Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Spółkę Loteriami Promocyjnymi.
Fragment:
O wyniku Loterii Promocyjnej (wygraniu Nagrody) każdorazowo decyduje przypadek. Nagrodami w Loteriach Promocyjnych są nagrody rzeczowe, jak np. samochód, słodycze, jak i nagrody o charakterze niematerialnym, np. karty przedpłacone, vouchery na towary lub usługi albo gotówka. Wnioskodawca wskazuje, iż za każdym razem dysponuje Regulaminem. Agencja Marketingowa która przeprowadza daną Loterię Promocyjną na zlecenie Wnioskodawcy dysponuje listą zwycięzców, spisem Nagród oraz dowodami przekazania Nagród zwycięzcom, które mają udowadniać charakter oraz przebieg Loterii Promocyjnej (lista zwycięzców, spis nagród oraz dowody przekazania Nagród zwycięzcom są następnie przekazywane przez Agencję Marketingową Wnioskodawcy). Wartość jednostkowa Nagród każdorazowo określona jest w Regulaminie, przy czym wartość ta przekracza albo nie przekracza 2.280 zł. VI.2. Konkursy. Wnioskodawca wskazuje, iż Konkursy są kierowane do uczestników, którzy na zasadach określonych w Regulaminie współzawodniczą ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w celu zdobycia Nagród. Efektem końcowym przeprowadzenia Konkursów jest wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród laureatom. Zasady uczestnictwa w Konkursie, szczegółowe zasady współzawodnictwa, wyłaniania zwycięzców, Nagrody w Konkursie oraz tryb ich wydawania jest określony każdorazowo w Regulaminie.
2018
17
mar

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z otrzymaniem przez zwycięzców nagród w turnieju pokerowym
Fragment:
Zgodnie z regulaminem turnieju oraz z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy hazardowej nagrodami są wyłącznie nagrody rzeczone, których wartość nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy hazardowej. Kwotą bazową jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.244,58 zł. Turnieje rozgrywane są w trzech etapach: rozgrywki eliminacyjne, rozgrywki półfinałowe, rozgrywka finałowa. Wnioskodawca pobiera opłatę wpisową za udział w turnieju w wysokości od 0 zł do 50 zł w zależności od rangi rozgrywek. Z uzyskanych opłat wpisowych finansowane są nagrody rzeczowe wydawane zwycięzcom turnieju. W jednym turnieju/rozgrywce gry w pokera nagradzanych jest od 1 do 9 zwycięzców (liczba zwycięzców ustalana jest przez Organizatora przed rozpoczęciem turnieju), a łączna suma nagród nie może przekroczyć w 2017 roku kwoty 2.122,29 zł. Zwycięzcy otrzymują w nagrodę: statuetki, tablety, smartfony, telewizory. Zakup tabletów, smartfonów, telewizorów dokonywany jest na podstawie faktury VAT, które stanowią podstawę do ujęcia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
2018
10
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu przekazania nagród uczestnikowi programu lojalnościowego będącemu polskim podmiotem oraz w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu przekazania nagród uczestnikowi programu lojalnościowego będącemu podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż terytorium kraju.
Fragment:
Czy w momencie wysyłki konkretnej nagrody do osób upoważnionych przez zleceniodawcę węgierskiego jest znany ostateczny jej nabywca, tj. podmiot uprawniony do otrzymania tej nagrody? Czy wywóz (wysyłka) towarów (nagród) następuje w celu przeniesienia na konkrety podmiot (uczestnika programu lojalnościowego) prawa do rozporządzania wywożonym towarem (nagrodą) jak właściciel? Odp. W momencie wysyłki konkretnej nagrody do osób upoważnionych przez zleceniodawcę węgierskiego podmiot uprawniony do otrzymania nagrody jest znany. Wysyłka następuje po otrzymaniu informacji od podmiotu upoważnionego o podmiocie uprawnionym do otrzymania nagrody oraz rodzaju i ilości wybranych przez niego nagród (spośród tych, do których jest uprawniony). W wyniku wysyłki do upoważnionego podmiotu, który dokonuje przekazania nagród uprawnionym uczestnikom Programu następuje przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami (nagrodami) jak właściciel na rzecz tych uczestników. Czy przedmiotem wywozu z terytorium Polski i dostawy do uczestnika programu lojalnościowego są te same towary (nagrody), tj. towary, które nie podlegają w trakcie przemieszczenia np. przeróbce, obróbce, uzupełnieniu, złożeniu ale również towary identyczne pod względem ilościowym? Odp.
2018
28
lut

Istota:
W sytuacji gdy nagrody będą uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osiągną w związku z tą nagrodą przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
W związku z przedmiotowym charakterem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. oraz brzmieniem przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz art. 41 ust. 4 tej ustawy nie sposób przyjąć, że płatnikiem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego (w razie wartości nagrody wykraczającej poza ramy zwolnienia) będzie sprzedający. Zdaniem Sądu, wniosek taki z przepisów tych nie wynika, a wręcz przeciwnie, jak należy przyjąć, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę (Skarżącej), a nie na sprzedawcy (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 381/13, CBOSA). ” Podsumowując, Spółka nie posiada statusu płatnika zryczałtowanego podatku od przekazywanych nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT, gdyż Spółka nie jest organizatorem Licencjonowanych Turniejów. Eventy te nie są także organizowane w imieniu i na rzecz Spółki oraz Spółka nie ponosi ciężaru ekonomicznego ich organizacji. Także w sytuacji, gdy Spółka będzie występować w charakterze podmiotu przekazującego pulę nagród w Licencjonowanych Turniejach to nie będzie posiadać statusu płatnika zryczałtowanego podatku od przekazywanych nagród. Wynika to z faktu, że Organizatorzy będą wydawać nagrody w turniejach w swoim imieniu i na swoją rzecz, także w przypadku, gdy Spółka będzie przekazywać pulę nagród Organizatorom, gdzie nagrody te będą przekazywane przez Organizatorów w swoim imieniu i na swoją rzecz.
2018
23
lut

Istota:
Na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz złożenia deklaracji rocznej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od nagród przekazywanych w ramach Licencjonowanych Turniejów, z którymi Spółka zawierać będzie umowy sponsoringowe.
Fragment:
W związku z przedmiotowym charakterem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. oraz brzmieniem przepisów art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. oraz art. 41 ust. 4 tej ustawy nie sposób przyjąć, że płatnikiem z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego (w razie wartości nagrody wykraczającej poza ramy zwolnienia) będzie sprzedający. Zdaniem Sądu, wniosek taki z przepisów tych nie wynika, a wręcz przeciwnie, jak należy przyjąć, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę (Skarżącej), a nie na sprzedawcy (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 381/13, CBOSA). ” Podsumowując, Spółka nie posiada statusu płatnika zryczałtowanego podatku od przekazywanych nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o PIT, gdyż Spółka nie jest organizatorem Licencjonowanych Turniejów. Eventy te nie są także organizowane w imieniu i na rzecz Spółki oraz Spółka nie ponosi ciężaru ekonomicznego ich organizacji. Także w sytuacji, gdy Spółka będzie występować w charakterze podmiotu przekazującego pulę nagród w Licencjonowanych Turniejach to nie będzie posiadać statusu płatnika zryczałtowanego podatku od przekazywanych nagród. Wynika to z faktu, że Organizatorzy będą wydawać nagrody w turniejach w swoim imieniu i na swoją rzecz, także w przypadku, gdy Spółka będzie przekazywać pulę nagród Organizatorom, gdzie nagrody te będą przekazywane przez Organizatorów w swoim imieniu i na swoją rzecz.
2018
23
lut

Istota:
Na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród przekazanych osobom prawnym i podmiotom posiadającym status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
Fragment:
Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem nagród na rzecz osób prawnych i podmiotów posiadających status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w ramach sprzedaży premiowej. Wartość tych nagród należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej, do którego ma zastosowanie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. ww. podmiotów, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i łączną kwotę opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obowiązek w tym zakresie będzie spoczywał na podatnikach, którzy są odbiorcami nagród – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród przekazanych osobom prawnym i podmiotom posiadającym status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Kandydatami do nagrody mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie. Nagroda główna - Sportowiec Roku przyznana jest w kwocie 2.000,00 zł. Pozostałe wysokości nagród według uznania Komisji nagród i wyróżnień. Zgłoszenie kandydatów do nagrody następuje w drodze złożenia wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały, który rozpatruje i opiniuje Komisja nagród i wyróżnień. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: zarządy stowarzyszeń kultury fizycznej, dyrektorzy szkół i placówek, osoby fizyczne. Wnioski o nagrody za osiągnięcia sportowe, składane są raz do roku do dnia 31 grudnia w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Nagrody wypłacone są na przełomie styczeń - luty następnego roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przekazana kwota nagrody sportowej, będzie stanowić dla sportowca przychód z innych źródeł i w związku z tym czy na płatniku spoczywa wyłącznie obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, nagroda dla sportowca pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi przychód z innych źródeł i w związku z tym płatnik ma wyłącznie obowiązek sporządzić dla tych osób informację PIT-8C.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami
Fragment:
Przyczyną kwalifikacji takiej nagrody jako przychód ze stosunku pracy jest ścisły związek przyczyno-skutkowy z posiadaniem statusu pracownika Spółki a możliwością wzięcia udziału w przedsięwzięciu i uzyskania nagrody. Ponadto, ponieważ przedsięwzięcie (konkurs) jest skierowane wyłącznie do pracowników Spółki, należy uznać, że nie mamy do czynienia z nagrodą w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, ale z nagrodą wskazaną w art. 12 ust. 1 updof jako przykład przychodu ze stosunku pracy. Niniejszym, do opodatkowania nagród z przedsięwzięć (w tym konkursów) skierowanych wyłącznie do pracowników Spółki, powinny znaleźć zastosowanie zasady analogiczne do opodatkowania wynagrodzeń za wykonywaną pracę. Tak więc, stosownie do art. 31 w zw. z art. 12 ust. 1 updof, Spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczki na podatek od takich nagród, według skali podatkowej. Podsumowując, zdaniem Spółki, w stosunku do przedsięwzięć o ograniczonej liczbie nagród (które to nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników), w przypadku przyznania przez Spółkę nagrody Uczestnikowi: jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób z lit. a)-h) ze stanu faktycznego, to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania 10% zryczałtowanego podatku oraz do uwzględnienia kwoty pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami
Fragment:
Przyczyną kwalifikacji takiej nagrody jako przychód ze stosunku pracy jest ścisły związek przyczyno-skutkowy z posiadaniem statusu pracownika Spółki a możliwością wzięcia udziału w przedsięwzięciu i uzyskania nagrody. Ponadto, ponieważ przedsięwzięcie (konkurs) jest skierowane wyłącznie do pracowników Spółki, należy uznać, że nie mamy do czynienia z nagrodą w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, ale z nagrodą wskazaną w art. 12 ust. 1 updof jako przykład przychodu ze stosunku pracy. Niniejszym, do opodatkowania nagród z przedsięwzięć (w tym konkursów) skierowanych wyłącznie do pracowników Spółki, powinny znaleźć zastosowanie zasady analogiczne do opodatkowania wynagrodzeń za wykonywaną pracę. Tak więc, stosownie do art. 31 w zw. z art. 12 ust. 1 updof, Spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczki na podatek od takich nagród, według skali podatkowej. Podsumowując, zdaniem Spółki, w stosunku do przedsięwzięć o ograniczonej liczbie nagród (które to nagrody będą przysługiwać jedynie określonej liczbie najlepszych Uczestników), w przypadku przyznania przez Spółkę nagrody Uczestnikowi: jeżeli przedsięwzięcie będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób z lit. a)-h) ze stanu faktycznego, to Spółka będzie zobowiązana (jako płatnik) do pobrania 10% zryczałtowanego podatku oraz do uwzględnienia kwoty pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR.
2018
6
sty

Istota:
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ww. ustawy pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Wobec powyższego, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego na podstawie zacytowanego przepisu spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie może zostać otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Dokonując wykładni pojęcia sprzedaży premiowej – wobec braku definicji legalnej – w pierwszej kolejności szukać należy podatkowego sensu badanego zwrotu, a dopiero po stwierdzeniu, że ustawodawca nie nadał mu odrębnej dla prawa podatkowego treści, można przyjąć wykładnię stosowaną w innej dziedzinie prawa. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1618/13: „ W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wielokrotnie pojawia się pojęcie "sprzedaż".
2017
11
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.