IBPP1/4512-793/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Dotyczy opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (karty przedpłacone pre-paid), sposobu dokumentowania usług marketingowych wraz z poniesionymi kosztami oraz zasadności zastosowania współczynnika proporcji w przypadku odliczenia VAT.
IBPP1/4512-793/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. konkursy
 3. nagroda pieniężna
 4. nagrody
 5. nagrody w konkursach
 6. noty
 7. pieniądze
 8. program motywacyjny
 9. proporcja
 10. przekazanie
 11. współczynnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 września 2015 r. (data wpływu do tut. organu 1 października 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu 21 grudnia 2015 r. oraz pismem, które wpłynęło do tut. Organu 31 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (karty przedpłacone pre-paid), sposobu dokumentowania usług marketingowych wraz z poniesionymi kosztami oraz zasadności zastosowania współczynnika proporcji w przypadku odliczenia VAT–jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (karty przedpłacone pre-paid), sposobu dokumentowania usług marketingowych wraz z poniesionymi kosztami oraz zasadności zastosowania współczynnika proporcji w przypadku odliczenia VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu 21 grudnia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-793/15/LSz oraz pismem, które wpłynęło do tut. Organu 31 grudnia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-793/15/ LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Prowadzona działalność gospodarcza o osobowości prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: ..., z siedzibą w K., ul. O. Główne PKD firmy Wnioskodawcy jest 73.11.2 tj. działalność agencji reklamowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych (motywacyjnych). Umowa ma na celu intensyfikację sprzedaży produktów oferowanych przez Zlecającego (klienta Wnioskodawcy). Program skierowany jest do sprzedawców (sklepów) detalicznych (osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Program polegać ma na tym, że zarejestrowany w nim podmiot raz w miesiącu wykonuje czynności konkursowe określone w regulaminie (np. ekspozycja konkretnych artykułów spożywczych) i po spełnieniu tych czynności otrzymuje nagrodę, którą ma być przelew pieniężny na kartę pre-paid. Z tytułu organizacji programu lojalnościowego Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie określone umową jak również zwrot kwoty pieniężnej jaką przeznaczył na nagrody dla sklepów (na karty przedpłacone). Wynagrodzenie za organizację i przeprowadzanie programu (jako usługi marketingowe) będzie udokumentowane fakturą. Natomiast zwrot poniesionego kosztu stanowiącego równowartość nagród w postaci wydawanych kart zasilanych środkami pieniężnymi następować ma na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę noty obciążeniowej. Zatem przelew od klienta Wnioskodawcy będzie zawierał wynagrodzenie Wnioskodawcy za usługi marketingowe (obsługę programu motywacyjnego) oraz zwrot kosztów wydanych na zasilenie kart przepłaconych w danym miesiącu. Część przelewu dotycząca wynagrodzenia Wnioskodawcy będzie potwierdzona fakturą. Pozostała część przelewu stanowiąca zwrot kosztów zostanie udokumentowana notą księgową (obciążeniową), która będzie w swojej wartości równa kwocie przekazanej przez Wnioskodawcę na zasilenie kart pre-paid dla uczestników programu (sklepów detalicznych).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

1.Usługi opisane we wniosku będą wykorzystywane do następujących czynności:

 • Opodatkowane - weryfikacji spełnienia warunków konkursu wśród uczestników, usługa prowadzenia i aktualizacji systemu komputerowego, przygotowania materiałów graficznych na potrzeby komunikacji zasad konkursów, opracowania oraz przygotowania aktywności marketingowych dodatkowych, wypłata na karty pre-paid należnych nagród pieniężnych w ramach prowadzonych konkursów i aktywności marketingowych.
 • Niepodlegające opodatkowaniu - środki pieniężne przeznaczone na nagrody dla podmiotów biorących udział w konkursach.

2.Wnioskodawcę ze zlecającym będzie wiązała umowa o dzieło wraz ze świadczeniem usług, wskutek ustaleń której wnioskujący zobowiązuje się przeprowadzić program lojalnościowy dla klientów zleceniodawcy. Umowa określa dokładnie jakie czynności Wnioskodawca będzie wykonywał dla zlecającego. Zleceniodawca chce, aby wykonawca przeprowadził zintegrowaną, składająca się z wielu elementów aktywność marketingową, której jedynie mała część stanowi usługa koordynacji wypłat nagród uczestnikom na karty pre-paid. Usługa koordynacji wypłat zostaje zlecona Wnioskodawcy, ponieważ stanowi ona integralną część całej aktywności, jak również spodziewana duża liczba uczestników może generować duża ilość pracy przy obsłudze tej czynności. Zleceniodawca nie dysponuje wystarczającą kadrą, która pozwalałaby przeprowadzić tak angażujący program motywacyjny. Zleceniodawca również chce bazować na doświadczeniu marketingowym Wnioskodawcy celem uzyskania jak najlepszych rezultatów.

3.W ramach Programu, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy i zgodnie z jego wskazówkami usługi marketingowo-handlowe polegające na:

i. utrzymaniu (hosting) i administrowaniu Platformą rozliczeniową,

ii. weryfikacji nadesłanych przez uczestników Programu zestawień produktów,

iii. weryfikacji ekspozycji nadesłanych MMS na Platformę rozliczeniową zgodnie z wymogami ustalonymi przez Zlecającego,

iv. weryfikacji zestawień sprzedaży nadesłanych MMS na Platformę rozliczeniową zgodnie z wymogami ustalonymi przez Zlecającego,

v. weryfikacji zdjęć i danych sprzedażowych a następnie udostępnienie ich w systemie rozliczeniowym,

vi. obsłudze informacyjnej uczestników Programu: infolinia, mail kontaktowy, sms,

vii. indywidualnym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Programu oraz przedstawicielami Zlecającego,

viii. kreacji i wysyłce newsletterów do uczestników Programu,

ix. wysyłce wiadomości sms z ofertą konkursową,

x. obsłudze aktywności dodatkowych,

xi. przelewaniu nagród pieniężnych dla uczestników Programu na karty przedpłacone,

xii. gromadzeniu i archiwizowaniu zgód Uczestników na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych zebranych w związku z Programem,

xiii. obsłudze reklamacyjnej uczestników Programu,

xiv. obsłudze technicznej - administrowanie systemem,

xv. wszelkie inne uzasadnione czynności bezpośrednio związane z przeprowadzeniem Programu,

xvi. udzieleniu dostępu do aplikacji wspomagających weryfikację i rozliczanie warunków konkursu,

xvii. opracowaniu koncepcji i mechanik poszczególnych konkursów,

xviii. opracowaniu i wdrożeniu grafik przeznaczonych na platformę konkursową.

4.Faktura wystawiona przez Wnioskodawcę będzie obejmowała wynagrodzenie za przedstawione powyżej usługi oraz należny podatek VAT. Wnioskodawca wystawi również notę księgową, celem przekazania środków na wypłaty nagród pieniężnych przez Zleceniodawcę.

5.Podmioty biorące udział w konkursach będą zobowiązane do zakupu precyzyjnie określonego wariantu produktu lub kilku produktów, których producentem jest Zleceniodawca oraz ustawieniem w swoim sklepie w określony sposób zestawu produktów Zleceniodawcy, a następnie udokumentowanie tego faktu fotograficznie. Tylko spełnienie obu warunków skutkuje zakwalifikowaniem zgłoszenia do oceny komisji. Komisja następnie oceni je subiektywnie pod względem oryginalności, kreatywności i zrozumienia marketingowego charakteru produktu.

6.Wszystkie podmioty, które spełnią warunki danego konkursu, otrzymują nagrody pieniężne w tej samej wysokości.

Umowa zobowiązuję Wykonawcę do należytego sprawdzenia warunków (zakupowego i ekspozycyjnego), które uprawniają do zakwalifikowania zgłoszenia do oceny komisji, poinformowania zwycięzcy o fakcie wygranej na platformie rozliczeniowej oraz udostępnienie zwycięzcy dokumentu do pobrania, który określa wysokość wygranej na potrzeby rozliczeń podatkowych, jak również przelanie kwoty nagrody na rachunek karty pre-paid wręczonej wcześniej detaliście (właścicielowi sklepu).

7.Podstawę do wypłacenia nagrody stanowi dokumentacja zdjęciowa oraz potwierdzenie przez przedstawiciela handlowego Zleceniodawcy faktu zakupu określonego wariantu produktu, który jest wymagany przy danej aktywności, poprzez wypełnienie stosownej ankiety w systemie rozliczeniowym Zleceniodawcy, do którego Wykonawca posiada dostęp, jak również pozytywna ocena komisji.

8.W przypadku nie spełnienia przynajmniej jednego z warunków otrzymania nagrody (zakupowego lub ekspozycyjnego), nagroda pieniężna nie będzie wypłacona podmiotowi, który bierze udział konkursie.

9.Nagrody będą wypłacane zawsze po zakończeniu danego konkursu. Nie planowane jest wypłacanie nagród podczas trwania konkursu. Wypłacenie nagrody będzie ściśle powiązane z terminem zakończenia danego konkursu, a te organizowane będą cyklicznie.

10.Okres przynależności do platformy konkursowej wynosi jeden rok dla każdego podmiotu. Istnieje możliwość przedłużenia przynależności po upływie tego czasu, która zależna jest od woli podmiotu oraz aktywności w ramach platformy konkursowej.

11.Udział w konkursie nie jest obowiązkowy dla żadnego sklepu i zależy wyłącznie od woli właściciela sklepu. Podmiotami uprawnionymi do udziału, są sklepy, które przynależą do platformy konkursowej, jednak nie mają one żadnego obowiązku udziału w konkursach, wynikającego z przynależności do platformy. Sklepy, które nie przynależą do platformy konkursowej nie są uprawnione do brania udziału w konkursach.

12.Ustalenie czy podmioty biorące udział spełniły warunki wynikające z zasad określonych w danym konkursie będzie odbywało się poprzez wykonanie i analizę dokumentacji fotograficznej wykonanej przez pracowników agencji oraz pracowników Zleceniodawcy. Drugim elementem sprawdzanym w celu weryfikacji zasad będzie analiza raportów sprzedażowych dostarczonych przez Zleceniodawcę. Po pozytywnej weryfikacji wymienionych wyżej warunków, komisja oceni je subiektywnie pod względem oryginalności, kreatywności i zrozumienia marketingowego charakteru produktu.

13.Konkursy będą polegać na ekspozycji w określony sposób produktów, których producentem jest Zleceniodawca w miejscu sprzedaży należącym do podmiotu biorącego udział w konkursie, jak również zakup określonego wcześniej wariantu produktu. Warunki te będą musiał zostać spełnione równocześnie. Niespełnienie przynajmniej jednego z nich skutkować będzie nie dopuszczeniem zgłoszenia do oceny komisji. Przewidywane są również aktywności dodatkowe takie jak: testy wiedzy, quizy wiedzy, gry zręcznościowe, dodatkowe pakiety zakupowe oraz aktywności ekspozycyjne. Będą one miały charakter okazjonalny.

14.Potwierdzenie wykonania usług na rzecz Zleceniodawcy będzie realizowany w dwojaki sposób:

 • Na podstawie analizy platformy konkursowej, która jest udostępniana w ramach świadczonych usług, gdzie Wnioskodawca będzie zobowiązany umieszczać szczegółowe wyniki poszczególnych konkursów.
 • Poprzez wizytowanie sklepów biorących udział w konkursach przez pracowników Zleceniodawcy, celem potwierdzenia poprawności weryfikacji dokumentacji zdjęciowej.

15.Podmioty biorące udział w konkursie nie podejmą żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata nagrody pieniężnej jak te wymienione wcześniej, czyli przystąpienie do platformy konkursowej oraz spełnienie dwóch warunków danego konkursu (zakupowego i ekspozycyjnego) przy pozytywnej ocenie komisji konkursowej.

16.Podmioty biorące udział w konkursie nie świadczą żadnych usług na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłata na rzecz uczestników programów nagród pieniężnych (zasilenie karty przedpłaconej) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy wydanie na rzecz uczestników programów nagród pieniężnych, a następnie zwrócenie Wnioskodawcy wartości tych nagród przez Zlecającego, powinno być udokumentowane fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę dla Zlecającego (klienta Wnioskodawcy)... Czy zwrot kosztów przekazania środków pieniężnych na karty przedpłacone ujęty w przelewie od Zlecającego, Wnioskodawca może udokumentować notą księgową (obciążeniową)...
 3. Czy w związku z nowymi przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2016 r. (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT) w przypadku Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy dot. obowiązku stosowania proporcji w odliczaniu VAT w związku z wykonywaniem czynności w ramach działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (wystawianie not obciążeniowych niepodlegających VAT) tj. stosowania współczynnika w proporcji do wystawionych not obciążeniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. pyt. 1: Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie uczestnikom programu nagród pieniężnych na karty pre-paid nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest to świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT ani dostawa towarów o której mowa w art. 7 tej ustawy. Pieniądz nie jest towarem a karty przedpłacone to rodzaj pieniądza elektronicznego spełniający funkcje zastępcze dla środków pieniężnych. Zatem czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. pyt. 2: Wg Wnioskodawcy na czynności realizowane w ramach opisanej umowy składają się dwa odmienne rodzaje świadczeń: usługa marketingowa świadczona na rzecz klienta Wnioskodawcy, polegająca na organizacji i obsłudze programu motywacyjnego, która powinna być udokumentowana fakturą oraz przekazanie nagród pieniężnych na rzecz uczestników programu (sklepów detalicznych), które jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powinna zostać udokumentowana dokumentem księgowym innym niż faktura czyli np. notą księgową/obciążającą.

Ad. pyt. 3: Rozliczenia o charakterze premii pieniężnych, nie powinny być kwalifikowane jako wynagrodzenie za czynności opodatkowane VAT ani też jako rabaty bądź obniżki cen, a w konsekwencji powinny pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT. Biorąc pod uwagę, że tego rodzaju czynności nie wiążą się z wykorzystaniem praktycznie żadnych materialnych zasobów (nabytych towarów i usług), bądź wykorzystanie to jest jedynie minimalne, czynności te powinny zostać wyłączone z kalkulacji współczynnika VAT. Wnioskodawca sądzi, iż w opisanym przez Wnioskodawcę przypadku przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r. nie powinny mieć zastosowania, a naliczony podatek VAT będzie mógł być rozliczany w 100% tak jak dotychczas.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż, stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega dostawa towarów i świadczenie usług dokonywanych odpłatnie. Odpłatność jest zatem warunkiem koniecznym do opodatkowania czynności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Przy czym nie ma znaczenia czy wynagrodzenie należne jest od nabywcy towaru bądź usługi czy należne jest od osoby trzeciej. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych (motywacyjnych). Umowa ma na celu intensyfikację sprzedaży produktów oferowanych przez Zlecającego (klienta Wnioskodawcy). Umowa określa dokładnie jakie czynności Wnioskodawca będzie wykonywał dla Zlecającego. Zleceniodawca chce, aby Wnioskodawca jako wykonawca przeprowadził zintegrowaną, składająca się z wielu elementów aktywność marketingową, której jedynie małą część stanowi usługa koordynacji wypłat nagród uczestnikom na karty przedpłacone pre-paid, która stanowi integralną część całej aktywności.

Program lojalnościowy skierowany jest do sprzedawców (sklepów) detalicznych (osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Zarejestrowany w programie podmiot raz w miesiącu wykonuje czynności konkursowe określone w regulaminie (np. ekspozycja konkretnych artykułów spożywczych) i po spełnieniu tych czynności otrzymuje nagrodę, którą ma być przelew pieniężny na kartę pre-paid. Wszystkie podmioty, które spełnią warunki danego konkursu, otrzymują nagrody pieniężne w tej samej wysokości. Nagrody będą wypłacane zawsze po zakończeniu danego konkursu. Podmioty biorące udział w konkursie nie podejmą żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata nagrody pieniężnej a także nie świadczą żadnych usług na rzecz Wnioskodawcy.

Z tytułu organizacji programu lojalnościowego Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie określone umową jak również zwrot kwoty pieniężnej jaką przeznaczył na nagrody dla sklepów (na karty przedpłacone). Wynagrodzenie za organizację i przeprowadzanie programu (jako usługi marketingowe) będzie udokumentowane fakturą. Natomiast zwrot poniesionego kosztu stanowiącego równowartość nagród w postaci wydawanych kart zasilanych środkami pieniężnymi następować ma na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę noty obciążeniowej. Przelew od klienta Wnioskodawcy będzie zawierał wynagrodzenie Wnioskodawcy za usługi marketingowe (obsługę programu motywacyjnego) oraz zwrot kosztów wydanych na zasilenie kart przedpłaconych w danym miesiącu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy wypłata na rzecz uczestników programów (sklepów) nagród pieniężnych, poprzez zasilenie karty przedpłaconej pre-paid, w ramach programu lojalnościowego wykonywanego na rzecz Zlecającego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Ustosunkowując się do powyższego należy ustalić w pierwszej kolejności czy świadczona przez Wnioskodawcę usługa marketingowa w zakresie organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych wraz z czynnością wydania nagród pieniężnych poprzez zasilenie karty przedpłaconej pre-paid dla uczestników Programu (sklepów) stanowi jedno kompleksowe świadczenie, czy też są to odrębne świadczenia.

Należy wskazać, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi złożonej.

Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną powinna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jako element usługi złożonej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

W konsekwencji, świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-55/09 Commissioners for Her Majesty`s Revenue and Customs przeciwko Baxi Group Ltd. stwierdził, że aby ustalić, czy czynność polegająca na dostarczaniu prezentów lojalnościowych podlega podatkowi VAT należy ustalić, czy na mocy art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy stanowi ona dostawę towarów lub świadczenie usług dokonywane odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika działającego w takim charakterze.

TSUE powołał art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy, który stanowi, że za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel i stwierdził, że z brzmienia tego przepisu wynika, że pojęcie dostawy towarów obejmuje nie tylko przeniesienie własności w formie przewidzianej przez dane prawo krajowe, lecz obejmuje ono także wszelkie przeniesienie władztwa nad rzeczami, które pozwala drugiej stronie na rozporządzanie nimi jak właściciel. Następnie TSUE powołał art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy, zgodnie z którym „świadczenie usług” należy rozumieć jako każdą czynność niestanowiącą dostawy towarów. Dalej TSUE wskazał, że z przedmiotowej sprawy wynika, że Spółka X, której Spółka Baxi zleciła zarządzanie programem lojalnościowym, zaopatruje się w prezenty lojalnościowe, a ich zasób stanowi własność tej spółki. Wobec tego Spółka X nie tylko ma prawo do przekazywania prezentów lojalnościowych klientom jak właściciel, ale w rzeczywistości jest ona ich właścicielem. Ponadto w przedmiotowej sprawie Spółka X dostarcza prezenty lojalnościowe.

TSUE stwierdził, że odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem. Szósta dyrektywa nie wymaga dla uznania dostawy towarów lub świadczenia usług za czynności odpłatne w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy, by wynagrodzenie za te towary lub usługi było płatne bezpośrednio przez ich odbiorcę. Zgodnie bowiem z art. 11 część A ust. 1 lit. a tej dyrektywy wynagrodzenie może pochodzić od osoby trzeciej.

W konsekwencji TSUE stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.

Przenosząc powyższe tezy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za świadczoną usługę organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych dotyczy w rzeczywistości wykonania przez Wnioskodawcę usługi marketingowej polegającej na organizacji oraz obsłudze programów lojalnościowych (motywacyjnych) poprzez weryfikacje warunków spełnianych przez podmioty uczestniczące w programie, obsłudze programu i innych czynności bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem Programu w tym przelewaniu nagród pieniężnych dla uczestników Programu na karty przedpłacone.

Zatem świadczenie ze strony Wnioskodawcy realizowane w wykonaniu umowy o świadczenie usług w zakresie organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych jest świadczeniem o charakterze niejednorodnym, złożonym, stanowiącym pewnego rodzaju zestaw czynności. Jednym z elementów tego świadczenia jest wydanie przez Wnioskodawcę nagród uczestnikom Programu, a co za tym idzie czynność ta stanowi część usługi marketingowej. Nie przesądza to jednak o tym, że na gruncie przepisów o ustawy o podatku od towarów i usług czynności wykonywane przez Wnioskodawcę traktować należy jako świadczenie złożone, gdyż jak wskazano wyżej za odrębne dla celów podatku VAT należy uznać świadczenia, których rozdzielenie pozostaje bez wpływu na charakter każdego z nich. W konsekwencji, za świadczenia odrębne należy uznać świadczenia, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.

W analizowanej sprawie świadczenie ze strony Wnioskodawcy obejmuje kompleks świadczeń o niejednorodnym charakterze. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy o świadczenie usługi marketingowej zobowiązany jest do czynności związanych z organizacją i obsługą Programu oraz w ramach tej umowy do czynności związanych z wydaniem nagród w postaci zasilenia środkami pieniężnymi kart pre-paid. Tak więc w rzeczywistości czynności wykonywane przez Wnioskodawcę można podzielić na dwa odrębne świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę - świadczenie usługi marketingowej, której towarzyszy jako odrębne, pozostające bez wpływu na charakter usługi marketingowej świadczenie polegające na wydaniu nagród pieniężnych uczestnikom Programu. Dokonującym płatności za oba te świadczenia jest Zlecający.

Zatem usługa organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych świadczona przez Wnioskodawcę, gdzie wydanie nagród jest jednym z jej elementów, nie będzie uznawana na gruncie przepisów o podatku od towarów usług za jedno świadczenie. Jak wskazano wyżej, w ramach takiego świadczenia wykonywane są dwie czynności: świadczenie usługi marketingowej na rzecz Zleceniodawcy i wydanie nagród pieniężnych na rzecz uczestników programu.

Tak więc obie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (świadczenie usługi marketingowej i wydanie nagród pieniężnych uczestnikom Programu) należy dla potrzeb podatku od towarów i usług uznać za odrębne i samodzielne świadczenie, a co za tym idzie takie podejście powoduje oddzielnie ich opodatkowanie na gruncie podatku VAT. Natomiast opodatkowanie tych czynności uzależnione jest od tego co jest ich przedmiotem.

Niewątpliwie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegać będzie świadczona przez Wnioskodawcę usługa marketingowa polegająca na organizacji oraz obsłudze programów lojalnościowych, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.

W odniesieniu natomiast do opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom Programu w postaci zasilenia kwotami pieniężnymi kart pre-paid należy wskazać, że na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Karta przedpłacona stanowi środek płatniczy, spełniając funkcje zastępcze dla środków pieniężnych. Karta przedpłacona stanowi zatem jedynie rodzaj pieniądza elektronicznego (innego niż pieniądz ekwiwalentu wartości), upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu określonych towarów.

Zatem same środki pieniężne jak i karty przedpłacone nie są towarem, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do otrzymania w oznaczonym terminie pewnej sumy pieniędzy lub zakupu towarów/usług. Wobec tego czynności przekazania kart przedpłaconych wraz z ich zasileniem środkami pieniężnymi, nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wydania nagrody pieniężnej na karty przepłacone pre-paid uczestnikom Programu nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Wnioskodawca wydając uczestnikom Programu nagrody pieniężne w postaci zasilenia kart przedpłaconych zawierających określoną sumę pieniędzy nie dokonuje świadczenia usług. Wnioskodawca przekazując uczestnikom Programu środki pieniężne nie zobowiązuje ich do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek czynności.

W konsekwencji, w przedmiotowej sytuacji wydanie nagrody pieniężnej na karty przedpłacone nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując, czynność polegająca na przekazywaniu nagrody pieniężnej na karty przedpłacone za spełnienie warunków udziału w Programie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii sposobu udokumentowania wydanych na rzecz uczestników programów nagród pieniężnych, a następnie zwrócenie Wnioskodawcy wartości tych nagród przez Zlecającego, należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, ilekroć mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w Dziale XI ustawy w Rozdziale 1 – Faktury.

Stosownie do art. 106a ustawy o VAT, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z treścią art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W art. 106e ust. 1 pkt 3-5 i 7 ww. ustawy faktura powinna zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 2. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 3. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b,

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, mają znaczenie dowodowe. Umieszczenie zatem na fakturze w części przeznaczonej na nazwę (rodzaj) towaru lub usługi kilku różnych świadczeń wskazuje, że przedmiotem sprzedaży jest kilka odrębnych świadczeń.

W analizowanej sprawie wskazano, że Wnioskodawca świadczy dwie czynności: świadczenie usługi marketingowej na rzecz Zleceniodawcy i wydanie nagród pieniężnych na rzecz uczestników programu. Ponadto wskazano, że usługa organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych świadczona przez Wnioskodawcę, gdzie wydanie nagród jest jednym z jej elementów, nie będzie uznawana na gruncie przepisów o podatku od towarów usług za jedno świadczenie. Obie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę dla potrzeb podatku od towarów i usług traktowane są osobno.

Ponadto wskazano, że czynność wydania przez Wnioskodawcę nagród pieniężnych (na karty przedpłacone zasilone środkami pieniężnymi) uczestnikom programu nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązków na gruncie przepisów o VAT, gdyż czynność ta nie stanowi dla Wnioskodawcy czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Natomiast czynność organizacji programu lojalnościowego, za które będzie Wnioskodawca otrzymywać wynagrodzenie stanowi świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle przywołanych przepisów art. 106b ustawy o VAT, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. organizacja i przeprowadzanie programu (jako usługi marketingowe), należy udokumentować fakturą VAT.

Natomiast czynność wydania nagród w postaci środków pieniężnych na karty pre-paid jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie może zostać udokumentowana za pomocą faktury VAT. Skoro wydanie nagród pieniężnych nie mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT dla udokumentowania tej czynności nie znajdzie zastosowania art. 106b ww. ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w celu udokumentowania przekazanych nagród pieniężnych zamierza wystawić inny dokument np. notę księgową (obciążającą). Nota taka jest uniwersalnym dokumentem księgowym służącym dokumentowaniu transakcji w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy VAT, jednak nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku VAT i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. Należy jednak stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT dla dokumentowania takiej czynności notą księgową.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy objęte pytaniem nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii dotyczącej zastosowania współczynnika proporcji do wystawionych not obciążeniowych w związku z przepisem art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wchodzącym w życie od 1 stycznia 2016 r., należy wskazać, że kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ww. ustawy, określa zakres odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Dalsze przepisy, tj. art. 86 ust. 2b – 2h ww. ustawy regulują zasady sposobu określania proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak stosownie do treści art. 86 ust. 2b ww. ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy o VAT, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Zgodnie z art. 86 ust. 2d ustawy o VAT, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy o VAT, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy o VAT, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g ww. ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy o VAT.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika przy czym we wskazanych w art. 86 ust. 2a ustawy przypadkach, wykorzystanie towarów i usług do celów osobistych nie skutkuje zastosowaniem art. 86 ust. 2a ustawy.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca – czynny podatnik VAT - świadczy na rzecz Zlecającego usługi organizacji i obsługi programów lojalnościowych (usługi marketingowo-handlowe) polegające na:

 • utrzymaniu (hosting) i administrowaniu Platformą rozliczeniową,
 • weryfikacji nadesłanych przez uczestników Programu zestawień produktów,
 • weryfikacji ekspozycji nadesłanych MMS na Platformę rozliczeniową zgodnie z wymogami ustalonymi przez Zlecającego,
 • weryfikacji zestawień sprzedaży nadesłanych MMS na Platformę rozliczeniową zgodnie z wymogami ustalonymi przez Zlecającego,
 • weryfikacji zdjęć i danych sprzedażowych a następnie udostępnienie ich w systemie rozliczeniowym,
 • obsłudze informacyjnej uczestników Programu: infolinia, mail kontaktowy, sms,
 • indywidualnym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Programu oraz przedstawicielami Zlecającego,
 • kreacji i wysyłce newsletterów do uczestników Programu,
 • wysyłce wiadomości sms z ofertą konkursową,
 • obsłudze aktywności dodatkowych,
 • przelewaniu nagród pieniężnych dla uczestników Programu na karty przedpłacone,
 • gromadzeniu i archiwizowaniu zgód Uczestników na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych zebranych w związku z Programem,
 • obsłudze reklamacyjnej uczestników Programu,
 • obsłudze technicznej - administrowanie systemem,
 • wszelkie inne uzasadnione czynności bezpośrednio związane z przeprowadzeniem Programu,
 • udzieleniu dostępu do aplikacji wspomagających weryfikację i rozliczanie warunków konkursu,
 • opracowaniu koncepcji i mechanik poszczególnych konkursów,
 • opracowaniu i wdrożeniu grafik przeznaczonych na platformę konkursową.

Wynagrodzenie wypłacone przez Zlecającego Wnioskodawcy za wykonane przez niego czynności w ramach zawartej umowy obejmuje w dwa elementy. Pierwszym elementem jest wynagrodzenie za usługi marketingowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Zlecającego. Natomiast drugim elementem wynagrodzenia jest zwrot kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę za dostawę nagród finansowych dokonywaną na rzecz klientów, którzy otrzymują nagrody te nagrody na karty pre-paid.

Usługi opisane we wniosku będą wykorzystywane do następujących czynności:

 • Opodatkowane - weryfikacji spełnienia warunków konkursu wśród uczestników, usługa prowadzenia i aktualizacji systemu komputerowego, przygotowania materiałów graficznych na potrzeby komunikacji zasad konkursów, opracowania oraz przygotowania aktywności marketingowych dodatkowych.
 • Niepodlegające opodatkowaniu - środki pieniężne przeznaczone na nagrody dla podmiotów biorących udział w konkursach.

Należy wskazać, że powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy o VAT będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Zatem podstawową przesłanką warunkującą stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a jest wykonywanie przez podatnika czynności „innych niż działalność gospodarcza”.

Wskazać należy, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zauważyć należy, że definicja działalności gospodarczej wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów regulujących działalność stowarzyszenia. Ponadto wskazać należy, że definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy, stanowi wprost jakiego rodzaju czynności należy uznać za działalność gospodarczą, stąd też należy dokonać jej wykładni literalnej.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca wskazał, że prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem VAT w zakresie usługi organizacji i obsługi programów lojalnościowych. Natomiast środki pieniężne przeznaczone na rzecz uczestników Programu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przekazując środki pieniężne uczestnikom konkursów występuje niejako w roli pośrednika. Czynność ta w przedmiotowej konkretnej sprawie nie jest zatem u Wnioskodawcy czynnością podlegającą opodatkowaniu, ale nie jest też czynnością niepodlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Zatem norma wynikająca z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania do rozliczeń podatku od towarów i usług Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy objętego pytaniem nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do Wnioskodawcy zatem nie wywołuje żadnych skutków podatkowoprawnych dla kontrahenta Wnioskodawcy oraz dla uczestników konkursów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.