poniedziałek. Zdobyte nagrody mają służyć przede wszystkim utrzymywaniu aktywnego członkostwa, tj. finansowania cyklicznych zakupów produktów, ewentualnie innemu wykorzystaniu przez członka w dowolny sposób, np. wypłatę.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że okres rozliczeniowy wynosi 1 tydzień. Nagroda przysługuje aktywnym członkom Klubu wyłącznie za zgromadzenie określonej ilości punktów w danym okresie rozliczeniowym. Przy jednorazowym zakupie dużej ilości pakietów oraz uzyskaniu punktów z tytułu dokonania zakupów przez poleconych członków nagroda może przekroczyć 760 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy w związku z przekazywaniem przez Wnioskodawcę na rzecz członków Klubu ..... nagród pieniężnych z tytułu sprzedaży premiowej, Wnioskodawca zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nagrody pieniężne wypłacane w ramach Programu Lojalnościowego członkom Klubu ..... dokonującym zakupów w Programie stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zatem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku jest wartość nagród, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nagroda stanowi premię za zakup określonego towaru lub usługi,
 • udzielającym nagrody (fundatorem) jest sprzedawca,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 • nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy. Premia oznacza natomiast m.in. nagrodę. Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda. Odnosząc powyższe do przedstawionych w opisie istniejącego stanu faktycznego działań, które podejmuje Wnioskodawca, wskazać należy, że działania mające na celu promocję i popularyzację produktów Wnioskodawcy poprzez nagrody o charakterze pieniężnym przekazywane Klientom w związku z zakupami dokonywanymi przez członków Klubu, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podkreślił, że Program Lojalnościowy ma m.in. na celu intensyfikację sprzedaży towarów oferowanych klientom przez Wnioskodawcę. Nadto to Wnioskodawca jest również podmiotem finansującym wypłatę nagród przekazywanych członkom Klubu z tytułu zakupu towarów dokonanych w ramach Programu. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawione powyżej uwagi dotyczące pojęcia sprzedaży premiowej, wypłacane członkom Klubu, będącym konsumentami, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), nagrody pieniężne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkiem powyższego, w takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku nagrody, której wartość będzie przekraczać 760 zł, podatek w wysokości 10% pobierany będzie przez Wnioskodawcę od całej wartości nagrody i odprowadzany do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy. Nagrody pieniężne przekazywane zaś członkom Klubu będącymi przedsiębiorcami, ze wzmiankowanego zwolnienia nie będą korzystać, w związku z czym, w ich przypadku podatek w wysokości 10% będzie pobierany od każdej nagrody.

Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że w zakresie stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, spełnione są wszystkie warunki uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, tj.:

 • nagrody są związane ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł,
 • otrzymywane nagrody nie będą pozostawały w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności, co jest elementem stanu faktycznego.

Wnioskodawca wskazał, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody związane ze sprzedażą premiową. Zdaniem Wnioskodawcy należy wobec tego podzielić analogiczne zapatrywania wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2006 r., w sprawie II FSK 304/05 (publ. Lex nr 261965), dotyczącym nagród związanych ze sprzedażą premiową, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i niemających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „nagrody związane ze sprzedażą premiową” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Potwierdza to także wykładnia systemowa wewnętrzna, gdyż przepisy dotyczące źródeł przychodów zawarte zostały w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdziału 2 (art. 10 do art. 20), zaś przepisy dotyczące podstawy obliczenia i wysokość podatku znajdują się w Rozdziale 6. W przepisach tych ogólna reguła dotycząca podstawy obliczenia podatku z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotycząca dochodu ustalonego zgodnie z art. 9 i art. 24 ust. 1 i 2 została ograniczona zastrzeżeniami wynikającymi z art. 29-30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przesądza to zatem, że regulacja art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności. Również w przypadku przedsiębiorców opłacających podatek liniowy z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto zastrzeżenie, że regulacja ta nie dotyczy dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy chciał wyłączyć nagrody związane ze sprzedażą premiową, związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek sprzedaży premiowej z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania nagrody. Jednocześnie zauważyć należy, że sprzedaż premiowa związana z działalnością gospodarczą także objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym przewidzianym w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiące przychód z tej działalności, wyłączone zostały jedynie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś z zakresu zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dowodzi to, że ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i stosownie do tego konstruuje opodatkowanie związanych z nią nagród, wprost uwzględniając przy tym związek nagród z działalnością gospodarczą podatnika - zdobywcy nagrody.

Potwierdzeniem słuszności pobierania podatku wg zryczałtowanej stawki 10% przez organizatora sprzedaży premiowej był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. II FSK 232/13). Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z tym wyrokiem nie należy w przypadku sprzedaży premiowej stosować rozgraniczenia między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (konsumentami) i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorcami). Wnioskodawca wskazał, że zdaniem Sądu, ustawa nie przewiduje wyraźnie żadnych odmiennych zasad rozliczeń dla nagród w sprzedaży premiowej dla przedsiębiorców, ani nie ogranicza stosowania zryczałtowanej stawki 10% pobieranej przez organizatora tylko do nagród dla konsumentów. Te same zasady rozliczeń powinny dotyczyć więc wszystkich nagród dla osób fizycznych, nawet przedsiębiorców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m.in. w:

 • pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 - inne źródła.

W myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dodać należy, że w świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

-podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze wyżej powołany przepis prawa należy stwierdzić, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców utworzył Program Lojalnościowy pn. Klub ...., którego celem jest promocja i popularyzacja asortymentu Wnioskodawcy poprzez Klubową sprzedaż premiową. Członkami Klubu nabywającymi produkty mogą być osoby fizyczne, zarówno nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Po spełnieniu przewidzianych w regulaminie i planie marketingowym warunków, tj. po zakupie towarów za określoną kwotę oraz polecaniu produktów, członkowie Klubu otrzymywać będą nagrody pieniężne o jednorazowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł i przekraczającej kwotę 760 zł. Nagrody te przysługiwać będą członkom Klubu wyłącznie za zgromadzenie określonej ilości punktów w danym okresie rozliczeniowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji gdy jednostkowa wartość oferowanej przez Wnioskodawcę nagrody związanej ze sprzedażą premiową, wypłacanej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która usługi objęte sprzedażą premiową będzie nabywać na cele osobiste i nie przekroczy kwoty 760 zł, to będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. W tej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykonywania funkcji płatnika. W przypadku zaś, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy 760 zł, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% otrzymanej nagrody.

Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą, zauważyć należy, że analiza treści normy prawnej sformułowanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ww. przepisów, okoliczność uzyskania nagrody ma bezpośredni wpływ na wysokość przychodów z tej działalności, tym samym i dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Zdaniem tutejszego Organu nie ma zastosowania w tym przypadku odrębne opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z tym ww. nagrody będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, niekorzystający z ww. zwolnienia. Tym samym osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania. W tym przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Informuje się, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, gdyż nagrody otrzymywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jak wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.