Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych.

Fragment:

(...) nagrody rzeczowej decydowały wyniki zadań finałowych. Nagrodą główną w Promocji był nowy samochód osobowy, a dodatkowymi nagrodami dla pozostałych finalistów Wielkiego i Małego Finału (miejsca od 2 do 5 w Wielkim Finale oraz miejsca od 1 do 5 w Małym Finale) były bony własne Organizatora o różnych nominałach, przeznaczone na zakup sprzętu wyposażenia warsztatowego; Nagrody w Promocji otrzymywali jedynie Uczestnicy Promocji, a nie ich ewentualni Reprezentanci. Nad przebiegiem Promocji czuwało jury wyłonione spośród pracowników Organizatora i jego Partnerów, dysponujących odpowiednią wiedzą. Promocja nie podlegała przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 poz. 27, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W związku z powyższym, jeżeli Uczestnicy Promocji zdobyli nagrody, to czy Organizator Promocji miał obowiązek od wartości nagród pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymane przez zwycięskich Uczestników Promocji nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z tytułu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
1
gru

Istota:

 Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, na gruncie opisanego przez niego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, otrzymane na podstawie Umowy środki finansowe (Środki finansowe na Poczet Nagród), które zostaną wydatkowane na nabycie Nagród (Nagród Rzeczowych, Kart Przedpłaconych oraz Pozostałych Nagród) Wnioskodawca powinien potraktować jako wpłatę na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), a co za tym idzie przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania Środków finansowych na Poczet Nagród? W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychody z tytułu świadczenia przez niego usług opisanych w treści Umowy, a polegających w szczególności na:
  • wydawaniu Nagród na rzecz Uczestników biorących udział w Akcjach Promocyjnych realizowanych przez Wnioskodawcę,
  • świadczeniu usług zarządzania Akcją Promocyjną, na poczet realizacji których to usług Wnioskodawca może otrzymać ww. Środki finansowe na Poczet Usług?
 Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, na gruncie opisanego przez niego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, otrzymane na podstawie Umowy środki finansowe (tj. Środki finansowe na Poczet Usług), które zostaną wydatkowane na świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawców, tenże Wnioskodawca powinien potraktować jako wpłatę na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, a co za tym idzie przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania tychże Środków finansowych na Poczet Usług?

Fragment:

W treści Umowy Wnioskodawca z reguły stosuje mechanizm, zgodnie z którym Zleceniodawca z góry wykłada środki finansowe niezbędne do sfinansowania przez Wnioskodawcę Nagród. Oznacza to, że w ramach postanowień zawartych w Umowie oraz praktyki jej realizacji ustalonej przez Wnioskodawcę oraz Zleceniodawcę, Wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi, niezbędnymi do pokrycia kosztu nabycia przez niego Nagród na początku prowadzenia danej Akcji Promocyjnej, w momencie w którym Wnioskodawca nie posiada informacji na rzecz konkretnie jakiej osoby, która z tychże Nagród zostanie wydana oraz w jakim terminie to nastąpi (dalej: „ Środki finansowe na poczet Nagród ”). Reguła stosowania przez Wnioskodawcę ww. instytucji Środków finansowych na poczet Nagród wynika z faktu, że Wnioskodawca musi z reguły dysponować tymi środkami finansowymi na znaczny czas przed tym, kiedy te Nagrody miałyby zostać wydane na rzecz Uczestników. Ów czas jest niezbędny po to, aby Wnioskodawca mógł zaplanować proces zamówienia oraz zakupu Nagród oraz skoordynować proces ich przygotowywania do wydania na rzecz Uczestników. Środki finansowe na Poczet Nagród wpłacane są przez Zleceniodawców na rzecz Wnioskodawcy w ramach następujących modeli działania: Wnioskodawca wystawia na rzecz Zleceniodawcy fakturę VAT na wartość nagród rzeczowych, które w ramach Akcji Promocyjnej, mają zostać wydane na rzecz jej Uczestników.

2018
28
lis

Istota:

Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursów.

Fragment:

Uczestnicy mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne (dalej łącznie: Nagrody). Wartość Nagród może być różna w zależności od rodzaju Akcji i może przekraczać kwotę 2 000 zł. W przypadku nagród rzeczowych, oprócz nagrody rzeczowej mogą być przewidziane również nagrody pieniężne przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego. Zdarza się, że w związku z organizacją Akcji Spółka korzysta z usług agencji marketingowych (dalej: Agencja), tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), których zadaniem może być np. opracowanie zasad Akcji, redakcja regulaminów i innych dokumentów związanych z Akcjami, zakup nagród, przekazanie nagród i wiele innych czynności. Zakres usług Agencji może być bardzo szeroki (kompleksowe przygotowanie Akcji, przeprowadzenie Akcji włącznie z zakupem i przekazaniem nagród), ale może też ograniczać się tylko do wybranych czynności (np. tylko przygotowanie regulaminów; tylko wyszukanie nagród, zakup nagród i przekazanie nagród). Spółka wypłaca Agencji wynagrodzenie za świadczenie usług organizacji Akcji.

2018
28
lis

Istota:

Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursów.

Fragment:

Uczestnicy mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne (dalej łącznie: Nagrody). Wartość Nagród może być różna w zależności od rodzaju Akcji i może przekraczać kwotę 2 000 zł. W przypadku nagród rzeczowych, oprócz nagrody rzeczowej mogą być przewidziane również nagrody pieniężne przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego. Zdarza się, że w związku z organizacją Akcji Spółka korzysta z usług agencji marketingowych (dalej: Agencja), tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), których zadaniem może być np. opracowanie zasad Akcji, redakcja regulaminów i innych dokumentów związanych z Akcjami, zakup nagród, przekazanie nagród i wiele innych czynności. Zakres usług Agencji może być bardzo szeroki (kompleksowe przygotowanie Akcji, przeprowadzenie Akcji włącznie z zakupem i przekazaniem nagród), ale może też ograniczać się tylko do wybranych czynności (np. tylko przygotowanie regulaminów; tylko wyszukanie nagród, zakup nagród i przekazanie nagród). Spółka wypłaca Agencji wynagrodzenie za świadczenie usług organizacji Akcji.

2018
28
lis

Istota:

Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursów.

Fragment:

Uczestnicy mogą otrzymać zarówno nagrody rzeczowe jak i nagrody pieniężne (dalej łącznie: Nagrody). Wartość Nagród może być różna w zależności od rodzaju Akcji i może przekraczać kwotę 2 000 zł. W przypadku nagród rzeczowych, oprócz nagrody rzeczowej mogą być przewidziane również nagrody pieniężne przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego. Zdarza się, że w związku z organizacją Akcji Spółka korzysta z usług agencji marketingowych (dalej: Agencja), tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), których zadaniem może być np. opracowanie zasad Akcji, redakcja regulaminów i innych dokumentów związanych z Akcjami, zakup nagród, przekazanie nagród i wiele innych czynności. Zakres usług Agencji może być bardzo szeroki (kompleksowe przygotowanie Akcji, przeprowadzenie Akcji włącznie z zakupem i przekazaniem nagród), ale może też ograniczać się tylko do wybranych czynności (np. tylko przygotowanie regulaminów; tylko wyszukanie nagród, zakup nagród i przekazanie nagród). Spółka wypłaca Agencji wynagrodzenie za świadczenie usług organizacji Akcji.

2018
10
paź

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

Fragment:

Uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Uczestników nie wynika z umów o pracę zawartych ze Spółką Polską, nie jest też zapisane w jakichkolwiek innych dokumentach wewnętrznych obowiązujących w Spółce Polskiej, m.in. regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, itp. Źródłem uprawnienia jest jedynie podpisana Umowa Nagrody oraz Plan wdrożony we wszystkich spółkach z grupy E. (w tym w szczególności w Spółce Polskiej). Koszty wynikające z uczestnictwa w Planie osób będących pracownikami Spółki Polskiej mogą być refakturowane na Spółkę Polską. Plan jest administrowany przez organ (dalej jako „ Komitet ”) mianowany przez członków zarządu E.. Zgodnie z postanowieniami Planu, Komitet ma prawo m.in. przyznawać uprawnionym Uczestnikom Planu Nagrodę, typować uczestników, określać rodzaj i wysokość Nagrody oraz warunki na jakich zostaną przyznane Nagrody, interpretować postanowienia Planu oraz Umowy Nagrody, a także ustalać, zmieniać zasady i procedury jeśli jest to konieczne w celu administrowania Planem, dokonywać rozliczenia Nagrody. Komitet ma prawo określić, czy Nagroda przyznana będzie na podstawie decyzji Komitetu, czy automatycznie po wystąpieniu określonych zdarzeń, włączając to spełnienie przez uczestnika określonych celów lub warunków.

2018
4
paź

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

Fragment:

Przedmiotem niniejszego zapytania Wnioskodawcy jest nagroda w postaci Restricted Stock Units (dalej jako „ RSU ” lub „ Nagroda ”). Przyznawanie Nagrody zostaje pisemnie potwierdzone w umowie (dalej jako „ Award Agreement ”, „ Umowa Nagrody ”) określającej liczbę RSU, zasady, warunki, ograniczenia mające zastosowanie do przyznanej Nagrody oraz dzień ich przekazania (dalej jako „ Data przyznania ”). Umowa podpisywana jest przez Uczestnika oraz E. i zgodnie z zastrzeżeniem określonym w Planie, nie stanowi umowy o pracę ani umowy o świadczenie usług na rzecz E. lub spółek z grupy E. Alternatywnie, Uczestnik może otrzymać elektronicznie oświadczenie wydane przez E. lub spółkę z grupy E. Nagroda, w postaci jednostki RSU daje prawo Uczestnikom do otrzymania w przyszłości akcji E. Nagroda odpowiada wartości akcji E., ale nie daje ona Uczestnikowi praw akcjonariusza (tj. prawa do dywidendy i prawa głosu). Nagroda podlega okresowi restrykcji, w trakcie którego nie może być zrealizowana. Moment upływu okresu restrykcji ustalony jest w Umowie Nagrody i uzależniony jest od upływu czasu: 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 1 rocznicy „ Daty przyznania ” 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 2 rocznicy „ Daty przyznania ” 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 3 rocznicy „ Daty przyznania ” 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 4 rocznicy „ Daty przyznania ”.

2018
19
wrz

Istota:

Czy w związku z wydawaniem Przedstawicielom nagród w konkursach organizowanych w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka jako wydająca nagrody pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W okolicznościach zakrojonych niniejszym wnioskiem na uwagę zasługuje jednak fakt, że grono odbiorców nagród zostało ograniczone wyłącznie do Przedstawicieli, tj. osób wykonujących na rzecz Spółki czynności z zakresu sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W istocie, organizacja konkursów z nagrodami dla Przedstawicieli ma stanowić motywację dla tych osób do poprawy wyników sprzedażowych, a otrzymanie nagrody stanowi niejako dodatkowe wynagrodzenie za ponadprzeciętną realizację usługi. Z tego względu dodatkowe wynagrodzenie nie różni się w istocie od zwykłego, ustalonego z Przedstawicielem wynagrodzenia za świadczenie usług. Niezaprzeczalnie, otrzymanie nagród przez Przedstawicieli następuje w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. W związku z tym, skoro konkurs skierowany jest do jednolitej grupy osób (np. wyłącznie Przedstawicieli wykonujących czynności w ramach działalności gospodarczej) wówczas zasadnym jest, aby przychód otrzymany w formie nagrody w konkursie kwalifikować do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem zgodnie ze stosunkiem prawnym łączącym Spółkę jako wypłacającego nagrody i beneficjentów nagród. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe w niedawnych interpretacjach indywidualnych.

2018
6
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C tytułem przekazania nagród rzeczowy

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przekazane przez Wnioskodawcę nagrody rzeczowe (tablet) przyznawane absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, nie są stypendiami, zatem nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ww. nagrody w postaci tabletu będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy. Reasumując ww. nagrody o charakterze motywacyjnym w formie tabletu o określonej wartości – przyznane i przekazane na podstawie ustawy o systemie oświaty, sfinansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przekazanej nagrody nie jest obowiązany do wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2018
31
sie

Istota:

Skutki podatkowe powstałych w związku z organizowaniem i prowadzeniem akcji marketingowych.

Fragment:

Innymi słowy prawo do rozporządzania Nagrodami jak właściciel przez Kontrahenta jest cały czas zachowane i realizuje się przez możliwość np. rozporządzania niewydanymi przez Wnioskodawcę Nagrodami w nieskrępowany sposób. Wnioskodawca tym samym odpowiada za wydanie Nagród Laureatom Akcji, a jego postępowanie jest podyktowane wolą Kontrahentów. W tym przypadku Wnioskodawca sporządza listę Laureatów ze spisem Nagród oraz dowodami przekazania Nagród Laureatom, które mają dokumentować charakter oraz przebieg Akcji (lista Laureatów, spis Nagród oraz dowody przekazania Nagród Laureatom Wnioskodawca ma obowiązek przekazać Kontrahentom na każde ich żądanie). Reasumując działania Wnioskodawcy, które dotyczą Nagród charakteryzują się następującym schematem: Wnioskodawca nabywa Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Wnioskodawcy), następnie własność Nagród przenoszona jest przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta (własność przenoszona jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta z tytułu nabycia Nagród), w momencie wydania Nagród Laureatom Akcji, własność Nagród przysługuje Kontrahentowi (wówczas Wnioskodawca jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Kontrahenta). Sprzedaż Nagród oraz wykonanie Akcji na rzecz Kontrahenta dokumentowana jest za pomocą właściwych faktur VAT.