Nagroda rzeczowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagroda rzeczowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
maj

Istota:

Obowiązki płatnika (spotkanie integracyjne, nagroda rzeczowa)

Fragment:

Zwycięska grupa pracowników otrzymała nagrodę rzeczową w postaci szkolenia jazdy (z mistrzem rajdowym na torze z Poznaniu). Koszt nagrody poniosła Spółka na podstawie odrębnej faktury, nie zostało to objęte fakturą za organizację imprezy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń na rzecz pracowników w postaci zorganizowania spotkania integracyjnego, jak również nabycia nagrody rzeczowej, Wnioskodawca jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń na rzecz pracowników w postaci organizacji spotkania integracyjnego, jak również nabycia nagrody rzeczowej, nie powstaje po Jego stronie obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W myśl art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

2016
17
gru

Istota:

1. Czy koszty zakupu prezentów rzeczowych (na podstawie faktur) oraz bonów (na podstawie not księgowych), na potrzeby Programu, Wnioskodawca może ująć w koszty uzyskania przychodów?
2. Czy nagrody rzeczowe mogą, aby móc ująć je w koszty uzyskania przychodów, nie być opatrywane logo ani jakimikolwiek innymi danymi Wnioskodawcy?

Fragment:

Mianowicie, Wnioskodawca planuje wprowadzenie nagród rzeczowych (dla przykładu - akcesoriów samochodowych, kubków termicznych, bluz z polaru, środków czystości do samochodów) oraz bonów zakupowych do sieci hipermarketu. Zakup nagród rzeczowych do Programu będzie dokumentowany fakturami, wystawianymi przez sprzedawców tychże nagród, zaś zakup bonów zakupowych do sieci hipermarketu dokumentowany będzie każdorazowo notą księgową wystawioną przez właściciela sieci hipermarketu. Zaznaczenia przy tym wymaga, iż Wnioskodawca nie zamierza na nagrodach rzeczowych umieszczać swojego logo. Rozważa natomiast umieszczanie na opakowaniach nagród specjalnych oznaczeń, iż dana nagroda pochodzi z Programu. Zarówno nagrody rzeczowe, jak i bony, wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę wyłącznie w celach Programu. Uczestnik programu będzie każdorazowo kwitował odbiór nagrody rzeczowej lub bonu, przy wymianie punktów na daną nagrodę. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nagrody otrzymywać będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby te nie uczestniczą w programie jako przedsiębiorcy. Maksymalną jednorazową nagrodą będzie bon o wartości 100 zł, pozostałe nagrody, w tym rzeczowe będą o wartości do 100 zł.

2016
17
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca z tytułu przyznawania zgodnie z regulaminem nagród (rzeczowych oraz bonów) będzie pełnił rolę płatnika i będzie musiał odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy konkretnych kierowców - uczestników Programu, jeżeli wartość jednorazowej nagrody nie będzie przekraczała kwoty 760 zł?
Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek przekazywać beneficjentom Programu deklaracje PIT-8C (lub jakiekolwiek inne deklaracje) w przypadku, gdy w danym roku podatkowym otrzymają oni jakiekolwiek nagrody w ramach Programu, przy założeniu, że wartość jednorazowej nagrody nie przekroczyła 760 zł?
Czy w związku z otrzymywaniem nagród ich beneficjenci są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli wartość danej nagrody nie będzie przekraczała kwoty 760 zł?

Fragment:

Mianowicie, Wnioskodawca planuje wprowadzenie nagród rzeczowych (dla przykładu - akcesoriów samochodowych, kubków termicznych, bluz z polaru, środków czystości do samochodów) oraz bonów zakupowych do sieci hipermarketu. Zakup nagród rzeczowych do Programu będzie dokumentowany fakturami, wystawianymi przez sprzedawców tychże nagród, zaś zakup bonów zakupowych do sieci hipermarketu dokumentowany będzie każdorazowo notą księgową wystawioną przez właściciela sieci hipermarketu. Zaznaczenia przy tym wymaga, iż Wnioskodawca nie zamierza na nagrodach rzeczowych umieszczać swojego logo. Rozważa natomiast umieszczanie na opakowaniach nagród specjalnych oznaczeń, iż dana nagroda pochodzi z Programu. Zarówno nagrody rzeczowe, jak i bony, wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę wyłącznie w celach Programu. Uczestnik programu będzie każdorazowo kwitował odbiór nagrody rzeczowej lub bonu, przy wymianie punktów na daną nagrodę. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nagrody otrzymywać będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby te nie uczestniczą w programie jako przedsiębiorcy. Maksymalną jednorazową nagrodą będzie bon o wartości 100 zł, pozostałe nagrody, w tym rzeczowe będą o wartości do 100 zł.

2013
10
wrz

Istota:

Zakres skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu motywacyjnego organizowanego przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych.

Fragment:

Pomimo, że Spółka zobowiąże się do zakupu nagród rzeczowych, które wydawane będą przez Agencję uczestnikom Programu, to Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się będzie m.in. kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych uczestnikom, udokumentowane koszty zakupu oraz wydania nagród rzeczowych. W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, o których mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązki te ciążyły będą na Kliencie, zlecającym Spółce obsługę Programu, którego celem jest zwiększenie sprzedaży określonych produktów Klienta wśród konsumentów. Fakt, iż kompleksową obsługą programu zajmuje się Wnioskodawca, na podstawie stosownej umowy zawartej z Klientem (Zleceniodawcą), nie czyni go płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na min żadne obowiązki informacyjne. Reasumując, Spółka nie będzie zobowiązana wystawić Uczestnikom programu lojalnościowego, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymali nagrody rzeczowe informacji PIT-8C. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2012
3
sty

Istota:

Czy nieodpłatne wydanie klientom nagród przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych. Na uwagę zasługuje tutaj także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie podkreślono, iż dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść.

2011
1
wrz

Istota:

- opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazywania nagród rzeczowych
- obowiązek ewidencjonowania przedmiotowych czynności za pomocą kas rejestrujących

Fragment:

W dniu 13 lutego 2008 r. wydana została interpretacja indywidualna nr IP-PP2-443-679/07-2/SAP , w której stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku uznane zostało za nieprawidłowe w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazywania nagród rzeczowych i obowiązku ewidencjonowania przedmiotowych czynności za pomocą kas rejestrujących. W interpretacji tut. organ stwierdził, iż nieodpłatne przekazanie towarów wraz z przeniesieniem na odbiorcę prawa do rozporządzanie towarem jak właściciel stanowi dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy; podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka, w przypadku przekazywania nagród rzeczowych, które są wymienione w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2007 r., Nr 245, poz. 1807), ma obowiązek ewidencjonowania przedmiotowych czynności przy pomocy kas rejestrujących. Pismem z dnia 27 lutego 2008r. (data wpływu 29 luty 2008r.) Strona wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z wydania interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w piśmie znak IP-PP2-443-679/07-3/SAP z dnia 21 marca 2008r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie stwierdził podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2011
1
sie

Istota:

Czy wydanie klientowi towaru (nagród) w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Ponosi wydatki z tytułu zakupu nagród rzeczowych, które są nieodpłatnie rozdawane podczas akcji promocyjnych. Nagrody te są wydawane kontrahentom na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w ramach prowadzonej sprzedaży premiowej za spełnienie warunków takich jak np. zakup pakietu produktów itp. W piśmie z 21 września 2009r. Wnioskodawca stwierdził, iż towary (nagrody) rozdawane przez Wnioskodawcę klientom w ramach sprzedaży premiowej są wartości powyżej 100 zł. Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że przy zakupie przedmiotowych upominków, przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących zakup. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydanie klientowi towaru (nagród) w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług został zawarty w art. 5 ust 1 ustawy. Zgodnie z pkt. 1 tego przepisu, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy.

2011
1
lip

Istota:

Czy przekazanie nieodpłatnie nagród oraz przekazanie nieodpłatnie gadżetów reklamowych rodzi obowiązek w podatku VAT

Fragment:

(...) fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Z cytowanych wyżej przepisów (art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3) wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest jednak to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. Przez odpłatną dostawę towarów należy więc rozumieć także przekazanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli przekazania dokonano na cele związane z przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów – za wyjątkiem druków reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek.

2011
1
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego

Fragment:

Reasumując, skoro Spółka nie trudni się profesjonalną odsprzedażą samochodów osobowych, jedynie dokonuje ich nieodpłatnej dostawy jako nagród rzeczowych w organizowanych loteriach należy uznać, że nie jest uprawniona do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowego pojazdu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając podatek VAT należny od wydanych nagród klientom w ramach akcji promocyjnej /sprzedaży premiowej/? Czy też jak wynika z interpretacji wydanych w ostatnim czasie nie istnieje konieczność odprowadzania podatku należnego VAT od wydanych gratisów?

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej sprzedaży premiowej przekazuje nieodpłatnie wraz towarami handlowymi, nagrody rzeczowe (po spełnieniu przez klienta określonych przez Spółkę warunków). W ocenie Wnioskodawcy nabycie nagród przekazywanych nieodpłatnie klientom jest związane z opodatkowaną działalnością Wnioskodawcy (Spółka obniżyła kwotę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur potwierdzających nabycie nagród). Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy uznać, że nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych przez Wnioskodawcę, w ramach sprzedaży premiowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne, bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki). Stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.