Nagroda pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagroda pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych odnośnie wypłaty/wydania uczestnikom programów nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i wydania bonów towarowych

Fragment:

Skoro bonu towarowego, karty przedłapłaconej, jak i nagród pieniężnych nie uznajemy za towar w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług to wypłaty/wydania uczestnikom programów nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i wydania bonów towarowych nie można utożsamiać z dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wypłaty/wydania nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i wydania bonów towarowych uczestnikom programów nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Wnioskodawca wypłacając/wydając uczestnikom programów nagrody w postaci nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i bonów towarowych nie dokonuje świadczenia usług. Jak wynika z wniosku podmioty biorące udział w loterii nie podejmą żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata nagrody, a także nie świadczą żadnych usług na rzecz Wnioskodawcy. Wydanie nagrody zwycięzcy loterii jest wynikiem uczestnictwa w niej. Zatem w przedmiotowej sytuacji nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz uczestników programów, o którym mowa w art. 8 ustawy o VAT. A zatem, czynność wypłaty/wydania uczestnikom programów nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i wydania bonów towarowych stanowiących nagrody w programach nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
13
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty gotówki związanej z prowadzoną akcją marketingową

Fragment:

Nazwanie przez strony umowy danego świadczenia nagrodą pieniężną nie wyłącza zatem możliwości kwalifikacji tego świadczenia jako opustu w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy. Warunkiem uznania, że nagroda pieniężna stanowi w istocie opust, jest wykazanie ścisłego związku pomiędzy nagrodą pieniężną a zrealizowanymi dostawami. W okolicznościach niniejszej sprawy w przypadku nagrody pieniężnej przyznanej w sytuacji oddania zawleczki z zakupionego konkretnego towaru objętego promocją – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca - taki związek jest identyfikowalny, bowiem wypłata jest związana z dostawą konkretnego towaru/produktu objętego promocją. Z regulaminu akcji promocyjnej jasno wynika, że w przypadku braku okazania dokumentu handlowego (faktury, paragonu) zawleczki nie zostaną zarejestrowane, w związku z czym uczestnik nie będzie mógł brać udziału w akcji promocyjnej. Bez dostawy poszczególnego towaru objętego promocją i okazania dowodu zakupu nagroda pieniężna nie zostałaby przyznana i wypłacona, a zatem zachodzi ścisła relacja pomiędzy zrealizowanym przez danego klienta zakupem a przyznaną nagrodą pieniężną. Ponadto, jak wynika z wniosku, same zawleczki nie posiadają żadnej wartości użytkowej, mają na celu jedynie identyfikację towaru objętego akcją promocyjną.

2017
29
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu wypłat nagród rzeczowych i pieniężnych.

Fragment:

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że nagrody pieniężne oraz wartość nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe otrzymane przez zawodników, trenerów i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, nagrody pieniężne otrzymane przez osoby fizyczne za osiągnięcia w dziedzinie kultury, jak również nagrody pieniężne przyznawane osobom fizycznym w kategoriach: przedsiębiorczość, oświata, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, kultura fizyczna, promocja miasta, troska o człowieka oraz ofiarność lub odwaga oraz nagrody pieniężne i rzeczowe przyznawane strażnikom, funkcjonariuszom, pracownikom muzeów i teatru z okazji różnych okoliczności i świąt miejskich stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy a ciąży na Nim obowiązek sporządzenia dla osób, które uzyskały ww. nagrody informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. Stosownie bowiem do art. 42a ustawy o podatku dochodowym (...)

2017
18
sie

Istota:

Obowiązek rozliczenia podatku VAT zgodnie ze współczynnikiem proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

Fragment:

Wydanie nagród pieniężnych laureatom konkursów, programów motywacyjnych/lojalnościowych jest elementem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, polegającej na organizacji i obsłudze programów marketingowych. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że sam fakt, iż wydanie nagród pieniężnych jest czynnością pozostającą poza zakresem opodatkowania nie przesądza, że jest to sfera pozostająca poza działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Czynności te nie generują opodatkowania VAT, jednakże są nierozerwalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i następują w wyniku jej wykonywania. Wobec tego w opisanej sytuacji podejmowane przez Wnioskodawcę czynności – wydanie nagród pieniężnych laureatom – mimo, że nie podlegają opodatkowaniu VAT – mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca działa w charakterze podatnika VAT w myśl art. 15 ust.1 ustawy Tym samym, w związku z wykonywaniem czynności pozostających poza zakresem opodatkowania VAT (wydanie nagród pieniężnych laureatom programów marketingowych) Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie ze „ sposobem określenia proporcji ”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, gdyż nabywane towary i usługi, wykorzystywane są tylko do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej.

2016
8
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (karty przedpłacone pre-paid), sposobu dokumentowania usług marketingowych wraz z poniesionymi kosztami oraz zasadności zastosowania współczynnika proporcji w przypadku odliczenia VAT.

Fragment:

Wydania nagrody pieniężnej na karty przepłacone pre-paid uczestnikom Programu nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Wnioskodawca wydając uczestnikom Programu nagrody pieniężne w postaci zasilenia kart przedpłaconych zawierających określoną sumę pieniędzy nie dokonuje świadczenia usług. Wnioskodawca przekazując uczestnikom Programu środki pieniężne nie zobowiązuje ich do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek czynności. W konsekwencji, w przedmiotowej sytuacji wydanie nagrody pieniężnej na karty przedpłacone nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Reasumując, czynność polegająca na przekazywaniu nagrody pieniężnej na karty przedpłacone za spełnienie warunków udziału w Programie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

2015
29
sty

Istota:

Czy w przypadku nagród pieniężnych wypłacanych klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte akcją promocyjną, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 1 Kodeksu cywilnego) na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C?

Fragment:

Nagrody Pieniężnej); jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł; technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. W przypadku Nagród Pieniężnych, Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego; Wnioskodawca podkreśla, że nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów).

2014
24
gru

Istota:

Czy wypłacane klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte akcja promocyjną na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nagrody pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Nagrody Pieniężnej); jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł; technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. W przypadku Nagród Pieniężnych, Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego; Wnioskodawca podkreśla, że nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów).

2014
30
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej nagrody pieniężnej za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskodawczyni otrzymała w 2013 r. nagrodę pieniężną w wysokości powyżej 760,00 zł za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, a także za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich. Powyższa nagroda została Jej wypłacona przez pracodawcę – Akademię Medyczną w .... Informację o tym dochodzie Wnioskodawczyni otrzymała na formularzu PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 24 „ nagroda Ministra ” a w poz. 25 podano kwotę nagrody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymaną w 2013 r. nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego... Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana nagroda stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
17
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania nagród pieniężnych wypłacanych uczestnikom zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych

Fragment:

W regulaminie tym określono w sposób szczegółowy w jaki sposób ustala się nagrodę pieniężną (z góry ustalony i klarowny sposób ustalania wysokości nagrody.) Regulamin został przyjęty przez dyrektora szpitala psychiatrycznego (kierownika jednostki), który w ten sposób ustalił niepodlegającą dyskusji zasadę ustalania i przyznawania nagrody. Wysokość nagrody (także z uwzględnieniem premii) wynosi od 5% do 30% najniższego wynagrodzenia, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy. Podstawą prawną wydania regulaminu (co regulamin stwierdza w jego treści) jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. Dz. U. nr 127, poz. 604. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od opisanych w stanie faktycznym nagród pieniężnych, czy też w tym przypadku można zastosować art. 21 ust. 1 pkt 107 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub inną podstawę zwolnienia przychodu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy wypłacane podopiecznym nagrody pieniężne wynikające z udziału w zajęciach rehabilitacyjnych są zwolnione z opodatkowania a zatem Wnioskodawca nie będzie pełnił z tytułu ich wypłaty roli płatnika ani sporządzał żadnych informacji czy deklaracji w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
20
gru

Istota:

Nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.

Fragment:

Uczestnikowi – Nabywcy, za każde kupione opakowanie promowanego produktu Klienta przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 10 zł lub 20 zł uzależniona od rodzaju kupionego opakowania. Uczestnik – Nabywca gromadzi na swoim koncie nagrody pieniężne do pułapu 40 zł. Po osiągnięciu tego pułapu Uczestnikowi wysyłana jest automatycznie na adres podany w zgłoszeniu karta przedpłacona VISA, która po aktywacji przez Uczestnika uznana zostaje kwotą 40 zł. Środki gromadzone są na karcie przedpłaconej danego Uczestnika – Nabywcy do kwoty maksymalnej wynoszącej 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) rocznie. Uczestnik – Nabywca będzie mógł wykorzystać nagrodę pieniężną dokonując płatności kartą lub pobierając gotówkę z bankomatu. Ponadto, w przypadku, gdy Uczestnik – Nabywca na swoim koncie prowadzonym na stronie internetowej programu zarejestruje zakup ustalonej w regulaminie ilości opakowań, będzie miał możliwość wydrukowania ze strony internetowej Programu imiennego vouchera uprawniającego do odbioru opakowania produktu gratis w salonie, w którym dokonywał zakupów. Rekrutacji do Programu Uczestników – Asystentów dokonują Przedstawiciele Handlowi Klienta podczas wizyt w salonach wyznaczonych do Programu. Przystąpienie do Programu Uczestnika – Asystenta następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go nie później niż do dnia zakończenia Programu Przedstawicielowi Handlowemu Klienta lub dostarczenie listem poleconym albo firmą kurierską na adres Agencji, która na tej podstawie dokonuje rejestracji Uczestnika – Asystenta w Programie.