Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych na zlecenie klienta
Fragment:
Wnioskodawca zamierza występować w roli oficjalnego organizatora Akcji promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody laureatom loterii promocyjnej lub konkursu. Wnioskodawca będzie nabywał nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz. Zleceniodawca ustala wspólnie z Wnioskodawcą rodzaj nagród i ich wartość, jednakże to Zleceniodawca ma głos decyzyjny co do wyboru nagród ich puli i ich wartości. Ponadto, Wnioskodawca, w ramach świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług, przygotuje koncepcję i mechanikę Akcji promocyjnej oraz regulamin Akcji (aspekty techniczne i formalno-prawne). W przypadku loterii promocyjnej Wnioskodawca wystąpi, w imieniu własnym, o wydanie stosownego zezwolenia na zorganizowanie loterii. Wnioskodawca, w ramach usługi na rzecz Zleceniodawcy, przeprowadzi Akcję promocyjną: zapewni funkcjonowanie odpowiedniej aplikacji do obsługi konkursu lub loterii promocyjnej, przyjmie zgłoszenia uczestników, dokona weryfikacji zgłoszeń i przyznania nagród oraz weryfikacji praw do nagród, dokona zakupu nagród oraz wyda nagrody laureatom, rozpatrzy ewentualne reklamacje uczestników Akcji promocyjnej. W przypadku loterii promocyjnej Wnioskodawca dokona stosownego zawiadomienia o rozpoczęciu loterii i przekaże informację o zakończeniu prowadzenia loterii podmiotowi wydającemu zezwolenie.
2017
19
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom „programów motywacyjnych”.
Fragment:
(...) nagrodami pieniężnymi wydawane są nagrody rzeczowe, przewidziano akcje promocyjne o charakterze współzawodnictwa). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne (poza nagrodami otrzymanymi w związku z organizowanymi w ramach programu akcjami promocyjnymi) będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne (poza nagrodami otrzymanymi w związku z organizowanymi w ramach programu akcjami promocyjnymi) będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z (...)
2017
15
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom „programów motywacyjnych”.
Fragment:
W związku z udziałem, w tak skonstruowanym Programie, Uczestnicy Niebędący Przedsiębiorcami będą mogli otrzymać nagrody rzeczowe (w postaci tabletów i smartfonów) lub ich równowartość pieniężną. Nagrody przyznawane będą na podstawie tworzonych przez Wnioskodawcę opisanych powyżej rankingów i będą przysługiwały Uczestnikom, którzy osiągną najwyższe miejsca w poszczególnych rankingach, tj. osoby, które osiągną najwyższe miejsca w rankingu nr 1 otrzymują nagrodę w postaci tabletu, zaś za najwyższe miejsce w rankingu 2 przewidziana jest nagroda w postaci smartfona. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska liczbę punktów stanowiących podstawę przyznania tej samej nagrody (np. gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska taką samą liczbę punktów uprawniających do otrzymania nagrody w postaci tabletu), wówczas pula nagród zostanie przez Wnioskodawcę zwiększona, tak że przyznana zostanie taka liczba nagród, jaka wynika z liczby Uczestników, którzy uzyskali liczbę punktów uprawniających do ich wydania. Nagrody zostaną wydane w okresie do 40 dni od zakończenia Programu (w przypadku równowartości pieniężnej nagród – w formie przelewu na prywatne konto Uczestnika). Podsumowując: opisane we wniosku przedsięwzięcia skierowane są do Uczestników (...)
2017
15
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród uczestnikom „programów motywacyjnych”.
Fragment:
(...) nagrodami pieniężnymi wydawane są nagrody rzeczowe, przewidziano akcje promocyjne o charakterze współzawodnictwa). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne (poza nagrodami otrzymanymi w związku z organizowanymi w ramach programu akcjami promocyjnymi) będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne (poza nagrodami otrzymanymi w związku z organizowanymi w ramach programu akcjami promocyjnymi) będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z (...)
2017
15
lip

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa podjęta została Uchwała Sejmiku Województwa z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w oparciu o którą ustanawiane są doroczne Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - zwane dalej nagrodami. Nagrody przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych. Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznym animatorów kultury. Uprawnione na podstawie Uchwały podmioty składają wnioski o przyznanie nagród z podaniem danych kandydata. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje Kapituła Nagród powołana przez Zarząd Województwa Kapituła Nagród wyłania spośród kandydatów osoby i zespoły legitymujące się osiągnięciami o najwyższej wartości kulturotwórczej i najistotniejszym znaczeniu dla społeczno-kulturalnego rozwoju regionu i nominuje je do nagród. Osoby nagradzane nie są związane żadnym stosunkiem prawnym z Urzędem Marszałkowskim Województwa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy doroczne Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia (...)
2017
14
lip

Istota:
Czy w powyższej sytuacji kiedy organizatorem loterii na zlecenie X. S.A. jest Wnioskodawca to Wnioskodawca pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
S.A. zobowiązany został do zakupu przedmiotowych nagród. W przeważającej części zakupione nagrody to nagrody rzeczowe, a nagrodami o największej wartości są samochody. Z kolei wartość żadnej z nagród cyfrowych nie przekroczy 2.280,00 P L HJ Zgodnie z ww, umową Wnioskodawca zakupi nagrody cyfrowe i niektóre nagrody rzeczowe (tablety, telefony i zegarki) od X. Polską S.A. Nagrody rzeczowe o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 2.280,00 PLN, tj. samochody i telewizory organizator zakupi bezpośrednio od dystrybutorów wybranych marek. Regulamin Loterii przewiduje, że w przypadku nagród rzeczowych przekraczających wartość 2.280,00 PLN zostanie do nich doliczona nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości wygranej nagrody rzeczowej. Ponieważ zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed wydaniem nagrody rzeczowej zwycięzca (podatnik) zobowiązany jest wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku to przedmiotowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Wnioskodawcę jako organizatora i zaliczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej nagrody. Umowa między Wnioskodawcą a X. S.A. przewiduje wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za zorganizowanie na zlecenie X.
2017
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedaż premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Czyli aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową była zwolniona z podatku dochodowego musza być spełnione warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. W tym stanie rzeczy przyszła nagroda byłaby otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, wartość nagrody nie przekroczyłaby kwoty 760 zł, oraz nagrody otrzymywałaby osoby nieprowadząca działalności gospodarczej tj. pracownicy kontrahentów handlowych Wnioskodawcy. Nagrody będą więc przekazywane osobom biorącym bezpośredni udział w akcji promocyjnej (pracownikom, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów). Wartość nagrody będzie przyznawana tylko jednorazowa i co ważne jej wartość będzie wynosić 750 zł, czyli poniżej kwoty zwolnienia.
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.
Fragment:
Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest ustalenie, który podmiot w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym jest płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wydanych bądź wypłaconych nagród. Nagrody wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) będącymi osobami fizycznymi – pracownikami danego przedsiębiorstwa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz współpracownikami realizującymi usługi na podstawie innego stosunku prawnego (w tym umowy zlecenia lub umowy o współpracy) − za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu, jednakże na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w związku z wydaniem uczestnikom ww. nagród. W takim przypadku to zleceniodawca jako Klient Wnioskodawcy, na którym ciąży ekonomiczny ciężar przeprowadzenia akcji promocyjnych w ramach których wydawane są nagrody, pełni funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych bądź wypłacanych uczestnikom konkursu. Natomiast nagrody wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z czym będą także uprawnione do otrzymania nagród za osiągnięcie najlepszych wyników, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie z innych źródeł.
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.
Fragment:
Czy nagrody gwarantowane wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) mogą być opodatkowane zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu? Czy w związku z realizowaniem konkursu („ grywalizacji ”) przez Wnioskodawcę i wydaniem nagród gwarantowanych uczestnikom konkursu przez Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy nagrody gwarantowane wydawane uczestnikom konkursu („ grywalizacji ”) mogą być opodatkowane zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu. Akcja promocyjna będąca przedmiotem niniejszego wniosku opiera się na rywalizacji uczestników między sobą o nagrody. Akcja taka posiadać będzie regulamin, w którym wskazane będą reguły rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców, przyznawania im nagród. Wydawanie nagród gwarantowanych będzie miało charakter pobocznego elementu konkursu, motywującego uczestników do wzięcia udziału w konkursie oraz do lepszej rywalizacji w ramach tego konkursu.
2017
22
cze

Istota:
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej będącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej „ustawa o pdof”) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i 1a ustawy o pdof, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł?
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnej niebędącym klientami Spółki z tytułu skutecznego polecenia oferty Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o pdof pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji nie przekroczy 760 zł?
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach Akcji Promocyjnej jednorazową wartością nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof, do wysokości której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ustawy o pdof będzie wartość nagrody za polecenie jednego klienta, a nie suma wartości nagród przekazywanych uczestnikowi Akcji za dany okres rozliczeniowy.
Fragment:
Wartości nagród wygranych w różnych konkursach w ramach tych samych zawodów oraz nagród wygranych za zajęcie dwóch czy trzech miejsc w jednym konkursie nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody.” Również w interpretacji indywidualnej z dnia II maja 2009 r. (znak IPPB1/415-191/09-2/MT ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że „Poprzez pojęcie „ jednorazowa wartość nagrody ” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz to, że nagrody te zostaną przesłane w jednej paczce. Wartości nagród wysłanych w jednej paczce nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody.” W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jednorazową wartością nagrody związanej ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof będzie nagroda pieniężna należna uczestnikowi Akcji Promocyjnej za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody, tj. za jedno skuteczne polecenie. Zatem tak długo jak wartość nagrody przyznawanej w ramach Akcji Promocyjnej za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody (tj. jedno skuteczne polecenie oferty Spółki) nie będzie przekraczać 760 zł, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust.1 i la ustawy o pdof.
2017
14
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.