IBPB-1-3/4510-135/15/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą ze zgromadzonych środków pieniężnych („nadwyżka”) na Funduszu Remontowym nieruchomości w łącznej wysokości 165.427,30 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)
2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą z nadwyżki na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach w łącznej wysokości 16.237,49 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 7, 9 i 10 września 2015 r. oraz 13 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego z tytułu:

 • nadwyżki środków zgromadzonych na funduszu remontowym, przekazanych następnie nowo powstałym Wspólnotom Mieszkaniowym (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze),
 • środków wynikających z nadwyżki na eksploatacji, przekazanych następnie nowo powstałym Wspólnotom Mieszkaniowym (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego z tytułu:

 • nadwyżki środków zgromadzonych na funduszu remontowym, przekazanych następnie nowo powstałym Wspólnotom Mieszkaniowym,
 • środków wynikających z nadwyżki na eksploatacji, przekazanych następnie nowo powstałym Wspólnotom Mieszkaniowym.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 26 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/2/4510-135/15/PC, IBPB-2-1/4511-251/15/BD oraz pismem z 25 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/2/4510-135/15/PC, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 7, 9 i 10 września 2015 r. oraz 13 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.), tworzy Fundusz Remontowy. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Właściciele lokali mieszkalnych i lokali garażowych (nieruchomości) 15 grudnia 2014 r. na zwołanych zebraniach powołali trzy Wspólnoty Mieszkaniowe. Powyższe nieruchomości znajdowały się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej do 31 grudnia 2014 r. Równocześnie został powołany przez ww. Wspólnoty nowy zarządca. Zgodnie z powyższym, Spółdzielnia z dniem 1 stycznia 2015 r. przestała zarządzać ww. nieruchomościami. Ustanowiony przez Wspólnoty Mieszkaniowe Zarządca na zlecenie Wspólnot 3 marca 2015 r. zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej o dokonanie rozliczenia nadwyżki jaka powstała na Funduszu Remontowym poszczególnych nieruchomości i rozliczenie nadwyżki jaka powstała na eksploatacji poszczególnych nieruchomości. Z uwagi na fakt, że Wspólnota nie posiada kompetencji w zakresie reprezentowania właścicieli lokali w zakresie przysługujących im ewentualnych roszczeń o rozliczenie wpłat na fundusz remontowy nieruchomości dokonanych w okresie gdy Zarządcą nieruchomości była Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Spółdzielni wskazał, że z wnioskiem o rozliczenie powinien wystąpić właściciel lokalu. Wnioski właścicieli lokali o rozliczenie funduszu remontowego wpłynęły do Spółdzielni 25 maja 2015 r.

Środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym ww. nieruchomości na dzień 15 grudnia 2014 r. stanowiły następujące kwoty:

 • pierwsza Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 39.719,51 zł,
 • druga Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 59.893,78 zł,
 • trzecia Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 65.814,01 zł.

W chwili obecnej brak jest przepisów prawnych obligujących Spółdzielnię Mieszkaniową do zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości na rzecz właścicieli lokali, którzy utworzyli Wspólnoty Mieszkaniowe i wypowiedzieli sprawowanie Zarządu tymi nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się 25 maja 2015 r. do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Członków w zakresie podjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków (26 czerwca 2015 r.) uchwały o zwrocie na rzecz właścicieli lokali objętych ww. Wspólnotami Mieszkaniowymi nadwyżki zgromadzonej na funduszu remontowym tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ww. ustawy. W wyniku powyższego, na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła nadwyżka wpływów nad kosztami czyli wystąpiło saldo dodatnie, które dla poszczególnych nieruchomości kształtowało się następująco:

 • pierwsza Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 6.588,92 zł,
 • druga Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 2.689,95 zł,
 • trzecia Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 6.958,62 zł.

Powyższe nadwyżki, Spółdzielnia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powinna rozliczyć w roku następnym. Z uwagi na to, że powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia chce rozliczyć nadwyżki na eksploatacji z poszczególnymi właścicielami lokali nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych.

Ponadto, w uzupełnieniu z 6 października (data wpływu 13 października 2015 r.) wskazano, że kwoty zwrócone właścicielom nowo powstałych Wspólnot, zostaną przez tychże właścicieli przeznaczone na Fundusz Remontowy tych Wspólnot, a tym samym nastąpi kontynuacja remontowania zasobów mieszkaniowych, do których zaliczane są budynki mieszkalne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą ze zgromadzonych środków pieniężnych („nadwyżka”) na Funduszu Remontowym nieruchomości w łącznej wysokości 165.427,30 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)
 2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą z nadwyżki na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach w łącznej wysokości 16.237,49 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w uzupełnieniu 7 września 2015 r. i 6 października 2015 r.), z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wynika, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a w powiązaniu z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.), Spółdzielnia ma obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. Zatem nie pozostawia wątpliwości fakt, że fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, o których mowa w ww. przepisach, spełnia normatywne kryteria do tego, by uznać dokonywane na jego rzecz odpisy i wpłaty za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (fundusz ten został wprowadzony ustawą, ma charakter obligatoryjny i zawiera zapis o tym, że dokonywane na fundusz odpisy obciążają koszty gospodarki mieszkaniowej). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego, Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, że kwota wynikająca ze zgromadzonych środków pieniężnych („nadwyżka”) na Funduszu Remontowym nieruchomości, w łącznej wysokości 165.427,30 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych i nie należy jej opodatkowywać.

Zatem, zdaniem Spółdzielni, zwrócenie właścicielom nowo powstałych Wspólnot kwot z tytułu Funduszu Remontowego na remont ww. budynków nie rodzi po stronie Spółdzielni żadnych skutków prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zgodnie z art. 15 ust. 1 w powiązaniu z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. W przypadku powstania wspólnot mieszkaniowych, co miało miejsce w omawianej sytuacji - nie ma możliwości rozliczenia różnicy między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym - ponieważ z dniem 1 stycznia 2015 r. powstały wspólnoty mieszkaniowe. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić powstałą nadwyżkę na eksploatacji poszczególnym nowo powstałym wspólnotom, jednakże kwota w łącznej wysokości 16.237,49 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych i nie należy jej opodatkowywać. Powyższe jest również uzasadnione tym, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 dochody zarówno spółdzielni mieszkaniowych jak i wspólnot mieszkaniowych są zwolnione przedmiotowo.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji zgodnie z zadanymi pytaniami wyznaczającymi jej zakres nie była kwestia dotycząca ewentualnego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (korekty) odpisów na fundusz remontowy w tej części w jakiej środki te zostały zwrócone właścicielom nowo powstałych Wspólnot.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

1.Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

2.Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

3.Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

4.Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dotyczy zupełnie innego zagadnienia, tj. obowiązku oraz zasad tworzenia przez spółdzielnię mieszkaniową osobnego funduszu, tj. funduszu na remonty zasobów (stricte) mieszkaniowych.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 • spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,
 • odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej definicji przychodu podatkowego.

W art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały wskazane jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do kategorii przychodów. Natomiast, art. 12 ust. 4 ww. ustawy, określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie skutkują powstaniem przychodu.

Z kolei stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym uważa się należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jest to tzw. metoda memoriałowa rozliczania przychodu.

Generalnie należy wskazać, że przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Ponadto, przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny).

Z kolei, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że zasadniczo wszystkie poniesione wydatki, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Prócz tego, uznanie wydatku za koszt podatkowy wymaga od podatnika wykazania, że wydatek jest racjonalnie i gospodarczo uzasadniony.

Natomiast dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

W świetle powyższych stwierdzeń na użytek rozpatrywanego zagadnienia podatkowego należy zauważyć, że przychodami Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Należy przyjąć, że regułą jest, że znaczna część przychodów Spółdzielni ustalana jest na zasadzie kasowej, tj. przychodem podatkowym są wartości faktycznie otrzymane. Rozumienie pojęcia „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego, jest moment otrzymania czyli wpływu bezpośredniego do majątku podatnika względnie na jego rachunek określonych środków pieniężnych, skutkujący po stronie podatnika możliwością faktycznego dysponowania tymi środkami.

Dotyczy to w szczególności otrzymanych wpłat na Fundusz Remontowy oraz na eksploatację. Nie ulega wątpliwości, że powyższe wpłaty są faktycznym – w momencie wpływu – otrzymaniem przez Spółdzielnię określonych środków pieniężnych.

Jednocześnie należy dostrzec, że omawiane wpłaty na Fundusz Remontowy oraz na eksploatację nie znajdują się w zamkniętym katalogu wskazanym w art. 12 ust. 4 pkt 1-20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W opinii tut. Organu, kwestię zwrotu właścicielom nadwyżek środków zgromadzonych na Funduszu Remontowym oraz na eksploatacji należy rozpatrywać w kontekście konieczności dokonania korekty uzyskanych uprzednio przychodów, a nie – jak twierdzi Wnioskodawca – analizować czy dochód powstały w związku z nadwyżką środków nad kosztami uzyskania, w części w jakiej dokonano przekazania ich właścicielom nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych, może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia wskazać należy, że w odniesieniu do przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji przekazanie nadwyżek – uprzednio zaliczonych do przychodów Spółdzielni – powinno skutkować zmniejszeniem/skorygowaniem tych przychodów.

Za nieprawidłowe zatem należy uznać stanowisko Spółdzielni, że kwota zgromadzonych środków pieniężnych (nadwyżka) na Funduszu Remontowym oraz na eksploatacji przekazana nowo powstałym Wspólnotom Mieszkaniowym, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, gdyż jak wskazano powyżej, przekazanie nadwyżek – uprzednio zaliczonych do przychodów Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – powinno skutkować zmniejszeniem uprzednio wykazanych przychodów.

W rezultacie należy wskazać, że kwoty stanowiące nadwyżkę powstałą na Funduszu Remontowym oraz na eksploatacji, przeznaczone do zwrotu właścicielom nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych – nie stanowią przychodu podatkowego a zatem nie generują dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie może więc odnosić się do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.