Nadzór budowlany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzór budowlany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
gru

Istota:

Zasada „centralizacji” rozliczeń nie obejmuje działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Fragment:

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo budowlane). Stosownie do art. 86 ust. 4 Prawa budowlanego, organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym. W zakresie statusu powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego przytoczyć tu można także m.in. postanowienie NSA z dnia 03.10.2001 r. (IV SA 2053/01). NSA podkreślił, iż „ powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego nie stanowią samorządowych jednostek organizacyjnych - są wyspecjalizowanymi służbami rządowymi, których zakres działania pokrywa się z obszarem powiatu ”.

2016
5
gru

Istota:

Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek organizacyjnych będzie również obejmować działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Fragment:

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 następujące organy: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi w zakresie nadzoru technicznego inwestycji zlokalizowanej w Brazylii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 0% ?

Fragment:

Jednak w stosunku do tych usług powyższy przepis obowiązuje z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Zatem jeśli wykonywane przez Pana usługi nadzoru technicznego związane są z konkretną nieruchomością, którą da się zlokalizować co do miejsca jej położenia - to podlegają one opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, czyli w Brazylii. Z kolei, jeśli usługa nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, to faktura VAT nie może być wystawiona ze stawką 0%. Stosownie do § 27 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.