Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 p. 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku, gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący spółką osobową prawa handlowego, wówczas przychód z tytułu otrzymania nagrody będzie stanowił dla Wspólników tej spółki przychód z działalności gospodarczej?
3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy prawidłowe jest rozwiązanie, gdy Organizator obok nagrody głównej, mającej charakter rzeczowy przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną, która to nagroda pieniężna wynosi 11,11% wartości nagrody głównej, a następnie jako płatnik podatku dochodowego potrąci z nagrody pieniężnej kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie?
Fragment:
Po zakończeniu czasu trwania programu lojalnościowego Organizator podliczy punkty i trzech Uczestników z największą liczbą punktów, otrzyma od Organizatora jednoosobowe zaproszenia na konferencję szkoleniowo-produktową w Wietnamie stanowiące nagrodę główną oraz przypisaną do nagrody głównej dodatkową nagrodę pieniężną. Ponadto Organizator przewidział nagrody za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca na poszczególnych etapach trwania programu w postaci nagrody głównej - użyczenia samochodu osobowego marki BMW na określony w regulaminie czas oraz nagrody dodatkowej pieniężnej. Regulamin konkursu przewiduje, że zwycięzca (konkursu, bądź etapu) otrzyma nagrodę, która składać się będzie z nagrody głównej rzeczowej opisanej wyżej, oraz z nagrody dodatkowej pieniężnej. Przy czym wartość nagrody dodatkowej pieniężnej wynosi 11,11% wartości nagrody głównej. Regulamin zawiera również zapis, że w przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas Organizatorowi - jako płatnikowi - przysługuje prawo do potrącenia z części pieniężnej nagrody kwoty podatku dochodowego. Nagrody nie będą przyznawane na rzecz pracowników Wnioskodawcy, ani na rzecz osób pozostających z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku, gdy nagroda (...)
2016
2
gru

Istota:
Płatnik-akcja promocyjna organizowana na zlecenie podmiotu zewnętrznego
Fragment:
Należy również mieć na uwadze, że w myśl art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, w przypadku gdy przedmiotem wygranej (nagrody) w Akcjach Promocyjnych (a w szczególności w loteriach promocyjnych i audioteksowych) nie są pieniądze, podatnik (Klient) jest zobowiązany wpłacić płatnikowi (Spółce) kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W celu usprawnienia procesu wydania tego typu nagród Spółka stosuje praktykę w myśl której w treści zatwierdzanych przez Dyrektora Izby Celnej regulaminów loterii obok nagrody rzeczowej występuje równolegle nagroda pieniężna, która kalkulowana jest w taki sposób aby stanowiła równowartość podatku dochodowego, który powinien zostać zapłacony przez Klienta (zwycięzcę) przed wydaniem mu przez Spółkę nagrody. W rezultacie nagroda składa się z dwóch elementów: nagrody rzeczowej oraz kwoty pieniężnej – w treści regulaminu loterii jest wyraźnie określone, że Spółka, jako jej organizator, jest zobowiązana w stosunku do zwycięzcy, aby wydać mu nagrodę – zobowiązanie to wynika z treści art. 919 § 1 K.c. (przyrzeczenie publiczne) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej, w którego treści zostało jednoznacznie wskazane, że to Spółka jest organizatorem loterii, zobowiązanym do wydania nagród na rzecz zwycięzców. Skoro więc Spółka, jako organizator loterii, zobowiązane jest do tego, aby wydać nagrodę na rzecz zwycięzcy, a jednocześnie na mocy art. 41 ust. 7 ustawy o PIT, jako podmiot wydający nagrody, zobowiązana jest do pobrania od zwycięzcy (podatnika) zryczałtowanego podatku dochodowego, to tym samym to właśnie Spółka powinna być traktowana przez organy podatkowe jako płatnik tego podatku.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie owiadczonych us3ug marketingowych.
Fragment:
(...) nagród oraz uzyskanie jego zgody na ostateczn1 ich liste; zakup Nagród wybranych i zaakceptowanych przez Zleceniodawce; zakup mo?e nastepowaa w ró?nym momencie - zarówno przed rozpoczeciem akcji marketingowej (np. w sytuacji, gdy lista nagród ma charakter zamkniety), jak i w trakcie akcji lub po jej ca3kowitym zakonczeniu i wy3onieniu zwyciezców (np. w sytuacji, gdy to zwyciezca ma prawo wyboru nagrody); z umowy bedzie wynikaa, ?e Nagrodami kupionymi przez Wnioskodawce dysponuje Zleceniodawca - to on akceptuje bowiem zasady przekazywania Nagród i wy3aniania zwyciezców; przeprowadzenie akcji promocyjnej zgodnie z Regulaminem oraz Umow1, w tym zorganizowanie w ramach odp3atnooci za us3uge wysy3ki Nagród Kontrahentom ustalonym na zasadach zaakceptowanych w Umowie i Regulaminie przez Zleceniodawce. W przypadku, gdy w wyniku Dzia3an promocyjnych nie wszystkie Nagrody zostan1 przyznane i przekazane Kontrahentom (np. czeoa Nagród nie zostanie odebrana lub podane dane osobowe oka?1 sie nieprawdziwe), to o sposobie rozdysponowania Nagród decyduje Zleceniodawca. Mo?e on odebraa nagrody od Wnioskodawcy i wykorzystaa w dowolny sposób, mo?e równie? zlecia wysy3ke Nagród wskazanym przez siebie podmiotom np. kolejnym zwyciezcom Konkursu lub w inny dowolny sposób.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług marketingowych wraz z wydaniem nagród
Fragment:
(...) Nagród wybranych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę; zakup może następować w różnym momencie - zarówno przed rozpoczęciem akcji marketingowej (np. w sytuacji, gdy lista nagród ma charakter zamknięty), jak i w trakcie akcji lub po jej całkowitym zakończeniu i wyłonieniu zwycięzców (np. w sytuacji, gdy to zwycięzca ma prawo wyboru nagrody); z umowy będzie wynikać, że Nagrodami kupionymi przez Wnioskodawcę dysponuje Zleceniodawca - to on akceptuje bowiem zasady przekazywania Nagród i wyłaniania zwycięzców; przeprowadzenie akcji promocyjnej zgodnie z Regulaminem oraz Umową, w tym zorganizowanie w ramach odpłatności za usługę wysyłki Nagród Kontrahentom ustalonym na zasadach zaakceptowanych w Umowie i Regulaminie przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy w wyniku Działań promocyjnych nie wszystkie Nagrody zostaną przyznane i przekazane Kontrahentom (np. część Nagród nie zostanie odebrana lub podane dane osobowe okażą się nieprawdziwe), to o sposobie rozdysponowania Nagród decyduje Zleceniodawca. Może on odebrać nagrody od Wnioskodawcy i wykorzystać w dowolny sposób, może również zlecić wysyłkę Nagród wskazanym przez siebie podmiotom np. kolejnym zwycięzcom Konkursu lub w inny dowolny sposób.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie nagrody sportowej.
Fragment:
I(...) nie jest płatnikiem podatku i nie pobiera składki na odprowadzenie podatku od nagród w konkursach sportowych, jakimi są m.in. Mistrzostwa. I(...) przekazał nagrody „ Z ”, a „ Z ” wypłacił Wnioskodawcy kwotę xxx, jako wartość brutto przyznanej nagrody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, w której zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy – w sytuacji kiedy zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych, w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł, będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
sie

Istota:
Uznanie przekazania uczestnikom programu nagród pieniężnych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz udokumentowania otrzymanych od Klienta środków finansowych na wypłatę nagród pieniężnych
Fragment:
Natomiast Klient jest podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji programu motywacyjnego - jest on m. in. zobowiązany wobec Wnioskodawcy (a nie Uczestników programu motywacyjnego) do pokrycia kosztów organizacji programu, w tym kosztu nagród pieniężnych wypłacanych w programie (koszt nagród pieniężnych stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Klienta). Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem dokonywane będą zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz bieżącej obsługi programu motywacyjnego. Umowa ta przewiduje, że kosztami nagród pieniężnych wypłacanych w programie Wnioskodawca będzie obciążał Klienta w cyklach miesięcznych, przy czym płatność odbywa się w oparciu o wystawione przez Wnioskodawcę noty księgowe (obciążeniowe), opiewające na kwotę przekazanych na wypłatę nagród środków finansowych netto (Wnioskodawca nie wystawia Klientowi faktur opiewających na kwotę przekazanych na wypłatę nagród środków finansowych powiększoną o podatek od towarów i usług). Natomiast „ właściwe ” usługi marketingowe w zakresie organizacji i bieżącej obsługi programu motywacyjnego, również płatne w cyklach miesięcznych, na które składają się takie świadczenia, jak zarządzanie programem motywacyjnym, obsługa infolinii programu, prowizja od nagród, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową programu, oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc, są udokumentowane fakturami i ujęte w pozycji określonej mianem „ kompleksowa obsługa programu motywacyjnego (tu nazwa programu) - usługa marketingowa ”.
2016
10
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych.
Fragment:
(...) nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. stanowiących przychód z tej działalności. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym nie zawierają definicji pojęcia nagroda ani konkurs, wobec czego w celu jego określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców. autorów, danych prac itp natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie nagród przyznanych uczestnikom programu promocyjnego.
Fragment:
W przypadku sprzedaży przez danego farmaceutę 27 sztuk produktu w okresie trwania programu, otrzyma on nagrodę pieniężną w wysokości 50 zł w formie zasilenia przez Wnioskodawcę rachunku bankowego, z którym powiązana jest karta płatnicza typu pre-paid wydana temu farmaceucie. Dany farmaceuta będzie uprawniony do więcej niż 1 nagrody z tytułu dokonania odsprzedaży przez niego produktu w przypadku, gdy po raz kolejny spełni on warunki otrzymania nagrody. Raportowanie odsprzedaży produktu przez danego farmaceutę odbywać się będzie za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Wnioskodawcy na podstawie kopii wydruków z kas fiskalnych apteki. Z przyczyn organizacyjnych możliwa będzie sytuacja, w której danemu farmaceucie wypłacana będzie w ciągu trwania programu kilkukrotnie kwota 50 zł w związku z tym, iż spełni on kilka razy warunki otrzymania nagrody. Z drugiej strony możliwa będzie sytuacja, gdy wypłacona zostanie łącznie kwota więcej niż jednej nagrody po zakończeniu okresu programu dla danego farmaceuty, jeśli sprzedał on wielokrotność ilości sztuk produktu uprawniających do otrzymania nagrody w tym okresie, a nie zostanie to odpowiednio wcześniej zaraportowane do Wnioskodawcy. W związku z tym może powstać wątpliwość co do charakteru świadczeń wypłacanych osobom fizycznym na podstawie programu promocyjnego na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
2016
3
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą nagród dla wyróżniających się sportowców
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wypłaca nagrody dla wyróżniających się sportowców. Warunki i tryb przyznawania nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik do Uchwały. Nagrody są przyznawane i wypłacane zawodnikom osiągającym znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przyznawane nagrody wypłacane są jednorazowo. Nagrody te Wnioskodawca zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, stwierdzić należy, że od wypłacanych nagród dla wyróżniających się sportowców Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy. Przychód z tytułu wypłaty nagród dla zawodników oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy przez Wnioskodawcę, przekazanej następnie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
28
lip

Istota:
Dotyczy opodatkowania przekazanej przez Wnioskodawcę nagrody w postaci wycieczki zagranicznej nabywcy ciągnika i prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług niezbędnych dla zorganizowania zamierzonego przedsięwzięcia.
Fragment:
Samochody w limitowanej serii będą charakteryzować się lepszym wyposażeniem, będą posiadały specjalne oznaczenie („ limited edition ”), a ich zakup uprawniać będzie nabywcę do otrzymania nagrody. Formą nagrody ma być nieodpłatne przekazywanie przez Spółkę prawa do udziału dla jednej osoby w zagranicznej wycieczce turystycznej organizowanej przez licencjonowane biuro podróży. Spółka będzie nabywała prawa do udziału w wycieczce we własnym imieniu, a następnie będzie przekazywała te prawa beneficjentom nagrody. Obowiązki Spółki związane z przekazaniem beneficjentowi prawa do udziału w wycieczce będą ograniczone wyłącznie do czynności związanych z przekazaniem praw do tej wycieczki. Beneficjentem nagrody będzie mógł zostać zarówno bezpośredni nabywca samochodu (tj. spółka albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) bądź też inna osoba fizyczna dowolnie wskazana przez nabywcę samochodu. Realizacja sprzedaży promocyjnej wraz z przekazaniem nagród będą właściwie udokumentowane. W szczególności Spółka przygotuje regulamin określający warunki sprzedaży promocyjnej i uzyskania nagrody, a także dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania nagród przez klientów Spółki oraz dokumentację potwierdzającą wydanie nagród uprawnionym beneficjentom. Promocja docelowo ma zostać skierowana do nieograniczonego grona odbiorców, z zastrzeżeniem wykluczenia udziału w promocji pracowników Spółki oraz członków ich rodziny (wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia).
2016
12
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.