Nadzorca sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzorca sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
sty

Istota:

Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz syndyka można zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof?Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz syndyka można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 updof?

Fragment:

W fazie o ogłoszenie upadłości na podstawie postanowienia sądu jest powoływany także jako tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy. Obecnie od części przychodów Wnioskodawca odprowadza podatek liniowy w wysokości 19 %, natomiast od przychodów z tytułu prowadzonych postępowań naprawczych i upadłościowych jako nadzorca sądowy, syndyk masy upadłości, zarządca przymusowy lub tymczasowy nadzorca sądowy odprowadza podatek progresywny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie syndyka bądź nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, zarządcy lub tymczasowego nadzorcy sądowego, można zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy wynagrodzenie syndyka bądź nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, zarządcy lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zaliczone do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka, może być zaliczone do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – działalność gospodarcza, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2015
2
gru

Istota:

W zakresie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia biegłego sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka.

Fragment:

Stwierdzić należy,, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową. Jeżeli biegły sądowy, nadzorca sądowy lub syndyk swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast swoją działalność zawodową prowadzi w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego, nadzorcy sądowego lub syndyka należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2015
16
cze

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu wykonywania czynności nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy sądowego oraz syndyka, a także możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z ww. tytułu tzw. podatkiem liniowym.

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca od części przychodów (stanowiących mniejszość) odprowadza podatek liniowy w wysokości 19%, natomiast od większości przychodów (prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych jako nadzorca sądowy, syndyk masy upadłości, zarządca lub tymczasowy nadzorca sądowy) odprowadza podatek progresywny. Istotne elementy stanu faktycznego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, m.in. że: działalność gospodarcza Wnioskodawcy tj. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, mieści w swoim zakresie także prowadzenie postępowań naprawczych i upadłościowych jako nadzorca sądowy, tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca lub syndyk masy upadłości. Działalność ta jest ściśle związana z kwalifikacjami zawodowymi Wnioskodawcy i ma profesjonalny charakter, działalność ta cechuje się ciągłością, powtarzalnością podejmowanych działań oraz jej zorganizowaniem, obecnie Wnioskodawca jest nadzorcą/syndykiem w pięciu postępowaniach upadłościowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka można zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej... Czy wynagrodzenie nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy sądowego, syndyka zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (pozarolniczej działalności gospodarczej) można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, a więc tzw. podatkiem liniowym...

2014
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie należności otrzymanych przez tymczasowego nadzorcę sądowego.

Fragment:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka albo nadzorcę sądowego, albo zarządcę. W myśl art. 162 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze syndyk, nadzorca sądowy i zarządca mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności odpowiadającego wykonanej pracy. Natomiast na podstawie art. 162 ust. 3 ww. ustawy syndykowi, nadzorcy sądowemu i zarządcy przysługuje prawo do zwrotu wydatków koniecznych, poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, jeżeli wydatki te zostały uznane przez sędziego-komisarza. Ponadto zgodnie z treścią art. 164 ust. 1 powyższej ustawy o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy orzeka sąd na ich wniosek. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w tym przepisie, każdego rodzaju świadczenie pieniężne lub niepieniężne - z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku - stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2013
3
wrz

Istota:

Czy osoba fizyczna, która „nie prowadzi działalności gospodarczej”, powołana przez sąd jako zarządca tymczasowy, tymczasowy nadzorca sądowy, syndyk masy upadłości jest zobowiązana do naliczania podatku VAT od przyznanych wynagrodzeń za pełnienie wyżej wymienionych funkcji?

Fragment:

W sprawach objętych tym zarządem zarządca pełni czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego. Natomiast w myśl art. 162 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności odpowiadającego wykonanej pracy. Według art. 162 ust. 6 ww. ustawy, wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy obowiązanych do rozliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 2, 2a, 5 i art. 163, oraz wstępną wysokość wynagrodzenia i zaliczki na wynagrodzenie podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Ponadto wskazać należy, ze pomiędzy sądem upadłościowym a syndykiem, czy zarządcą lub nadzorcą nie istnieje również stosunek prawny, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, w zakresie odpowiedzialności za powierzone funkcje. Sąd jako organ władzy powołuje syndyka, zarządcę lub nadzorcę sądowego i określa jego wynagrodzenie, nie pokrywa jednak kosztów wynagrodzenia i nie ponosi odpowiedzialności za działania i ewentualne szkody wynikające z prowadzonych przez syndyka (nadzorcę sądowego, zarządcę) czynności. Zatem syndyk, zarządca czy nadzorca sądowy wykonując swoje czynności w ramach postępowania upadłościowego, do którego został powołany, wykonuje szeroko pojętą działalność usługodawcy, zaliczaną do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Czy obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje z chwilą przekazania środków pieniężnych na konto nadzorcy sądowego wykonującego obowiązki w postępowaniu upadłościowym? Czy płatnikiem podatku jest nadzorca sądowy?

Fragment:

Funkcja nadzorcy sądowego, zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535 ze zm.), ustanowiona jest przez Sąd w drodze stosownego postanowienia. Nadzorca sądowy działa w zasadzie w imieniu i na polecenie Sądu. Sposób powoływania nadzorcy sądowego w drodze postanowienia wyklucza jakąkolwiek więź prawną pomiędzy nadzorcą sądowym, a dłużnikiem lub wierzycielem. Nadzorca nie ma więc prawa pobierać jakichkolwiek świadczeń zarówno od dłużnika jak i od wierzyciela. Jest on osobą całkowicie niezależną i podlegającą - w myśl wskazanej ustawy - wyłącznie nadzorowi sędziego - komisarza. Czynności wchodzące w zakres funkcji nadzorcy sądowego są wykonywane dla Sądu, albowiem postępowanie układowe jest prowadzone przez Sąd, z tym, że przy pomocy nadzorcy sądowego, działającego pod kontrolą sędziego - komisarza. Wykonywanie obowiązków nadzorcy sądowego odbywa się na podstawie szczególnego rodzaju stosunku prawnego, w którym można upatrywać podobieństwa do umowy zlecenia. Nawiązany stosunek prawny nie może być w żadnym stopniu utożsamiany ze stosunkiem pracy, bowiem brak jest tutaj podstawowej cechy, jaką stosunek pracy wykazuje, a mianowicie podporządkowania.

2011
1
mar

Istota:

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności tymczasowego nadzorcy sądowego i nadzorcy sądowego.

Fragment:

Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego nie stanowi dla niego zlecenia wykonania czynności, lecz nakaz ich wykonania. Ponadto żaden z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego nie stanowi, aby sąd jako zlecający, w stosunku do tymczasowego nadzorcy sądowego ponosił za niego odpowiedzialność. Zgodnie bowiem z art. 160 ust. 1 i 3 ww. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to syndyk, nadzorca sądowy, zarządca w pełni ponoszą ryzyko gospodarcze swoich czynności. Przepis ten dotyczy również tymczasowego nadzorcy sądowego. W stosunku prawnym łączącym sąd z wyznaczonym do wykonania określonych czynności tymczasowym nadzorcą sądowym i nadzorcą sądowym nie występują wskazane wyżej przesłanki pozwalające na wyłączenie tymczasowego nadzorcy sądowego i nadzorcy sądowego z kręgu podatników VAT. Należy zatem uznać, iż czynności tymczasowego nadzorcy sądowego i nadzorcy sądowego stanowią wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji działanie tymczasowego nadzorcy sądowego i nadzorcy sądowego wypełnia dyspozycje art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik wnosi zapytanie :
-czy może po wcześniejszym zwróceniu faktur VAT wystąpić do nadzorcy sądowego z prośbą o ponowne dostarczenie przedmiotowych faktur VAT, w celu wystawienia do nich not korygujących zmieniających datę wystawienia faktur na dzień 30 grudnia 2004 r.,
-czy po otrzymaniu potwierdzenia odbioru not korygujących przez wystawcę faktur oraz po zaewidencjonowaniu tych dokumentów w rejestrze zakupu VAT, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach,
-czy podatek naliczony, wynikający z przedmiotowych faktur VAT winień rozliczyć w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru not korygujących przez wystawcę?

Fragment:

Na tle takich okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, iż winna zapłacić nadzorcy sądowemu nieuregulowane wcześniej kwoty podatku od towarów i usług wynikające z faktur Nr 5/2004 i Nr 7/2004. Zdaniem Spółki powyższe związane jest z faktem uznania przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 15 marca 2004 r., iż przyznane nadzorcy sądowemu łączne wynagrodzenie za czynności wykonywane w postępowaniu układowym stanowi w podatku od towarów i usług kwotę netto. Podatnik wskazuje, iż powinien wystąpić do nadzorcy sądowego z prośbą o ponowne dostarczenie ww. faktur VAT, a następnie wystawić do nich noty korygujące zmieniające daty ich wystawienia na dzień 30 grudnia 2004 r. W ocenie Spółki P powyższe faktury zostały bowiem wystawione przez nadzorcę sądowego w dniu kiedy nabył on wiedzę, iż powinien być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i dokonał stosownej rejestracji w tym podatku. Spółka P wskazuje również, iż po otrzymaniu not korygujących podpisanych przez nadzorcę sądowego, faktury Nr 5/2004 i Nr 7/2004 zostaną zaewidencjonowane w miesiącu otrzymania, a podatek naliczony w nich zawarty zostanie odliczony. Zdaniem Strony z uwagi na fakt, iż nadzorca sądowy uregulował podatek należny wynikający z tych faktur, w danej sprawie nie wystąpi uszczuplenie dochodów budżetu państwa, jak również zostanie zachowana zasada neutralności podatku podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego.

Fragment:

Zasady powoływania syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego określa ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zmianami). Z przepisów tych wynika, iż powoływani są oni przez sąd do wykonywania czynności w ramach postępowań upadłościowych. Na podstawie art. 38 ust. 2 prawa upadłościowego do tymczasowego nadzorcy sądowego stosuje się przepisy określone m.in. w art. 162 tej ustawy. Zgodnie zaś z art. 162 ust. 1 tej ustawy syndyk, nadzorca sądowy i zarządca ma prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej pracy. Skoro zatem konstrukcja powoływania tymczasowego nadzorcy sądowego odnosi się do wynagrodzenia odpowiadającego syndykowi, zarządcy i nadzorcy sądowemu te same zastosowanie przepisów prawa podatkowego będzie miało odniesienie do należności wypłacanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu. Należności wypłacane tymczasowemu nadzorcy sądowemu stanowią zatem przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu cyt. przepisu art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje niezbędny warunek aby czynności (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego przez sąd gospodarczy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym rozstrzygnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

Fragment:

Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego nie stanowi dla niego zlecenia wykonania czynności, lecz nakaz ich wykonania. Ponadto żaden z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego nie stanowi, aby sąd jako zlecający, w stosunku do tymczasowego nadzorcy sądowego ponosił za niego odpowiedzialność. Zgodnie z art. 160 ust. 1 i 3 ww. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze to syndyk, nadzorca sądowy, zarządca w pełni ponoszą ryzyko gospodarcze swoich czynności. Powyższy przepis dotyczy również tymczasowego nadzorcy sądowego. Zatem nie może Pan korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisu art.15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w stosunku prawnym łączącym sąd z wyznaczonym do wykonania określonych czynności tymczasowym nadzorcą sądowym nie występują wskazane wyżej przesłanki pozwalające na wyłączenie tymczasowego nadzorcy sądowego z kręgu podatników VAT. Mając na uwadze powyższe organ odwoławczy uznał za prawidłowe stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji, iż działanie tymczasowego nadzorcy sądowego wypełnia dyspozycje art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy VAT, zgodnie (...)