Nadwyżki | Interpretacje podatkowe

Nadwyżki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadwyżki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nadwyżka pieniędzy wypłacona spadkobiercom z tytułu polisy ubezpieczenia na życie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym, ponieważ uposażonym był Bank, a nie spadkobiercy. W przypadku, gdy spadkodawca zmarł po 01.01.2007 r. powyższa nadwyżka będzie korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.
Fragment:
Reasumując stwierdza się, iż nadwyżka pieniędzy wypłacona spadkobiercom z tytułu polisy ubezpieczenia na życie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym, ponieważ uposażonym był Bank, a nie spadkobiercy. W przypadku, gdy spadkodawca zmarł po 01.01.2007 r. powyższa nadwyżka będzie korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
2
lut

Istota:
Ustalenia, czy nadwyżki inwentaryzacyjne towarów stanowią przychód podatkowy Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
Niezależnie od powyższej konkluzji, zdaniem Spółki, jakkolwiek stwierdzone rzeczywiste nadwyżki inwentaryzacyjne mogą być skutkiem błędu ludzkiego i nie zawsze musi to oznaczać, że weszła ona w posiadanie dodatkowych towarów, poza tymi, które zostały przez nią zakupione i zaewidencjonowane na magazynie, to jednak ustawa o CIT, w swoim brzmieniu, popartym orzecznictwem sądów, wymusza uznawanie stwierdzonych nadwyżek magazynowych za przychody podatkowe. Oczywiście takie nadwyżki powinny zostać uznane za przychody podatkowe zarówno w przypadku, gdy takie nadwyżki pozostaną po dokonaniu kompensaty, jeżeli zostanie stwierdzone, że Spółka ma prawo uwzględniać je w rozliczeniu podatkowym, jak również w przypadku, gdy zdaniem organu interpretacyjnego Spółka powinna bezwzględnie ujmować w wyniku podatkowym każdą stwierdzoną w następstwie inwentaryzacji nadwyżkę magazynową (szyk rozwarty). Ujawnienie nadwyżek magazynowych jest poniekąd stwierdzeniem, że jednostka posiada większą ilość towarów niż wynika to z prowadzonej przez nią ewidencji magazynowej. Ustawa o CIT nie definiuje wprost przychodów podatkowych. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należą wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 tej ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Czy ustalając wynik podatkowy, Spółka może dokonywać kompensat nadwyżek inwentaryzacyjnych z niedoborami inwentaryzacyjnymi, na zasadach identycznych jak w ustawie o rachunkowości, i kwalifikować podatkowo tylko ostateczne wyniki inwentaryzacji pozostałe po kompensacie (a więc także opisane w dalszej części wniosku - różnice wartościowe, ilościowe lub wartościowo - ilościowe), odpowiednio jako przychody podatkowe bądź koszty podatkowe?
Fragment:
Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory i nadwyżki składników majątku mogą zostać ze sobą skompensowane. Przy czym kompensacie z nadwyżkami mogą podlegać wyłącznie niedobory uznane za niezawinione. Dodatkowo, aby dokonać kompensaty niedoborów i nadwyżek, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: różnice zostały ujawnione w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, różnice wystąpiły w tym samym miejscu składowania składników majątkowych, różnice zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku (asortymentach) lub dotyczą składników majątku w podobnych opakowaniach, w wyniku czego mogło dojść do pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu tych składników. Kompensaty dokonuje się według zasady „ mniejsza ilość, niższa cena ”. Oznacza to, że do rozliczenia przyjmuje się mniejszą ilość niedoboru lub nadwyżki oraz niższą cenę kompensowanych ze sobą składników majątkowych. Po kompensacie niedoborów z nadwyżkami mogą pozostać następujące różnice, które wymagają dalszego rozliczenia: ilościowe - jeśli ceny kompensowanych składników są równe, a ilości są różne, wartościowe - jeśli ceny kompensowanych składników są różne, a ilości są równe, ilościowe i wartościowe - jeśli zarówno ceny, jak i ilości kompensowanych składników są różne.
2016
28
lis

Istota:
Czy stwierdzone w opisanych okolicznościach nadwyżki towarowe, powinny być rozpoznawane jako przychody podatkowe Spółki? Pytanie to Spółka stawia niezależnie od tego, czy zostanie uznane, że ma ona prawo dokonać w pierwszym kroku kompensaty z niedoborami czy też nie - ma ono bowiem charakter generalny.
Fragment:
Niezależnie od powyższej konkluzji, zdaniem Spółki, jakkolwiek stwierdzone rzeczywiste nadwyżki inwentaryzacyjne mogą być skutkiem błędu ludzkiego i nie zawsze musi to oznaczać, że weszła ona w posiadanie dodatkowych towarów, poza tymi, które zostały przez nią zakupione i zaewidencjonowane na magazynie, to jednak ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w swoim brzmieniu, popartym orzecznictwem sądów, wymusza uznawanie stwierdzonych nadwyżek magazynowych za przychody podatkowe. Oczywiście takie nadwyżki powinny zostać uznane za przychody podatkowe zarówno w przypadku, gdy takie nadwyżki pozostaną po dokonaniu kompensaty, jeżeli zostanie stwierdzone, że Spółka ma prawo uwzględniać je w rozliczeniu podatkowym, jak również w przypadku, gdy zdaniem organu interpretacyjnego Spółka powinna bezwzględnie ujmować w wyniku podatkowym każdą stwierdzoną w następstwie inwentaryzacji nadwyżkę magazynową (szyk rozwarty). Ujawnienie nadwyżek magazynowych jest poniekąd stwierdzeniem, że jednostka posiada większą ilość towarów niż wynika to z prowadzonej przez nią ewidencji magazynowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost przychodów podatkowych. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należą wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 tej ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nadwyżki inwentaryzacyjne towarów stanowią przychód podatkowy.
Fragment:
Niezależnie od powyższej konkluzji, zdaniem Spółki, jakkolwiek stwierdzone rzeczywiste nadwyżki inwentaryzacyjne mogą być skutkiem błędu ludzkiego i nie zawsze musi to oznaczać, że weszła ona w posiadanie dodatkowych towarów, poza tymi, które zostały przez nią zakupione i zaewidencjonowane na magazynie, to jednak ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w swoim brzmieniu, popartym orzecznictwem sądów, wymusza uznawanie stwierdzonych nadwyżek magazynowych za przychody podatkowe. Oczywiście takie nadwyżki powinny zostać uznane za przychody podatkowe zarówno w przypadku, gdy takie nadwyżki pozostaną po dokonaniu kompensaty, jeżeli zostanie stwierdzone, że Spółka ma prawo uwzględniać je w rozliczeniu podatkowym, jak również w przypadku, gdy zdaniem organu interpretacyjnego Spółka powinna bezwzględnie ujmować w wyniku podatkowym każdą stwierdzoną w następstwie inwentaryzacji nadwyżkę magazynową (szyk rozwarty). Ujawnienie nadwyżek magazynowych jest poniekąd stwierdzeniem, że jednostka posiada większą ilość towarów niż wynika to z prowadzonej przez nią ewidencji magazynowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost przychodów podatkowych. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należą wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 tej ustawy.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą ze zgromadzonych środków pieniężnych („nadwyżka”) na Funduszu Remontowym nieruchomości w łącznej wysokości 165.427,30 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)
2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą z nadwyżki na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach w łącznej wysokości 16.237,49 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)
Fragment:
Wspólnotami Mieszkaniowymi nadwyżki zgromadzonej na funduszu remontowym tych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 4 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ww. ustawy. W wyniku powyższego, na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła nadwyżka wpływów nad kosztami czyli wystąpiło saldo dodatnie, które dla poszczególnych nieruchomości kształtowało się następująco: pierwsza Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 6.588,92 zł, druga Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 2.689,95 zł, trzecia Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 6.958,62 zł. Powyższe nadwyżki, Spółdzielnia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powinna rozliczyć w roku następnym. Z uwagi na to, że powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia chce rozliczyć nadwyżki na eksploatacji z poszczególnymi właścicielami lokali nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych. Ponadto, w uzupełnieniu z 6 października (data wpływu 13 października 2015 r.) wskazano, że kwoty zwrócone właścicielom nowo powstałych Wspólnot, zostaną przez tychże właścicieli przeznaczone na Fundusz Remontowy tych Wspólnot, a tym samym nastąpi kontynuacja remontowania zasobów mieszkaniowych, do których zaliczane są budynki mieszkalne.
2015
30
paź

Istota:
Czy zatrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę nadwyżki środków obrotowych należy doliczyć do przychodu podatkowego i opodatkować?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2014 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zatrzymania nadwyżki środków obrotowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1414/14/JD , wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 4 lutego 2015 r. We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny: Jednostka samorządu terytorialnego podjęła decyzję o zwolnieniu Wnioskodawcy (samorządowego zakładu budżetowego) z obowiązku wpłat do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka środków budżetowych generowana jest z dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę, który już wcześniej był rozliczony podatkowo, czyli opodatkowany. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zatrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę nadwyżki środków obrotowych należy doliczyć do przychodu podatkowego i opodatkować... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko zawarte w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Organu 4 lutego 2015 r.), nadwyżka środków obrotowych nie powinna być opodatkowana, gdyż jest wygenerowana z dochodu, który był opodatkowany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2015
25
mar

Istota:
Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki zgodnie z postanowieniem art. 154 ustawy Kodeks spółek handlowych zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki. Adres siedziby spółki będzie taki sam, jak adres siedziby Spółdzielni. Zapytanie kierowane jest przez Spółdzielnię, jako przez przyszłego wspólnika nieutworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest w art. 14n ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z art. 154 ustawy Kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
14
paź

Istota:
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłaconego wkładu budowalnego.
Fragment:
Kwota ta była zabezpieczona na wykonanie pergoli, ale w związku z odstąpieniem od jej realizacji została ona rozliczona jako nadwyżka wkładu budowlanego i wypłacona mieszkańcom tej nieruchomości. Wnioskodawca – Spółdzielnia – dokonał wypłaty tej nadwyżki w grudniu 2013 r. Osoby, na rzecz których dokonano wypłaty nadwyżki z tytułu wkładu budowlanego, były członkami Spółdzielni, część z nich na dzień wypłaty posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a część prawo odrębnej własności lokalu. W art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone zostały źródła przychodów, wśród których wymieniono w ust. 1 pkt 9 inne źródła. Definicję przychodów z innych źródeł zawiera art. 20 ww. ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
2014
24
lip

Istota:
Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki, zgodnie z postanowieniem art. 154 ustawy kodeks spółek handlowych, zostanie przekazana na fundusz zapasowy Spółki. Adres siedziby Spółki będzie taki sam jak adres Spółdzielni. Zapytanie kierowane jest przez Spółdzielnię, jako przez przyszłego wspólnika nieutworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest art. 14n ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 154 ustawy kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla Spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2013
25
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nadwyżki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.