Nadzór | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzór. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
23
lis

Istota:

Wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług nadzoru budowlanego.

Fragment:

Spółka nie otrzymuje zaliczek na poczet wykonywania usług nadzoru budowlanego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - w chwili podpisania protokołu odbioru robót czy też w innym momencie np. wskazanym w umowie - usługę nadzoru uznaje się za zakończoną z chwilą podpisania protokołu odbioru robót... Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy w przypadku usług nadzoru budowlanego powstaje z chwilą podpisania protokołu odbioru robót. Usługi nadzoru budowlanego nie mieszczą się w definicji robót budowlanych, dla których określono szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. W związku z powyższym w stosunku do odpłatnego świadczenia usług nadzoru budowlanego mają zastosowanie ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) - powstaje on z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług nadzoru budowlanego uczestnictwo w protokolarnym odbiorze usługi (w tym sporządzanie tego protokołu) jest jednym z elementów tej usługi. Należy wskazać, że o ile w przypadku usług budowlanych protokół jedynie potwierdza zakres wykonanych usług, o tyle w przypadku usługi nadzoru budowlanego protokół (i związane z nim czynności) są jednym z elementów usługi.

2012
18
gru

Istota:

Usługi konserwatorów.

Fragment:

Czy w związku z treścią ustawy o podatku od towarów i usług wykonywana działalność gospodarcza w zakresie przygotowania autorskiej dokumentacji oraz kontynuowania jej w formie: osobiście wykonywanej konserwacji małogabarytowych obiektów jak pomniki, rzeźby, ołtarze według dokumentacji Pani autorstwa, nadzoru konserwatorskiego (dotyczy to nadzoru prowadzonego zgodnie z dokumentacją, której jest Pani autorem) nad sposobem jej wykorzystania przez niezależne firmy, wykonujące prace konserwatorskie tejże dokumentacji,jest zwolniona od podatku od towarów i usług... Pani zdaniem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, usługi świadczone ściśle według powyższego opisu są zwolnione od podatku. Pracuje Pani samodzielnie, nie zatrudnia pracowników. Wynagrodzenie (honorarium) obejmuje zarówno zapłatę za zrealizowane prace konserwatorskie, jak i za opracowanie naukowo-historyczne dokumentacji tychże prac z przeniesieniem praw autorskich na zleceniodawcę. Podkreślenia wymaga fakt, iż stanowisko dotyczy sytuacji, gdzie prowadzi Pani osobiście prace konserwatorskie lub nadzór nad sposobem realizacji konserwacji wyłącznie swojego autorstwa. Zwolnienie od podatku nie dotyczy sytuacji gdy sprawuje Pani nadzór nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi według projektu innego konserwatora, gdyż nie można wywieść w tym przypadku, ”kontynuacji realizacji praw autorskich”. Posiada Pani pismo Związku Polskich Artystów Plastyków, że jako twórcy przysługuje prawo do korzystania z prawa autorskich, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych o raz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2011
3
gru

Istota:

W przedmiotowej sprawie usługa Inżyniera Projektu wykonana została w styczniu 2011 roku, więc podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 23%.

Fragment:

Nazwa usługi wskazanej na fakturze brzmi następująco: „ Wynagrodzenie za wykonanie prac Inżyniera Projektu dla zadania (...) za miesiąc Grudzień 2010r. ” Zgodnie z zawartą umową, w zakresie usług Inżyniera Projektu zawiera także nadzór nad zespołem inspektorów branżowych, nadzór nad prawidłowością wykonania prac budowlanych, weryfikacja dokumentów rozliczeniowych otrzymanych od Wykonawcy oraz sporządzanie raportów przejściowych miesięcznych i kwartalnych z prawidłowości realizacji i rozliczania Projektu. Termin jaki został ustalony do składania Raportów to 10 dni od zakończenia okresu, którego Raport dotyczy tj. do 10 każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. Tym samym prace realizowane przez Wykonawcę robót budowlanych w miesiącu grudniu Inżynier Projektu opisał i zgłosił do odbioru 10 stycznia 2011 roku. Zamawiający zweryfikował i zaakceptował złożony Raport w formie Protokołu odbioru „ Raportu przejściowego ” dnia 20 stycznia 2011 roku. Niniejszy protokół odbioru jest jednocześnie zatwierdzeniem Raportu Miesięcznego za grudzień 2010 roku oraz stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. Data akceptacji Raportu określona została jako data sprzedaży usługi na Fakturze VAT. W związku z czynnościami Inżyniera Projektu wykonywanymi w ramach usługi, w okresie za grudzień 2010 roku, przyjęto stawkę VAT w wysokości 23%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

2011
1
mar

Istota:

Czy faktury wystawione użytkownikom za czynności "szkolenia ustawicznego pracowników służb eksploatacyjnych" mają mieć naliczony podatek VAT a jeśli nie, to na podstawie jakich przepisów?

Fragment:

Uzasadnienie Stan faktyczny: Podatnik w ramach swojej działalności nieodpłatnie udziela licencji na używanie pakietu programów dla obsługi nieruchomości oraz zapewnia zabezpieczenie nadzoru autorskiego. Pakiet ten będzie użytkowany przez Użytkownika dla własnych potrzeb, bez prawa do powielania, modyfikacji i rozpowszechniania. Jak wynika z załączonego do wniosku "Wzoru umowy licencyjnej nadzoru autorskiego systemów", w ramach Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do: Szkolenia wdrożeniowego całego pakietu, Doradztwa sprzętowego i technologicznego, Konsultacji telefonicznych i pocztą elektroniczną, Korekty zbiorów danych przesyłanych pocztą elektroniczną, Szkolenia ustawicznego pracowników służb eksploatacyjnych, Informowania o wszystkich szkoleniach specjalistycznych i kierunkach rozwoju branży. Pytanie: Czy faktury wystawione użytkownikom za czynności "szkolenia ustawicznego pracowników służb eksploatacyjnych" mają mieć naliczony podatek VAT a jeśli nie, to na podstawie jakich przepisów... Stanowisko podatnika: Zdaniem podatnika czynności szkoleniowe posiadają symbol nr ex 80 w PKWiU i są zwolnione z podatku VAT (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług). Ocena prawna: W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

2011
1
lut

Istota:

Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega podatkowi od towarów i usług? Jak należy udokumentować wykonanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, wystawiać noty czy faktury VAT, jeżeli faktury to z jaką stawką podatku i z jakim symbolem PKWiU, jeżeli dokumenty inne niż wystawione w 2004 r. faktury VAT z 3% stawką podatku VAT, to czy należy dokonać korekty ww. faktur?

Fragment:

Powyższe porozumienie wiąże się z :- powierzeniem wykonywania w imieniu powierzającego spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji,- zapewnieniem przez powierzającego środków finansowych na te cele. W roku 2004 nadleśnictwo obciążało starostwo fakturami VAT, uznając, że sprawowanie nadzoru jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i mieści się w grupowaniu PKWiU 02.02.10.-00 - "usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna". Pytanie. Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega podatkowi od towarów i usług? Jak należy udokumentować wykonanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, wystawiać noty czy faktury VAT, jeżeli faktury to z jaką stawką podatku i z jakim symbolem PKWiU, jeżeli dokumenty inne niż wystawione w 2004 r. faktury VAT z 3% stawką podatku VAT, to czy należy dokonać korekty ww. faktur? Stanowisko wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wykonywania przez nadleśnictwo czynności określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, czyli sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi w imieniu i z upoważnienia starosty oraz wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, spełnione są przesłanki określone brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT są opodatkowane usługi w zakresie kontroli gospodarstw rolniczych (nadzór nad produkcją rolną metodami ekologicznymi PKWiU ex 01.4 i PKWiU 93.05) ?

Fragment:

W piśmie PNG sp. z o. o. podaje, iż świadczone przez nią usługi sklasyfikowane są odpowiednio: PKWiU ex 01.4 - nadzór nad produkcją rolną metodami ekologicznymi zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym oraz PKWiU 93.05 – audit zerowy i weryfikacja istniejącej dokumentacji, określenie polityki jakości, powołania zespołu HACCP, określenie zakresu HACCP. W związku z powyższym, analizując załączniki do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przedstawiające wykazy towarów i usług wg PKWiU, których sprzedaż lub świadczenie opodatkowane są obniżonymi stawkami VAT, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia. Usługi o symbolu PKWiU 01.4 zostały wymienione w poz. 64 załącznika Nr 6 do ustawy i podlegają w związku z tym opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 3%. Natomiast usługi o symbolu PKWiU 93.05 jako niewymienione w załącznikach do ustawy, do których ma zastosowanie obniżona stawka, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką podstawową VAT, tj. 22%.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności w zakresie sprawowania przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi?

Fragment:

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. Porozumienie takie nie jest umową cywilnoprawną, lecz jest porozumieniem administracyjnym na podstawie którego nadleśniczy uzyskuje umocowanie prawne m.in. do wydawania decyzji administracyjnych. W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o lasach, starostę wykonującego czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa należy uznać za organ administracji publicznej realizujący zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa - a zatem za podmiot wymieniony w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem wykonywane przez nadleśniczego czynności w ramach zawartego porozumienia administracyjnego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie jest prawidłowe. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje; - iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia; - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia .

2011
1
lut

Istota:

Przedmiotem działalności Podatnika jest m.in. nadzór budowlany (drogi, mosty). Ww. działalność została zakwalifikowana przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi zgodnie z posiadaną opinią do grupowania: PKWiU 74.20.60-00 „Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej”. W związku z powyższym Podatnik zwraca z zapytaniem: - W jakim terminie powinien odprowadzać podatek VAT przy wykonywaniu nadzoru budowlanego. Czy momentem powstania obowiązku podatkowego jest termin wystawienia faktury, czy też obowiązkiem podatkowym jest moment otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Fragment:

Nr 54, poz. 535) w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług dotyczących nadzoru budowlanego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Przedmiotem działalności Podatnika jest m.in. nadzór budowlany (drogi, mosty). Ww. działalność została zakwalifikowana przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi zgodnie z posiadaną opinią do grupowania: PKWiU 74.20.60-00 „Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej”. W związku z powyższym Podatnik zwraca z zapytaniem: - W jakim terminie powinien odprowadzać podatek VAT przy wykonywaniu nadzoru budowlanego. Czy momentem powstania obowiązku podatkowego jest termin wystawienia faktury, czy też obowiązkiem podatkowym jest moment otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Zdaniem podatnika usługa dotycząca nadzoru budowlanego mieści się w kategorii działalności budowlanej, dlatego też powstaje szczególny obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia, co następuje.

2011
1
lut

Istota:

Czy czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonywane przez nadleśniczych na zlecenie Starosty winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, starostę, wykonującego czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, uznać należy za organ władzy publicznej realizujący zadania nałożone na niego przepisami prawa, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.Jednocześnie przepisy ww. ustawy o lasach dopuszczają, aby określone czynności z zakresu nadzoru nad lasami innych własności wykonywane były przez wyznaczonych przez starostę w ramach porozumienia nadleśniczych. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 ww. ustawy starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. Porozumienie, o którym mowa w ww. przepisie, stanowi porozumienie administracyjne, z którego wynika między innymi przekazanie określonych kompetencji (w tym kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych). Zatem stwierdzić należy, iż nadleśniczy działając z upoważnienia i w imieniu starosty wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej. Tym samym, wskazane wyżej czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywane przez starostę lub przez nadleśniczych na zlecenie starosty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonywanie przez nadleśniczych zadań administracyjnych zleconych przez Starostę w drodze porozumienia w trybie art.5 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U z 2000r., Nr 56, poz.679 z późn.zm), obejmującym nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Fragment:

Jednocześnie z art.5 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.Nr 56 z 2000, poz.679 z późn.zm) wynika, iż Starosta może powierzyć w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji nadleśniczemu Lasów Państwowych.A zatem powierzenie przez Starostę nadleśniczemu Lasów Państwowych ( uprawnienie wynikające z ustawy) spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną i prowadzenie ich w imieniu starosty, powoduje także przeniesienie uprawnienia do skorzystania z regulacji zawartej w art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług. Potwierdza to między innymi nadzór merytoryczny Starosty nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak i zapewnienie środków finansowych do ich wykonania przez powierzającego. Reasumując należy stwierdzić, iż nadleśniczy Lasów Państwowych w zakresie w jakim realizuje zadania zastrzeżone dla władzy publicznej ( tj. prowadzenie w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną) nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług, a tym samym objęty jest regulacją art.15 ust.6 ustawy o podatku