IBPBII/1/415-949/14/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy wypłaty dokonane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie, dokonane bezpośrednio na rachunek Wspólnoty z uwagi na fakt że 100% członków Wspólnoty to członkowie Spółdzielni podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia na rzecz członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie poprzez świadczenie w naturze (np. wykonanie na jej rzecz prac remontowych o określonej wartości dotyczących części wspólnej nieruchomości Wspólnoty) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań, na jakiej deklaracji podatkowej powinien zostać rozliczony ten podatek i kto jest odpowiedzialny za pobór tego podatku?
IBPBII/1/415-949/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. eksploatacja
 2. nadwyżka bilansowa
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. uchwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 13 listopada 2014 r.), uzupełnionym 6 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla członków Wspólnoty przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na zmniejszenie wydatków z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych Wspólnoty oraz zasilenia jej funduszu remontowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla członków Wspólnoty przeznaczenia części nadwyżki bilansowej na zmniejszenie wydatków z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych Wspólnoty oraz zasilenia jej funduszu remontowego.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 19 stycznia 2015 r. znak: IBPB II/1/415-949/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 6 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (zwana dalej Spółdzielnią) realizuje w ramach swojej działalności cele statutowe polegające na prowadzeniu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak również prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych (powierzchnia biurowa, pomieszczenia magazynowe) oraz dzierżawy gruntu stanowiących środki trwałe Spółdzielni. Z tego tytułu osiąga zysk podlegający opodatkowaniu, z tytułu którego odprowadzane są kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, który jest deklarowany corocznie w deklaracji CIT-8. Zysk po opodatkowaniu (nadwyżka bilansowa) jest przedmiotem podziału przez Walne Zgromadzenie.

Od roku 2013 wśród członków Spółdzielni wyróżnić można min. następujące grupy członków:

 • członkowie zasiedleni zamieszkujący zasoby Spółdzielni (użytkujący lokale na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz odrębnej własności w spółdzielni mieszkaniowej),
 • członkowie Spółdzielni zamieszkujący we Wspólnocie Mieszkaniowej powstałej z wyodrębnienia z zasobów Spółdzielni (wspólnota powstała z chwilą wyodrębnienia się ostatniego lokalu i została zarejestrowana w pierwszej połowie 2014 r. – zwana w dalszej części pisma Wspólnotą); Wspólnota posiada nadany NIP, REGON, odrębny rachunek bankowy oraz prowadzone dla niej są odrębne księgi rachunkowe.

Na chwilę obecną wszyscy członkowie Wspólnoty są jednocześnie członkami Spółdzielni. Jednocześnie Spółdzielnia jest członkiem Wspólnoty, ponieważ posiada w zasobach tej Wspólnoty lokal użytkowy. Zarząd i administrację Wspólnotą sprawuje Spółdzielnia, gdyż wolą członków Wspólnoty nie został utworzony zarząd właścicielski.

Podkreślenia wymaga również fakt, że Wspólnota powstała z mocy prawa pomimo, iż intencją jej członków było pozostawać w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Jednakże z uwagi na datę powstania budynku obowiązujące prawo zmusiło tych członków Spółdzielni do zawiązania Wspólnoty.

Zgodnie z zapisami art. 67-77 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116) zysk spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi nadwyżkę bilansową, która zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia członków może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Szczegóły podziału nadwyżki bilansowej reguluje statut Spółdzielni. Podział ten może zatem zostać dokonany na wszystkich członków Spółdzielni, a więc dla członków zamieszkałych w zasobach Spółdzielni oraz członków, którzy posiadają wyodrębnioną własność lokali w nieruchomościach uprzednio stanowiących zasób Spółdzielni i obecnie tworzących Wspólnotę Mieszkaniową.

Planowany jest następujący podział nadwyżki bilansowej:

 1. Pokrycie niedoboru wynikającego z nadwyżki kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni nad przychodami z tej eksploatacji w części przypadającej na członków Spółdzielni.
 2. Zasilenie funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych tworzących zasoby Spółdzielni w części przypadającej na członków Spółdzielni.
 3. Zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni wraz z określeniem przeznaczenia środków.
 4. Pokrycie niedoboru wynikającego z nadwyżki kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych Wspólnoty nad przychodami z tej eksploatacji oraz zasilenie funduszu remontowego Wspólnoty dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie.

Prawo spółdzielcze kieruje się nadrzędną zasadą równości członków w prawach i obowiązkach – zatem członkowie zamieszkujący w zasobach Spółdzielni jak również członkowie zamieszkujący we Wspólnocie powstałej z mocy prawa (tj. bez możliwości pozostania budynku w zasobach Spółdzielni) powinni być traktowaniu równo.

Spółdzielnia przeznacza zatem środki na pokrycie niedoborów na eksploatacji oraz na dopłaty do funduszu remontowego nieruchomości zarówno dla jednej jak i dla drugiej grupy członków – nie dokonuje wypłat imiennie, nie pozostawia środków do dyspozycji poszczególnych osób, ale poprzez przekazanie środków zmniejsza wysokość opłat eksploatacyjnych.

W piśmie z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu – 6 lutego 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółdzielnia Mieszkaniowa wyjaśniła, że wniosek o wydanie interpretacji złożyła jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku bowiem negatywnej odpowiedzi na zapytanie, na Spółdzielni Mieszkaniowej ciążyć może obowiązek zapłaty podatku i jego zadeklarowania (PIT-8AR) lub obowiązek zadeklarowania dochodu poszczególnych osób (PIT-8C). Zapytanie zostało złożone w celu wykluczenia bądź potwierdzenia istnienia obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto w ww. piśmie wskazano, że:

-Budynek będący obecnie własnością Wspólnoty Mieszkaniowej był wybudowany w 2004 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową dla jej członków. W myśl obowiązujących przepisów członkowie zawierali umowy, z których wynikał obowiązek ustanowienia odrębnej własności lokalu (przepisy nie dopuszczały już możliwości ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Przepisy art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są interpretowane tak, że z chwilą ustanowienia odrębnej własności ostatniego lokalu powstaje na nieruchomości wspólnota mieszkaniowa.

Ponieważ na nieruchomości będącej przedmiotem zapytania wyodrębniły się wszystkie lokale powołana została i zarejestrowana Wspólnota Mieszkaniowa. Jej członkowie pozostali nadal członkami Spółdzielni. Zdaniem Spółdzielni, nie istnieją przepisy odrębne nakazujące pozbawić te osoby członkostwa a co najważniejsze sytuację taką dopuszcza statut Spółdzielni Mieszkaniowej.

-Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również z jedną z nadrzędnych zasad spółdzielczości zawartej w przepisach prawa spółdzielczego, wszyscy członkowie Spółdzielni, a więc zarówno zamieszkujący w jej zasobach jak i nie zamieszkujące w jej zasobach mają prawo do czerpania pożytków z prowadzonej działalności gospodarczej Spółdzielni.

-Spółdzielnia wykazuje w sprawozdaniu finansowym dochód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, który po opodatkowaniu jest przedmiotem podziału przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie ze Statutem uchwała Walnego Zgromadzenia jest podstawą do rozdysponowania środków pochodzących z tej nadwyżki.

-Spółdzielnia posiada majątek w postaci nieruchomości komercyjnych, na których prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy. Są to nieruchomości niezwiązane z majątkiem przedmiotowej Wspólnoty i nie stanowiące również zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Dodatkowo Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie administrowania nieruchomościami dla kontrahentów zewnętrznych. Spółdzielnia prowadzi w księgach rachunkowych odpowiednią ewidencję przychodów i kosztów pozwalającą na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej. Dochód po opodatkowaniu (nadwyżka bilansowa) będący przedmiotem podziału nie jest wypracowany w związku z zarządzaniem majątkiem przedmiotowej Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również innych lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Wspólnota Mieszkaniowa posiada własną ewidencję przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z ustawą o własności lokali oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (prowadzona poza księgami rachunkowymi Spółdzielni).

-Podstawą przekazania środków na funkcjonowanie Wspólnoty jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej, która przeznacza część nadwyżki bilansowej „dla członków spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie” na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości oraz wydatków remontowych (analogicznie do treści uchwały dotyczącej członków zamieszkujących w zasobach spółdzielni). Z uwagi na fakt, że wszyscy członkowie Wspólnoty są członkami Spółdzielni środki przekazywane są Wspólnocie bezpośrednio, zgodnie z wolą członków Wspólnoty wyrażoną w uchwale zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy.

-Spółdzielnia jako członek Wspólnoty posiada jedyny znajdujący się na terenie nieruchomości lokal użytkowy posiadający odrębne wejście z zewnątrz, który nie korzysta z części komunikacyjnych mieszkań i garaży. W ewidencji księgowej Wspólnoty koszty utrzymania części wspólnej przypadające na ten lokal są ewidencjonowane odrębnie (w przypadku konieczności proporcjonalnie do udziału w nieruchomości) i Spółdzielnia ponosi odpłatność za eksploatację w wysokości sumy kosztów wynikającej z tej ewidencji. Pozostałe koszty eksploatacyjne części wspólnych są pokrywane przez osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań i miejsc garażowych.

Z dopłat pochodzących z nadwyżki bilansowej Spółdzielni dokonywanych na cele eksploatacyjne korzystają ci właściciele (ponoszą niższe opłaty).

W przypadku dofinansowania funduszu remontowego Wspólnoty Spółdzielnia jako członek wspólnoty również jest jego beneficjentem, jeżeli wydatki o charakterze remontowym dotyczą nieruchomości jako całości (np. elewacja, otoczenie budynku itd).

-Spółdzielnia stoi na stanowisku, że świadczenia pochodzące z podziału nadwyżki bilansowej przekazywane są dla członków Spółdzielni z uwagi na fakt, że wszyscy członkowie Wspólnoty są członkami Spółdzielni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłaty dokonane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie, dokonane bezpośrednio na rachunek Wspólnoty – z uwagi na fakt że 100% członków Wspólnoty to członkowie Spółdzielni – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia na rzecz członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie poprzez świadczenie w naturze (np. wykonanie na jej rzecz prac remontowych o określonej wartości dotyczących części wspólnej nieruchomości Wspólnoty) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań, na jakiej deklaracji podatkowej powinien zostać rozliczony ten podatek i kto jest odpowiedzialny za pobór tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie nie stanowią dla tych członków w obu opisanych przypadkach przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia może przeznaczyć pożytki z innych przychodów z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją w zakresie obciążającym członków, przy czym nie wiąże się to z otrzymaniem przez tych członków środków finansowych bądź innych świadczeń, a jedynie wpływa na wysokość opłat eksploatacyjnych. Spółdzielnia, w myśl ww. ustawy, może pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Zdaniem Spółdzielni, zapis ten realizowany może być zarówno na rzecz członków zamieszkujących w zasobach Spółdzielni jak również na rzecz członków zamieszkujących we Wspólnocie, która wprawdzie powstała z mocy prawa, ale której zarządem jest nadal Spółdzielnia (z woli członków nie powołano zarządu właścicielskiego).

Z uwagi na sygnalizowanie w analizowanym wniosku, że został złożony odrębny wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Organ zaznacza, ze w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Na tle przedstawionego zdarzenia stwierdzam, co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne.

W świetle powołanych przepisów uznać należy, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Z treści wniosku wynika, że iż od roku 2013 wśród członków Spółdzielni znajdują się m. in. członkowie Spółdzielni zamieszkujący we Wspólnocie Mieszkaniowej powstałej z wyodrębnienia z zasobów Spółdzielni (wspólnota powstała z chwilą wyodrębnienia się ostatniego lokalu i została zarejestrowana w pierwszej połowie 2014 r.). Wspólnota posiada NIP, REGON, odrębny rachunek bankowy oraz prowadzone dla niej są odrębne księgi rachunkowe. Spółdzielnia wykazuje w sprawozdaniu finansowym dochód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, który po opodatkowaniu (nadwyżka bilansowa) jest przedmiotem podziału przez Walne Zgromadzenie.

Planowany jest następujący podział nadwyżki bilansowej:

 1. Pokrycie niedoboru wynikającego z nadwyżki kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni nad przychodami z tej eksploatacji w części przypadającej na członków Spółdzielni.
 2. Zasilenie funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych tworzących zasoby Spółdzielni w części przypadającej na członków Spółdzielni.
 3. Zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni wraz z określeniem przeznaczenia środków.
 4. Pokrycie niedoboru wynikającego z nadwyżki kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych Wspólnoty nad przychodami z tej eksploatacji oraz zasilenie funduszu remontowego Wspólnoty dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie.

Dochód z nadwyżki bilansowej nie jest wypracowany w związku z zarządzaniem majątkiem Wspólnoty. Jest wypracowany z majątku Spółdzielni (nie stanowiącego zasobów mieszkaniowych).

Podstawą przekazania środków na funkcjonowanie Wspólnoty jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej, która przeznacza część nadwyżki bilansowej „dla członków spółdzielni zamieszkującej we Wspólnocie” na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości oraz wydatków remontowych (analogicznie do treści uchwały dotyczącej członków zamieszkujących w zasobach spółdzielni).

Świadczenia pochodzące z podziału nadwyżki bilansowej przekazywane są dla członków Wspólnoty z uwagi na fakt, że wszyscy członkowie Wspólnoty są członkami Spółdzielni. Z uwagi także na fakt, że wszyscy członkowie Wspólnoty są członkami Spółdzielni środki przekazywane są bezpośrednio Wspólnocie – taka jest wola członków Wspólnoty wyrażona w uchwale zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy.

Wnioskodawca uważa, że wypłaty dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie nie stanowią dla tych członków w obu opisanych przypadkach przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu.

W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

Z przepisu art. 76 ww. ustawy wynika, iż nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Stosownie do art. 77 § 1 ww. ustawy część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia.

Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy).

Z kolei w myśl art. 18 § 2 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze członek spółdzielni ma prawo do udziału w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Natomiast w myśl ust. 2 tego artykułu pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Powołany wyżej przepis nie nakłada obowiązku przeznaczania na wymienione cele pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej, a jedynie to umożliwia. Umożliwia też przeznaczenie tych pożytków i przychodów na inne cele. Przy czym jak wynika z treści tego artykułu możliwość pokrycia przez spółdzielnię mieszkaniową przychodami i pożytkami z własnej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości dotyczy wyłącznie członków.

Jak wynika z wniosku, Spółdzielnia przeznaczyła zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, przychody z własnej działalności gospodarczej (prowadzonej na nieruchomościach niezwiązanych z majątkiem Wspólnoty) dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie, na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości oraz wydatków remontowych. Przekazanie środków wypracowanych na mieniu Spółdzielni na pokrycie niedoborów z eksploatacji dotyczącej majątku Wspólnoty (tj. wynikających z nadwyżki kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych Wspólnoty nad przychodami z tej eksploatacji) oraz na dopłaty do funduszu remontowego nieruchomości w zakresie obciążającym członków zamieszkujących we Wspólnocie jest świadczeniem Spółdzielni na rzecz tych członków. Jest to w efekcie przekazanie im części nadwyżki bilansowej. To, że wskazanego świadczenia członkowie Wspólnoty – będący jednocześnie członkami Spółdzielni – nie otrzymają w formie pieniężnej dla każdej osoby indywidualnie, nie oznacza, że nie powstało w ich przypadku przysporzenie majątkowe. Przysługująca członkom Wspólnoty – jak stwierdza Spółdzielnia – część nadwyżki bilansowej została przekazana bezpośrednio Wspólnocie tylko i wyłącznie w związku z ich dyspozycją (wyrażoną w uchwale zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy. To oznacza, że sami członkowie Wspólnoty zadecydowali o przeznaczeniu przysługującego im świadczenia z nadwyżki bilansowej.

Także wykonanie w wyniku realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia prac remontowych w zasobach Wspólnoty skutkuje powstaniem u członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie przysporzenia majątkowego, gdyż we wniosku wskazano, iż Spółdzielnia przeznacza część nadwyżki bilansowej dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie także na pokrycie wydatków remontowych.

Nie można więc w tym kontekście zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczenia należne członkom Spółdzielni zamieszkującym we Wspólnocie nie stanowią dla tych członków w obu opisanych przypadkach przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenia te zostały bowiem w efekcie przekazane członkom Wspólnoty, nie Wspólnocie. To członkowie Spółdzielni będący jednocześnie członkami Wspólnoty uprawnieni są – jak wynika z wniosku – do otrzymania nadwyżki. Takiego uprawnienia – co także wynika pośrednio z wniosku – nie posiada Wspólnota. Kwestia sposobu rozdysponowania tej nadwyżki jest sprawą wtórną i z tego sposobu nie można wywodzić wniosku, że po stronie członków Spółdzielni (będących jednocześnie członkami Wspólnoty) przychód nie powstaje. Świadczenia z nadwyżki bilansowej przekazane członkom stanowią zatem dla nich przychód podatkowy. Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Stosownie do art. 24 ust. 5 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1.dochód z umorzenia udziałów (akcji);

1a. dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

1b. dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

2.(uchylony)

3.wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

4.dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;

5.dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;

6.w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

7.w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

8.wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;

9.odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.

Katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mieszczą się w nim więc zarówno dywidendy jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w związku z powyższym do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych zaliczyć należy przychody członków spółdzielni z tytułu wypłaty nadwyżki bilansowej, której zasady podziału zostały wyżej wskazane.

Stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 pow. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...)

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio. art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zatem przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że wypłaty dokonane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie, jak również wykonanie prac remontowych w zasobach Wspólnoty skutkują powstaniem po stronie członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tzw. kapitałów pieniężnych (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od ww. świadczeń Spółdzielnia jest zobowiązana do poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenie deklaracji rocznej (PIT-8AR).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.