Nadwyżka podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadwyżka podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
4
mar

Istota:

W zakresie określenia czy powstała w grudniu 2005 r. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ulega przedawnieniu

Fragment:

Dodatkowo zauważyć należy, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy). Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Ponadto podkreślić należy, iż ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

2012
19
lip

Istota:

Prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej.

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż w sytuacji, gdy u podatnika występuje nadwyżka kwoty podatku naliczonego nad podatkiem należnym uprawnienia podmiotu: do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu bezpośredniego tej różnicy, mają charakter równorzędny i od podatnika zależy, z którego uprawnienia skorzysta. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy postanowiono, iż podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy , gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonuje czynności opodatkowanych i przenosi podatek naliczony na nastepny okres rozliczeniowy.

Fragment:

Z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym dokonywanych z tego tytułu zaliczek występuje o zwrot nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy. Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy nie wykonuje ona w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego wykazanego w tym okresie powstaje w następnym okresie rozliczeniowym, niezależnie od faktu, czy w tym okresie Spółka wykona czynności opodatkowane. W świetle opisanego wyżej stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe i jednocześnie wyjaśnia: zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.stosownie do art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zasadniczą przesłanką warunkującą możliwość ubiegania się o bezpośredni zwrot podatku jest wystąpienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w związku z tym nie dokonując, zarówno w danym jak i w następnym okresie rozliczeniowym, czynności podlegających opodatkowaniu powodujących powstanie podatku należnego, podatnik nie nabywa prawa do ubiegania się o zwrot na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2011
1
mar

Istota:

Czy z chwilą sprzedaży makulatury i wystąpieniem podatku należnego (VAT-22%) przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy wcześniej wykazywanej nadwyżki?

Fragment:

Termin zwrotu ww. różnicy określony został w art. 87 ust. 3 ww ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Róznica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Jedyne ograniczenie prawa do żądania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy przewiduje art. 86 ust. 19 zgodnie z którym, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Reasumując, w przedmiotowej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej podatnikowi przysługuje zwrot całej kwoty podatku naliczonego niezależnie od wartości sprzedaży i stawki podatku?

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 w/cyt. ustawy o podatku VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik prowadzi jednocześnie: sprzedaż opodatkowaną VAT, dającą mu uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego oraz sprzedaż zwolnioną od podatku VAT, która nie daje uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Z kolei przepis (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy spadkobierca ma prawo do skorzystania z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji VAT-7 po zmarłym ojcu, w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej?

Fragment:

Interpretacja i ocena prawna stanowiska Podatnika: Art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje okoliczności następstwa prawnego w odniesieniu do spadkobierców w zakresie ich praw i obowiązków. §1 w/w przepisu stanowi o prawach i obowiązkach majątkowych spadkobiercy w zakresie przepisów prawa podatkowego, §2 w/w przepisu stanowi, że jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą to uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. W świetle przedstawionej sytuacji Pan, jako spadkobierca który prowadzi od 18.04.2005r. działalność gospodarczą po zmarłym ojcu, w deklaracji VAT-7 za m-c 04/2005r. ma prawo do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez spadkodawcę. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
lut

Istota:

Zespół Szkół zapytuje: Czy można przenieść na Zespół Szkół i w dalszym ciągu odliczać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym pozostałego w Warsztatach do rozliczenia za miesiąc grudzień 2004r.

Fragment:

W ocenie tut. organu podatkowego, pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. iż zbycie przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel. Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z art. 93 § 3 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa przepis - § 1 stosuje się odpowiednio do osoby przejmującej zakład ( oddział) samodzielnie sporządzający bilans. Jak wynika z Państwa pisma Zespól Szkół przejął gospodarstwo pomocnicze- Warsztaty Szkolne. Zgodnie zatem z przepisem art. 93 § 2 pkt 1 i art. 93 § 3 Ordynacji podatkowej - Zespól Szkół Odzieżowych stał się następcą prawnym przejętych Warsztatów Szkolnych. W związku z powyższym, Państwa "firma" - jako następca prawny wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki "firmy/oddziału" przejętej. Wynika z tego, iż w zakresie podatku od towarów i usług Zespół Szkół ma prawo do uwzględnienia odliczenia podatku naliczonego przejętych Warsztatów Szkolnych w rozliczeniu za miesiąc styczeń 2005r.

2011
1
lut

Istota:

Kiedy przypada termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 w przypadku dokonania przez podatnika korekty deklaracji ?

Fragment:

W takiej sytuacji bieg terminu zwrotu kwoty wynikającej z deklaracji pierwotnej (przyjętej przez urząd) nie ulega przerwaniu. Natomiast bieg terminu zwrotu kwoty zwiększenia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu złożenia deklaracji korygującej. Reasumując należy uznać, że w przypadku gdy w deklaracji korygującej kwota wykazanego zwrotu: – nie ulega zmianie lub zmniejsza się - termin dokonania zwrotu wynikający z deklaracji pierwotnej nie ulega zmianie, – zwiększa się - termin dokonania zwrotu biegnie odrębnie dla kwoty zwrotu wykazanej w deklaracji pierwotnej i dla kwoty zwiększenia tego zwrotu w deklaracji korygującej. W obecnie obowiązującej ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepis art. 10 ust. 2 został zastąpiony przez art. 99 ust. 12 stanowiący, że zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicę podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Należy zatem uznać, że powyższe stanowisko jest również aktualne pod rządami nowej ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę.

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie podatnika dotyczy ujęcia w rozliczeniu podatku od towarów i usług za m-c XII/04 kwoty nadwyżki do przeniesienia, wykazanej w deklaracji VAT-7 za m-c III/03 w sytuacji, gdy z dniem 1.12.2004 r. wznowion działalność gospodarczą a zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT złozono w dniu 24.01.2005 r.

Fragment:

Obniżenie kwoty podatku należnego następowało nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Jednakże jeżeli w ww. okresie, podatnik nie wykonał czynności podlegającej opodatkowaniu, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w najbliższym okresie, w którym czynności te zostaną wykonane, nie później jednak niż w ciągu 36 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.Zatem w okresie obowiązywania ustawy o VAT z dn. 8.01.1993 r. (tj. do dnia 30.04.2004 r.) podatnik nie utracił prawa do rozliczenia kwoty nadwyżki z m-ca III/2003 w oparciu o ww. art. 19 ust. 4 ustawy. Natomiast w związku z wejściem w życie z dniem 01.05.2004 r. ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) powyższa sprawa uregulowana została w art. 86 ust. 19, zgodnie z którym kwotę podatku naliczonego za ten okres w którym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z prowadzeniem biura i siedziby Zarządu Spółki znajdujących się w kraju, oraz wykazania w deklaracji VAT-7 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy na gruncie ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług.
Ponadto Spółka zwraca się z zapytaniem w którym polu deklaracji wykazać należy wykazać sprzedaż realizowaną na terenie Niemiec przez położony tan Zakład oraz czy obroty Zakładu w Niemczech należy wykazywać w deklaracji podsumowującej – Informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów – VAT – UE.

Fragment:

W obowiązującym stanie prawnym nie występuje już „eksport usług”, niemniej jednak ustawodawca przewidział możliwość odzyskania przez podatnika podatku naliczonego. Na mocy bowiem przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Kwota różnicy podatku naliczonego nad należnym podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota podlegająca zwrotowi ulega podwyższeniu, jeżeli podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione kwotą podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy (art. 87 ust. 4 pkt 2). W tej sytuacji w składanej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K) podatnik nie wykazuje sprzedaży realizowanej na terytorium Niemiec przez położony tam zakład. Podatnik nie wykazuje obrotów zakładu położonego w Niemczech również w polskiej deklaracji podsumowującej.