Nagroda pieniężna | Interpretacje podatkowe

Nagroda pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagroda pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek rozliczenia podatku VAT zgodnie ze współczynnikiem proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Wydanie nagród pieniężnych laureatom konkursów, programów motywacyjnych/lojalnościowych jest elementem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, polegającej na organizacji i obsłudze programów marketingowych. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że sam fakt, iż wydanie nagród pieniężnych jest czynnością pozostającą poza zakresem opodatkowania nie przesądza, że jest to sfera pozostająca poza działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Czynności te nie generują opodatkowania VAT, jednakże są nierozerwalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i następują w wyniku jej wykonywania. Wobec tego w opisanej sytuacji podejmowane przez Wnioskodawcę czynności – wydanie nagród pieniężnych laureatom – mimo, że nie podlegają opodatkowaniu VAT – mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca działa w charakterze podatnika VAT w myśl art. 15 ust.1 ustawy Tym samym, w związku z wykonywaniem czynności pozostających poza zakresem opodatkowania VAT (wydanie nagród pieniężnych laureatom programów marketingowych) Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie ze „ sposobem określenia proporcji ”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, gdyż nabywane towary i usługi, wykorzystywane są tylko do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej.
2017
18
sie

Istota:
Dotyczy opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (karty przedpłacone pre-paid), sposobu dokumentowania usług marketingowych wraz z poniesionymi kosztami oraz zasadności zastosowania współczynnika proporcji w przypadku odliczenia VAT.
Fragment:
Wydania nagrody pieniężnej na karty przepłacone pre-paid uczestnikom Programu nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Wnioskodawca wydając uczestnikom Programu nagrody pieniężne w postaci zasilenia kart przedpłaconych zawierających określoną sumę pieniędzy nie dokonuje świadczenia usług. Wnioskodawca przekazując uczestnikom Programu środki pieniężne nie zobowiązuje ich do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek czynności. W konsekwencji, w przedmiotowej sytuacji wydanie nagrody pieniężnej na karty przedpłacone nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Reasumując, czynność polegająca na przekazywaniu nagrody pieniężnej na karty przedpłacone za spełnienie warunków udziału w Programie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
8
mar

Istota:
Czy w przypadku nagród pieniężnych wypłacanych klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary objęte akcją promocyjną, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 1 Kodeksu cywilnego) na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C?
Fragment:
Nagrody Pieniężnej); jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł; technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. W przypadku Nagród Pieniężnych, Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego; Wnioskodawca podkreśla, że nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów).
2015
29
sty

Istota:
Czy wypłacane klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte akcja promocyjną na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nagrody pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nagrody Pieniężnej); jednorazowa wartość nagród, w tym m.in. Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł; technicznie wszystkie nagrody, w tym m.in. Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów) będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. W przypadku Nagród Pieniężnych, Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne w postaci przelewu na konto, np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego; Wnioskodawca podkreśla, że nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu nagród, w tym m.in. Nagród Pieniężnych, zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem towarów objętych Programem w ramach jednej transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio w punkcie sprzedaży Wnioskodawcy, czy też u podmiotów trzecich (w przypadku przystąpienia do Akcji Promocyjnej również innych podmiotów).
2014
24
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej nagrody pieniężnej za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskodawczyni otrzymała w 2013 r. nagrodę pieniężną w wysokości powyżej 760,00 zł za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, a także za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich. Powyższa nagroda została Jej wypłacona przez pracodawcę – Akademię Medyczną w .... Informację o tym dochodzie Wnioskodawczyni otrzymała na formularzu PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 24 „ nagroda Ministra ” a w poz. 25 podano kwotę nagrody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymaną w 2013 r. nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego... Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana nagroda stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
30
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nagród pieniężnych wypłacanych uczestnikom zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych
Fragment:
W regulaminie tym określono w sposób szczegółowy w jaki sposób ustala się nagrodę pieniężną (z góry ustalony i klarowny sposób ustalania wysokości nagrody.) Regulamin został przyjęty przez dyrektora szpitala psychiatrycznego (kierownika jednostki), który w ten sposób ustalił niepodlegającą dyskusji zasadę ustalania i przyznawania nagrody. Wysokość nagrody (także z uwzględnieniem premii) wynosi od 5% do 30% najniższego wynagrodzenia, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy. Podstawą prawną wydania regulaminu (co regulamin stwierdza w jego treści) jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. Dz. U. nr 127, poz. 604. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od opisanych w stanie faktycznym nagród pieniężnych, czy też w tym przypadku można zastosować art. 21 ust. 1 pkt 107 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub inną podstawę zwolnienia przychodu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy wypłacane podopiecznym nagrody pieniężne wynikające z udziału w zajęciach rehabilitacyjnych są zwolnione z opodatkowania a zatem Wnioskodawca nie będzie pełnił z tytułu ich wypłaty roli płatnika ani sporządzał żadnych informacji czy deklaracji w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
17
lip

Istota:
Nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
Fragment:
Uczestnikowi – Nabywcy, za każde kupione opakowanie promowanego produktu Klienta przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 10 zł lub 20 zł uzależniona od rodzaju kupionego opakowania. Uczestnik – Nabywca gromadzi na swoim koncie nagrody pieniężne do pułapu 40 zł. Po osiągnięciu tego pułapu Uczestnikowi wysyłana jest automatycznie na adres podany w zgłoszeniu karta przedpłacona VISA, która po aktywacji przez Uczestnika uznana zostaje kwotą 40 zł. Środki gromadzone są na karcie przedpłaconej danego Uczestnika – Nabywcy do kwoty maksymalnej wynoszącej 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) rocznie. Uczestnik – Nabywca będzie mógł wykorzystać nagrodę pieniężną dokonując płatności kartą lub pobierając gotówkę z bankomatu. Ponadto, w przypadku, gdy Uczestnik – Nabywca na swoim koncie prowadzonym na stronie internetowej programu zarejestruje zakup ustalonej w regulaminie ilości opakowań, będzie miał możliwość wydrukowania ze strony internetowej Programu imiennego vouchera uprawniającego do odbioru opakowania produktu gratis w salonie, w którym dokonywał zakupów. Rekrutacji do Programu Uczestników – Asystentów dokonują Przedstawiciele Handlowi Klienta podczas wizyt w salonach wyznaczonych do Programu. Przystąpienie do Programu Uczestnika – Asystenta następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go nie później niż do dnia zakończenia Programu Przedstawicielowi Handlowemu Klienta lub dostarczenie listem poleconym albo firmą kurierską na adres Agencji, która na tej podstawie dokonuje rejestracji Uczestnika – Asystenta w Programie.
2011
20
gru

Istota:
Otrzymana nagroda pieniężna (Belgia) stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość otrzymanej nagrody będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy łącznie z innymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym.
Fragment:
Reasumując, w świetle powyższego, otrzymana nagroda pieniężna stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość otrzymanej nagrody będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy łącznie z innymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
lip

Istota:
Czy opisana powyżej nagroda pieniężna wypłacona klubowi piłkarskiemu, zgodnie z wymogiem zawartej umowy, na mocy: której nabyte zostały prawa do emisji (licencja), stanowi dla A. koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2009r. (data wpływu 22.01.2009r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia wypłaconej nagrody pieniężnej za koszty uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2009r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wypłaconej nagrody pieniężnej do kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Pomiędzy A. Sp. z o.o. i E. S.A. została zawarta w dniu 24.07.2008 r. umowa w przedmiocie licencji praw związanych z emisją telewizyjną spotkań piłkarskich (mecze) rozgrywanych w sezonach 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011. Na podstawie tej umowy A. ma płacić w każdym sezonie rozgrywek piłkarskich określoną kwotę należności z tytułu uzyskanej licencji, którą wykorzystuje do prowadzenia swojej działalności gospodarczej przynoszącej podlegające opodatkowaniu dochody. Postanowienia umowy zobowiązują A. także do wypłacenia nagród pieniężnych dla każdego klubu piłkarskiego, który uzyskał awans w okresie licencji do określonej fazy rozgrywek w ramach Ligi Mistrzów oraz w ramach Pucharu UEFA. Umowa stanowi, że wypłata tych nagród (określana mianem nagrody za osiągnięcia sportowe) nastąpi niezależnie od płatności przysługujących E od A. za prawa do emisji telewizyjnej spotkań piłkarskich.
2011
1
lip

Istota:
Pomiędzy podmiotem otrzymującym nagrodę pieniężną a Wnioskodawcą nie ma żadnego stosunku umownego, który pozwalałby na domniemanie obowiązku wykonania jakichkolwiek usług - jest to jedynie pewnego rodzaju nagroda pieniężna mająca charakter uznaniowy, przyznana przez Zarząd Spółki, a zatem niezwiązana ze świadczeniem konkretnej usługi.
Fragment:
Z uwagi na pozytywną ocenę tych wyników Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagród pieniężnych podwykonawcom Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wypłacone nagrody pieniężne stanowią wynagrodzenie i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane nagrody pieniężne nie stanowią wynagrodzenia za konkretną usługę gdyż miały one charakter uznaniowy a w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Celem dla którego przyznano nagrody pieniężne było motywowanie do dobrej i efektywnej współpracy. Wnioskodawca podkreśla, że nagrody pieniężne są to przyznawane pieniądze, które nie są towarem ani tym bardziej usługą i dlatego też przekazanie nagrody pieniężnej nie będzie podlegało przepisom podatku od towarów i usług. Nagroda pieniężna nie mieści się w definicji towarów wskazanej w art. 7 ustawy ani nie została wskazana w art. 5 ustawy jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.