IBPBI/2/423-1414/14/JD | Interpretacja indywidualna

Czy zatrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę nadwyżki środków obrotowych należy doliczyć do przychodu podatkowego i opodatkować?
IBPBI/2/423-1414/14/JDinterpretacja indywidualna
  1. nadwyżki
  2. przychód
  3. zwrot
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (wpływ do Organu 21 listopada 2014 r.), uzupełnionym 4 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zatrzymania nadwyżki środków obrotowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zatrzymania nadwyżki środków obrotowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1414/14/JD, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 4 lutego 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny:

Jednostka samorządu terytorialnego podjęła decyzję o zwolnieniu Wnioskodawcy (samorządowego zakładu budżetowego) z obowiązku wpłat do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka środków budżetowych generowana jest z dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę, który już wcześniej był rozliczony podatkowo, czyli opodatkowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zatrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę nadwyżki środków obrotowych należy doliczyć do przychodu podatkowego i opodatkować...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko zawarte w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Organu 4 lutego 2015 r.), nadwyżka środków obrotowych nie powinna być opodatkowana, gdyż jest wygenerowana z dochodu, który był opodatkowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop). W art. 12 updop zawarto katalog przysporzeń z wystąpieniem których ustawodawca wiąże osiągnięcie przychodów. Katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym o czym świadczy użyty w treści art. 12 ust. 1 updop zwrot „w szczególności”. Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

W art. 18 ust. 1 updop, zdefiniowano natomiast podstawę opodatkowania, którą stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7, po dokonaniu odliczeń przewidzianych w art. 18.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, jednostka samorządu terytorialnego podjęła decyzję o zwolnieniu Wnioskodawcy (samorządowego zakładu budżetowego) z obowiązku wpłat do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka środków budżetowych generowana jest z dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę, który już wcześniej był rozliczony podatkowo, czyli opodatkowany.

Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego sprawy należy stwierdzić, że pozostawienie nadwyżki w Zakładzie będzie dla Wnioskodawcy zdarzeniem neutralnym podatkowo. Należy bowiem mieć na względzie, że „nadwyżka” była już przez Wnioskodawcę opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, a zatem nie może zostać ponownie ujęta w rachunku podatkowym. Przyjęcie odmiennego punktu widzenia skutkowałoby podwójnym opodatkowaniem.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.