Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie nagrody sportowej.
Fragment:
I(...) nie jest płatnikiem podatku i nie pobiera składki na odprowadzenie podatku od nagród w konkursach sportowych, jakimi są m.in. Mistrzostwa. I(...) przekazał nagrody „ Z ”, a „ Z ” wypłacił Wnioskodawcy kwotę xxx, jako wartość brutto przyznanej nagrody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, w której zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy – w sytuacji kiedy zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych, w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł, będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
sie

Istota:
Uznanie przekazania uczestnikom programu nagród pieniężnych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz udokumentowania otrzymanych od Klienta środków finansowych na wypłatę nagród pieniężnych
Fragment:
Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji programu motywacyjnego - jest on m. in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników programu motywacyjnego) do pokrycia kosztów organizacji programu, w tym kosztu nagród pieniężnych wypłacanych w programie (koszt nagród pieniężnych stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta). Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem dokonywane będą zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz bieżącej obsługi programu motywacyjnego. Umowa ta przewiduje, że kosztami nagród pieniężnych wypłacanych w programie Wnioskodawca będzie obciążał Klienta w cyklach miesięcznych, przy czym płatność odbywa się w oparciu o wystawione przez Wnioskodawcę noty księgowe (obciążeniowe), opiewające na kwotę przekazanych na wypłatę nagród środków finansowych netto (Wnioskodawca nie wystawia Klientowi faktur opiewających na kwotę przekazanych na wypłatę nagród środków finansowych powiększoną o podatek od towarów i usług). Natomiast „ właściwe ” usługi marketingowe w zakresie organizacji i bieżącej obsługi programu motywacyjnego, również płatne w cyklach miesięcznych, na które składają się takie świadczenia, jak zarządzanie programem motywacyjnym, obsługa infolinii programu, prowizja od nagród, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową programu, oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc, są udokumentowane fakturami i ujęte w pozycji określonej mianem „ kompleksowa obsługa programu motywacyjnego (tu nazwa programu) - usługa marketingowa ”.
2016
10
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych.
Fragment:
(...) nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. stanowiących przychód z tej działalności. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym nie zawierają definicji pojęcia nagroda ani konkurs, wobec czego w celu jego określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców. autorów, danych prac itp natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie nagród przyznanych uczestnikom programu promocyjnego.
Fragment:
W przypadku sprzedaży przez danego farmaceutę 27 sztuk produktu w okresie trwania programu, otrzyma on nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł w formie zasilenia przez Wnioskodawcę rachunku bankowego, z którym powiązana jest karta płatnicza typu pre-paid wydana temu farmaceucie. Dany farmaceuta będzie uprawniony do więcej niż 1 nagrody z tytułu dokonania odsprzedaży przez niego produktu w przypadku, gdy po raz kolejny spełni on warunki otrzymania nagrody. Raportowanie odsprzedaży produktu przez danego farmaceutę odbywać się będzie za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy na podstawie kopii wydruków z kas fiskalnych apteki. Z przyczyn organizacyjnych możliwa będzie sytuacja, w której danemu farmaceucie wypłacana będzie w ciągu trwania programu kilkukrotnie kwota 50 zł w związku z tym, iż spełni on kilka razy warunki otrzymania nagrody. Z drugiej strony możliwa będzie sytuacja, gdy wypłacona zostanie łącznie kwota więcej niż jednej nagrody po zakończeniu okresu programu dla danego farmaceuty, jeśli sprzedał on wielokrotność ilości sztuk produktu uprawniających do otrzymania nagrody w tym okresie, a nie zostanie to odpowiednio wcześniej zaraportowane do Wnioskodawcy. W związku z tym może powstać wątpliwość co do charakteru świadczeń wypłacanych osobom fizycznym na podstawie programu promocyjnego na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
2016
3
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą nagród dla wyróżniających się sportowców
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wypłaca nagrody dla wyróżniających się sportowców. Warunki i tryb przyznawania nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik do Uchwały. Nagrody są przyznawane i wypłacane zawodnikom osiągającym znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przyznawane nagrody wypłacane są jednorazowo. Nagrody te Wnioskodawca zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, stwierdzić należy, że od wypłacanych nagród dla wyróżniających się sportowców Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy. Przychód z tytułu wypłaty nagród dla zawodników oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy przez Wnioskodawcę, przekazanej następnie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
28
lip

Istota:
Dotyczy opodatkowania przekazanej przez Wnioskodawcę nagrody w postaci wycieczki zagranicznej nabywcy ciągnika i prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług niezbędnych dla zorganizowania zamierzonego przedsięwzięcia.
Fragment:
Samochody w limitowanej serii będą charakteryzować się lepszym wyposażeniem, będą posiadały specjalne oznaczenie („ limited edition ”), a ich zakup uprawniać będzie nabywcę do otrzymania nagrody. Formą nagrody ma być nieodpłatne przekazywanie przez Spółkę prawa do udziału dla jednej osoby w zagranicznej wycieczce turystycznej organizowanej przez licencjonowane biuro podróży. Spółka będzie nabywała prawa do udziału w wycieczce we własnym imieniu, a następnie będzie przekazywała te prawa beneficjentom nagrody. Obowiązki Spółki związane z przekazaniem beneficjentowi prawa do udziału w wycieczce będą ograniczone wyłącznie do czynności związanych z przekazaniem praw do tej wycieczki. Beneficjentem nagrody będzie mógł zostać zarówno bezpośredni nabywca samochodu (tj. spółka albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) bądź też inna osoba fizyczna dowolnie wskazana przez nabywcę samochodu. Realizacja sprzedaży promocyjnej wraz z przekazaniem nagród będą właściwie udokumentowane. W szczególności Spółka przygotuje regulamin określający warunki sprzedaży promocyjnej i uzyskania nagrody, a także dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania nagród przez klientów Spółki oraz dokumentację potwierdzającą wydanie nagród uprawnionym beneficjentom. Promocja docelowo ma zostać skierowana do nieograniczonego grona odbiorców, z zastrzeżeniem wykluczenia udziału w promocji pracowników Spółki oraz członków ich rodziny (wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia).
2016
12
lip

Istota:
Czy w związku z przekazywaniem przez Wnioskodawcę na rzecz członków Klubu nagród pieniężnych z tytułu sprzedaży premiowej, Wnioskodawca zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Zatem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku jest wartość nagród, które łącznie spełniają następujące warunki: nagroda stanowi premię za zakup określonego towaru lub usługi, udzielającym nagrody (fundatorem) jest sprzedawca, jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł, nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy. Premia oznacza natomiast m.in. nagrodę. Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie przekazywanych uczestnikom konkursu nagród w postaci karty przedpłaconej
Fragment:
Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie (i o ile pula nagród w Promocji nie wyczerpała się), Uczestnik Promocji otrzymuje nagrodę np. właśnie w formie karty przedpłaconej. Nagrody przyznawane są za kolejnością zgłoszeń do Promocji. Uczestnicy Promocji nie świadczą na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług. Uczestnicy Promocji dobrowolnie zgłaszają swój udział w Promocji kontrahenta. Wnioskodawca na podstawie umowy z kontrahentem weryfikuje poprawność tych zgłoszeń. Wnioskodawca weryfikuje i przyznaje nagrody w imieniu kontrahenta. Wszelkich czynności dokonuje na podstawie ogólnodostępnego regulaminu Promocji (z którym Uczestnicy Promocji zapoznają się podczas wypełniania formularza rejestracyjnego do Promocji). Jeśli zgłoszenie Uczestnika spełnia wszystkie warunki opisane w regulaminie danej Promocji (i pula nagród w Promocji nie wyczerpała się) Wnioskodawca przyznaje mu nagrodę. Ustosunkowując się do powyższego należy ustalić w pierwszej kolejności czy świadczona przez Wnioskodawcę usługa przygotowania i obsługi kampanii promocyjnych wraz z czynnością wydania nagród pieniężnych poprzez zasilenie karty przedpłaconej dla uczestników Programu stanowi jedno kompleksowe świadczenie, czy też są to odrębne świadczenia.
2016
1
cze

Istota:
Gdy wypłata nagród będzie dokonywana na rzecz zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych indywidualnych lub drużynowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz trenerów za szkolenie zawodników uprawiających sport w stowarzyszeniach i klubach mających swoją siedzibę na terenie powiatu i osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika, tj. obowiązek pobrania od tych przychodów zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, oraz przekazania tych zaliczek w określonym terminie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy do właściwego urzędu skarbowego. Przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji sporządzonej dla zawodników i trenerów o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej przez Wnioskodawcę za rok podatkowy, w którym zostanie dokonana wypłata przedmiotowych nagród.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenie przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe, na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Zgodnie z uchwałą nagrody przyznawane są na wniosek związku, klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym zrzeszeni są zawodnicy i trenerzy. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych indywidualnych lub drużynowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Nagrody mogą otrzymać trenerzy za szkolenie zawodników uprawiających sport w stowarzyszeniach i klubach mających swoją siedzibę na terenie powiatu i osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Zawodnicy i trenerzy winni posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu. Przenosząc powołane powyżej przepisy prawa na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że kwalifikacja nagród sportowych przyznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do odpowiedniego źródła przychodu uzależniona jest od tego, kto i z jakiego tytułu otrzymuje te nagrody. W sytuacji, gdy nagrody przyznawane są dla trenerów, jak również dla osób uprawiających sport (zawodników), czyli dla tych osób fizycznych, które zostały wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas wskazany we wniosku przychód należy przypisać do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w tym przepisie.
2016
19
maj

Istota:
Czy od nagrody przyznanej osobom prawnym zgodnie z regulaminem programu "X." Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy.
Fragment:
Uczestnikom programu, którzy w okresie jego trwania dokonają największego wartościowego wzrostu obrotów w segmencie kosmetyków Y, zostaną przyznane nagrody pieniężne. Przewidziano nagrody pieniężne za 3 pierwsze miejsca, przy czym nagrody będą przyznawane w ramach danego regionu oraz w skali całego kraju. Nagrody pieniężne będą płatne na rachunek prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone nr 2 wniosku): Czy od nagrody przyznanej osobom prawnym zgodnie z regulaminem programu "X" Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy... (w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie). Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...). Stosownie do art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy, (...)
2016
19
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.