Nadzór inwestorski | Interpretacje podatkowe

Nadzór inwestorski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzór inwestorski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak prawidłowo należy rozliczyć zawarte przez podatnika umowy zlecenia dotyczące nadzoru inwestorskiego oraz jaka data będzie w opisanym stanie faktycznym dniem rozpoczęcia wykonywania opisanych czynności?
Fragment:
(...) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, będzie dzień wystawienia pierwszego rachunku i zgodnie z ustawą o VAT z tym dniem wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawiać faktury VAT obok rachunków z tytułu umowy zlecenia. Ocena prawna stanu faktycznego Oceny zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych przez wnioskodawcę, wykonującego na podstawie zawartych umów zlecenia nadzór inwestorski, należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, pod kątem kryterium decydującym o uznaniu wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik pyta czy część dochodów uzyskiwanych za usługi (zarządzanie i nadzór inwestorski) zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
(...) ISPA pochodzą w 75 % z bezzwrotnej pomocy funduszu ISPA są przyznane przez Komisję Europejską Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad (GDDKiA ) z siedzibą w Warszawie. W wyniku przetargu GDDKiA zleciła zarządzanie i nadzorowanie w/w projektu firmie xx na podstawie zawartej umowy z dnia 28.09.2004 r.xx powierzyła wykonywanie usługi firmie yy na podstawie zawartej umowy z dnia 30.09.2004 r. xx zawarła z kolei z Panem – jednoosobową firmą xy umowę na zarządzanie i nadzór inwestorski na w/w kontrakcie.Wskazuje Pan, że prowadzona przez Pana działalność gospodarcza związana jest przede wszystkim z usługami nadzoru inwestorskiego na inwestycjach drogowych. Na w/w Projekcie ISPA powierzono Panu odpowiedzialność Inżyniera Rezydenta jako koordynatora wszystkich prac związanych z zarządzaniem i nadzorem inwestycyjnym nad robotami budowlanymi. W świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego i prawnego uważa Pan, że firma xx jest bezpośrednim (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik jako jednostka budżetowa wykonuje usługę nadzoru inwestorskiego na rzecz gminy. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT od w/w usługi. Zdaniem podatnika świadczona usługa będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Pojęcie sprzedaży, dla celów podatku VAT zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, który stanowi, iż przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy stosować za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem budownictwa mieszkaniowego?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się nadzorem inwestorskim nad robotami modernizacji i przebudowy oraz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, jak i budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterach. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem budownictwa mieszkaniowego należy stosować 7 % stawkę podatku VAT. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie od czynności wykonywanych w budownictwie w charakterze inżyniera kontraktu i dotyczących bezpośrednio usług inwestorskich do których zalicza się między innymi realizację inwestycji w systemie powiernictwa inwestycyjnego jako inżynier kontraktu czy inwestor zastępczy przy wykonywaniu na zlecenie przygotowania inwestycji, nadzór inwestorski, kompleksowy nadzór inwestorski?
Fragment:
(...) 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że : Przedmiotowe usługi zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.20.60-00.00-„ usługi w zakresie kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi (inżynierii lądowej i wodnej).Są one jedynie współdziałaniem w procesie bezpośredniego wykonawstwa budowlanego i nie mogą być uznane za roboty ogólnobudowlane. W związku z powyższym obsługa inwestorska i nadzór inwestorski w ramach zastępstwa inwestorskiego podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22 % zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.