Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

Fragment:

Uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Uczestników nie wynika z umów o pracę zawartych ze Spółką Polską, nie jest też zapisane w jakichkolwiek innych dokumentach wewnętrznych obowiązujących w Spółce Polskiej, m.in. regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, itp. Źródłem uprawnienia jest jedynie podpisana Umowa Nagrody oraz Plan wdrożony we wszystkich spółkach z grupy E. (w tym w szczególności w Spółce Polskiej). Koszty wynikające z uczestnictwa w Planie osób będących pracownikami Spółki Polskiej mogą być refakturowane na Spółkę Polską. Plan jest administrowany przez organ (dalej jako „ Komitet ”) mianowany przez członków zarządu E.. Zgodnie z postanowieniami Planu, Komitet ma prawo m.in. przyznawać uprawnionym Uczestnikom Planu Nagrodę, typować uczestników, określać rodzaj i wysokość Nagrody oraz warunki na jakich zostaną przyznane Nagrody, interpretować postanowienia Planu oraz Umowy Nagrody, a także ustalać, zmieniać zasady i procedury jeśli jest to konieczne w celu administrowania Planem, dokonywać rozliczenia Nagrody. Komitet ma prawo określić, czy Nagroda przyznana będzie na podstawie decyzji Komitetu, czy automatycznie po wystąpieniu określonych zdarzeń, włączając to spełnienie przez uczestnika określonych celów lub warunków.

2018
4
paź

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

Fragment:

Przedmiotem niniejszego zapytania Wnioskodawcy jest nagroda w postaci Restricted Stock Units (dalej jako „ RSU ” lub „ Nagroda ”). Przyznawanie Nagrody zostaje pisemnie potwierdzone w umowie (dalej jako „ Award Agreement ”, „ Umowa Nagrody ”) określającej liczbę RSU, zasady, warunki, ograniczenia mające zastosowanie do przyznanej Nagrody oraz dzień ich przekazania (dalej jako „ Data przyznania ”). Umowa podpisywana jest przez Uczestnika oraz E. i zgodnie z zastrzeżeniem określonym w Planie, nie stanowi umowy o pracę ani umowy o świadczenie usług na rzecz E. lub spółek z grupy E. Alternatywnie, Uczestnik może otrzymać elektronicznie oświadczenie wydane przez E. lub spółkę z grupy E. Nagroda, w postaci jednostki RSU daje prawo Uczestnikom do otrzymania w przyszłości akcji E. Nagroda odpowiada wartości akcji E., ale nie daje ona Uczestnikowi praw akcjonariusza (tj. prawa do dywidendy i prawa głosu). Nagroda podlega okresowi restrykcji, w trakcie którego nie może być zrealizowana. Moment upływu okresu restrykcji ustalony jest w Umowie Nagrody i uzależniony jest od upływu czasu: 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 1 rocznicy „ Daty przyznania ” 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 2 rocznicy „ Daty przyznania ” 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 3 rocznicy „ Daty przyznania ” 25% przyznanych jednostek RSU przestaje podlegać restrykcjom po upływie 4 rocznicy „ Daty przyznania ”.

2018
19
wrz

Istota:

Czy w związku z wydawaniem Przedstawicielom nagród w konkursach organizowanych w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka jako wydająca nagrody pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W okolicznościach zakrojonych niniejszym wnioskiem na uwagę zasługuje jednak fakt, że grono odbiorców nagród zostało ograniczone wyłącznie do Przedstawicieli, tj. osób wykonujących na rzecz Spółki czynności z zakresu sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W istocie, organizacja konkursów z nagrodami dla Przedstawicieli ma stanowić motywację dla tych osób do poprawy wyników sprzedażowych, a otrzymanie nagrody stanowi niejako dodatkowe wynagrodzenie za ponadprzeciętną realizację usługi. Z tego względu dodatkowe wynagrodzenie nie różni się w istocie od zwykłego, ustalonego z Przedstawicielem wynagrodzenia za świadczenie usług. Niezaprzeczalnie, otrzymanie nagród przez Przedstawicieli następuje w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. W związku z tym, skoro konkurs skierowany jest do jednolitej grupy osób (np. wyłącznie Przedstawicieli wykonujących czynności w ramach działalności gospodarczej) wówczas zasadnym jest, aby przychód otrzymany w formie nagrody w konkursie kwalifikować do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem zgodnie ze stosunkiem prawnym łączącym Spółkę jako wypłacającego nagrody i beneficjentów nagród. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe w niedawnych interpretacjach indywidualnych.

2018
6
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C tytułem przekazania nagród rzeczowy

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przekazane przez Wnioskodawcę nagrody rzeczowe (tablet) przyznawane absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, nie są stypendiami, zatem nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ww. nagrody w postaci tabletu będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy. Reasumując ww. nagrody o charakterze motywacyjnym w formie tabletu o określonej wartości – przyznane i przekazane na podstawie ustawy o systemie oświaty, sfinansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przekazanej nagrody nie jest obowiązany do wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2018
31
sie

Istota:

Skutki podatkowe powstałych w związku z organizowaniem i prowadzeniem akcji marketingowych.

Fragment:

Innymi słowy prawo do rozporządzania Nagrodami jak właściciel przez Kontrahenta jest cały czas zachowane i realizuje się przez możliwość np. rozporządzania niewydanymi przez Wnioskodawcę Nagrodami w nieskrępowany sposób. Wnioskodawca tym samym odpowiada za wydanie Nagród Laureatom Akcji, a jego postępowanie jest podyktowane wolą Kontrahentów. W tym przypadku Wnioskodawca sporządza listę Laureatów ze spisem Nagród oraz dowodami przekazania Nagród Laureatom, które mają dokumentować charakter oraz przebieg Akcji (lista Laureatów, spis Nagród oraz dowody przekazania Nagród Laureatom Wnioskodawca ma obowiązek przekazać Kontrahentom na każde ich żądanie). Reasumując działania Wnioskodawcy, które dotyczą Nagród charakteryzują się następującym schematem: Wnioskodawca nabywa Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Wnioskodawcy), następnie własność Nagród przenoszona jest przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta (własność przenoszona jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta z tytułu nabycia Nagród), w momencie wydania Nagród Laureatom Akcji, własność Nagród przysługuje Kontrahentowi (wówczas Wnioskodawca jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Kontrahenta). Sprzedaż Nagród oraz wykonanie Akcji na rzecz Kontrahenta dokumentowana jest za pomocą właściwych faktur VAT.

2018
22
sie

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

Fragment:

W zależności od rodzaju umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Agencją, możliwe są następujące modele współpracy z Agencją w zakresie wydania nagród w konkursie: 1) Model 1 - Zakup i wydanie nagród przez Agencję - w przedmiotowym przypadku Agencja nabywa nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz i następnie przekazuje nagrody laureatom konkursów (faktycznie wydaje nagrody laureatom). Agencja jest właścicielem nagród w momencie ich przekazania. Wynagrodzenie Agencji należne od Wnioskodawcy uwzględnia koszt nabycia przez Agencję nagród. W ramach tego modelu, oprócz nagród rzeczowych, przekazywane mogą być również nagrody pieniężne. W przypadku nagród pieniężnych środki pieniężne są faktycznie wypłacane przez Agencję; 2) Model 2 - Zakup i przekazanie / wydanie nagród przez Wnioskodawcę - w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca nabywa nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz i następnie przekazuje nagrody bezpośrednio na rzecz laureatów (bez pośrednictwa Agencji - organizatora Konkursu). Właścicielem nagród do momentu ich wydania laureatom pozostaje Wnioskodawca. W ramach tego modelu, oprócz nagród rzeczowych, przekazywane mogą być również nagrody pieniężne. W przypadku nagród pieniężnych środki pieniężne są faktycznie wypłacane przez Wnioskodawcę. Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs jako organizatora Konkursu.

2018
16
sie

Istota:

Opodatkowanie wydania nagród pieniężnych przez Agencje na rzecz uczestników Loterii.

Fragment:

(...) nagród; obsługi infolinii dotyczącej loterii; rozpatrywania ewentualnych reklamacji uczestników loterii; wydania nagród zwycięzcom o określonej łącznej wartości brutto. Zatem jednym z wielu elementów Loterii, której organizacja została zlecona w ramach umowy ramowej, jest wydanie nagród w loterii (tj. 9940 nagród pieniężnych o wartości 20 zł, 980 nagród o wartości 50 zł, 70 nagród o wartości 100 zł oraz nagroda główna o wartości 500 000 zł). Zaangażowanie Agencji nie ogranicza się do dystrybucji nagrody. Każde wydanie nagrody wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności, które stanowią integralną całość. W pierwszej kolejności Agencja musi wyznaczyć 10.990 przedziałów czasowych, do których przypisano nagrodę o konkretnej wartości. Przedziały te podane zostały z dokładnością dnia, godziny, minuty, sekundy. Po wyznaczeniu zostały one zabezpieczone w ramach depozytu w kancelarii notarialnej. Kolejnym etapem usługi było zaprojektowanie strony internetowej oraz panelu do weryfikacji wygranych nagród, do których należało wgrać wykaz nagród wraz z czasem ich wygrania oraz bazę kodów, które umieszczone są na promocyjnych opakowaniach Zleceniodawcy będącego producentem.

2018
13
sie

Istota:

Skutki podatkowe sposobu opodatkowania wydawanych nagród

Fragment:

(...) nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Zdaniem Wnioskodawcy, zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, pojęcie „ wartość nagród (świadczeń) ” należy rozumieć jako wartość nominalną przyznanej przez Spółkę nagrody (karty, bonu, punktów, (...)). Przyznane nagrody (świadczenia) są bowiem wynikiem konkretnych wydarzeń – wygranych w konkursach organizowanych przez Spółkę. Przyjęcie odwrotnego założenia, tj. że za jednorazową nagrodę bądź świadczenie należy uznać wartość pojedynczego wydania nagród wypaczałoby charakter tych świadczeń oraz prowadziłoby de facto do unikania opodatkowania po stronie otrzymującego nagrodę (świadczenie). Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako wartość nagrody (świadczenia) należy rozumieć każdą odrębnie wygraną nagrodę, tj. wartość przyznanych punktów, wartość przedpłaconej karty/bonu, a nie wartość nagród rzeczowych (towarów), na które laureat następnie wymieni otrzymane od Spółki punkty (...), karty; bony.

2018
20
cze

Istota:

Rozliczenia wynagrodzenia, dokumentowania otrzymanego wynagrodzenia, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu nagród na podstawie przedpłaty otrzymanej od klienta, ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród, dokumentowania sprzedaży w sytuacji niewydania nagród , korekty dokumentacji w sytuacji, gdy Wnioskodawca zakupi nagrody po cenie niższej od określonej pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, podstawy opodatkowania przy wydaniu nagród w sytuacji ich zakupu od Zleceniodawcy akcji promocyjnej za 1 zł.

Fragment:

Wnioskodawca zakłada, że koszty nagród będzie rozliczał ze swoim Klientem odrębnie od wynagrodzenia należnego z tytułu świadczonych przez siebie usług. Wnioskodawca dopuszcza następujące formy rozliczeń kosztów nagród z Klientem: klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty, klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne 50% po wydaniu nagród, klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca kupuje nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz. Faktury kosztowe z tytułu zakupu nagród wystawiane są bezpośrednio na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest właścicielem nagród. Towary przeznaczone na nagrody trafiają do ewidencji księgowej Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca bezpośrednio wydaje te nagrody uczestnikom akcji promocyjnych. W szczególności w żadnym momencie nie dochodzi do przekazania faktycznego lub formalnego nagród na rzecz Zleceniodawcy akcji. Nagrody będą wydawane w związku z konkursami, sprzedażami premiowymi i programami lojalnościowymi, które nie stanowią konkursów ani sprzedaży premiowej. Nagrody będą wydawane również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

2018
26
maj

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów, usług na rzecz uczestnika akcji promocyjnych oraz w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania przez Wnioskodawcę voucherów kwotowych na rzecz uczestnika akcji promocyjnych.

Fragment:

Wnioskodawca ewidencjonuje bowiem otrzymane środki pieniężne od Klientów Wnioskodawcy (zapłata przelewem na podstawie noty wskazującej ilość i specyfikację zakupionych nagród); wydane nagrody w akcji (rodzaj i ilość nagród wynika z regulaminu akcji który stanowi element obligatoryjny organizacji akcji promocyjnej); oraz sam fakt ich wydania, zbierając listy przewozowe/zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki/dowód nadania lub protokoły wydania w przypadku nagród większej wartości. Ewidencjonowany jest również udział uczestnika w akcji (w sposób elektroniczny, lub papierowy: zgłoszenie, spełnienie warunków formalnych i merytorycznych do otrzymania świadczenia) oraz zakup nagród do akcji (Wnioskodawca dysponuje dokumentem księgowym w postaci faktury VAT lub noty potwierdzającej zakup nagród do akcji), płatność za zakup nagród wydawanych uczestnikom Wnioskodawca dokonuje za pośrednictwem swojego rachunku. Tym samym, zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów/usług (tj. wydań nagród w postaci towarów i usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 38 (towary)/poz. 39 (usługi) załącznika do rozporządzenia.