IBPBII/1/415-442/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wypłacane klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte akcja promocyjną na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nagrody pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 maja 2014 r. (data wpływu do Biura - 26 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną na cele osobiste – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną na cele osobiste.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Akcyjna (Wnioskodawca) jest franczyzobiorcą prowadzącym punkt sprzedaży towarów i usług. Wnioskodawca współpracuje z franczyzodawcą na podstawie umowy franczyzy, regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron. Wnioskodawca nabywa towary m.in. od dystrybutora, którym może być franczyzodawca lub inny podmiot współpracujący (lub w inny sposób powiązany) z franczyzodawcą (dalej: „Dystrybutor’).

Podmioty, z którymi Dystrybutor współpracuje w oparciu o powyższe zasady (w tym z Wnioskodawcą), zwane będą dalej: „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieć współpracy, w ramach których działają Franczyzobiorcy (w tym Wnioskodawca) zwana będzie dalej „Siecią Franczyzową”.

W związku z tym, że towary oferowane przez Dystrybutora sprzedawane są m.in. w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, Dystrybutor oraz Wnioskodawca zainteresowani są podjęciem działań mających na celu zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy, a także Dystrybutora.

W tym celu Wnioskodawca zamierza wraz z Dystrybutorem wziąć udział w akcji promocyjnej (dalej: „Program” lub „Akcja Promocyjna”) skierowanej do klientów nabywających określone towary oferowane przez Wnioskodawcę (dalej: „Klienci”), którymi będą:

- osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji Promocyjnej w dwojaki sposób:

 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego);
 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego).

W ramach planowanej Akcji Promocyjnej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z agencją (dalej: „Agencja”), która jest podmiotem zajmującym się organizowaniem oraz obsługą programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji Promocyjnej zostaną uregulowane w Porozumieniu zawartym pomiędzy Wnioskodawcą, Dystrybutorem i Agencją (dalej: „Porozumienie”), na podstawie którego Agencja w ramach Akcji Promocyjnej będzie obsługiwać i prowadzić dla Wnioskodawcy oraz Dystrybutora przedsięwzięcie promocyjne, w ramach którego Klienci nabywający towary znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy (a zakupione uprzednio od Dystrybutora) będą mogli uzyskać rabat na wybrane towary, a także dodatkową nagrodę.

Planowana Akcja Promocyjna będzie miała charakter ogólnopolski i uczestniczyć w niej będą mogły również inne podmioty gospodarcze zainteresowane osiągnięciem korzyści w zakresie oferowanych przez nie towarów, w tym m.in. inni Franczyzobiorcy. W takim przypadku każdy z podmiotów, o którym mowa powyżej, a który przystąpi do Akcji Promocyjnej zawrze odrębne Porozumienie z Agencją oraz Dystrybutorem.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną i Systemem Sprzedaży Premiowej stanowiącym jej element będzie zatem Agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz innych podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Akcji Promocyjnej.

Podmiotem przyznającym nagrody (w tym nagrody pieniężne) Klientom w ramach Akcji Promocyjnej z tytułu zakupu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę objętych Akcją Promocyjną będzie Wnioskodawca. Agencja będzie natomiast jedynie dokonywać technicznego przekazywania nagród, działając wyłącznie jako pośrednik w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (oraz ewentualnie innych podmiotów, w tym pozostałych Franczyzobiorców, w przypadku ich przystąpienia do Akcji Promocyjne).

Jednocześnie, Dystrybutor będzie udzielać na rzecz Wnioskodawcy (oraz innych Franczyzobiorców w przypadku ich przystąpienia do Akcji Promocyjnej) rabatów z tytułu zakupu wybranych towarów oferowanych m.in. Wnioskodawcy przez Dystrybutora.

W przypadku nagród pieniężnych, planuje się, że w celu uproszczenia rozliczeń, Wnioskodawca poleci przekazać Dystrybutorowi przysługujące mu od niego kwoty upustów lub rabatów bezpośrednio do Agencji celem wypłaty przez nią nagród pieniężnych przyznanych przez Wnioskodawcę z tytułu zakupów dokonanych przez Klientów u Wnioskodawcy.

Przebieg Akcji Promocyjnej.

Agencja będzie odpowiedzialna za przekazywanie nagród, w tym m.in. będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, zwane w dalszej treści „L.” lub „Nagrodą Pieniężną”, w oparciu m.in. o następujące zasady wskazane w regulaminie Akcji Promocyjnej:

 • każdy zakup towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany indywidualnie i rozliczany odrębnie bez względu na ilość transakcji zrealizowanych przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) - oznacza to, że dla potrzeb Akcji Promocyjnej każdy zakup towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany jako samodzielne zdarzenie uprawniające Klienta do otrzymania nagrody (np. Nagrody Pieniężnej);
 • jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. W przypadku Nagród Pieniężnych, Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego;
 • Wnioskodawca podkreśla, że nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów). Sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych nagród, np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł odebrać naliczone w danym okresie rozliczeniowym nagrody (w tym m.in. Nagrody Pieniężne) po spełnieniu określonych warunków, w tym w szczególności jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej;
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej, wszystkie naliczone nagrody (w tym m.in. Nagrody Pieniężne) będą technicznie przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta oraz wypłaci Klientowi zaległe nagrody w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie Akcji Promocyjnej i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną będzie zatem Agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Fundatorem zaś nagród związanych z Akcją Promocyjną za zakupy dokonane w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, będzie Wnioskodawca. Tym samym, w zakresie nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych należnych Klientom z tytułu zakupu towarów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy Agencja będzie działać wyłącznie w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego) Nagrody Pieniężnej, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C...
 3. Czy w przypadku Nagród Pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte Programem, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego) na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C...

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, Nagrody Pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej Klientom dokonującym zakupów w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca, przywołując treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazał, że z przepisu tego wynika, iż zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają m.in. nagrody spełniające łącznie następujące warunki:

 • nagrody są związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł;
 • otrzymywane nagrody nie pozostają w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazał, że przepisy prawa, w tym przepisy ustaw podatkowych, nie zawierają definicji legalnej „sprzedaży premiowej”, co może w konsekwencji rodzić wątpliwości interpretacyjne.

W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza „oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy”, premia oznacza natomiast m.in. nagrodę. Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.

Odnosząc powyższe do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego działań, które podjąć zamierza Wnioskodawca, wskazać należy, że działania mające na celu promocję produktów Wnioskodawcy poprzez Nagrody Pieniężne przekazywane Klientom w związku z zakupami dokonywanymi w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla celów zakwalifikowania planowanych działań do sprzedaży premiowej, bez znaczenia pozostanie fakt, że Nagrody Pieniężne technicznie przekazywane będą Klientom przez Agencję, która w ramach Programu działa wyłącznie w charakterze pośrednika lub Dystrybutora, który dokonuje rozliczenia rabatów udzielonych Wnioskodawcy.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreślił, że planowana Akcja Promocyjna ma m.in. na celu intensyfikację sprzedaży towarów oferowanych Klientom przez Wnioskodawcę. Ponadto, Wnioskodawca będzie również podmiotem finansującym wypłatę Nagród Pieniężnych przekazywanych Klientom z tytułu zakupu towarów dokonanych w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy. Wykonawcą czynności związanych z Akcją Promocyjną będzie Agencja, która jednak będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy i będzie dokonywać jedynie technicznej wypłaty Nagród Pieniężnych. W tym kontekście, za podmiot wypłacający Nagrody Pieniężne w ramach Akcji Promocyjnej uznać należy Wnioskodawcę.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom dokonującym zakupów w ramach planowanej przez Wnioskodawcę Akcji Promocyjnej będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawione powyżej uwagi dotyczące pojęcia sprzedaży premiowej, wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte Programem na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego) Nagrody Pieniężne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, w takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Wnioskodawca wskazał, że w tym zakresie spełnione będą wszystkie warunki uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, tj.:

 • nagrody będą związane ze sprzedażą premiową, co potwierdza argumentacja przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 1;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł; przy czym bez znaczenia jest fakt, że Nagrody Pieniężne przyporządkowane do pojedynczego zakupu towarów objętych Promocją w ramach jednej transakcji są sumowane i wypłacane na koniec okresu rozliczeniowego za pośrednictwem banku;
 • otrzymywane nagrody nie będą pozostawały w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności, co jest elementem stanu faktycznego.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał się na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 czerwca 2013r. znak: IPPB2/415-258/13-2/MG, której fragment zacytował.

Następnie Wnioskodawca przywołał treść art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z faktem, że jak wynika z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w odpowiedzi na pytanie 1, Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom w ramach Akcji Promocyjnej stanowią premie pieniężne, do których zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako, że jednostkowa wartość takiej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 760 zł, wypłata Nagród Pieniężnych nie będzie tym samym stanowiła wypłaty nagród z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i w konsekwencji art. 41 ust. 4 cyt. ustawy nie znajdzie zastosowania do przedmiotowych Nagród Pieniężnych.

Ponadto, również art. 42a ww. ustawy nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Nagród Pieniężnych przekazywanych Klientom w ramach Akcji Promocyjnej. Przedmiotowe Nagrody Pieniężne korzystać będą bowiem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym obowiązek składania informacji PIT-8C nie powstanie.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek przygotowania informacji PIT-8C.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, również w przypadku Nagród Pieniężnych wypłacanych Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte Programem, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego) na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Powyższe wynika, przede wszystkim z faktu, że w takim przypadku nie będą spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż otrzymywane nagrody przez takich Klientów będą pozostawały w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą i tym samym będą stanowić przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej formy opodatkowania przez Klienta.

W tej sytuacji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które będą nabywały towary objęte Programem na cele osobiste. Natomiast w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom prowadzącym działalność, które będą nabywały towary objęte Programem w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/415-443/14/ASz.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, tj. m.in. zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności gospodarczej przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym ww. deklarację płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach

z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wraz z Dystrybutorem wziąć udział w akcji promocyjnej skierowanej do klientów nabywających określone towary oferowane przez Wnioskodawcę. Będą to m.in. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które będą nabywały towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wykonawcą czynności związanych z akcją promocyjną i systemem sprzedaży premiowej, który ma być jej elementem, będzie agencja, która będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz innych podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w akcji promocyjnej.

Podmiotem przyznającym nagrody (w tym nagrody pieniężne) klientom w ramach akcji promocyjnej z tytułu zakupu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę objętych Akcją Promocyjną będzie Wnioskodawca.

Agencja będzie odpowiedzialna za przekazywanie nagród, w tym m.in. będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z dokonaniem przez klientów zakupów premiowanych towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, w oparciu m.in. o następujące zasady wskazane w regulaminie akcji promocyjnej:

 • każdy zakup towarów objętych programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany indywidualnie i rozliczany odrębnie bez względu na ilość transakcji zrealizowanych przez klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do akcji promocyjnej również innych podmiotów) – oznacza to, że dla potrzeb akcji promocyjnej każdy zakup towarów objętych programem w ramach jednej transakcji będzie traktowany jako samodzielne zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody;
 • jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. nagrody pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych programem w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. nagrody pieniężne, niezależnie od tego czy klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do akcji promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane klientom w okresach rozliczeniowych. W przypadku nagród pieniężnych, agencja będzie wypłacała naliczone klientom nagrody pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego.

Klient będzie mógł odebrać naliczone w danym okresie rozliczeniowym nagrody po spełnieniu określonych warunków, w tym w szczególności, jeżeli będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie akcji promocyjnej oraz dokona rejestracji na stronie internetowej programu.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku o interpretację indywidualną opisu zdarzenia przyszłego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą premiową, w związku z czym uczestnicy przedmiotowej akcji promocyjnej, którzy z tytułu uczestnictwa w Akcji otrzymają nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 760 zł korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, iż wypłacane przez agencję nagrody pieniężne w ramach akcji promocyjnej klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą - w związku z dokonanymi u Wnioskodawcy zakupami premiowanych towarów, będą stanowić nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej. W związku z powyższym zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeśli wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.

W przypadku natomiast świadczeń o wyższej wartości (tj. gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie) Wnioskodawca – stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Z powyższych względów należy także potwierdzić słuszność stanowiska Wnioskodawcy odnośnie braku w niniejszej sprawie obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, uczestnicy akcji promocyjnej, którzy z tytułu uczestnictwa w akcji otrzymają nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 760 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku a także do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informacji PIT-8C.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.