Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w powyższej sytuacji kiedy organizatorem loterii na zlecenie X. S.A. jest Wnioskodawca to Wnioskodawca pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
S.A. zobowiązany został do zakupu przedmiotowych nagród. W przeważającej części zakupione nagrody to nagrody rzeczowe, a nagrodami o największej wartości są samochody. Z kolei wartość żadnej z nagród cyfrowych nie przekroczy 2.280,00 P L HJ Zgodnie z ww, umową Wnioskodawca zakupi nagrody cyfrowe i niektóre nagrody rzeczowe (tablety, telefony i zegarki) od X. Polską S.A. Nagrody rzeczowe o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 2.280,00 PLN, tj. samochody i telewizory organizator zakupi bezpośrednio od dystrybutorów wybranych marek. Regulamin Loterii przewiduje, że w przypadku nagród rzeczowych przekraczających wartość 2.280,00 PLN zostanie do nich doliczona nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości wygranej nagrody rzeczowej. Ponieważ zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed wydaniem nagrody rzeczowej zwycięzca (podatnik) zobowiązany jest wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku to przedmiotowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Wnioskodawcę jako organizatora i zaliczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej nagrody. Umowa między Wnioskodawcą a X. S.A. przewiduje wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za zorganizowanie na zlecenie X.
2017
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedaż premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Czyli aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową była zwolniona z podatku dochodowego musza być spełnione warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tym stanie rzeczy przyszła nagroda byłaby otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, wartość nagrody nie przekroczyłaby kwoty 760 zł, oraz nagrody otrzymywałaby osoby nieprowadząca działalności gospodarczej tj. pracownicy kontrahentów handlowych Wnioskodawcy. Nagrody będą więc przekazywane osobom biorącym bezpośredni udział w akcji promocyjnej (pracownikom, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów). Wartość nagrody będzie przyznawana tylko jednorazowa i co ważne jej wartość będzie wynosić 750 zł, czyli poniżej kwoty zwolnienia.
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.
Fragment:
Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest ustalenie, który podmiot w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym jest płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wydanych bądź wypłaconych nagród. Nagrody wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) będącymi osobami fizycznymi – pracownikami danego przedsiębiorstwa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz współpracownikami realizującymi usługi na podstawie innego stosunku prawnego (w tym umowy zlecenia lub umowy o współpracy) − za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu, jednakże na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w związku z wydaniem uczestnikom ww. nagród. W takim przypadku to zleceniodawca jako Klient Wnioskodawcy, na którym ciąży ekonomiczny ciężar przeprowadzenia akcji promocyjnych w ramach których wydawane są nagrody, pełni funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych bądź wypłacanych uczestnikom konkursu. Natomiast nagrody wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z czym będą także uprawnione do otrzymania nagród za osiągnięcie najlepszych wyników, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie z innych źródeł.
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.
Fragment:
Czy nagrody gwarantowane wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) mogą być opodatkowane zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu? Czy w związku z realizowaniem konkursu („ grywalizacji ”) przez Wnioskodawcę i wydaniem nagród gwarantowanych uczestnikom konkursu przez Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy nagrody gwarantowane wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) mogą być opodatkowane zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu. Akcja promocyjna będąca przedmiotem niniejszego wniosku opiera się na rywalizacji uczestników między sobą o nagrody. Akcja taka posiadać będzie regulamin, w którym wskazane będą reguły rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców, przyznawania im nagród. Wydawanie nagród gwarantowanych będzie miało charakter pobocznego elementu konkursu, motywującego uczestników do wzięcia udziału w konkursie oraz do lepszej rywalizacji w ramach tego konkursu.
2017
22
cze

Istota:
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej będącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej „ustawa o pdof”) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i 1a ustawy o pdof, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł?
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej niebędącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł?
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach Akcji Promocyjnej jednorazową wartością nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, do wysokości której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ustawy o pdof będzie wartość nagrody za polecenie jednego klienta, a nie suma wartości nagród przekazywanych uczestnikowi Akcji za dany okres rozliczeniowy.
Fragment:
Wartości nagród wygranych w różnych konkursach w ramach tych samych zawodów oraz nagród wygranych za zajęcie dwóch czy trzech miejsc w jednym konkursie nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody.” Również w interpretacji indywidualnej z dnia II maja 2009 r. (znak IPPB1/415-191/09-2/MT ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że „Poprzez pojęcie „ jednorazowa wartość nagrody ” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz to, że nagrody te zostaną przesłane w jednej paczce. Wartości nagród wysłanych w jednej paczce nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody.” W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jednorazową wartością nagrody związanej ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof będzie nagroda pieniężna należna uczestnikowi Akcji Promocyjnej za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody, tj. za jedno skuteczne polecenie. Zatem tak długo jak wartość nagrody przyznawanej w ramach Akcji Promocyjnej za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody (tj. jedno skuteczne polecenie oferty Spółki) nie będzie przekraczać 760 zł, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust.1 i la ustawy o pdof.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wydania nagród rzeczowych oraz rzeczowo-pieniężnych związanych z uczestnictwem w programach motywacyjnych oraz wystawiania faktur dokumentujących wykonanie usługi i rozliczeniu zwrotu należności za nabyte i wydane przez Organizatora Nagrody na podstawie innych niż faktura dokumentów księgowych, np. not księgowych
Fragment:
Agenci biorący udział w Programie przez cały okres jego trwania, zbierają punkty uprawniające do otrzymania określonych nagród. Liczba przyznawanych punktów ustalana jest na podstawie wolumenu sprzedażowego Agenta zgodnie z kryteriami, wartościami i przelicznikami zawartymi w regulaminie Programu oraz znanej uczestnikom tabeli punktów. Nagrody przyznawane w ramach Programu przysługują Agentom, którzy zdobędą liczbę punktów uprawniającą do otrzymania danej nagrody i zgłoszą chęć wymiany punktów na nagrodę. Przewidziane w konkursie nagrody mają charakter rzeczowo-pieniężny (nagrody rzeczowe połączone są z przyznaniem odpowiedniej kwoty pieniędzy), przy czym należą do nich przede wszystkim: opłacenie rocznego wynajmu wskazanego w tabeli nagród samochodu, karty paliwowe, pakiety opieki medycznej, bilety na mecze piłkarskie, vouchery do SPA i inne. Wygrana jednego z uczestników nie ogranicza możliwości zdobycia takiej samej nagrody przez innego z uczestników. Wymiana punktów na Nagrody następuje na żądanie Agenta i podlega ograniczeniu czasowemu - wymiana może odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od daty ogłoszenia zakończenia Programu. Wzięcie udziału w Programie nie wynika z umów, na podstawie których Agenci dokonują sprzedaży usług Spółek, lecz z dobrowolnego zgłoszenia chęci uczestnictwa dokonanego w sposób przewidziany w regulaminie Programu.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie uznania przekazania uczestnikom programu nagród pieniężnych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz udokumentowania otrzymanych od Klienta środków finansowych na wypłatę nagród pieniężnych
Fragment:
Dla uczestników promocji Wnioskodawca przewidział indywidualne, stopniowalne nagrody pieniężne oraz nagrodę zespołową w postaci voucherów uprawniających do wycieczki zagranicznej. Nagrody indywidualne przyznawane są pięciu Uczestnikom, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w okresie trwania promocji, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do dnia października 2017 r. Nagroda zespołowa przyznawana jest wszystkim Uczestnikom z regionu sprzedaży, z którego Uczestnicy uzyskają najwyższą ilość punktów w ww. okresie. Jeden Uczestnik promocji jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody indywidualnej i tylko jednej nagrody zespołowej. Również ta akcja zawiera w sobie element rywalizacji, bowiem liczba nagród jest ograniczona i przysługują one wyłącznie Uczestnikom, którzy osiągną najlepsze wyniki. Realizując program motywacyjny Wnioskodawca działa w imieniu własnym ale na rzecz Klienta. Regulaminowym organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca i to on zobowiązany jest względem Uczestników do wypłaty nagród (na zasadzie przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisem art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny – Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem upominków/nagród w ramach sprzedaży premiowej
Fragment:
Na dzień składania wniosku nie została jeszcze ustalona dokładna wartość nagród rzeczowych. Jednakże Spółka planuje ze wartości części nagród nie będzie przekraczać kwoty 2 280 złotych. Natomiast w pozostałej części, wartość nagród będzie wynosiła powyżej 2 280 złotych. Związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w Konkursie których wartość nie będzie przekraczać kwoty 760 złotych ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w Konkursie, których wartość będzie wyższa niż kwota 760 złotych, ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania upominków/nagród w ramach Sprzedaży Premiowej ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w ramach Loterii Promocyjnej których wartość nie będzie przekraczać kwoty 2 280 złotych ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w ramach Loterii Promocyjnej, których wartość będzie wyższa niż kwota 2280 złotych ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Odpowiedź na pytanie trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.
2017
16
maj

Istota:
Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej tym osobom nagród.
Fragment:
Na dzień składania wniosku nie została jeszcze ustalona dokładna wartość nagród rzeczowych. Jednakże Spółka planuje ze wartości części nagród nie będzie przekraczać kwoty 2.280 złotych. Natomiast w pozostałej części, wartość nagród będzie wynosiła powyżej 2.280 złotych. Związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w Konkursie których wartość nie będzie przekraczać kwoty 760 złotych ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w Konkursie, których wartość będzie wyższa niż kwota 760 złotych, ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania upominków/nagród w ramach Sprzedaży Premiowej ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w ramach Loterii Promocyjnej których wartość nie będzie przekraczać kwoty 2 280 złotych ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy na Spółce z tytułu wydania nagród w ramach Loterii Promocyjnej, których wartość będzie wyższa niż kwota 2280 złotych ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych” Odpowiedź na pytanie czwarte i piąte stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych spółki z o.o. wskazanych we wniosku wydatków związanych z zakupem nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych oraz z przeznaczeniem środków pieniężnych na nagrody pieniężne dla zwycięzców
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy kosztami uzyskania przychodu Spółki będą wydatki na zakup nagród rzeczowych? Czy kosztami uzyskania przychodu Spółki będą środki pieniężne przeznaczone na nagrody pieniężne? (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i 6) Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki, które Spółka będzie ponosić na nagrody rzeczowe, wręczane właścicielom zwycięskich gołębi, zgodnie z regulaminem, będą stanowić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ u.p.d.o.p. ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W związku z tym, iż głównym celem prowadzenia wspólnego gołębnika jest zorganizowanie zawodów sportowych, tzw. lotów gołębi, stanowiących rodzaj rywalizacji, niezbędne jest zapewnienie nagród dla zwycięzców poszczególnych zawodów. Nagrody rzeczowe mają zachęcić właścicieli gołębi, do wzięcia udziału w tych zawodach, a w konsekwencji oddania swoich ptaków do wspólnego gołębnika, w którym będą przygotowywane do tych zawodów. Brak nagród, spowodowałby brak zainteresowania właścicieli gołębi do oddania ich do wspólnego gołębnika, w wyniku czego Spółka nie otrzymałaby opłat, które mają być podstawowym źródłem przychodu w planowanej działalności.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.