Nadwyżki | Interpretacje podatkowe

Nadwyżki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadwyżki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą ze zgromadzonych środków pieniężnych („nadwyżka”) na Funduszu Remontowym nieruchomości w łącznej wysokości 165.427,30 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)
2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę wynikającą z nadwyżki na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach w łącznej wysokości 16.237,49 zł powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)
Fragment:
Wspólnotami Mieszkaniowymi nadwyżki zgromadzonej na funduszu remontowym tych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 4 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ww. ustawy. W wyniku powyższego, na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła nadwyżka wpływów nad kosztami czyli wystąpiło saldo dodatnie, które dla poszczególnych nieruchomości kształtowało się następująco: pierwsza Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 6.588,92 zł, druga Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 2.689,95 zł, trzecia Wspólnota Mieszkaniowa posiada nadwyżkę w wysokości 6.958,62 zł. Powyższe nadwyżki, Spółdzielnia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powinna rozliczyć w roku następnym. Z uwagi na to, że powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia chce rozliczyć nadwyżki na eksploatacji z poszczególnymi właścicielami lokali nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych. Ponadto, w uzupełnieniu z 6 października (data wpływu 13 października 2015 r.) wskazano, że kwoty zwrócone właścicielom nowo powstałych Wspólnot, zostaną przez tychże właścicieli przeznaczone na Fundusz Remontowy tych Wspólnot, a tym samym nastąpi kontynuacja remontowania zasobów mieszkaniowych, do których zaliczane są budynki mieszkalne.
2015
30
paź

Istota:
Czy zatrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę nadwyżki środków obrotowych należy doliczyć do przychodu podatkowego i opodatkować?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2014 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zatrzymania nadwyżki środków obrotowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1414/14/JD , wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 4 lutego 2015 r. We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny: Jednostka samorządu terytorialnego podjęła decyzję o zwolnieniu Wnioskodawcy (samorządowego zakładu budżetowego) z obowiązku wpłat do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka środków budżetowych generowana jest z dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę, który już wcześniej był rozliczony podatkowo, czyli opodatkowany. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zatrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę nadwyżki środków obrotowych należy doliczyć do przychodu podatkowego i opodatkować... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko zawarte w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Organu 4 lutego 2015 r.), nadwyżka środków obrotowych nie powinna być opodatkowana, gdyż jest wygenerowana z dochodu, który był opodatkowany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2015
25
mar

Istota:
Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki zgodnie z postanowieniem art. 154 ustawy Kodeks spółek handlowych zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki. Adres siedziby spółki będzie taki sam, jak adres siedziby Spółdzielni. Zapytanie kierowane jest przez Spółdzielnię, jako przez przyszłego wspólnika nieutworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest w art. 14n ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z art. 154 ustawy Kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
14
paź

Istota:
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem przez Spółdzielnię Mieszkaniową nadpłaconego wkładu budowalnego.
Fragment:
Kwota ta była zabezpieczona na wykonanie pergoli, ale w związku z odstąpieniem od jej realizacji została ona rozliczona jako nadwyżka wkładu budowlanego i wypłacona mieszkańcom tej nieruchomości. Wnioskodawca – Spółdzielnia – dokonał wypłaty tej nadwyżki w grudniu 2013 r. Osoby, na rzecz których dokonano wypłaty nadwyżki z tytułu wkładu budowlanego, były członkami Spółdzielni, część z nich na dzień wypłaty posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a część prawo odrębnej własności lokalu. W art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone zostały źródła przychodów, wśród których wymieniono w ust. 1 pkt 9 inne źródła. Definicję przychodów z innych źródeł zawiera art. 20 ww. ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
2014
24
lip

Istota:
Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki, zgodnie z postanowieniem art. 154 ustawy kodeks spółek handlowych, zostanie przekazana na fundusz zapasowy Spółki. Adres siedziby Spółki będzie taki sam jak adres Spółdzielni. Zapytanie kierowane jest przez Spółdzielnię, jako przez przyszłego wspólnika nieutworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest art. 14n ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 154 ustawy kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla Spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2013
25
cze

Istota:
Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki zgodnie z postanowieniem art. 154 Kodeksu spółek handlowych zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki. Adres siedziby spółki będzie taki sam jak adres siedziby Spółdzielni. Wnioskodawca podniósł, iż zapytanie kierowane jest przez Spółdzielnię, jako przez przyszłego wspólnika nieutworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest w art. 14n Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z art. 154 Kodeksu spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2013
18
maj

Istota:
Jeżeli w Zakładzie, który jest samorządowym zakładem budżetowym wystąpi na koniec 2012r. nadwyżka środków obrotowych a organ stanowiący (Rada Miejska) podejmie w 2013 r. uchwałę o zwolnieniu zakładu z wpłaty nadwyżki do budżetu gminy, to czy kwota tej nadwyżki będzie stanowiła dla Zakładu w 2013 r. przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jeżeli w Zakładzie, który jest samorządowym zakładem budżetowym wystąpi na koniec 2012r. nadwyżka środków obrotowych a organ stanowiący (Rada Miejska) podejmie w 2013 r. uchwałę o zwolnieniu zakładu z wpłaty nadwyżki do budżetu gminy, to czy kwota tej nadwyżki będzie stanowiła dla Zakładu w 2013 r. przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zakład jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W ciągu prowadzonej działalności zakład rozpoznaje przychody opodatkowane i koszty uzyskania przychodu i w zależności od tego czy wystąpił dochód czy strata wpłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Na koniec roku sporządza zeznanie roczne CIT -8. Nadwyżka środków obrotowych powstaje z dochodu uzyskiwanego przez zakład, który jest odpowiednio rozliczany podatkowo więc w przypadku powstania nadwyżki środków obrotowych na koniec 2012 roku pojawi się również w zakładzie dochód podlegający opodatkowaniu. Nadwyżka środków obrotowych zostanie opodatkowana w roku jej wystąpienia tj. 2012 r. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie w 2013 r. uchwałę zwalniającą Zakład z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2012 r. do budżetu gminy, to kwota nadwyżki będzie dla zakładu przychodem nieopodatkowanym, w przeciwnym razie nadwyżka byłaby podwójnie opodatkowana (tj. w roku 2012 i 2013).
2012
17
lis

Istota:
Zwolnienie z podatku stwierdzonej nadwyżki zakupionych wyrobów węglowych
Fragment:
Skoro węgiel dostarczany do Spółki podlega zwolnieniu z akcyzy, to zwolnieniu temu podlega również stwierdzona nadwyżka, która stanowi część tego samego transportu. W przypadku, gdy Spółka odczytując wynik masy zakupionego węgla podczas ważenia stwierdzi nadwyżkę węgla, powinna jedynie ujawnić ją w dokumencie dostawy dokonując adnotacji (w polu 15, kolumnie 6 „ Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów węglowych ”). Poprzez ujawnienie nadwyżki węgla w dokumencie dostawy zachowany będzie warunek zwolnienia od akcyzy przedmiotowej nadwyżki. W przypadku powstania rzeczywistej nadwyżki wyrobów węglowych transportowanych z kopalni do Spółki podatnikiem podatku akcyzowego byłaby w takiej sytuacji kopalnia, a nie Spółka. W przypadku ujawniania nadwyżki w dokumencie dostawy, zostanie spełniony warunek zwolnienia od akcyzy określony w art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, tj. jej przemieszczenie nastąpi za dokumentem dostawy. Zatem przedmiotowa nadwyżka będzie podlegała zwolnieniu od podatku akcyzowego i w odniesieniu do tej nadwyżki nie powstanie obowiązek zapłaty akcyzy. Opodatkowaniu akcyzą nie podlega również samo nabycie lub posiadanie przez Spółkę wyrobów węglowych. Czynności nabycia czy też posiadania nie zostały bowiem wskazane w katalogu przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym w art. 9a ustawy o podatku akcyzowym.
2012
3
lis

Istota:
Czy nadwyżki dla indywidualnych właścicieli powstające po rozliczeniu roku obrotowego z tytułu przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną zwrócone bezpośrednio właścicielom lokali są zwolnione w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz czy w związku z dokonaniem zwrotów nadpłat z w/w tytułu na indywidualne konta właścicieli należy wystawić im informację o otrzymaniu dochodów z innych źródeł (PIT8C).
Fragment:
Za nieprawidłowe zatem należy uznać stanowisko Wnioskodawcy twierdzące, że nadpłata stanowiąca nadwyżkę zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i kosztów mediów nad rzeczywistymi wydatkami Wspólnoty Mieszkaniowej - zwracana (pośrednio lub bezpośrednio) właścicielom lokali po zakończeniu roku obrotowego, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jak wskazano wyżej, zwrot w sposób pośredni lub bezpośredni nadpłat powstałych z rozliczenia rocznego wpłacanych przez właścicieli lokali zaliczek – uprzednio zaliczonych do przychodów Wspólnoty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy) – powinien skutkować zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem. W rezultacie powyższego, kwoty stanowiące nadwyżkę zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i mediów nad faktycznymi kosztami, pozostałe z rozliczenia rocznego, a przeznaczone do zwrotu właścicielom lokali mieszkalnych nie stanowią dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie może więc odnosić się do nich zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy.
2012
1
lis

Istota:
Czy w przypadku, gdy Spółka nie wykona w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju ani czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce będzie przysługiwał, na jej umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową zwrot kwoty nadwyżki VAT, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia?
Fragment:
(...) nadwyżka VAT nie spełnia ustawowej definicji zobowiązania podatkowego zawartej w art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa; upływem terminu prawa do zwrotu nadpłaty - z literalnego brzmienia art. 79 § 2 oraz art. 80 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jednoznacznie wynika, iż dyspozycją tych przepisów objęte jest wyłącznie (1) prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz (2) prawo do zwrotu nadpłaty, tymczasem nadwyżkę VAT nie spełnia ustawowej definicji nadpłaty zawartej w art. 72 ustawy Ordynacja podatkowa; Spółka nie znajduje jakiegokolwiek innego przepisu ustawy Ordynacja podatkowa, który ograniczałby jej prawo do „ przenoszenia ” nadwyżki VAT do rozliczenia na następne okresy rozliczeniowe. Konsekwentnie, zgodnie z zasadami językowej i systemowej wykładni przepisów prawa podatkowego, skoro Ustawodawca nie ograniczył jakimkolwiek przepisem prawa podatnika do przenoszenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, Spółka jest uprawniona do dokonania rozliczenia Nadwyżki VAT w dowolnym okresie rozliczeniowym; natomiast jednym ze sposobów dokonania takiego rozliczenia jest wystąpienie o zwrot podatku w trybie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT.
2012
22
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nadwyżki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.