0113-KDIPT3.4011.234.2017.1.SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Gmina prawidłowo pobrała 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody w wysokości 500 zł (nagroda 5000 zł) przyznanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu, zaliczając nagrodę do przychodów z wygranych w grach i konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2017 r. (data wpływu 25 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 7 września 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagrody za udział w konkursie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagrody za udział w konkursie.

Następnie pismem złożonym w dniu 7 września 2017 r., Wnioskodawca uzupełnił wniosek poprzez wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 6 lutego 2017 r. na stronie internetowej ... został ogłoszony przez Gminę ... konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w .... Na potrzeby konkursu został opracowany regulamin, który szczegółowo określał zasady, warunki uczestnictwa oraz wymogi prac konkursowych, a także rodzaje i wysokość nagród, jak i sposób wyłonienia zwycięzców. Konkurs był skierowany do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i podmiotów występujących wspólnie, jako wspólnicy spółki cywilnej, konsorcjów oraz członków zespołów autorskich. W konkursie istniał element współzawodnictwa, tzn. wyłonienie zwycięzców na podstawie najlepszej pracy konkursowej. Prawa autorskie, zgodnie z regulaminem, były przenoszone z chwilą przyjęcia nagrody na zamawiającego, czyli na Gminę Miejską, a autor wyraził zgodę na przetwarzanie pracy konkursowej i korzystanie w całości lub dowolnych fragmentach. Zgodnie z regulaminem, konkurs rozstrzygnięto w dniu 25 kwietnia 2017 r. oraz przyznano 3 nagrody. Jedną z nagród w wysokości 5 000 zł otrzymała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu. Gmina potrąciła z nagrody 10% podatek zryczałtowany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek ten został odprowadzony do dnia 20 następnego miesiąca do Urzędu Skarbowego w ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina prawidłowo pobrała 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody w wysokości 500 zł (nagroda 5000 zł) przyznanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu, zaliczając nagrodę do przychodów z wygranych w grach i konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jakie uzyskał przedsiębiorca podlegają, opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl ww. artykułu, jeżeli przedsiębiorca otrzymał przychód, który ma związek z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności, to wówczas ten przychód powinien zaliczyć do ogółu przychodów z tej działalności w celu opodatkowania podatkiem dochodowym, jednak art. 10 ww. ustawy nie wymienia nagród, jako źródeł przychodu związanych z działalnością gospodarczą. Natomiast art. 41 ust. 4 ww. ustawy zobowiązuje płatników, którzy fundują nagrody do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat, świadczeń z tytułów określonych między innymi w art. 30 ust. 1 pkt 2.

W związku z powyższym, zasadne było pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od przyznanej nagrody w konkursie architektonicznym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, ponieważ art. 30 nie zawiera ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a wskazuje tylko rodzaj dochodów (przychodów), od których pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Wnioskodawca wskazał, że takie stanowisko zajął również sąd administracyjny w wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 232/13.

W ocenie Wnioskodawcy, Gmina miała prawo pobrać od przyznanej nagrody 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłami przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przepis art. 14 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stosowanie do treści art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku takich konkursów warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że Wnioskodawca, jako organizator konkursu, którego laureatem była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, biorąca udział w tym konkursie w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (związaną z tematem konkursu), nie był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tytułu wypłaconej laureatowi nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi dokonać samoopodatkowania przychodu uzyskanego w związku z uczestnictwem w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę, na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Tutejszy Organ wskazuje, że w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca przytoczył nieistniejący w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 41 ust. 1 pkt 4. Jednakże, mając na uwadze treść przedmiotowego wniosku Organ przyjął, że Wnioskodawca miał na uwadze art. 41 ust. 4 ww. ustawy.

Odnosząc się natomiast do powołanego wyroku Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że dotyczy on konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika podjętego w określonym stanie faktycznym i jest wiążący tylko w tej sprawie. Dlatego, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla Organu wydającego interpretację indywidualną. Każda sprawę organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.