Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?
Fragment:
(...) nagrody i sposób ich wydawania, itp. Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi (dalej: Przedsiębiorcy), które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spółka w ramach organizowanych Akcji wydaje Przedsiębiorcom nagrody oraz inne świadczenia w związku z oferowanymi promocjami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika? Zdaniem Wnioskodawcy z tytułu wydawania przez Spółkę nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych Akcji Przedsiębiorcom, na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika. W odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku tj. jeżeli beneficjentami nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę Akcji będą Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w danej Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to podmioty te winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanego świadczenia zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie:
- ustalenia podstawy opodatkowania w sytuacji dokonywania przez Wnioskodawcę w ramach Programów lojalnościowych sprzedaży Nagród po promocyjnej cenie,
- prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego od nabywanych usług marketingowych od Agencji oraz nabywanych Nagród od Dostawcy Nagród.
Fragment:
Wnioskodawca będzie nabywać Nagrody od podmiotu trzeciego, np. podmiotu z Grupy, dystrybutorów, hurtowni, podmiotów odpowiedzialnych za wyszukiwanie atrakcyjnych ofert towarowych na rynku, w tym np. innej agencji marketingowej (Dostawcy Nagród). Na potrzeby każdego Programu lojalnościowego będzie przygotowywany odrębny regulamin określający zasady jego przeprowadzenia. Jak wskazano powyżej organizatorem Programu lojalnościowego będzie Wnioskodawca, który będzie też odpowiedzialny za dostarczenie Nagród uczestnikom Programów lojalnościowych. Nagrody nabywane będą na terytorium kraju. W zależności od Dostawcy Nagród oraz Programu lojalnościowego Nagrody mogą być wysyłane do uczestników Programu lojalnościowego bezpośrednio przez Spółkę, przez Dostawcę Nagród bądź Agencję. W przypadku gdy Nagrody będą wysyłane do uczestników Programu lojalnościowego przez Dostawcę Nagród bądź Agencję, Spółka będzie przekazywać tym podmiotom informacje/wytyczne niezbędne do dokonania takiej wysyłki. Nadrzędnym celem planowanych przez Spółkę Programów lojalnościowych, w ramach których będzie ona sprzedawać Nagrody po promocyjnej cenie, będzie zwiększenie liczby klientów, nawiązywanie i budowanie z nimi jak najlepszej długookresowej relacji biznesowej, a przez to zintensyfikowanie sprzedaży Produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym.
2017
31
sty

Istota:
Obowiązki podatkowe z tytułu przekazania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach programu lojalnościowego nagród rzeczowych tj. voucherów czyli bonów lub cahsbacku.
Fragment:
W omawianej sprawie znaczenie ma jednak fakt, że choć Wnioskodawca będzie organizatorem programu, będzie również nabywał bony od partnera i następnie przekazywał je uczestnikowi w formie elektronicznej to jednak nie Wnioskodawca będzie ponosił ciężar finansowy nagród, które będą przyznawane uczestnikom programu. To zleceniodawca przystępując do programu będzie musiał wyrazić zgodę na poniesienie ciężaru finansowego nagród. Wnioskodawca będzie działał na zlecenie zleceniodawców (partnerów) i to oni będą ponosili ciężar finansowy nagród – Wnioskodawca będzie podmiotem koordynującym. Wnioskodawca będzie np. dobierał nagrody i ustalał kwoty cashbacku. Oznacza to, że skoro zleceniodawcy będą ponosili ciężar finansowy nagród, to na Wnioskodawcy w ogóle nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że brak jest po jego stronie obowiązku sporządzenia na koniec roku informacji rocznej PIT-8C w związku z przekazywaniem w ramach programu lojalnościowego nagród jest słuszne bowiem jak już wskazano to deklaracja PIT-8AR dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług (jeżeli ich wartość nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednakże na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż to nie Wnioskodawca ponosi ciężar finansowy nagród otrzymywanych przez uczestników programu.
2016
31
gru

Istota:
Obowiązki podatkowe z tytułu przekazania (za punkty) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w ramach programu lojalnościowego nagród rzeczowych (bonów, usług lub rzeczy).
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: wniosek dotyczy Pointbacku, który polega na zbieraniu przez uczestników programu punktów, które wymieniane będą na nagrody. Jeżeli chodzi o finansowanie nagród rzeczowych, a także ciężar finansowy związany z przyznawanymi uczestnikom programu nagrodami rzeczowymi, to Wnioskodawca będzie działał w systemie mieszanym. Oznacza to, że w części na zlecenie Zleceniodawców i to oni będą ponosili ciężar finansowy nagród, a w części to Wnioskodawca będzie ponosił ciężar finansowy związany z przyznanymi nagrodami rzeczowymi. Program będzie prowadzony powszechnie, dla wielu podmiotów i w pojedynczych przypadkach będą istniały podmioty, u których będzie uzyskiwana usługa, czy nagroda, a na które Wnioskodawca nie będzie mógł przerzucić całego ciężaru finansowego. Z punktu widzenia Wnioskodawcy niektóre firmy warto mieć w ofercie, żeby program był interesujący dla klienta. W związku z tym, Wnioskodawca będzie podmiotem koordynującym i organizatorem – czymś więcej niż tylko technicznym. Pomimo ponoszenia kosztów nagród w części przez Zleceniodawcę, to Wnioskodawca będzie np. dobierał nagrody i w części je finansował tak, aby zachęcić osoby do przystąpienia do programu lojalnościowego. W zakresie, w którym Zleceniodawcy będą finansowali nagrody, (...)
2016
31
gru

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nagród.
Fragment:
Gmina ma zamiar nabywać upominki, puchary, nagrody rzeczowe oraz inne temu podobne artykuły (dalej łącznie jako: Nagrody), w ramach zadań własnych Gminy. Nagrody te będą przekazywane nieodpłatnie (także za pośrednictwem szkół, przedszkoli itp., będących jednostkami budżetowymi Gminy) uczestnikom imprez sportowych, laureatom konkursów, wyróżniającym się uczniom itp., będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W momencie nabycia przez Gminę konkretnych Nagród wiadomo, że jednostkowa cena nabycia towaru będzie przekraczała 10 zł i więcej. Gmina nie będzie prowadziła ewidencji przekazanych Nagród, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą. Ponadto Nagrody nie będą stanowiły próbek w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 7 ustawy, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nagród? Zdaniem Wnioskodawcy, wykonuje on czynności polegające na nieodpłatnym przekazywaniu Nagród. Czynności te związane są z wykonywaniem zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania Nagród.
Fragment:
Gmina ma zamiar nabywać upominki, puchary, nagrody rzeczowe oraz inne temu podobne artykuły (Nagrody), w ramach zadań własnych Gminy. Nagrody te będą przekazywane nieodpłatnie (także za pośrednictwem szkół, przedszkoli itp., będących jednostkami budżetowymi Gminy) uczestnikom imprez sportowych, laureatom konkursów, wyróżniającym się uczniom itp., będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jak wskazał Wnioskodawca, planowane zadania są zadaniami własnymi Gminy, co oznacza, że nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czynności poza VAT). W momencie nabycia przez Gminę konkretnych Nagród wiadomo, że jednostkowa cena nabycia towaru będzie przekraczała 10 zł i więcej. Gmina nie będzie prowadziła ewidencji przekazanych Nagród, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, Nagrody nie będą stanowiły próbek w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 7 ustawy, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. W świetle powyższego opisu sprawy wątpliwości Gminy budzi kwestia, czy nieodpłatne przekazanie Nagród uczestnikom imprez sportowych, laureatom konkursów, wyróżniającym się uczniom itp., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
17
gru

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Należy także zaznaczyć, że wypłacone przez Sp. z o.o. nagrody z zysku w rzeczywistości stanowią wypłatę załodze nagród za udział w dobrym wyniku finansowym Spółki za rok 2015. NSA w uchwale nr II FSP 3/15 także wskazał wyraźnie, że nagrody wypłacone z zysku określane jako „ po opodatkowaniu są wynagrodzeniem za dobrze wykonaną pracę ”. Tym samym wypłacone nagrody spełniają warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki poniesione przez Sp. z o.o. na nagrodę z zysku mają związek z przychodami Spółki. Gdyby bowiem nie wysiłek całej załogi, Sp. z o.o. nie osiągnęłoby zysku. Perspektywa nagrody motywuje do pracy, wydajniejsza praca to większe przychody, tak więc nagroda z zysku ma charakter motywacyjny, służy osiąganiu dobrych wyników, przychodów w przyszłości, w kolejnych latach podatkowych. Powszechnie wydatki, jak nagrody, premie są swoistym wynagrodzeniem za dobrze wykonaną pracę, czego wynikiem jest osiągnięty dochód. Ponadto, za wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw od nagród wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu (art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przepisy ustawy nie zawierają żadnych innych wyłączeń z kosztów podatkowych w odniesieniu do wypłacanych nagród.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego wydania przez Spółkę towarów (nagród) w ramach organizowanej loterii
Fragment:
Jednakże ten aspekt omawianej sprawy nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy rozstrzyganej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, gdyż jak wynika z treści złożonego w niniejszej sprawie przez Skarżącą wniosku o wydanie interpretacji jej celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dostarczenie przez nią nagrody klientowi bez pobrania od niego wynagrodzenia stanowiącego cenę nagrody lub części tego wynagrodzenia, można uznać za nieodpłatną dostawę, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w sytuacji gdy zlecający zorganizowanie konkursu w ramach którego przyznawane są nagrody płaci dostawcy wynagrodzenie obejmujące także cenę nabycia przedmiotu nagrody. Na tak postawione pytanie, w świetle powołanego wyroku należy odpowiedzieć, że w stanie faktycznym opisanym przez Skarżącą we wniosku o wydanie interpretacji wydanie nagrody klientowi nie stanowi nieodpłatnego przekazania towarów podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zajęcie stanowiska przeciwnego oznaczałoby, że dostawca dwukrotnie musiałby deklarować podatek należny od przekazanej nagrody, pierwszy raz wliczając wartość nagrody w cenę świadczenia fakturowanego na rzecz podmiotu zlecającego mu nabywanie przedmiotów stanowiących nagrody i wręczanie ich klientom, drugi raz wartość nagrody obłożona byłaby podatkiem należnym, jako wartość nieodpłatnej dostawy podlegającej opodatkowaniu zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Taki skutek podatkowy przedmiotowej czynności nie miałby podstaw w zapisach ustawy o VAT.
2016
6
gru

Istota:
1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 p. 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku, gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący spółką osobową prawa handlowego, wówczas przychód z tytułu otrzymania nagrody będzie stanowił dla Wspólników tej spółki przychód z działalności gospodarczej?
3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy prawidłowe jest rozwiązanie, gdy Organizator obok nagrody głównej, mającej charakter rzeczowy przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną, która to nagroda pieniężna wynosi 11,11% wartości nagrody głównej, a następnie jako płatnik podatku dochodowego potrąci z nagrody pieniężnej kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie?
Fragment:
Po zakończeniu czasu trwania programu lojalnościowego Organizator podliczy punkty i trzech Uczestników z największą liczbą punktów, otrzyma od Organizatora jednoosobowe zaproszenia na konferencję szkoleniowo-produktową w Wietnamie stanowiące nagrodę główną oraz przypisaną do nagrody głównej dodatkową nagrodę pieniężną. Ponadto Organizator przewidział nagrody za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca na poszczególnych etapach trwania programu w postaci nagrody głównej - użyczenia samochodu osobowego marki BMW na określony w regulaminie czas oraz nagrody dodatkowej pieniężnej. Regulamin konkursu przewiduje, że zwycięzca (konkursu, bądź etapu) otrzyma nagrodę, która składać się będzie z nagrody głównej rzeczowej opisanej wyżej, oraz z nagrody dodatkowej pieniężnej. Przy czym wartość nagrody dodatkowej pieniężnej wynosi 11,11% wartości nagrody głównej. Regulamin zawiera również zapis, że w przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas Organizatorowi - jako płatnikowi - przysługuje prawo do potrącenia z części pieniężnej nagrody kwoty podatku dochodowego. Nagrody nie będą przyznawane na rzecz pracowników Wnioskodawcy, ani na rzecz osób pozostających z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku, gdy nagroda (...)
2016
2
gru

Istota:
Płatnik-akcja promocyjna organizowana na zlecenie podmiotu zewnętrznego
Fragment:
Należy również mieć na uwadze, że w myśl art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, w przypadku gdy przedmiotem wygranej (nagrody) w Akcjach Promocyjnych (a w szczególności w loteriach promocyjnych i audioteksowych) nie są pieniądze, podatnik (Klient) jest zobowiązany wpłacić płatnikowi (Spółce) kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W celu usprawnienia procesu wydania tego typu nagród Spółka stosuje praktykę w myśl której w treści zatwierdzanych przez Dyrektora Izby Celnej regulaminów loterii obok nagrody rzeczowej występuje równolegle nagroda pieniężna, która kalkulowana jest w taki sposób aby stanowiła równowartość podatku dochodowego, który powinien zostać zapłacony przez Klienta (zwycięzcę) przed wydaniem mu przez Spółkę nagrody. W rezultacie nagroda składa się z dwóch elementów: nagrody rzeczowej oraz kwoty pieniężnej – w treści regulaminu loterii jest wyraźnie określone, że Spółka, jako jej organizator, jest zobowiązana w stosunku do zwycięzcy, aby wydać mu nagrodę – zobowiązanie to wynika z treści art. 919 § 1 K.c. (przyrzeczenie publiczne) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej, w którego treści zostało jednoznacznie wskazane, że to Spółka jest organizatorem loterii, zobowiązanym do wydania nagród na rzecz zwycięzców. Skoro więc Spółka, jako organizator loterii, zobowiązane jest do tego, aby wydać nagrodę na rzecz zwycięzcy, a jednocześnie na mocy art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, jako podmiot wydający nagrody, zobowiązana jest do pobrania od zwycięzcy (podatnika) zryczałtowanego podatku dochodowego, to tym samym to właśnie Spółka powinna być traktowana przez organy podatkowe jako płatnik tego podatku.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.