Nagrody w konkursach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody w konkursach. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach organizowanego konkursu, stanowić będzie dostawę towarów i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Po 295/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1544/09 – stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej reprezentowanej przez Adwokata, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy stanowi przychód podlegajacy opodatkowaniu wysokość nagrody otrzymanej w konkursie organizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski?

Fragment:

(...) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c tj podatkiem liniowym. W listopadzie 2005 wziął Pan udział w projekcie organizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i wspomaganym przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga, którego celem było: - promocja i wspomaganie mikroprzedsiębiorczości - wyłonienie najlepszego Mikroprzedsiębiorca Roku 2005 Wnioskodawca otrzymał nagrodę w tym konkursie o wartości 1100 USD. Organizatorzy oświadczyli uczestnikom, że projekt jest w całości finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski. Zdaniem podatnika otrzymana nagroda stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie spełnia wymogów zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy w myśl którego zwolnione są wygrane w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nagrody otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej” należy uznać jako przychód z wygranych w grach i konkursach, do którego ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 10% podatek zryczałtowany?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 5.06.2007 r. znak: OG/005/52/PDII/415-21/07 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród z tytułu udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięzięnnych przy ul. Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej. Pismem z dnia 12.04.2007 r. znak: KU.III.0717-1/63/07 Urząd Miasta Kielce Wydział Księgowości Urzędu zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy nagrody otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej w Kielcach (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2006 r. (data wpływu 06.12.2006 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia, czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.12.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagród przekazywanych laureatom konkursu. W szczególności Spółka zwraca się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania w przedmiotowej sprawie przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 29 listopada 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 29 listopada 2005 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka stworzyła panel internetowy, w ramach którego zamierza przeprowadzać konkursy. Konkursy mają w założeniu służyć m.in. zdobywaniu przez Spółkę wiedzy przydatnej do analiz opinii społecznej oraz badania rynku. W celu zachęcenia do udziału w konkursach Spółka zamierza nabywać towary i usługi, przeznaczając je na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Firma nasza wygrała samochód osobowy FIAT Seicento w loterii zorganizowanej przez dostawcę w ramach konkursu dla firm dystrybucyjnych, które zajmują się oferowaniem i sprzedawaniem jej produktów. Wygrany samochód Spółka zamierzawykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód będzie wprowadzony na środki trwałe Spółki celem dokonywania odpisów amortyzacyjnych w koszty działalności. Czy powinniśmy zapłacić podatek 10% zryczałtowany od wartości nagrody.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 15.05.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wygrane w konkursach organizowanych przez Spółkę bądź inny podmiot na zlecenie Spółki, ogłaszanych w środkach masowego przekazu (prasa, radio i telewizja, internet)?

Fragment:

(...) informacji we współczesnych społeczeństwach. Jednak z uwagi na przywołaną i omówioną dyrektywę interpretacyjną, tj. zakaz rozszerzającej wykładni wyjątków w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, nie jest możliwe uznanie Internetu w ogólności za jeden z enumeratywnie wskazanych, w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatkowej, środków masowego przekazu. Uwzględniając przywołane przepisy ustawy podatkowej, organ podatkowy nie podziela poglądu Wnioskodawcy, iż nagrody w konkursach organizowanych przez Niego i ogłaszanych w środkach masowego przekazu w ogólności, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 760 złotych powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Warunkiem bowiem zastosowania zwolnienia przedmiotowego, wskazanego w tym przepisie, jest zorganizowanie i ogłoszenie konkursu przez enumeratywnie wskazane środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przekazanie towarów bez wynagrodzenia niespełniających definicji prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bądź próbek, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.06.2005 r. tj. po zmianach (art. 7), wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 06.06.2005 r, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko 2 nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka zwraca się z zapytaniem czy przekazanie towarów bez wynagrodzenia - niespełniających definicji prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bądź próbek, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.06.2005 r. tj. po zmianach (art. 7), wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dla rolnika prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne, otrzymującego nagrodę rzeczową w konkursie - będzie to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy od wartości tej nagrody należy odprowadzić 19%-wy podatek dochodowy i wystawić PIT-8C lub też odprowadzić inny podatek ?

Fragment:

(...) ? - czy od wartości tej nagrody należy odprowadzić 19%-wy podatek dochodowy i wystawić PIT-8C lub też odprowadzić jakiś inny podatek ? Stanowisko płatnika Zdaniem płatnika przyznanie rolnikom indywidualnych nagród w takich konkursach, w postaci gaśnic, jak i innych upominków, nie będzie objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ do przychodów z działalności rolniczej nie stosuje się ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody w konkursach rolniczych są w przekonaniu płatnika ściśle związane z prowadzeniem działalności rolniczej i dlatego nie będą objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem od osób prawnych ani żadnym innym podatkiem, nie trzeba zatem odprowadzać podatku od tych nagród. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa Jak wynika z wniosku i załączonych do niego dokumentów w stanie faktycznym będącym przedmiotem zapytania mamy do czynienia z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Urząd Patentowy RP był obowiązany do sporządzenia i przekazania Panu jako podatnikowi informacji o dochodzie według ustalonego wzoru, na podstawie której złożyłby Pan zeznanie podatkowe za 2004 rok, wykazując w nim przychód z tytułu wygranej nagrody w konkursie naukowym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym, a tym samym skorzystałby Pan z prawa zwrotu zapłaconego podatku z powodu osiągnięcia dochodu w wysokości nie powodującej zapłaty podatku ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 11.04.2005r wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 11.04.2005r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: W roku 2004 została Panu wypłacona nagroda pieniężna ufundowana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 2.000,00 zł brutto w związku z zajęciem przez Pana pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej za najlepszą pracę naukową z tematyki praw na dobrach niematerialnych. Od nagrody tej Urząd Patentowy jako płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy (...)