Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
cze

Istota:

Rozliczenia wynagrodzenia, dokumentowania otrzymanego wynagrodzenia, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu nagród na podstawie przedpłaty otrzymanej od klienta, ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród, dokumentowania sprzedaży w sytuacji niewydania nagród , korekty dokumentacji w sytuacji, gdy Wnioskodawca zakupi nagrody po cenie niższej od określonej pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, podstawy opodatkowania przy wydaniu nagród w sytuacji ich zakupu od Zleceniodawcy akcji promocyjnej za 1 zł.

Fragment:

Wnioskodawca zakłada, że koszty nagród będzie rozliczał ze swoim Klientem odrębnie od wynagrodzenia należnego z tytułu świadczonych przez siebie usług. Wnioskodawca dopuszcza następujące formy rozliczeń kosztów nagród z Klientem: klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty, klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne 50% po wydaniu nagród, klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca kupuje nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz. Faktury kosztowe z tytułu zakupu nagród wystawiane są bezpośrednio na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest właścicielem nagród. Towary przeznaczone na nagrody trafiają do ewidencji księgowej Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca bezpośrednio wydaje te nagrody uczestnikom akcji promocyjnych. W szczególności w żadnym momencie nie dochodzi do przekazania faktycznego lub formalnego nagród na rzecz Zleceniodawcy akcji. Nagrody będą wydawane w związku z konkursami, sprzedażami premiowymi i programami lojalnościowymi, które nie stanowią konkursów ani sprzedaży premiowej. Nagrody będą wydawane również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

2018
26
maj

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów, usług na rzecz uczestnika akcji promocyjnych oraz w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania przez Wnioskodawcę voucherów kwotowych na rzecz uczestnika akcji promocyjnych.

Fragment:

Wnioskodawca ewidencjonuje bowiem otrzymane środki pieniężne od Klientów Wnioskodawcy (zapłata przelewem na podstawie noty wskazującej ilość i specyfikację zakupionych nagród); wydane nagrody w akcji (rodzaj i ilość nagród wynika z regulaminu akcji który stanowi element obligatoryjny organizacji akcji promocyjnej); oraz sam fakt ich wydania, zbierając listy przewozowe/zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki/dowód nadania lub protokoły wydania w przypadku nagród większej wartości. Ewidencjonowany jest również udział uczestnika w akcji (w sposób elektroniczny, lub papierowy: zgłoszenie, spełnienie warunków formalnych i merytorycznych do otrzymania świadczenia) oraz zakup nagród do akcji (Wnioskodawca dysponuje dokumentem księgowym w postaci faktury VAT lub noty potwierdzającej zakup nagród do akcji), płatność za zakup nagród wydawanych uczestnikom Wnioskodawca dokonuje za pośrednictwem swojego rachunku. Tym samym, zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów/usług (tj. wydań nagród w postaci towarów i usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 38 (towary)/poz. 39 (usługi) załącznika do rozporządzenia.

2018
30
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród zawodnikom i trenerom.

Fragment:

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. Na podstawie tej uchwały nagrody będą przyznawane zawodnikom (poniżej 18-tego roku życia) i trenerom, w różnych kwotach (od 200 zł do 2000 zł). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłacone nagrody będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wypłacone nagrody w całości będą opodatkowane a Gmina powinna od wypłaconego świadczenia, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, pobrać zaliczkę na podatek sporządzić PIT-11? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazane nagrody nie będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Gmina nie jest organizatorem konkursu, a jedynie przyznaje nagrody za udział we wcześniejszych konkursach. W związku z powyższym nagrody będą w całości opodatkowane. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy nagrody przyznawane będą dla trenerów, jak również dla osób uprawiających sport (zawodników), czyli dla tych osób fizycznych, które zostały wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wskazany przychód należy przypisać do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa właśnie w tym przepisie.

2018
21
kwi

Istota:

Zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wygranej w konkursie.

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydawane przez Wnioskodawcę nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł w ramach konkursów innych, niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydawane przez Wnioskodawcę nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł w ramach konkursów innych, niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody wydawane w konkursach należy zaliczyć do „ przychodów z innych źródeł ” w rozumieniu art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług — jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Zdaniem Wnioskodawcy do nagród w konkursach planowanych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, ponieważ Wnioskodawca nie jest podmiotem należącym do kategorii mass mediów oraz organizowane konkursy nie będą konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa ani sportu.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania przekazania uczestnikom programu nagród pieniężnych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz udokumentowania otrzymanych od Klienta środków finansowych na wypłatę nagród pieniężnych

Fragment:

Do każdego kodu znajdującego się na promowanym produkcie przypisana jest określona ilość punktów, które są następnie przeliczane na nagrodę według przelicznika określonego w regulaminie (obecnie 1 pkt = 1 zł), Nagrodami w programie są nagrody pieniężne lub darmowe opakowania produktów Klienta. Uczestnik otrzymuje pierwszą wypłatę zgromadzonych przez niego środków finansowych (pierwszą nagrodę pieniężną) po osiągnięciu salda 20,00 zł, które to saldo utrzymywane jest w punktach. Kolejne wypłaty realizowane są bez konieczności osiągnięcia przez uczestnika określonego salda. Maksymalna liczba punktów, jaką uczestnik może zamienić na nagrody w ciągu 12 miesięcy uczestnictwa w Programie, licząc od daty zarejestrowania w systemie informatycznym pierwszego kodu, nie może przekroczyć równowartości 240, 480 lub 720 punktów, w zależności od rodzaju produktów objętych Programem, które uczestnik nabył oraz z których kody zarejestrował w Programie. Nagrody pieniężne wypłacane są uczestnikom w formie zasilenia uprzednio przekazanych indywidualnych kart przedpłaconych. W celu uzyskania karty przedpłaconej, uczestnik musi, poza dokonaniem rejestracji w Programie i podaniem prawidłowych danych adresowych, osiągnąć saldo co najmniej 20 punktów uprawniające do otrzymania nagrody pieniężnej w kwocie 20,00 zł.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród Agentom

Fragment:

Nagrodami w konkursie mają być m.in. nagrody rzeczowe (np. samochody), vouchery na wycieczkę oraz wyjazdy weekendowe (dalej łącznie zwane „ Nagrodami ”). Nagrody mają zostać przyznane Agentom lub ich Pracownikom, którzy jako pierwsi doprowadzą do zawarcia umów najmu lokali biurowych. Zgodnie z regulaminem konkursu, Nagrody są należne tylko wówczas, gdy umowy najmu zostaną zawarte w określonym przez Spółkę terminie. W regulaminie konkursu przewidziano również minimalny czas trwania umów najmu oraz minimalną powierzchnię lokali, których mają one dotyczyć. Nagroda przekazywana przez Spółkę ma być niezależna od prowizji wypłacanej przez Spółkę na rzecz Agenta za doprowadzenie do zawarcia umowy najmu. Na chwilę obecną, Nagrody nie zostały jeszcze wydane. Spółka pragnie wyjaśnić, że nie będzie zawierać żadnych umów bezpośrednio z Pracownikami (w szczególności nie będą jej łączyć z Pracownikami umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.). Nie będzie też zlecać Pracownikom bezpośrednio czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy najmu. Umowę w sprawie poszukiwania najemców Spółka zawrze wyłącznie z Agentami.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „Ustawa CIT”), wartość Nagród stanowi dla Wnioskodawcy przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Fragment:

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, o braku przychodu z tytułu Nagród świadczy przede wszystkim to, że jako dostarczane bezpośrednio do Partnera, nie wpływają w żaden sposób na wzrost majątku Wnioskodawcy, w związku z czym nie mogą tym samym generować przychodu po stronie Wnioskodawcy. Nie bez znaczenia dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest także i to, że w wyniku dokonanych ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą a Dostawcą, Nagrody przeznaczone są wyłącznie dla finalnych hurtowych odbiorców tj. Partnerów, którzy tym samym są ich jedynymi beneficjentami. Mając zatem na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wartość Nagród nie stanowi trwałego przysporzenia w majątku Wnioskodawcy, nie wpływa na wzrost jego aktywów ani zmniejszenie pasywów, a tym samym nie stanowi przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
13
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/ przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych.

Fragment:

(...) Nagrody, które są własnością Wnioskodawcy), Agencja Marketingowa nabywa Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT od dostawcy Nagród wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Agencji Marketingowej), następnie własność Nagród przenoszona jest przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy (własność przenoszona jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia Nagród), w momencie wydania Nagród uczestnikowi Loterii Promocyjnej własność Nagród przysługuje Wnioskodawcy (wtedy Agencja Marketingowa jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Wnioskodawcy), Wnioskodawca nabywa Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT od dostawcy Nagród wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Wnioskodawcy), następnie przekazuje Agencji Marketingowej nabyte Nagrody w celu wydania tych Nagród uczestnikowi Loterii Promocyjnej (bez przenoszenia prawa własności tych Nagród na rzecz Agencji Marketingowej), przy czym własność Nagród przysługuje od momentu nabycia do momentu wydania uczestnikowi Wnioskodawcy (w związku z tym, że koszty Nagród ponoszone są bezpośrednio przez Wnioskodawcę nie następuje rozliczenie kosztów nabycia Nagród między Wnioskodawcą a Agencją Marketingową) (wtedy Agencja Marketingowa jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Wnioskodawcy).

2018
13
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z organizowaną akcją promocyjną.

Fragment:

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest ugruntowany i jednolity pogląd, że sprzedaż premiowa to sprzedaż towarów i usług związana z otrzymaniem nagrody przez nabywcę. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06 stwierdził, że pojęcie „ sprzedaż premiowa ” składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „ Sprzedaż ” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „ premia ” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Ponadto w uchwale tej Sąd wskazał, że sprzedaż premiowa to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Zatem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku jest wartość nagród, które łącznie spełniają następujące warunki: nagroda stanowi premię za zakup określonego towaru lub usługi, udzielającym nagrody (fundatorem) jest sprzedawca, jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 2.000 zł, nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się m.in. produkcją oraz hurtową sprzedażą mięsa i wędlin oraz hurtową sprzedażą innych artykułów spożywczych.

2018
11
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/przeprowadzaniem Konkursów i Sprzedaży Premiowych.

Fragment:

(...) Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT od dostawcy Nagród wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Agencji Marketingowej), następnie własność Nagród przenoszona jest przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy (własność przenoszona jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agencję Marketingową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia Nagród), w momencie wydania Nagród uczestnikowi Konkursu własność Nagród przysługuje Wnioskodawcy (wtedy Agencja Marketingowa jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Wnioskodawcy); Wnioskodawca nabywa Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT od dostawcy Nagród wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Wnioskodawcy), następnie przekazuje Agencji Marketingowej nabyte Nagrody w celu wydania tych Nagród uczestnikowi Konkursu (bez przenoszenia prawa własności tych Nagród na rzecz Agencji Marketingowej), przy czym własność Nagród przysługuje od momentu nabycia do momentu wydania uczestnikowi Konkursu Wnioskodawcy (w związku z tym, że koszty Nagród ponoszone są bezpośrednio przez Wnioskodawcę nie następuje rozliczenie kosztów nabycia Nagród między Wnioskodawcą a Agencją Marketingową) (wtedy Agencja Marketingowa jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Wnioskodawcy).