2461-IBPP3.4512.593.2016.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych będzie również obejmować działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 września 2016 r. (data wpływu 2 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych będzie również obejmować działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych będzie również obejmować działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 29 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-276/14, zgodnie z którym art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Jest to tak zwana centralizacja rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2017 roku centralizacja rozliczeń podatku VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa winna objąć również Powiaty. Zatem od tej daty Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego oraz utworzone przez Powiat jednostki

budżetowe powinny dokonywać jednego (łącznego) rozliczenia na gruncie podatku VAT przez Powiat (w drodze jednej deklaracji składanej przez Powiat i obejmującej również działalność utworzonych przez Powiat jednostek budżetowych). Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 j.t. ze zm.) Powiat i utworzone przez niego jednostki budżetowe stanowią jednego podatnika VAT. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w ramach szeroko rozumianego Powiatu, funkcjonują również takie jednostki jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB). Po stronie Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości dotyczące kwestii ujęcia w łącznym rozliczeniu Powiatu na gruncie VAT również działalności PINB (działalności stanowiącej potencjalne czynności podlegające opodatkowaniu VAT – a więc działalności na gruncie podatku VAT). Wobec powyższego PINB zdecydował się wystąpić z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej w zakresie obowiązku uwzględnienia przez Powiat w łącznym rozliczeniu VAT również działalności PINB. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (usp) zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Art. 33b usp określa, że powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1. starostwo powiatowe;
 2. powiatowy urząd pracy będący jednostką organizacyjną powiatu;
 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Z kolei art. 33a ustawy stanowi, że:

 1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów.
 2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. poz. 148, 391, 594 i 874 oraz z 2005 r. poz. 2104).
 4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne ustawy.

PINB zaliczany jest do powiatowej służby, inspekcji i straży. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy przydanej mu jednostki organizacyjnej, którą jest inspektorat. W doktrynie prawa administracyjnego (por. Czesław Matrysz, Komentarz do art. 33, 33a, 33b usp z 2007, Lex) wskazuje się, iż organy powiatowych służb, inspekcji i straży są organami administracji rządowej pozostającymi pod zwierzchnictwem starosty. Swe zadania wykonują przy pomocy komend i inspektoratów, a więc powiatowej komendy straży pożarnej oraz powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Nadto wskazuje się, iż art. 33a ust. 2 usp określa podmioty uprawnione do tworzenia, znoszenia i przekształcenia omawianych jednostek organizacyjnych. PINB funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 następujące organy:

 1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
 2. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Mając powyższe na uwadze, zwrócić trzeba uwagę, iż jak wskazuje się w doktrynie organy służb, inspekcji i straży pomimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu i mają do pomocy własny aparat pomocy. Swoistością tej struktury jest połączenie elementów samorządowych i rządowych, bowiem te ostatnie zostały „wmontowane” do struktur samorządu powiatowego, zapewne z tej przyczyny, że na stopniu powiatowym nie ma wyodrębnionej organizacyjnie administracji rządowej (por. Czesław Matrysz, Komentarz do art. 33, 33a oraz 33b usp, 2007, Lex). Zespolenie administracji na szczeblu powiatu pod zwierzchnictwem starosty polega na tym, że starosta jest także zwierzchnikiem organów usytuowanych w strukturze administracji rządowej. Należy przy tym zaznaczyć, iż zwierzchnictwo starosty w odniesieniu do tej kategorii organów w zasadzie sprowadza się do wpływu na obsadę stanowisk piastunów organu (por. Mirosław Wincenciak, Komentarz do art, 86 ustawy prawo budowlane, 2015, Lex).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwestii czy łączne rozliczanie podatku VAT przez Powiat (poprzez jedną deklarację składaną przez Powiat) powinno również obejmować działalność PINB (a więc ewentualny podatek należny oraz podatek naliczony wiążący się z działalnością PINB)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Łączne rozliczanie podatku VAT przez Powiat (poprzez jedną deklarację składaną przez Powiat) nie powinno obejmować działalność PINB (a więc ewentualnego podatku należnego oraz podatek naliczonego wiążącego się z działalnością PINB). A zatem PINB nie powinien być uwzględniany w tzw. centralizacji rozliczeń VAT Powiatu, gdyż nie stanowi on wraz z Powiatem jednego podatnika VAT w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług.

Uzasadnienie powyższego stanowiska jest następujące.

Dla celów rozliczeń VAT Powiat i utworzone przez niego jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji Powiat winien dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie VAT, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14. Inaczej przedstawia się sytuacji jednostek funkcjonujących w ramach szeroko rozumianego Powiatu, w tym PINB. Jak wskazano powyżej zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Z kolei w myśl art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym

(art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Podkreślenia wymaga fakt, że utworzenie PINB nie jest uzależnione od woli samorządowego organu administracji, w tym przypadku Powiatu. PINB utworzony został na podstawie przepisów prawa i zadania przez niego realizowane wynikają z przepisów ustawowych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ administracyjny powołany jest do realizacji zadań określonych w art. 83 ust. 1 Prawo budowlane. Powiatowe służby, inspekcje i straże finansowane są z budżetu państwa, zachowują samodzielność i niezależność. Zwierzchnictwo starosty nie jest zwierzchnictwem służbowym, bowiem przysługują mu jedynie określone ustawowo uprawnienia, uzgadnianie ich wspólnych działań na terenie powiatu, zatwierdzanie programów działania, kierowanie wspólnymi działaniami w sytuacjach szczególnych oraz zlecanie przeprowadzania kontroli w uzasadnionych przypadkach.

Zatem stwierdzić należy, iż zasada centralizacji rozliczeń VAT powiatowych jednostek budżetowych nie obejmuje PINB. A więc łączne rozliczenie VAT dokonywane przez Powiat nie powinno obejmować działalności PINB.

Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. (sygn. akt: 1061-IPTPP1.4512.3.2016.2.RG) oraz z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt: 1061-IPTPP 1.4512.125.2016.AK), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2016 r,, sygn. akt: ILPP2/4512-l-376/16-3/Akr.

Mając powyższe na uwadze, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego i uznanie za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, że łączne rozliczanie podatku VAT przez Powiat (przez jedną deklarację składaną przez Powiat) nie powinno obejmować działalność PINB (a więc ewentualnego podatku należnego oraz podatku naliczonego wiążącego się z działalnością PINB). A zatem PINB nie powinien być uwzględniany w tzw. centralizacji rozliczeń VAT Powiatu, gdyż nie stanowi on wraz z Powiatem jednego podatnika VAT w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zaliczany jest do powiatowej służby, inspekcji i straży. Wykonuje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, którą jest Inspektorat. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego funkcjonuje przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 następujące organy: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, a także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że organy powiatowych służb, inspekcji i straży są organami administracji rządowej pozostającymi pod zwierzchnictwem starosty. Pomimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu i mają do pomocy własny aparat pomocy. Ponadto Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie argumentuje, że nie jest uzależniony od woli samorządowego organu administracji tj. Powiatu. Zwierzchnictwo starosty nie jest zwierzchnictwem służbowym, bowiem przysługują mu jedynie określone ustawowo uprawnienia, uzgadnianie ich wspólnych działań na terenie powiatu, zatwierdzanie programów działania, kierowanie wspólnymi działaniami w sytuacjach szczególnych oraz zlecanie przeprowadzania kontroli w uzasadnionych przypadkach.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, ustalenia czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych będzie również obejmować działalność Wnioskodawcy – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Należy nadmienić, że w myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

W myśl art. 33a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów.

Na mocy art. 33a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Stosownie do art. 33a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

Na podstawie art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym, powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1. starostwo powiatowe;
 2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Podstawową funkcją służb, inspekcji i straży jest ochrona interesu publicznego w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie swoich właściwości, będących odpowiedzią na naruszenia norm prawnych określonych przepisach prawa materialnego, a uzewnętrznionych w trakcie czynności kontrolnych i nadzorczych. Podkreślić należy, że służby, inspekcje i straże to przede wszystkim podmioty rządowej administracji wyspecjalizowanej, funkcjonujące w dwóch systemach administracyjnych: rządowej administracji scentralizowanej charakteryzującej się zależnością służbową i osobową oraz administracji zdecentralizowanej, w tym wypadku powiatowej, która pozostaje względnie niezależna od administracji rządowej.

Zespolenie tej administracji, ze starostą, jako organem administracji ogólnej, odpowiedzialnym za realizację interesu publicznego w powiecie, ma przynieść wymierne efekty, w postaci zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na administrowanym terenie.

Instrumentem prawnym, określonym normatywnie, który zapewnia staroście realizację jego kompetencji jako organu administracji zespolonej w powiecie, jest zwierzchnictwo wobec tych służb. Nie jest to pochodna podległości. Zwierzchnictwo starosty wobec służb, inspekcji i straży jest konstrukcją ściśle normatywną, wpisaną w układ różnych relacji wewnątrzorganizacyjnych, a treścią jego są powiązania o charakterze funkcjonalnym i hierarchicznym, określonym na gruncie ustawy o samorządzie powiatowym.

Z przepisu art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 1-2 ustawy o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Jak stanowi art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Zatem jak wynika z cytowanych wyżej przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, samorządowa osoba prawna – jaką jest powiat – jest jednostką podziału terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie ma jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu (starostwa powiatowego). Urząd ten realizując zadania spoczywające na powiecie (samorządowej osobie prawnej), a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz ww. osoby prawnej. Jednocześnie – jak już wspomniano wyżej – starosta jako organ jednostki samorządu terytorialnego działa jedynie jako organ tej jednostki, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z treści powołanych wcześniej przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy wynika, że jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy, może działać w charakterze podatnika.

Należy wskazać, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Ustawodawca określił wskazane pojęcie na tyle szeroko, by w każdym przypadku profesjonalnej aktywności zawodowej, dokonywania czynności opodatkowanych podmiot mógł zostać uznany za podatnika w zakresie tych czynności. Podkreślić przy tym należy, że działalność gospodarcza ma miejsce również wówczas, gdy nie przyniosła ona żadnych widocznych efektów (bez względu na cel i rezultat takiej działalności). Charakterystyka ta pozwala na uznanie, że pojęcie podatnika na gruncie podatku od towarów i usług ma wymiar autonomiczny – niezależny od uregulowań innych aktów normatywnych regulujących stosunki prawnopodatkowe.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osobie fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Jednym z kryteriów jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

W odniesieniu do powyższego, należy wskazać na kluczowe w tym zakresie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, gdzie Trybunał orzekł m.in., że: „Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający w istocie dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, mogą być uznane za podatników VAT, w sytuacji gdy nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”.

W tym miejscu należy podkreślić, że powyższy wyrok co prawda odnosi się do gminnych jednostek budżetowych, jednakże jego rozstrzygnięcie ma również zastosowanie do powiatowych jednostek budżetowych, z uwagi na praktycznie takie same uwarunkowania faktyczne i prawne.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa, przedstawiony opis sprawy oraz wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT Powiat i utworzone przez niego jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji Powiat winien dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie VAT.

Inaczej natomiast będzie przedstawiała się sytuacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego – jednostki funkcjonującej w ramach szeroko rozumianego powiatu.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290), powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:

 1. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
 2. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej;
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak stanowi art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Jak stanowi art. 86 ust. 3a ustawy, w uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 3b ww. ustawy, wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.

Stosownie do art. 86 ust. 4 ustawy, organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że podstawę działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego regulują przepisy ustawowe. Ww. organ ma umocowanie ustawowe do działania i wykonuje zadania wskazane w przepisach ustawowych.

Utworzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie jest uzależnione od woli samorządowego organu administracji, lecz tworzone jest na podstawie przepisów prawa i zadania przez niego realizowane wynikają z przepisów ustawowych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Zatem, mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że organy służb, inspekcji i straży, pomimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu. Zwierzchnictwo starosty nie jest zwierzchnictwem służbowym, bowiem przysługują mu jedynie określone ustawowo uprawnienia, uzgadnianie ich wspólnych działań na terenie powiatu, zatwierdzenie programów działania, kierowanie wspólnymi działaniami w sytuacjach szczególnych oraz zlecenie przeprowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach. Nie są one organami powiatu. Co więcej, powiatowe służby, inspekcje i straże finansowane są z budżetu państwa, zachowują samodzielność i niezależność. Dodatkowo należy wskazać, że działalność tego podmiotu może obejmować więcej niż jeden powiat. Powyższe przemawia za brakiem uzasadnienia, aby działalność tego podmiotu objąć centralizacją rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Organu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ma umocowanie ustawowe do działania i wykonuje zadania wskazane w przepisach ustawowych. Utworzenie tej jednostek nie jest uzależnione od woli powiatu, lecz jest tworzona na podstawie przepisów prawa i zadania przez nią realizowane wynikają z przepisów ustawowych.

W świetle powyższego, zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych nie obejmuje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zatem łączne rozliczenie podatku VAT przez Powiat nie będzie obejmować działalności Wnioskodawcy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 32-065 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.