IPPB1/4511-1230/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia biegłego sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka.
IPPB1/4511-1230/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nadzorca sądowy
 3. podatek liniowy
 4. podmiot zarządzający (zarządca)
 5. syndycy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 20 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia biegłego sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia biegłego sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z. Jest to przeważający rodzaj działalności, przy czym wnioskodawca wykonuje również działalność w zakresie PKD 70.22.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 69.10.Z, 69.20.Z. Faktyczna działalność Wnioskodawcy polega przede wszystkim na prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych jako tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca sądowy, zarządca sądowy lub syndyk masy upadłości, a także jako kurator powołany w toku postępowania upadłościowego oraz na wydawaniu opinii na rzecz organów władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Zakres przedmiotowy opinii wydawanych przez Wnioskodawcę obejmuje analizę i wycenę przedsiębiorstw oraz organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Należne Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu prowadzenia postępowań naprawczych lub upadłościowych, jak również wydawania opinii jako biegły sądowy kwalifikowane są przez organy administracji państwowej, sądy lub prokuratury do źródła przychodów o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. działalność wykonywana osobiście. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikuje się do tej działalności.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm.) syndyk jest wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Sąd orzeka również o wynagrodzeniu syndyka i o zwrocie poniesionych przez niego wydatków (art. 162-167 powołanej ustawy).

Wyznaczenie Wnioskodawcy - w drodze postanowienia sądu i zgodnie z ww. przepisami prawa upadłościowego - jako nadzorcy sądowego lub syndyka masy upadłości danego podmiotu gospodarczego według art. 157 ust. 4 Prawa upadłościowego i naprawczego, kwalifikuje syndyka jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynagrodzenie wnioskodawcy nie ma charakteru umownego, sposób określenia jego wysokości regulują odrębne przepisy. Każdorazowo wynagrodzenie w toku postępowania upadłościowego lub wynagrodzenie za wydanie opinii jest określane postanowieniem sądu.

Zawodowa działalność Wnioskodawcy jest ściśle związana z kwalifikacjami zawodowymi (studia z zakresu ekonomii, studia podyplomowe z zakresu wyceny spółek kapitałowych, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw a także licencja syndyka). Ma ona profesjonalny charakter.

Syndyk dokonuje czynności we własnym imieniu, na rachunek upadłego (art. 160 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze), a jako biegły sądowy - w imieniu własnym na rzecz sądu i na jego zlecenie. Działalność Wnioskodawcy cechuje się ciągłością i powtarzalnością podejmowanych działań oraz zorganizowaniem.

Wykonywanie tej działalności zawodowej - czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, biegłego sądowego uniemożliwia wykonywanie jej np. na podstawie umowy o pracę.

Wnioskodawca zamierza dokonać z początkiem roku podatkowego 2016 r. przejścia z opodatkowania na zasadach ogólnych na opodatkowanie podatkiem liniowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie biegłego sądowego, wynagrodzenie nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka można zaliczyć do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3), tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej...
 2. Czy wynagrodzenie biegłego sądowego, wynagrodzenie nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka zaliczone do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza, można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 podatek liniowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie cech, lecz wskazuje w art. 13, jakiego rodzaju przychody kwalifikuje się do tej działalności. Wnioskodawca uważa, że składając stosowne oświadczenie (czynności wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), organom władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sądom, na zlecenie których wykonuje te czynności jako biegły sądowy, przychody te może zakwalifikować zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 jako pozarolniczą działalność gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy wypłacane mu wynagrodzenie z tytułu prowadzenia postępowań naprawczych lub upadłościowych (czynności syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego) można również zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Potwierdzeniem słuszności takiego stanowiska jest wydana w dniu 21 listopada 2013 r. przez Ministra Finansów interpretacja ogólna Nr DD3/033//181/CRS/13/RD-90955/13 stwierdzająca, że przychody uzyskiwane z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy mogą być zaliczone do źródła przychodów -pozarolniczą działalność gospodarcza, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza, pozwalają mu wybrać sposób opodatkowania tych dochodów. Zgodnie z art. 30c- „podatek liniowy”, po złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania zgodnie z art. 9a ust. 2. Powyższe stanowisko znalazło również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych: ITPB1/415-849/14/MW, IPPP2/443-1329/13-4/JW, ITPB1/415-942/13/14-S/AK, ILPB2/415-1001/13-4/WS, IPTPB1/415-294/14-2/AG, IPPP1/443-568/10/12-7/S/AS, IPTPB3/423-208/14-2/GG, ILPB1/415-542/14-5/AMN, w których organy podatkowe uznały możliwość zastosowania rozwiązań, o jakie postuluje wnioskodawca. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy, źródłami przychodów są odpowiednio: działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową; 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zatem za przychody z działalności gospodarczej należy uznać takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów ( art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m. in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m. in. z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej; dokonany podział ma charakter rozłączny. Stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Należy zauważyć, że przychodu z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka nie zalicza się do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Użycie przez ustawodawcę w art. 13 pkt 6 ww. ustawy słowa „zleca” nie oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Zlecenie dokonania czynności ma bowiem swoje źródło w stosownych przepisach prawa. Na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury czy innych podmiotów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdzić należy,, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową. Jeżeli biegły sądowy, nadzorca sądowy lub syndyk swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast swoją działalność zawodową prowadzi w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność Wnioskodawcy polega na: wydawaniu opinii na rzecz organów władzy lub administracji państwowej lub samorządowej, wykonywaniu na zlecenie sądu lub prokuratora określonych czynności jako rzeczoznawca ekonomiczny, biegły sądowy a przede wszystkim prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych jako nadzorca sądowy lub syndyk masy upadłościowej. Działalność zawodowa Wnioskodawcy jest ściśle związana z jego kwalifikacjami zawodowymi. Ma ona profesjonalny charakter, syndyk dokonuje czynności we własnym imieniu, na rachunek upadłego, a jako biegły sądowy - w imieniu własnym na rzecz sądu i na jego zlecenie. Działalność Wnioskodawcy cechuje się ciągłością, powtarzalnością podejmowanych działań oraz zorganizowaniem.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że jeżeli czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w charakterze biegłego sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej, o której mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Reasumując, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego sądowego, nadzorcy sądowego oraz syndyka Wnioskodawca może zaliczyć do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - działalność gospodarcza, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z ww. działalności może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.