Nagrody w konkursach | Interpretacje podatkowe

Nagrody w konkursach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody w konkursach. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach organizowanego konkursu, stanowić będzie dostawę towarów i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Po 295/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1544/09 – stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej reprezentowanej przez Adwokata, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy stanowi przychód podlegajacy opodatkowaniu wysokość nagrody otrzymanej w konkursie organizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski?
Fragment:
(...) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c tj podatkiem liniowym. W listopadzie 2005 wziął Pan udział w projekcie organizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i wspomaganym przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga, którego celem było: - promocja i wspomaganie mikroprzedsiębiorczości - wyłonienie najlepszego Mikroprzedsiębiorca Roku 2005 Wnioskodawca otrzymał nagrodę w tym konkursie o wartości 1100 USD. Organizatorzy oświadczyli uczestnikom, że projekt jest w całości finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski. Zdaniem podatnika otrzymana nagroda stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie spełnia wymogów zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy w myśl którego zwolnione są wygrane w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nagrody otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej” należy uznać jako przychód z wygranych w grach i konkursach, do którego ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 10% podatek zryczałtowany?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 5.06.2007 r. znak: OG/005/52/PDII/415-21/07 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród z tytułu udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięzięnnych przy ul. Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej. Pismem z dnia 12.04.2007 r. znak: KU.III.0717-1/63/07 Urząd Miasta Kielce Wydział Księgowości Urzędu zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy nagrody otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej w Kielcach (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2006 r. (data wpływu 06.12.2006 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia, czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.12.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)
2011
1
maj

Istota:
Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagród przekazywanych laureatom konkursu. W szczególności Spółka zwraca się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania w przedmiotowej sprawie przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 29 listopada 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 29 listopada 2005 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka stworzyła panel internetowy, w ramach którego zamierza przeprowadzać konkursy. Konkursy mają w założeniu służyć m.in. zdobywaniu przez Spółkę wiedzy przydatnej do analiz opinii społecznej oraz badania rynku. W celu zachęcenia do udziału w konkursach Spółka zamierza nabywać towary i usługi, przeznaczając je na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Firma nasza wygrała samochód osobowy FIAT Seicento w loterii zorganizowanej przez dostawcę w ramach konkursu dla firm dystrybucyjnych, które zajmują się oferowaniem i sprzedawaniem jej produktów. Wygrany samochód Spółka zamierzawykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód będzie wprowadzony na środki trwałe Spółki celem dokonywania odpisów amortyzacyjnych w koszty działalności. Czy powinniśmy zapłacić podatek 10% zryczałtowany od wartości nagrody.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 15.05.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wygrane w konkursach organizowanych przez Spółkę bądź inny podmiot na zlecenie Spółki, ogłaszanych w środkach masowego przekazu (prasa, radio i telewizja, internet)?
Fragment:
(...) informacji we współczesnych społeczeństwach. Jednak z uwagi na przywołaną i omówioną dyrektywę interpretacyjną, tj. zakaz rozszerzającej wykładni wyjątków w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, nie jest możliwe uznanie Internetu w ogólności za jeden z enumeratywnie wskazanych, w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatkowej, środków masowego przekazu. Uwzględniając przywołane przepisy ustawy podatkowej, organ podatkowy nie podziela poglądu Wnioskodawcy, iż nagrody w konkursach organizowanych przez Niego i ogłaszanych w środkach masowego przekazu w ogólności, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 760 złotych powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Warunkiem bowiem zastosowania zwolnienia przedmiotowego, wskazanego w tym przepisie, jest zorganizowanie i ogłoszenie konkursu przez enumeratywnie wskazane środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), nie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przekazanie towarów bez wynagrodzenia niespełniających definicji prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bądź próbek, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.06.2005 r. tj. po zmianach (art. 7), wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 06.06.2005 r, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko 2 nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka zwraca się z zapytaniem czy przekazanie towarów bez wynagrodzenia - niespełniających definicji prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bądź próbek, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.06.2005 r. tj. po zmianach (art. 7), wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy dla rolnika prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne, otrzymującego nagrodę rzeczową w konkursie - będzie to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy od wartości tej nagrody należy odprowadzić 19%-wy podatek dochodowy i wystawić PIT-8C lub też odprowadzić inny podatek ?
Fragment:
(...) ? - czy od wartości tej nagrody należy odprowadzić 19%-wy podatek dochodowy i wystawić PIT-8C lub też odprowadzić jakiś inny podatek ? Stanowisko płatnika Zdaniem płatnika przyznanie rolnikom indywidualnych nagród w takich konkursach, w postaci gaśnic, jak i innych upominków, nie będzie objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ do przychodów z działalności rolniczej nie stosuje się ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody w konkursach rolniczych są w przekonaniu płatnika ściśle związane z prowadzeniem działalności rolniczej i dlatego nie będą objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem od osób prawnych ani żadnym innym podatkiem, nie trzeba zatem odprowadzać podatku od tych nagród. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa Jak wynika z wniosku i załączonych do niego dokumentów w stanie faktycznym będącym przedmiotem zapytania mamy do czynienia z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Urząd Patentowy RP był obowiązany do sporządzenia i przekazania Panu jako podatnikowi informacji o dochodzie według ustalonego wzoru, na podstawie której złożyłby Pan zeznanie podatkowe za 2004 rok, wykazując w nim przychód z tytułu wygranej nagrody w konkursie naukowym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym, a tym samym skorzystałby Pan z prawa zwrotu zapłaconego podatku z powodu osiągnięcia dochodu w wysokości nie powodującej zapłaty podatku ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 11.04.2005r wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 11.04.2005r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: W roku 2004 została Panu wypłacona nagroda pieniężna ufundowana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 2.000,00 zł brutto w związku z zajęciem przez Pana pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej za najlepszą pracę naukową z tematyki praw na dobrach niematerialnych. Od nagrody tej Urząd Patentowy jako płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.