Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gmina prawidłowo pobrała 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody w wysokości 500 zł (nagroda 5000 zł) przyznanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu, zaliczając nagrodę do przychodów z wygranych w grach i konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Prawa autorskie, zgodnie z regulaminem, były przenoszone z chwilą przyjęcia nagrody na zamawiającego, czyli na Gminę Miejską, a autor wyraził zgodę na przetwarzanie pracy konkursowej i korzystanie w całości lub dowolnych fragmentach. Zgodnie z regulaminem, konkurs rozstrzygnięto w dniu 25 kwietnia 2017 r. oraz przyznano 3 nagrody. Jedną z nagród w wysokości 5 000 zł otrzymała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu. Gmina potrąciła z nagrody 10% podatek zryczałtowany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek ten został odprowadzony do dnia 20 następnego miesiąca do Urzędu Skarbowego w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina prawidłowo pobrała 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody w wysokości 500 zł (nagroda 5000 zł) przyznanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu, zaliczając nagrodę do przychodów z wygranych w grach i konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jakie uzyskał przedsiębiorca podlegają, opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o nieograniczonej liczbie nagród, których organizatorem będzie Wnioskodawca
Fragment:
Zatem w przypadku gdy Spółka jest organizatorem, jak i współorganizatorem ww. przedsięwzięcia i to Spółka przyznaje nagrody/wydaje nagrody i ponosi ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród - nagrody są własnością Spółki - to obowiązki płatnika ciążą wyłącznie na Spółce. Natomiast gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i Spółka wydaje nagrody i tylko w części ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, tj.: gdy nagrody są własnością Współorganizatora a Spółka zwróci odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród lub gdy nagrody są jej współwłasnością to w takim zakresie (części) w jakim Spółka ponosi ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą na Spółce jak również na pozostałych Współorganizatorach w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W świetle powyższego, sposób zorganizowania przedsięwzięć o charakterze programu motywacyjnego nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem danego przedsięwzięcia w zakresie poniesionego przez niego ciężaru ekonomicznego jego organizacji i nagród.
2017
12
wrz

Istota:
W sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie o charakterze programu motywacyjnego będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Wnioskodawcy, którego organizatorem, jak i współorganizatorem jest Wnioskodawca, który przyznaje i wydaje nagrody oraz ponosi ekonomiczny ciężar organizacji przedsięwzięcia i nagród, w takim zakresie (części) w jakim faktycznie ponosi ich ciężar ekonomiczny, otrzymana nagroda stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, a Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik do obliczenia pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 cyt. ustawy oraz uwzględnienia kwoty pobranych zaliczek na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.
Fragment:
Zatem w przypadku gdy Spółka jest organizatorem, jak i współorganizatorem ww. przedsięwzięcia i to Spółka przyznaje nagrody/wydaje nagrody i ponosi ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród - nagrody są własnością Spółki - to obowiązki płatnika ciążą wyłącznie na Spółce. Natomiast gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i Spółka wydaje nagrody i tylko w części ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, tj.: gdy nagrody są własnością Współorganizatora a Spółka zwróci odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród lub gdy nagrody są jej współwłasnością to w takim zakresie (części) w jakim Spółka ponosi ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą na Spółce jak również na pozostałych Współorganizatorach w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W świetle powyższego, sposób zorganizowania przedsięwzięć o charakterze programu motywacyjnego nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem danego przedsięwzięcia w zakresie poniesionego przez niego ciężaru ekonomicznego jego organizacji i nagród.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o nieograniczonej liczbie nagród, których organizatorem będzie Wnioskodawca.
Fragment:
Zatem w przypadku gdy Spółka jest organizatorem, jak i współorganizatorem ww. przedsięwzięcia i to Spółka przyznaje nagrody/wydaje nagrody i ponosi ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród - nagrody są własnością Spółki - to obowiązki płatnika ciążą wyłącznie na Spółce. Natomiast gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i Spółka wydaje nagrody i tylko w części ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, tj.: gdy nagrody są własnością Współorganizatora a Spółka zwróci odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród lub gdy nagrody są jej współwłasnością to w takim zakresie (części) w jakim Spółka ponosi ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą na Spółce jak również na pozostałych Współorganizatorach w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W świetle powyższego, sposób zorganizowania przedsięwzięć o charakterze programu motywacyjnego nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem danego przedsięwzięcia w zakresie poniesionego przez niego ciężaru ekonomicznego jego organizacji i nagród.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród
Fragment:
Agencja będzie dokonywała nabycia towarów lub voucherów będących nagrodami w swoim imieniu z własnych środków i jako właściciel nagród lub też będzie je odbierała od Spółki i następnie będzie je przekazywała laureatom. Tym samym, to Agencja, jako Organizator Konkursu, będzie nabywać nagrody w swoim imieniu, dysponować nimi, a następne dokonywać ich wydania, wyłonionym przez powołaną przez siebie komisję Konkursową, zwycięzcom. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, to fakt przekazania dochodu - nagrody determinuje podmiot, na którym ciążą obowiązki wynikające z prawa podatkowego związane z tym zdarzeniem. Zadaniem Agencji jest zrealizowanie Konkursu, w tym przekazanie nagród uprawnionym uczestnikom. Skoro Agencja przekazuje nagrody będące jej własnością, czy będące we władaniu po otrzymaniu ich od Spółki, to nie ma podstaw do twierdzenia, że nagrody są przekazywane przez Spółkę. Dodatkowo należy, zauważyć że od strony podatnika (laureata konkursu), to właśnie Agencja będzie podmiotem z którym podatnik się kontaktuje, od którego otrzymuje nagrody oraz do którego zgłasza wszelkie/ewentualne zastrzeżenia i reklamacje. Laureat konkursu (podatnik) wszelkie sprawy związane z konkursem będzie rozwiązywał z pracownikiem Agencji.
2017
7
wrz

Istota:
Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród z tytułu awansu do czwartej ligi oraz z tytułu wygrania lub zremisowania konkretnego meczu piłkarskiego, uzyskanych przez zawodników i trenerów (zarówno tych otrzymujących stypendia sportowe, jak i tych nieotrzymujących żadnego wynagrodzenia), według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. pkt 68 powyższej ustawy?
Fragment:
Ze względu na awans do czwartej ligi, w czerwcu klub sportowy wypłacił zawodnikom nagrody finansowe. Wypłacił też nagrody za wygrane i zremisowane mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych. Klub zamierza również w przyszłości wypłacać tego typu nagrody. Nagrody przyznawane są za konkretne sytuacje (wygranie lub zremisowanie meczu) w różnej wysokości dla poszczególnych zawodników, zgodnie z regulaminem nagradzania ustalonym przez Zarząd Klubu. Pierwszy trener otrzymuje 100% przyznanej stawki, drugi trener 50%, bramkarz i zawodnicy od 20% do 50% (w zależności od ilości bramek obronionych, strzelonych itp.). W przypadku rozgrywek ligowych 100% nagrody za wygrany mecz to rząd 70 zł. Nagrody za awans ligowy były wyższe i sięgały kilkuset złotych. Nagrody za każdy mecz są naliczane osobno. Rozgrywki ligowe piłki nożnej są przeprowadzane w oparciu o ściśle określony regulamin rozgrywek obowiązujący w danym klubie sportowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród z tytułu awansu do czwartej ligi oraz z tytułu wygrania lub zremisowania konkretnego meczu piłkarskiego, uzyskanych przez zawodników i trenerów (zarówno tych otrzymujących stypendia sportowe, jak i tych nieotrzymujących żadnego wynagrodzenia), według zasad określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia nagród określonego w art. 21 ust. pkt 68 powyższej ustawy? Tutejszy Organ wskazuje, że w pytaniu Wnioskodawca wskazał art. 21 ust. pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
5
wrz

Istota:
W okolicznościach przedmiotowej sprawy wypłata Nagrody Rocznej za prowadzenie działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem usług zarządzania za rok 2016, w związku z prowadzoną samodzielnie przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w myśl art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy o VAT mieści się w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wypłata Nagrody Rocznej Wnioskodawcy jest wynagrodzeniem za wykonywanie działalności gospodarczej w 2016 roku. Zatem bez względu na to czy Nagroda Roczna została wypłacona do dnia 30 czerwca 2017 r., czy po tym dniu wynagrodzenie to dotyczy usług wykonanych za 2016 rok, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na takiej samej zasadzie jak wykonywane usługi za 2016 rok, ponieważ mieści się w zakresie czynności opodatkowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ewentualne żądanie od Spółki wypłaty na Jego rzecz Nagrody Rocznej powstanie dopiero na bazie regulacji prawnych zawartych w Umowie i dlatego powinno polegać reżimowi prawnemu i podatkowemu właściwemu dla tej Umowy. Należy zauważyć, że Nagroda Roczna jest należna Wnioskodawcy za czynności podejmowane przez Niego w związku z realizacją usług na podstawie Kontraktu, a nie na podstawie Umowy. Spółka na podstawie Kontraktu zobowiązana jest do wypłaty Nagrody Rocznej na rzecz Zarządzającego w związku z wykonaniem celów wyznaczonych do realizacji w 2016 r. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy wypłata Nagrody Rocznej za prowadzenie działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem usług zarządzania za rok 2016, w związku z prowadzoną samodzielnie przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w myśl art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy o VAT mieści się w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wypłata Nagrody Rocznej Wnioskodawcy jest wynagrodzeniem za wykonywanie działalności gospodarczej w 2016 roku. Zatem bez względu na to czy Nagroda Roczna została wypłacona do dnia 30 czerwca 2017 r., czy po tym dniu wynagrodzenie to dotyczy usług wykonanych za 2016 rok, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na takiej samej zasadzie jak wykonywane usługi za 2016 rok, ponieważ mieści się w zakresie czynności opodatkowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nagrody rocznej za 2016 rok wypłaconej w 2017 r
Fragment:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ewentualne żądanie od Spółki wypłaty na Jego rzecz Nagrody Rocznej powstanie dopiero na bazie regulacji prawnych zawartych w Umowie i dlatego powinno polegać reżimowi prawnemu i podatkowemu właściwemu dla tej Umowy. Należy zauważyć, że Nagroda Roczna jest należna Wnioskodawcy za czynności podejmowane przez Niego w związku z realizacją usług na podstawie Kontraktu, a nie na podstawie Umowy. Spółka na podstawie Kontraktu zobowiązana jest do wypłaty Nagrody Rocznej na rzecz Zarządzającego w związku z wykonaniem celów wyznaczonych do realizacji w 2016 r. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy wypłata Nagrody Rocznej za prowadzenie działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem usług zarządzania za rok 2016, w związku z prowadzoną samodzielnie przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w myśl art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy o VAT mieści się w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wypłata Nagrody Rocznej Wnioskodawcy jest wynagrodzeniem za wykonywanie działalności gospodarczej w 2016 roku. Zatem bez względu na to czy Nagroda Roczna została wypłacona do dnia 30 czerwca 2017 r., czy po tym dniu wynagrodzenie to dotyczy usług wykonanych za 2016 rok, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na takiej samej zasadzie jak wykonywane usługi za 2016 rok, ponieważ mieści się w zakresie czynności opodatkowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania nagród z tytułu aktywności na portalu ....
Fragment:
(...) nagrody. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy – wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby: otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł, nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług.
2017
19
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych na zlecenie klienta
Fragment:
Wnioskodawca zamierza występować w roli oficjalnego organizatora Akcji promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody laureatom loterii promocyjnej lub konkursu. Wnioskodawca będzie nabywał nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz. Zleceniodawca ustala wspólnie z Wnioskodawcą rodzaj nagród i ich wartość, jednakże to Zleceniodawca ma głos decyzyjny co do wyboru nagród ich puli i ich wartości. Ponadto, Wnioskodawca, w ramach świadczonych na rzecz Zleceniodawcy usług, przygotuje koncepcję i mechanikę Akcji promocyjnej oraz regulamin Akcji (aspekty techniczne i formalno-prawne). W przypadku loterii promocyjnej Wnioskodawca wystąpi, w imieniu własnym, o wydanie stosownego zezwolenia na zorganizowanie loterii. Wnioskodawca, w ramach usługi na rzecz Zleceniodawcy, przeprowadzi Akcję promocyjną: zapewni funkcjonowanie odpowiedniej aplikacji do obsługi konkursu lub loterii promocyjnej, przyjmie zgłoszenia uczestników, dokona weryfikacji zgłoszeń i przyznania nagród oraz weryfikacji praw do nagród, dokona zakupu nagród oraz wyda nagrody laureatom, rozpatrzy ewentualne reklamacje uczestników Akcji promocyjnej. W przypadku loterii promocyjnej Wnioskodawca dokona stosownego zawiadomienia o rozpoczęciu loterii i przekaże informację o zakończeniu prowadzenia loterii podmiotowi wydającemu zezwolenie.
2017
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.