IPPB2/415-394/13-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2013 r. (data wpływu 27.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej również „Agencją”) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zamierza zawrzeć umowę o współpracy z dystrybutorem soczewek kontaktowych, zwanym dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi kompleksowej polegającej na organizacji i prowadzeniu programu lojalnościowego (zwanego dalej również „Programem”). W ramach umowy o współpracę, która zostanie zawarta z Klientem (zwanej dalej „umową o współpracy”), Agencja będzie zobowiązana do przygotowania mechaniki Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od 2011 r. programu lojalnościowego Klienta, oraz do jego poprowadzenia i bieżącej obsługi już w zmienionej formule. Organizatorem tego Programu będzie Klient. W umowie o współpracy Agencja zobowiąże się do zakupu nagród rzeczowych, które wydawane będą przez Agencję uczestnikom Programu.

Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane będą w ten sposób, że Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się:

  • ustalona, stała kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności,
  • kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych uczestnikom,
  • udokumentowane koszty zakupu oraz wydania nagród rzeczowych,
  • udokumentowane koszty wynagrodzenia podwykonawców wymienionych w umowie o współpracy, których usługi są niezbędne do prowadzenia Programu, powiększone o prowizję Agencji wg stawki procentowej ustalonej w umowie o współpracę.

Faktury VAT wystawiane są za poszczególne czynności wykonane przez Agencję, z zachowaniem harmonogramu czynności, który stanowi załącznik do umowy o współpracę. Usługa marketingowa opodatkowana jest 23% stawką podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z Regulaminem, celem Programu jest zwiększenie sprzedaż określonych produktów Klienta wśród konsumentów. W Programie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie miejsce zamieszkania w Polsce, które pracują w salonach optycznych prowadzących sprzedaż produktów Klienta włączonych do programu lojalnościowego i zostały zaproszone do udziału w programie przez przedstawiciela handlowego Klienta, a ponadto uzyskały zgodę na udział w programie od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, tj. od podmiotu, który prowadzi Salon optyczny, zwane dalej Uczestnikami.

Rekrutacji Uczestników do programu dokonują przedstawiciele handlowi Klienta podczas wizyt w salonach wyznaczonych do Programu. Przystąpienie do programu Uczestnika następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go nie później niż do dnia zakończenia programu przedstawicielowi handlowemu Klienta lub dostarczenie listem poleconym albo firmą kurierską na adres Agencji, która na tej podstawie dokonuje rejestracji uczestnika w Programie. Podczas rejestracji Uczestnikowi przypisywany jest login i hasło do jego indywidualnego konta prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnik gromadzi punkty w ten sposób, że rejestruje na swoim koncie sprzedane przez siebie opakowania, przy użyciu unikatowego kodu, zdjętego z tych opakowań przy wydawaniu produktu kupującemu. Za każde sprzedane opakowanie Uczestnikowi przysługuje 10 lub 20 punktów, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie (w zależności od rodzaju sprzedanego produktu). Uczestnicy zbierają też punkty za rejestrację voucherów promocyjnych przekazywanych im przez nabywców ostatecznych. Zgromadzone na koncie punkty Uczestnicy mogą wymieniać na nagrodę rzeczową z katalogu nagród, dostępnego na stronie Programu, lub zamawiać za pomocą formularzy papierowych przesyłanych pocztą lub faksem. Punkty mogą być wymieniane na nagrody z katalogu nagród. Klient jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia Programu nie jest z góry określony w Regulaminie.

Spółka planuje podjęcie działań, które regulować będzie umowa o współpracy, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy Stron (Agencji i Klienta) w zakresie realizacji przez Agencję (Spółkę) na rzecz Klienta usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem programu lojalnościowego. Zaznaczyć należy, iż na mocy umowy o współpracy Spółka (reprezentowana przez Zarząd) działać będzie w swoim imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący program lojalnościowy składać się będzie ze współpracowników i pracowników Spółki, najemcą pomieszczeń, w których realizowana będzie obsługa programu lojalnościowego jest Spółka, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do realizacji programu lojalnościowego (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości SMS) jest Spółka.

Pomimo, iż w toku realizacji programu lojalnościowego Spółka zaciągać będzie zobowiązania w imieniu własnym, to czynić to będzie wyłącznie wskutek podpisania umowy o współpracy z Klientem i za wynagrodzeniem z tytułu realizacji programu lojalnościowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu lojalnościowego, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymali nagrody rzeczowe informację PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 596, poz. 769) zwanej również „u.p.d.of.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie przyszłym Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C Uczestnikom, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymali nagrody rzeczowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przedmiotowe świadczenia stanowią w związku z tym przychody w rozumieniu tej ustawy. Ponieważ nie ma możliwości zakwalifikowania przedmiotowych przychodów do któregokolwiek ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 u.p.d.o.f., to należy je zakwalifikować jako inne źródła określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Brak jest w ocenie Wnioskodawcy podstawy prawnej do zwolnienia przychodów w postaci nagród rzeczowych, które otrzymują Uczestnicy w ramach Programu lojalnościowego opisanego w stanie przyszłym, z opodatkowania podatkiem dochodowym. W szczególności podstawy takiej nie stanowi art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, bo otrzymane nagrody nie stanowią ani wygranej w konkursie, ani też nie spełniają warunków uznania ich za związanych ze sprzedażą premiową. Zdaniem Wnioskodawcy elementem konstrukcyjnym sprzedaży premiowej jest bowiem tożsamość osoby dokonującej zakupu (konsumenta) i otrzymującego świadczenie. W związku z powyższym przedmiotowe świadczenia stanowią w ocenie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu.

Art. 42a u.p.d.o.f. stanowi, iż osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy, czyli z innych źródeł, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W chwili obecnej tym ustalonym wzorem jest PIT-8C.

W świetle obowiązującego zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka (Agencja) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, Agencja zamierza zawrzeć umowę o współpracy z dystrybutorem soczewek kontaktowych (Klient), której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi kompleksowej polegającej na organizacji i prowadzeniu programu lojalnościowego (Program). W ramach umowy o współpracę, która zostanie zawarta z Klientem Agencja będzie zobowiązana do przygotowania mechaniki Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od 2011 r. programu lojalnościowego Klienta, oraz do jego poprowadzenia i bieżącej obsługi już w zmienionej formule. Organizatorem tego Programu będzie Klient. W umowie o współpracy Agencja zobowiąże się do zakupu nagród rzeczowych, które wydawane będą przez Agencję uczestnikom Programu. Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane będą w ten sposób, że Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się ustalona, stała kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności, kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych uczestnikom, udokumentowane koszty zakupu oraz wydania nagród rzeczowych, udokumentowane koszty wynagrodzenia podwykonawców wymienionych w umowie o współpracy, których usługi są niezbędne do prowadzenia Programu, powiększone o prowizję Agencji wg stawki procentowej ustalonej w umowie o współpracę. Faktury VAT wystawiane są za poszczególne czynności wykonane przez Agencję, z zachowaniem harmonogramu czynności, który stanowi załącznik do umowy o współpracę. Usługa marketingowa opodatkowana jest 23% stawką podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z Regulaminem, celem Programu jest zwiększenie sprzedaż określonych produktów Klienta wśród konsumentów. W Programie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie miejsce zamieszkania w Polsce, które pracują w salonach optycznych prowadzących sprzedaż produktów Klienta włączonych do programu lojalnościowego i zostały zaproszone do udziału w programie przez przedstawiciela handlowego Klienta, a ponadto uzyskały zgodę na udział w programie od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, tj. od podmiotu, który prowadzi salon optyczny (Uczestnicy). Rekrutacji Uczestników do programu dokonują przedstawiciele handlowi Klienta podczas wizyt w salonach wyznaczonych do Programu. Przystąpienie do programu Uczestnika następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go nie później niż do dnia zakończenia programu przedstawicielowi handlowemu Klienta lub dostarczenie listem poleconym albo firmą kurierską na adres Agencji, która na tej podstawie dokonuje rejestracji uczestnika w Programie. Podczas rejestracji Uczestnikowi przypisywany jest login i hasło do jego indywidualnego konta prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej. Uczestnik gromadzi punkty w ten sposób, że rejestruje na swoim koncie sprzedane przez siebie opakowania, przy użyciu unikatowego kodu, zdjętego z tych opakowań przy wydawaniu produktu kupującemu. Za każde sprzedane opakowanie Uczestnikowi przysługuje 10 lub 20 punktów, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie (w zależności od rodzaju sprzedanego produktu). Uczestnicy zbierają też punkty za rejestrację voucherów promocyjnych przekazywanych im przez nabywców ostatecznych. Zgromadzone na koncie punkty Uczestnicy mogą wymieniać na nagrodę rzeczową z katalogu nagród, dostępnego na stronie Programu, lub zamawiać za pomocą formularzy papierowych przesyłanych pocztą lub faksem. Punkty mogą być wymieniane na nagrody z katalogu nagród. Klient jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia Programu nie jest z góry określony w Regulaminie. Spółka planuje podjęcie działań, które regulować będzie umowa o współpracy, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy Stron (Agencji i Klienta) w zakresie realizacji przez Agencję (Spółkę) na rzecz Klienta usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem programu lojalnościowego. Zaznaczyć należy, iż na mocy umowy o współpracy Spółka (reprezentowana przez Zarząd) działać będzie w swoim imieniu, w rozumieniu takim, iż zespół obsługujący program lojalnościowy składać się będzie ze współpracowników i pracowników Spółki, najemcą pomieszczeń, w których realizowana będzie obsługa programu lojalnościowego jest Spółka, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do realizacji programu lojalnościowego (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości sms) jest Spółka. Pomimo, iż w toku realizacji programu lojalnościowego Spółka zaciągać będzie zobowiązania w imieniu własnym, to czynić to będzie wyłącznie wskutek podpisania umowy o współpracy z Klientem i za wynagrodzeniem z tytułu realizacji programu lojalnościowego.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż w przedstawionym stanie przyszłym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C Uczestnikom, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymali nagrody rzeczowe.

W przedmiotowej sprawie Spółka nie będzie wydawała uczestnikom nagród w swoim imieniu, a jedynie będzie pośredniczyła w wydawaniu nagród przyznawanych przez Klienta - organizatora Programu, który zlecił Spółce organizację i prowadzenie programu lojalnościowego i wdrożenia zmian do istniejącego od 2011 r. Programu. Klient jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 ustawy Kodeks cywilny. Pomimo, że Spółka zobowiąże się do zakupu nagród rzeczowych, które wydawane będą przez Agencję uczestnikom Programu, to Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się będzie m.in. kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych uczestnikom, udokumentowane koszty zakupu oraz wydania nagród rzeczowych.

W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, o których mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązki te ciążyły będą na Kliencie, zlecającym Spółce obsługę Programu, którego celem jest zwiększenie sprzedaży określonych produktów Klienta wśród konsumentów. Fakt, iż kompleksową obsługą programu zajmuje się Wnioskodawca, na podstawie stosownej umowy zawartej z Klientem (Zleceniodawcą), nie czyni go płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na min żadne obowiązki informacyjne.

Reasumując, Spółka nie będzie zobowiązana wystawić Uczestnikom programu lojalnościowego, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymali nagrody rzeczowe informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.