0112-KDIL3-2.4011.414.2018.1.MKA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w zakresie zdarzenia przyszłego nr 1 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w zakresie zdarzenia przyszłego nr 1, w zakresie zdarzenia przyszłego nr 2 oraz w zakresie zdarzenia przyszłego nr 3.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca (lub dalej Spółka) prowadzi działalność w zakresie hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych (tzw. produktów FMCG). W ramach prowadzonej działalności, w związku z przyjętą strategią biznesową, Spółka podejmuje szereg działań nakierowanych na zwiększenie sprzedaży. W tym zakresie Spółka organizuje m.in. konkursy i akcje promocyjne polegające np. na sprzedaży premiowej (dalej łącznie: Akcje) skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: Uczestnicy). Zasady Akcji określające m.in. cel, warunki uczestnictwa, warunki zdobycia nagród, każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach. Akcje będą realizowane przez Spółkę jako przyrzeczenie publiczne. Krąg uczestników będzie ograniczony do osób spełniających warunki zakwalifikowania się do udziału w Akcji, co jednak nie zmienia publicznego charakteru przyrzeczenia.

Uczestnicy mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne (dalej łącznie: Nagrody). Wartość Nagród może być różna w zależności od rodzaju Akcji i może przekraczać kwotę 2 000 zł. W przypadku nagród rzeczowych, oprócz nagrody rzeczowej mogą być przewidziane również nagrody pieniężne przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego.

Zdarza się, że w związku z organizacją Akcji Spółka korzysta z usług agencji marketingowych (dalej: Agencja), tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), których zadaniem może być np. opracowanie zasad Akcji, redakcja regulaminów i innych dokumentów związanych z Akcjami, zakup nagród, przekazanie nagród i wiele innych czynności. Zakres usług Agencji może być bardzo szeroki (kompleksowe przygotowanie Akcji, przeprowadzenie Akcji włącznie z zakupem i przekazaniem nagród), ale może też ograniczać się tylko do wybranych czynności (np. tylko przygotowanie regulaminów; tylko wyszukanie nagród, zakup nagród i przekazanie nagród).

Spółka wypłaca Agencji wynagrodzenie za świadczenie usług organizacji Akcji. Ponadto, w przypadku, gdy Agencja ponosi jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z Akcją, np. koszty zakupu Nagród, Spółka jest zobowiązana do zwrotu tych kosztów na podstawie odrębnej faktury, lub też poprzez zapłatę ww. wynagrodzenia powiększonego o dodatkowe koszty. W każdym przypadku zaś to Spółka w całości ponosi koszty Akcji i jest ostatecznym finansującym. Regulamin może zawierać informację o tym, kto jest fundatorem Nagród, mogą zdarzyć się jednak również sytuacje, że regulamin nie będzie zawierał takiej informacji.

Uwzględniając powyższe, w odniesieniu do funkcji pełnionych przez Spółkę i przez Agencję w związku z organizacją Akcji oraz zapisów zawartych w regulaminie w tym zakresie, mogą zdarzyć się następujące sytuacje:

 • Zdarzenie przyszłe nr 1
  Spółka ponosi koszt finansowy Akcji w całości, natomiast w regulaminie Akcji jako organizator i podmiot przyrzekający nagrodę występuje Agencja. Agencja dokonuje także zakupu i wydania/wypłaty Nagród z własnych środków i obciąża ich kosztami Spółkę.
 • Zdarzenie przyszłe nr 2
  Spółka ponosi koszt finansowy Akcji w całości, w regulaminie Akcji występuje jako organizator i podmiot przyrzekający Nagrodę. Agencja dokonuje zakupu i wydania/wypłaty Nagród z własnych środków i obciąża ich kosztami Spółkę.
 • Zdarzenie przyszłe nr 3
  Spółka ponosi koszt finansowy Akcji w całości, natomiast w regulaminie Akcji jako organizator występuje Agencja zaś podmiotem przyrzekającym Nagrodę jest Spółka. Agencja dokonuje także zakupu i wydania/wypłaty Nagród z własnych środków i obciąża ich kosztami Spółkę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nr 1, w przypadku, gdy nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród będzie Spółka?
 2. Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nr 2, w przypadku, gdy nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród będzie Spółka?
 3. Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nr 3, w przypadku, gdy nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród będzie Spółka?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź w zakresie zdarzenia przyszłego nr 1, w zakresie zdarzenia przyszłego nr 2 oraz w zakresie zdarzenia przyszłego nr 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 1

W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 1 - płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród, w przypadku wystąpienia obowiązku jego poboru, jest Agencja. Tym samym, Spółka nie będzie jako płatnik zobowiązana do poboru tego podatku.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PDOF, od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile przychód z tytułu tych nagród nie jest objęty zwolnieniem z podatku przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 4 ww. ustawy, płatnikami powyższego podatku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat świadczeń z powyższych tytułów tj. podmioty te są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułu m.in. nagród w konkursach lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Zdaniem Spółki z literalnego brzmienia art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF wynika, że do poboru podatku (pełnienia funkcji płatnika) zobowiązany jest ten podmiot, który dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu nagród. Zwrot „od dokonywanych wypłat (świadczeń)” dotyczy wypłat (świadczeń) dokonywanych przez ten sam podmiot, który jest zobowiązany do poboru podatku. Nie ma natomiast podstaw by z powołanego przepisu wnioskować, że obowiązek poboru podatku oraz przekazywanie wypłat (świadczeń) dotyczą różnych podmiotów.

Jak wynika więc z powyższego, wskazane wyżej przepisy Ustawy o PDOF nie odnoszą się do sytuacji, gdy faktycznie w organizację akcji promocyjnej/konkursu, zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot i pomiędzy tymi podmiotami następuje określony podział funkcji, w tym przede wszystkim w zakresie finansowania i faktycznego wydania nagród.

W opinii Spółki, wobec braku szczególnych uregulowań w tym zakresie, aby ustalić który podmiot pełni rolę płatnika podatku od nagród należy odnieść się do pełnionych przez niego funkcji przy danej Akcji. W opinii Spółki ciężar poboru podatku od nagród spoczywa zatem na podmiocie, który faktycznie (tj. w świetle przepisów prawa) odpowiada przed uczestnikiem za przekazanie nagrody zgodnie zasadami określonymi w regulaminie. Ten bowiem podmiot jest pierwotnym źródłem, od którego uczestnik uzyskuje przychód w postaci nagrody i od którego ten przychód może egzekwować.

W związku z powyższym kluczowym staje się ustalenie, kto w okolicznościach przedstawionego zdarzenia przyszłego powinien zostać uznany za taki podmiot.

W opinii Spółki, w opisanym we Wniosku zdarzeniu przyszłym nr 1, to Agencja. jako podmiot przyrzekający nagrodę zgodnie z zapisami regulaminu jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ jako organizator Akcji odpowiada względem uczestników za jej prawidłowe przeprowadzenie, wyłonienie laureatów i osób uprawnionych do otrzymania nagród, ale także za wydanie Nagród i wszelkie reklamacje.

Zdaniem Spółki o tym, że w analizowanym przypadku to Agencja pełni funkcję płatnika przesądza wprost regulamin danej akcji. Wynika z niego, że wydawanie Nagród należy do zakresu odpowiedzialności Agencji jako podmiotu przyrzekającego nagrodę. To Agencja wydaje Nagrodę uczestnikowi Akcji, który spełni warunki wskazane w regulaminie i jako organizator czyni to przy tym we własnym imieniu - a nie w imieniu Spółki, która w tym przypadku jest tylko fundatorem, gdyż ponosi ekonomiczny ciężar całej Akcji w tym kosztów nagrody. Tym samym, przychód po stronie Uczestnika powstanie w związku z działaniem Agencji reklamowej, a nie Spółki.

Dla powstania tego przychodu nie ma zaś znaczenia działanie Spółki jako fundatora i zlecającego przeprowadzenie Akcji, która na podstawie dalszych rozliczeń zwróci Agencji m.in. równowartość wydanej Nagrody. Spółka nie ponosi bowiem przed Uczestnikami żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Roszczenie Uczestnika o przekazanie Nagrody może być skierowane w analizowanym przypadku jedynie do Agencji. Skoro więc za przekazanie nagrody w świetle prawa odpowiada Agencja, jako podmiot przyrzekający nagrodę, to tylko na niej powinien ciążyć obowiązek dokonania poboru podatku, czyli realizacji obowiązków płatnika. Natomiast Spółka jako fundator, w świetle prawa nie odpowiada przed uczestnikiem za wydanie Nagrody, nie ma więc ani obowiązku ani możliwości potrącenia z niej jakichkolwiek kwot.

Podsumowując, w ocenie Spółki, decydującym dla wskazania funkcji płatnika powinno być określenie, który podmiot w ujęciu prawnym dokonuje przyrzeczenia nagrody. W świetle regulaminu, w omawianym zdarzeniu przyszłym, przyrzeczenia Nagrody dokonuje Agencja. To Agencja, poprzez zapisy zawarte w regulaminie, przyrzeka Nagrodę w przypadku spełnienia wskazanych tam warunków i to Agencja zobowiązana jest tego przyrzeczenia dotrzymać. Co za tym idzie, roszczenia o przekazanie Nagrody mogą być kierowane wyłącznie do niej, nie zaś do Spółki jako fundatora, pomimo tego, że to Spółka finansuje daną Akcję w całości. Koresponduje to z postanowieniami regulaminu wskazującymi, że reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z regulaminem, mogą być zgłaszane przez uczestników do Agencji. Ponadto ostateczną decyzję o wynikach postępowania reklamacyjnego również podejmuje Agencja. Na Spółce jako fundatorze spoczywają jedynie obowiązek zrefinansowania wartości Nagród.

Spółka podkreśla, że przedstawione przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w interpretacjach organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna z 14 maja 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie; sygn. IPPB2/415-210/12-2/AS) jak i w orzecznictwie sądowym. Przykładowo, w wydanym 12 stycznia 2018 r. wyroku (sygn. akt I SA/Po 829/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że to agencja jest płatnikiem, ponieważ to ona jest organizatorem, podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz wydającym nagrodę z własnego majątku.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Spółki, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym nr 1, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród, w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, będzie Agencja. W związku z powyższym Spółka nie będzie zobowiązana do poboru tego podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 2

W opinii Spółki w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nr 2 obowiązki płatnika ciążyć będą na Spółce.

Odnosząc się do powyższego Spółka wskazuje, że uzasadnienie powyższego stanowiska wynika wprost z uzasadnienia przedstawionego w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 1, tj. a contrario w sytuacji, kiedy to Spółka, a nie Agencja będzie organizatorem Akcji, podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz jej fundatorem, a więc spełnione będą wszystkie przesłanki odpowiedzialności za wydanie nagrody i przeprowadzenie Akcji, nie ulega wątpliwości, że to na Spółce ciążyć będą obowiązki płatnika, mimo że od strony technicznej to Agencja może wydawać nagrodę.

W opinii Spółki fakt zaangażowania Agencji jako podmiotu wykonującego faktyczne czynności w większym bądź mniejszym zakresie obejmujące zorganizowanie Akcji nie ma znaczenia dla określenia funkcji płatnika. Płatnikiem jest bowiem podmiot, od którego faktycznie podatnik uzyskuje przychód, czyli w pełni odpowiedzialny za wydanie nagrody, przede wszystkim nie w sensie fizycznym, ale w sensie prawnym.

Mając na uwadze powyższe w opinii Spółki w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym nr 2, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród, w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, będzie Spółka.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 3

W opinii Spółki w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nr 3 obowiązki płatnika ciążyć będą na Spółce.

Odnosząc się do powyższego Spółka wskazuje, iż uzasadnienie powyższego stanowiska wynika wprost z uzasadnienia przedstawionego w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 1, tj. w sytuacji, kiedy to Spółka, a nie Agencja będzie podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz jej fundatorem, a więc spełnione będą wszystkie przesłanki odpowiedzialności za wydanie nagrody, nie ulega wątpliwości, że to na Spółce ciążyć będą obowiązki płatnika.

W opinii Spółki fakt zaangażowania Agencji jako podmiotu wykonującego faktyczne czynności w większym bądź mniejszym zakresie obejmujące zorganizowanie Akcji nie ma znaczenia dla określenia funkcji płatnika. Płatnikiem jest bowiem podmiot, od którego faktycznie podatnik uzyskuje przychód, czyli w pełni odpowiedzialny za wydanie nagrody, przede wszystkim nie w sensie fizycznym, ale w sensie prawnym.

Jak już Spółka wskazała powyżej, w jej ocenie decydującym dla wskazania funkcji płatnika powinno być określenie, który podmiot w ujęciu prawnym dokonuje przyrzeczenia nagrody. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nr 3 w świetle regulaminu przyrzeczenia Nagrody dokonuje Spółka. To Spółka, poprzez zapisy zawarte w regulaminie, przyrzeka Nagrodę w przypadku spełnienia wskazanych tam warunków i to Spółka zobowiązana jest tego przyrzeczenia dotrzymać. Co za tym idzie, roszczenia o przekazanie Nagrody mogą być kierowane wyłącznie do niej.

Mając na uwadze powyższe w opinii Spółki w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym nr 3, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF, będzie Spółka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródło przychodów wskazał inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Wnioskodawca w ramach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży organizuje m.in. konkursy i akcje promocyjne polegające np. na sprzedaży premiowej (dalej łącznie: Akcje) skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: Uczestnicy). Zasady Akcji określające m.in. cel, warunki uczestnictwa, warunki zdobycia nagród, każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach. Akcje będą realizowane przez Spółkę jako przyrzeczenie publiczne. Uczestnicy mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne (dalej łącznie: Nagrody). Wartość Nagród może być różna w zależności od rodzaju Akcji i może przekraczać kwotę 2 000 zł.

Spółka w związku z organizacją Akcji może korzystać z usług agencji marketingowych (dalej: Agencja), których zadaniem może być np. opracowanie zasad Akcji, redakcja regulaminów i innych dokumentów związanych z Akcjami, zakup nagród, przekazanie nagród i wiele innych czynności. Spółka wypłaca Agencji wynagrodzenie za świadczenie usług organizacji Akcji oraz w przypadku, gdy Agencja ponosi dodatkowe koszty związane z Akcją Spółka jest zobowiązana do zwrotu tych kosztów.

W każdym przypadku zaś to Spółka w całości ponosi koszty Akcji i jest ostatecznym finansującym. Regulamin może zawierać informację o tym, kto jest fundatorem Nagród, mogą zdarzyć się jednak również sytuacje, że regulamin nie będzie zawierał takiej informacji.

Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym nr 1: Wnioskodawca ponosi koszt finansowy Akcji w całości, natomiast w regulaminie Akcji jako organizator i podmiot przyrzekający nagrodę występuje Agencja. Agencja dokonuje także zakupu i wydania/wypłaty Nagród z własnych środków i obciąża ich kosztami Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w przypadku, gdy nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród będzie Wnioskodawca.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W oparciu o art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. Agencja będzie na zlecenie Wnioskodawcy przeprowadzać konkursy, ale ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji przedsięwzięć będzie ponosił Wnioskodawca. Wobec tego nie można uznać, że na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w efekcie Agencja nie ponosi ekonomicznego ciężaru wydawanych Nagród w Akcjach oraz działa na zlecenie Wnioskodawcy.

Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ciężar poboru podatku od nagród spoczywa na podmiocie, który faktycznie odpowiada przed uczestnikiem za przekazanie nagrody zgodnie zasadami określonymi w regulaminie. Czyli opinia Wnioskodawcy, że płatnikiem podatku dochodowego w opisanym zdarzeniu przyszłym nr 1 jest Agencja, ponieważ to Agencja zgodnie z zapisami regulaminu jest podmiotem przyrzekającym nagrodę oraz jako organizator akcji odpowiada względem uczestników za jej prawidłowe przeprowadzenie, wyłonienie laureatów i osób uprawnionych do otrzymania nagród, wydanie nagród i wszelkie reklamacje jest błędna.

Powyższe zapisy w regulaminie nie zmieniają faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający, czyli Wnioskodawca. Agencja, która na zlecenie Wnioskodawcy organizuje Konkursy, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, w opisanym zdarzeniu przyszłym nr 1, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Akcji oraz Nagród.

Końcowo, w odniesieniu do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej, stwierdzić należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu administracyjnego, wskazać należy, że stanowisko przyjęte w tym orzeczeniu nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej stanowiska tut. Organu. Powyższe wynika przede wszystkim z przeszkód natury formalnoprawnej. Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.