0113-KDIPT3.4011.172.2017.1.JR | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród z tytułu awansu do czwartej ligi oraz z tytułu wygrania lub zremisowania konkretnego meczu piłkarskiego, uzyskanych przez zawodników i trenerów (zarówno tych otrzymujących stypendia sportowe, jak i tych nieotrzymujących żadnego wynagrodzenia), według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. pkt 68 powyższej ustawy?
0113-KDIPT3.4011.172.2017.1.JRinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. przychód
  4. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 30 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród sportowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem prowadzącym klub sportowy koncentrujący się wokół sekcji piłki nożnej. Utrzymuje się ze składek członków oraz dotacji i grantów. Jego celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz organizowanie zajęć z tych dziedzin. Wnioskodawca nie prowadzi działalności o charakterze zarobkowym, a wypracowane dochody w całości przeznaczane są na sfinansowanie prowadzonej działalności statutowej. Oprócz grup młodzieżowych klub sportowy prowadzi drużynę piłki nożnej, która występuje w rozgrywkach piłkarskich. MKS ... właśnie awansował do IV ligi. Część zawodników i trenerów drużyny otrzymuje świadczenia określone w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci stypendiów. Stypendia są przyznawane na okres kilku miesięcy na miarę możliwości finansowych klubu. Część zawodników nie otrzymuje za swą grę żadnej gratyfikacji. Ze względu na awans do czwartej ligi, w czerwcu klub sportowy wypłacił zawodnikom nagrody finansowe. Wypłacił też nagrody za wygrane i zremisowane mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych. Klub zamierza również w przyszłości wypłacać tego typu nagrody. Nagrody przyznawane są za konkretne sytuacje (wygranie lub zremisowanie meczu) w różnej wysokości dla poszczególnych zawodników, zgodnie z regulaminem nagradzania ustalonym przez Zarząd Klubu. Pierwszy trener otrzymuje 100% przyznanej stawki, drugi trener 50%, bramkarz i zawodnicy od 20% do 50% (w zależności od ilości bramek obronionych, strzelonych itp.). W przypadku rozgrywek ligowych 100% nagrody za wygrany mecz to rząd 70 zł. Nagrody za awans ligowy były wyższe i sięgały kilkuset złotych. Nagrody za każdy mecz są naliczane osobno. Rozgrywki ligowe piłki nożnej są przeprowadzane w oparciu o ściśle określony regulamin rozgrywek obowiązujący w danym klubie sportowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród z tytułu awansu do czwartej ligi oraz z tytułu wygrania lub zremisowania konkretnego meczu piłkarskiego, uzyskanych przez zawodników i trenerów (zarówno tych otrzymujących stypendia sportowe, jak i tych nieotrzymujących żadnego wynagrodzenia), według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. pkt 68 powyższej ustawy?

Tutejszy Organ wskazuje, że w pytaniu Wnioskodawca wskazał art. 21 ust. pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tutejszy Organ przyjął, że Wnioskodawca miał na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że od nagród z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Art. 21 ust. 1 pkt 68 zwalnia z rzeczonego podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje definicji konkursu. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminacje najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, rozgrywki ligowe są konkursem sportowym - współzawodnictwem, rywalizacją mającą na celu wyłonienie najlepszych i uhonorowanie zwycięzcy. Zatem, jeśli nagrody związane z rozgrywkami przyznane zostaną zgodnie z regulaminem rozgrywek zatwierdzonym przez Zarząd Klubu i wypłacane będą za wygrane, bądź zremisowane mecze oraz za niewątpliwe osiągnięcia jakimi jest awans do wyższej ligi, to można je opodatkować według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy.

Reasumując nagrody sportowe, których wartość nie przekracza 760 zł zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych, a powyżej 760 zł podatek wynosi 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. W myśl art. 13 pkt 2 cyt. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, natomiast od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika natomiast, że przedmiotowe nagrody będą wypłacane wyłącznie trenerom i zawodnikom drużyny Wnioskodawcy, którzy w celu ich otrzymania nie będą rywalizować ze sobą, ale wręcz przeciwnie – będą współdziałać w osiągnięciu wspólnego celu, np. awansu do określonej ligi, wygrania meczu lub uzyskania wyniku remisowego. Drużyna przeciwna (rywale) nie są uczestnikami „konkursu” organizowanego przez Wnioskodawcę. W przypadku wygrania meczu piłkarskiego przez drużynę przeciwną Wnioskodawca nie będzie wypłacać tej drużynie nagrody pieniężnej.

Fakt, że w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu będą brali udział wyłącznie trenerzy i zawodnicy Jego klubu, świadczy o tym, że w rzeczywistości nie mamy do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia trenerów i zawodników drużyny Wnioskodawcy z tytułu ich działalności sportowej. Przedmiotowe nagrody będą stanowić w rzeczywistości dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki w działalności sportowej. Celem przedsięwzięcia jest motywowanie trenerów i zawodników drużyny Wnioskodawcy do efektywniejszej gry, poprawy wyników, co niewątpliwie może przyczynić się także do osiągnięcia określonych zysków przez organizatora przedsięwzięcia, czyli Wnioskodawcę.

Zatem, w analizowanym opisie stanu faktycznego nie mamy do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 powoływanej ustawy, jak również nie będzie miał do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Kwoty wypłaconych nagród stanowią przychód trenerów i zawodników z działalności wykonywanej osobiście, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, od przedmiotowych dochodów Wnioskodawca będzie obowiązany pobrać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, a następnie przekazać je na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną pobrane, stosownie do art. 42 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie bowiem z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Ponadto w terminie do końca lutego roku następnego Wnioskodawca będzie zobowiązany przesłać zawodnikom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Przepis ten mówi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Płatnicy oraz podmioty wymienione w art. 45ba ust. 2, którzy wybrali składanie informacji oraz rocznego obliczania podatku w formie dokumentu pisemnego, informacje oraz roczne obliczenie podatku sporządzone w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 45ba ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie trenerzy i zawodnicy klubowi w związku z uzyskaniem nagród pieniężnych z tytułu awansu do ligi, za wygranie lub zremisowanie meczów piłkarskich osiągną przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Od dochodu z tego tytułu Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany będzie obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach wskazanych w niniejszej interpretacji.

W związku z powyższym nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy dotyczącego możliwości zastosowania w niniejszej sprawie zryczałtowanego 10% podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.