Nadzór inwestorski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzór inwestorski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jak prawidłowo należy rozliczyć zawarte przez podatnika umowy zlecenia dotyczące nadzoru inwestorskiego oraz jaka data będzie w opisanym stanie faktycznym dniem rozpoczęcia wykonywania opisanych czynności?

Fragment:

(...) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, będzie dzień wystawienia pierwszego rachunku i zgodnie z ustawą o VAT z tym dniem wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawiać faktury VAT obok rachunków z tytułu umowy zlecenia. Ocena prawna stanu faktycznego Oceny zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych przez wnioskodawcę, wykonującego na podstawie zawartych umów zlecenia nadzór inwestorski, należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, pod kątem kryterium decydującym o uznaniu wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik pyta czy część dochodów uzyskiwanych za usługi (zarządzanie i nadzór inwestorski) zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fragment:

(...) ISPA pochodzą w 75 % z bezzwrotnej pomocy funduszu ISPA są przyznane przez Komisję Europejską Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad (GDDKiA ) z siedzibą w Warszawie. W wyniku przetargu GDDKiA zleciła zarządzanie i nadzorowanie w/w projektu firmie xx na podstawie zawartej umowy z dnia 28.09.2004 r.xx powierzyła wykonywanie usługi firmie yy na podstawie zawartej umowy z dnia 30.09.2004 r. xx zawarła z kolei z Panem – jednoosobową firmą xy umowę na zarządzanie i nadzór inwestorski na w/w kontrakcie.Wskazuje Pan, że prowadzona przez Pana działalność gospodarcza związana jest przede wszystkim z usługami nadzoru inwestorskiego na inwestycjach drogowych. Na w/w Projekcie ISPA powierzono Panu odpowiedzialność Inżyniera Rezydenta jako koordynatora wszystkich prac związanych z zarządzaniem i nadzorem inwestycyjnym nad robotami budowlanymi. W świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego i prawnego uważa Pan, że firma xx jest bezpośrednim (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik jako jednostka budżetowa wykonuje usługę nadzoru inwestorskiego na rzecz gminy. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT od w/w usługi. Zdaniem podatnika świadczona usługa będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Pojęcie sprzedaży, dla celów podatku VAT zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, który stanowi, iż przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem budownictwa mieszkaniowego?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się nadzorem inwestorskim nad robotami modernizacji i przebudowy oraz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, jak i budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterach. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem budownictwa mieszkaniowego należy stosować 7 % stawkę podatku VAT. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie od czynności wykonywanych w budownictwie w charakterze inżyniera kontraktu i dotyczących bezpośrednio usług inwestorskich do których zalicza się między innymi realizację inwestycji w systemie powiernictwa inwestycyjnego jako inżynier kontraktu czy inwestor zastępczy przy wykonywaniu na zlecenie przygotowania inwestycji, nadzór inwestorski, kompleksowy nadzór inwestorski?

Fragment:

(...) 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że : Przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.20.60-00.00-„ usługi w zakresie kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej).Są one jedynie współdziałaniem w procesie bezpośredniego wykonawstwa budowlanego i nie mogą być uznane za roboty ogólnobudowlane. W związku z powyższym obsługa inwestorska i nadzór inwestorski w ramach zastępstwa inwestorskiego podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22 % zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). (...)