Nadwyżka podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadwyżka podatku naliczonego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości dalszego przenoszenia nadwyżki podatku naliczonego na należnym powstałej ponad 5 lat temu; w zakresie możliwości rozliczenia ww. nadwyżki z podatkiem należnym za bieżące okresy rozliczeniowe a także w zakresie prawa do zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy za bieżący okres.

Fragment:

(...) nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z poprzedniej deklaracji). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, 2 i 3 uznano za prawidłowe. Ponadto wątpliwości Zainteresowanego dotyczą (w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 lub 2 lub 3) ustalenia, czy w ogóle (ewentualnie kiedy) przedawnia się w takim przypadku prawo do przenoszenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowy lub prawo do rozliczenia podatku należnego z nadwyżką podatku naliczonego wykazywanego w sposób opisany powyżej lub prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (wykazywanego w sposób opisany powyżej) na rachunek bankowy. W odpowiedzi na powyższe należy stwierdzić, że w tym konkretnym przypadku, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą, prawo do przenoszenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowy lub prawo do rozliczenia podatku należnego i nadwyżki podatku naliczonego wykazywanej w sposób opisany powyżej lub prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (wykazywanego w sposób opisany powyżej) nad należnym na rachunek bankowy, nie ulega przedawnieniu.

2014
2
paź

Istota:

W zakresie: czy Wnioskodawca może zaniechać wykazywania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe

Fragment:

Podatnik ma pełną swobodę w zakresie sposobu zadysponowania kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazaną w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy lub kwotą podatku naliczonego. Możliwość przenoszenia nadwyżki podatku na kolejne okresy rozliczeniowe nie jest też w żaden sposób ograniczona czasowo, co znajduje potwierdzenie w poglądach przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, gdzie stwierdza się: „ w sytuacji występowania permanentnej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, możliwe jest stałe przenoszenie, praktycznie w nieskończoność, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ” (tak Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki, VAT. Komentarz, LEX 2011, uwaga 12 do art. 87). Powyższa swoboda w zakresie sposobu dysponowania kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przejawia się również w tym, że podatnik może w każdym momencie zrezygnować z przenoszenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Wynika to wprost z treści art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik ma bowiem tylko „ (...) prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (...). ” Z przepisu tego nie wynika, aby podatnik miał obowiązek takiego obniżenia. Tym samym wyłącznie od woli podatnika zależy, czy chce z tego prawa skorzystać, co również potwierdza doktryna prawa podatkowego, gdzie stwierdza się: „ przeniesienie nadwyżki (jej części) na kolejny okres rozliczeniowy jest uprawnieniem podatnika.

2013
29
maj

Istota:

Możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym skumulowanej w okresie od czerwca do grudnia 2007r. i przenoszonej na kolejne okresy rozliczeniowe w deklaracjach VAT-7 składanych na przestrzeni lat 2007-2013 wraz z wnioskiem o zwrot VAT złożonej za styczeń/luty 2013r

Fragment:

Spółka nie wnosiła o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i dokonywała jej przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe. Spółka zamierza wystąpić o wyżej opisany zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracji za styczeń lub luty 2013r. Ponadto, w piśmie z dnia 9 kwietnia 2013r. Wnioskodawca wskazał, że: planowana do zwrotu w 2013r. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest kwotą wynikającą jedynie z rozliczenia deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2007r. ale powstawała sukcesywnie w rozliczeniach VAT za miesiące zarówno poprzedzające jak i następujące po rozliczeniu za grudzień 2007r. w deklaracjach począwszy do stycznia 2008r. zasadniczo występował bieżący podatek naliczony i należny i kwota nadwyżki z grudnia 2007r. stała się elementem rozliczenia kolejnych okresów rozliczeniowych. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym od stycznia 2008r. sukcesywnie powiększała się w deklaracjach VAT za kolejne miesiące. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym skumulowana do grudnia 2007r. i przenoszona (...)

2011
1
sie

Istota:

Prawo do pomniejszenia podatku należnego.

Fragment:

Przewiduje się, że w Spółce przejmowanej na dzień połączenia w podatku od towarów i usług wykazywana będzie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca, jako Spółka przejmująca – z dniem połączenia – wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejętej. Zatem udzielając odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie należy stwierdzić, że po połączeniu Spółek, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Spółki przejmowanej będzie mogła pomniejszyć kwotę podatku należnego Wnioskodawcy, jako Spółki przejmującej, bowiem w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest – co do zasady – sukcesorem praw i obowiązków Spółki przejmowanej. W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego. Ponadto wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia w księgach podatkowych Spółki wyników podatkowych spółki przejmowanej zostanie załatwiony odrębnym pismem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz kontrahenta z Irlandii.

Fragment:

Natomiast zgodnie z ust. 4 cytowanego artykułu, na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota różnicy podatku podlegająca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia ulega podwyższeniu, jeżeli podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione sezonowością produkcji lub sezonowością wykonywanych usług, lub sezonowością skupu produktów rolnych. Ponadto na podstawie ust. 5 powołanego artykułu, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 4. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi reklamy i promocji, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie kraju. W związku z wykonywaniem ww. czynności Wnioskodawca ponosi koszty. Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego, o którym mowa we wniosku, pod warunkiem, że Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku VAT. W takiej sytuacji znajdzie również zastosowanie cyt. wyżej przepis art. 87 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółca w miesiącu w którym dokona sprzedazy makulatury, w związku ze sprzedażą opodatkowaną nabywa prawo do zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o podatku VAT?

Fragment:

Stwierdził jedynie, iż „...w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka dokona sprzedaży makulatury wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, a podatnik wykona czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. sprzedaż makulatury, w związku z czym będzie miał prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy spółki”. O istnieniu prawa do zwrotu bezpośredniego kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym można mówić jedynie w sytuacji wykazania przez podatnika bezpośredniego i bezspornego związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponieważ w przedmiotowym wniosku podatnik nie wykazał bezpośredniego i bezspornego związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną niemożliwe jest zaakceptowanie stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku jak i w zażaleniu, w których stwierdził cyt.:„...w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka dokona sprzedaży makulatury wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, a podatnik wykona czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. sprzedaż makulatury, w związku z czym będę miał prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy spółki”. Odnosząc się do stwierdzenia zawartego w zażaleniu, w którym Skarżący powołując się na ww. przepis art. (...)

2011
1
maj

Istota:

Od kiedy rozpoczyna bieg 60 dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym- czy od daty złożenia deklaracji pierwotnej czy od daty złożenia korekty deklaracji?

Fragment:

Nr 54 poz. 535 ze zm. ) z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Z w/w unormowania wynika, iż termin na dokonanie zwrotu wiąże się z faktem złożenia przez podatnika rozliczenia oraz koniecznością sprawdzenia przez organ podatkowy, czy rozliczenie to jest prawidłowe. Ustawodawca wprost określa w art. 87 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, że termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Korekta deklaracji jest zatem nowym rozliczeniem danego okresu i od jej złożenia można dopiero na nowo liczyć termin zwrotu. Gdyby przyjąć pierwotny termin jako właściwy dla dokonania zwrotu mogłaby zaistnieć sytuacja, w której podatnik składa korektę deklaracji np. w dniu poprzedzającym termin zwrotu.

2011
1
mar

Istota:

Spółka otrzymała w miesiącu lutym 2003 fakturę korygującą wynikającą z uznanej reklamacji, zmniejszającą wartość/cenę zakupionej usługi. Wobec powyższego ujęcie wspomnianej faktury korygującej w deklaracji VAT-7 spowodowało wystąpienie po stronie podatku naliczonego (tj. zarówno wartości netto, jak i samego podatku) wartości ujemnych. Wartości te zostały wykazane w części D3 deklaracji, odpowiednio pozycja 50,51. Jednocześnie z uwagi na brak sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, spółka korzystając z dyspozycji wynikającej z przepisu art.19 ust.4 ustawy o VAT (wedle stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004r.), nie dokonała rozliczenia kwoty stanowiącej następstwo wystawionej faktury korygującej. W kolejnych miesiącach spółka nadal nie wykonywała żadnych czynności podlegających opodatkowaniu natomiast przedmiotowa kwota podatku naliczonego była wykazywana w części D2 deklaracji, odpowiednio w pozycja 42 i 43 ze znakiem minus.Po wejściu w życie przepisów cytowanej na wstępie ustawy o VAT, kwota ta została wykazana w poz.41 i 44 "nowej" deklaracji VAT-7, tj. deklaracji za m-c 05/2004, natomiast pozycja 47 tej deklaracji "razem kwota podatku naliczonego do odliczenia" pozostała niewypełniona.W tym kontekście spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości takiego sposobu rozliczenia przedmiotowej faktury korygującej.

Fragment:

(...) kontekście nie można zgodzić się ze stanowiskiem spółki, zgodnie z którym fakt, iż w danym okresie rozliczeniowym nie została wykonana żadna czynność podlegająca opodatkowaniu, miałby zwalniać z obowiązku rozliczenia takiej faktury korygującej.Podnoszony przez spółkę argument, iż w niniejszej sytuacji winien mieć zastosowanie przepis art.19 ust.4 ustawy z dnia 8.01.93r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (ustawa obowiązująca przed 1.05.2004r.) i analogiczny (w znacznej części) przepis art.86 ust.19 ustawy o VAT obowiązującej po tej dacie, w ocenie Naczelnika tut. Urzędu nie będzie miał zastosowania. Zgodnie bowiem z treścią wspomnianego przepisu, jeżeli w okresie rozliczeniowym, podatnik nie wykonał czynności podlegającej opodatkowaniu, kwota podatku naliczonego podlega rozliczeniu w najbliższym okresie, w którym czynności te zostaną wykonane, a zatem podlegają przeniesieniu do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.Istotnym dla stosowania zarówno przepisu art.19 ust.4 ustawy o VAT z 08.01.93r., jak i art.86 ust.19 ustawy o VAT obowiązującej po dniu 1 maja 2004r. jest fakt, iż wspomniana norma zakłada możliwość rozliczenia w późniejszych okresach rozliczeniowych jedynie kwoty podatku naliczonego, a zatem odnosi się wyłącznie do pojęcia definiowanego expressis verbis w ramach przepisu art.19 ust.2 oraz art.86 ust.2 odpowiednio "starej" i "nowej" ustawy o VAT.

2011
1
mar

Istota:

Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem bez daty (data wpływu do Izby Skarbowej 25.11.2005r.) przez Podatnika, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PZ/443-131/05 z dnia 10 listopada 2005r., zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia. UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia 6.08.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 19.10.2005r. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadził jednoosobową firmę, w zakresie której wykonywał prace projektowe. W roku 2004 Podatnik nie wykonywał żadnych prac projektowych, w związku z czym nie osiągnął przychodu. Brak zamówień na prace projektowe przyczynił się do zakończenia działalności firmy. Firma została zamknięta 31 grudnia 2004r., a wyrejestrowana 7 lutego 2005r. W ostatniej deklaracji VAT-7 Podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Zdaniem Podatnika urząd skarbowy powinien zwrócić mu nadpłatę podatku VAT, ze względu na brak możliwości jego odliczenia w przyszłości, gdyż firma została zlikwidowana. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w postanowieniu znak PZ/415-131/05 z dnia 10 listopada 2005r. stwierdził, iż wyrażone we wniosku stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) nie podlega ani zwrotowi przez organ podatkowy, ani zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych wynikających z innych tytułów podatkowych – odliczony on bowiem będzie mógł być od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych w następnych okresach podatkowych. Równocześnie tutejszy organ podatkowy – odnosząc się do zawartego (w złożonym do przedmiotowego wniosku uzupełnieniu) wyliczenia dotyczącego prognozowanych wpłat podatku VAT, z którego wynika, że nie przekroczą one kwoty wpłaconych dotychczas zaliczek na podatek dochodowy i sugestii: „by przy braku możliwości zaliczenia na poczet podatku VAT potrąconego podatku od dywidendy, zaliczyć na poczet tego podatku, wpłacone zaliczki z tytułu podatku dochodowego, gdyż kwota ta w sytuacji, w której znajduje się podatnik, będzie podlegać zwrotowi” – wyjaśnia, że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nie przewiduje możliwości zastosowania przerachowania, o którym wyżej mowa. Stosownie natomiast do treści art. 77a powołanej wyżej ustawy, organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy.