Nadwyżka bilansowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadwyżka bilansowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
mar

Istota:

1. Czy wypłaty dokonane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie, dokonane bezpośrednio na rachunek Wspólnoty z uwagi na fakt że 100% członków Wspólnoty to członkowie Spółdzielni podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia na rzecz członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie poprzez świadczenie w naturze (np. wykonanie na jej rzecz prac remontowych o określonej wartości dotyczących części wspólnej nieruchomości Wspólnoty) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań, na jakiej deklaracji podatkowej powinien zostać rozliczony ten podatek i kto jest odpowiedzialny za pobór tego podatku?

Fragment:

Jest to w efekcie przekazanie im części nadwyżki bilansowej. To, że wskazanego świadczenia członkowie Wspólnoty – będący jednocześnie członkami Spółdzielni – nie otrzymają w formie pieniężnej dla każdej osoby indywidualnie, nie oznacza, że nie powstało w ich przypadku przysporzenie majątkowe. Przysługująca członkom Wspólnoty – jak stwierdza Spółdzielnia – część nadwyżki bilansowej została przekazana bezpośrednio Wspólnocie tylko i wyłącznie w związku z ich dyspozycją (wyrażoną w uchwale zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy. To oznacza, że sami członkowie Wspólnoty zadecydowali o przeznaczeniu przysługującego im świadczenia z nadwyżki bilansowej. Także wykonanie w wyniku realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia prac remontowych w zasobach Wspólnoty skutkuje powstaniem u członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie przysporzenia majątkowego, gdyż we wniosku wskazano, iż Spółdzielnia przeznacza część nadwyżki bilansowej dla członków Spółdzielni zamieszkujących we Wspólnocie także na pokrycie wydatków remontowych. Nie można więc w tym kontekście zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczenia należne członkom Spółdzielni zamieszkującym we Wspólnocie nie stanowią dla tych członków w obu opisanych przypadkach przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
13
cze

Istota:

Przeznaczenie środków z nadwyżki bilansowej Spółdzielni na sfinansowanie części wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Fragment:

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w 2010 r. podjęło uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej osiągniętej przez Spółdzielnię. 40% nadwyżki bilansowej za 2009 r. przeznaczono na pokrycie kwoty wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej, a zwrot pozostałej części kosztu ustanowienia tej służebności, który został uiszczony przez Spółdzielnię – postanowiono windykować od wszystkich osób, posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych lub usługowych. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) – zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Stosownie do art. 77 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze – część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy). Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy, gdzie w pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymieniono kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c), a w pkt 9 – inne źródła.

2014
6
cze

Istota:

Jakie są skutki podatkowe przeznaczenia przez Walne Zgromadzenie części nadwyżki bilansowej na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami wykazanymi narastająco na koncie rozliczeń międzyokresowych wyłącznie tych nieruchomości, dla których na koniec okresu obrachunkowego na koncie rozliczeń międzyokresowych wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami, do wysokości tej nadwyżki?

Fragment:

Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Z przepisu art. 76 ww. ustawy wynika, iż nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Przepis art. 77 § 1 ww. ustawy stanowi, iż część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 78 § 1 ww. ustawy zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są: fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach; fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie (art. 78 § 2 ww. ustawy).

2014
6
cze

Istota:

Jakie są skutki podatkowe przeznaczenia przez Walne Zgromadzenie części nadwyżki bilansowej na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami wykazanymi narastająco na koncie rozliczeń międzyokresowych proporcjonalnie na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej użytkowanej przez członków Spółdzielni?

Fragment:

Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Z przepisu art. 76 ww. ustawy wynika, iż nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Przepis art. 77 § 1 ww. ustawy stanowi, iż część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 78 § 1 ww. ustawy zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są: fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach; fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie (art. 78 § 2 ww. ustawy).

2014
4
lut

Istota:

Wypłata przez Spółdzielnię kwot pieniężnych z tytułu nadwyżki bilansowej na rzecz członków posiadających tytuły prawne do lokali w budynkach tworzących obecnie wspólnoty mieszkaniowe, która zostanie rozliczona indywidualnie z każdym członkiem w postaci przelewu środków finansowych na rachunek bankowy stanowi dla tych osób przychód z udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu u każdego z nich zryczałtowanym podatkiem, stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy wspólnoty, bowiem nie każdy właściciel lokalu jest członkiem Spółdzielni. Część nadwyżki bilansowej za 2012 rok, przypadająca na członków zamieszkałych we wspólnotach mieszkaniowych, zostanie rozliczona indywidualnie z każdym członkiem w postaci przelewu środków finansowych na rachunek bankowy. Wątpliwości Spółdzielni budzi sposób opodatkowania środków pochodzących z nadwyżki bilansowej w sytuacji dokonania ich wypłaty na rzecz członka zamieszkującego we wspólnocie mieszkaniowej, w kwocie jemu przypadającej. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Stosownie do art. 77 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

2013
27
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ta część nadwyżki bilansowej (dochodu po opodatkowaniu), która zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków została przeznaczona na działalność społeczną, oświatową i kulturalną, nie wykorzystaną w kolejnych latach?

Fragment:

Art. 75 Prawa spółdzielczego, który stanowi, że zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych ustaw, stanowi nadwyżkę bilansową. W myśl art. 76 Prawa spółdzielczego, nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia (...). Wyżej powołane regulacje wskazują, że pojęcie „ nadwyżka bilansowa ” odpowiada kategorii ekonomicznej „ zysk netto ”. „ Zysk ” odpowiada zatem kategorii podatkowej jaką jest dochód. Jak stanowi bowiem art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że nadwyżka bilansowa odpowiada dochodowi netto Spółdzielni, a więc stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o uiszczony podatek dochodowy. Nadwyżka bilansowa jest więc kategorią, która powstała w wyniku jej wcześniejszego ujęcia w rachunku podatkowym. Uznanie, iż nadwyżka bilansowa stanowi przychód Spółdzielni, doprowadziłoby zatem w efekcie do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Spółdzielni należy uznać za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej na dofinansowanie funduszu remontowego oraz zmniejszenie wydatków z tytułu eksploatacji nieruchomości

Fragment:

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznacza nadwyżkę bilansową, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zwiększenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych członków Spółdzielni oraz na dofinansowanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych oraz mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego użytkowania w zakresie obciążającym członków. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Stosownie do art. 77 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy). Jak wynika z treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2011
1
paź

Istota:

Przeznaczenie funduszu zasobowego na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości.

Fragment:

Nr 188, poz. 1848) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Stosownie do art. 77 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy). W myśl art. 78 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są: fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach; fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie ( art. 78 § 2 ustawy). Jak wynika z treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółdzielnia winna od kwoty nadwyżki pochodzącej z 2006 roku przeznaczonej na fundusz zasobowy, zapłacić w 2007 roku podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej. Na mocy art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957 ze zm.) przepis powyższy został uchylony z dniem 31 grudnia 2003 roku, jednak jak wynika z art. 5 tej ustawy, ustawodawca przedłużył obwiązywanie zwolnienia, którego przepis ten dotyczy, do końca 2004 roku. Ponadto w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 roku, przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku w zakresie utraty prawa do zwolnienia stosuje się odpowiednio. Ponadto zgodnie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zgodnie z artykułem 41 oraz 42 ustawy o PIT Spółdzielnia będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % dochodu uzyskanego przez członków Spółdzielni?

Fragment:

US.29-PD-AB/415-7/04): „odpisane na udziały członkowskie kwot z podziału nadwyżki bilansowej spółdzielni są kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych (z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, tj. spółdzielni do której zostały -wniesione udziały) ".- interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z 12 maja 2004 r (sygn. IS.I/2-415/75/04): „podział majątku spółdzielni pomiędzy członków spółdzielni będzie przychodem z kapitałów pieniężnych określonym w artykule 17 ustęp 1 punkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ".Takie samo stanowisko zajmują sądy administracyjne oraz organy podatkowe w zakresie opodatkowania przekazania nadwyżki bilansowej w formie powiększenia funduszu udziałowego lub wypłaty zysku bezpośrednio.Oznacza to, iż kwoty nadwyżki bilansowej otrzymanej przez członków Spółdzielni w formie oprocentowania udziałów, powiększenia funduszu udziałowego lub wypłaty bezpośredniej będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu (artykuł 30a punkt 4 Ustawy o PIT). Dochód z tytułu wypłaty nadwyżki bilansowej nie będzie łączył się z innymi dochodami członków Spółdzielni i nie będzie podlegał składkom na ubezpieczenie (...)