Nadzór sanitarny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzór sanitarny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przedmiotowym usług, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji N dziale 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Fragment:

(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 28.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2005r., Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, wykonuje badania czystości powietrza, gleby wody oraz inne badania i analizy laboratoryjne w ramach państwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizując zadania zlecone i finansowane przez państwo, w ramach dochodów własnych, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. Nr 89, poz. 844) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji N Dziale 85 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w grupie 85.14.18-00.00 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowane.W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegamy obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko Jednostki zawarte we wniosku z dnia 11.02.2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług. U Z A S A D N I E N I E W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny opisany we wniosku: Jednostka wykonuje w ramach środka własnego usługi z zakresu:- analiz fizykochemicznych wody do spożycia PKWiU 85.14.16-00.00,- badań jakości zdrowotnej artykułów spożywczych i przedmiotów użytku PKWiU 85.14.16-00.00,- wydawania próbek na badanie w kierunku nosicielstwa i wpis do książeczki zdrowia PKWiU 85.14.16-00.00. Usługi wymienione wykonywane są w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z wykonywanymi czynnościami wynikającymi z ustawowego nadzoru oraz czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonych środków specjalnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powinna dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie kontrolne ani podatkowe, stwierdza co następuje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzona jest w formie państwowej jednostki budżetowej przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W myśl art. 1 tej ustawy PSSE realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego przez sprawowanie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego – art. 2 ustawy. Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS ( inspektorów ), którzy wykonują zadania przy pomocy stacji w (...)

2011
1
lut

Istota:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT czynności i usług wykonywanych przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nasza działalność była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2004r. informuje : Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako jednostka budżetowa będąca własnością Skarbu Państwa wykonuje czynności z zakresu zdrowia publicznego, nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998r., Nr 90, poz.575 ze zm.). Zatem Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako organ władzy publicznej w (...)