Nadpłata składek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadpłata składek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

(...) Biuro Emerytalne w X. W dniu 13 grudnia 2010 r. do Wnioskodawcy wpłynęło pismo, w którym Wojskowe Biuro Emerytalne w X poinformowało, że podatnik przedstawił zawiadomienie o tym, że nie podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych i obowiązku wyrejestrowania z tego ubezpieczenia od dnia 10 lipca 2006 r. W zaistniałej sytuacji, Wnioskodawca dokonał korekty daty wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego podatnika. Skutkiem tej sytuacji będzie nadpłata składek ubezpieczenia zdrowotnego, które w części stanowiącej 7,75% podstawy, obniżały miesięczne zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 34 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy kwotę zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć do podatku dochodowego od osób fizycznych

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, z 2005 r. , poz. 60 , z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie doliczenia do podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatniczka otrzymuje świadczenia emerytalne z Wielkiej Brytanii. Przedmiotowe świadczenia emerytalne podatniczka realizuje za pośrednictwem Banku. Bank wypłacający emeryturę z zagranicy pobierał jako płatnik z kwot tej emerytury składki na ubezpieczenie zdrowotne. Następnie jak wynika z treści zapytania i załączonego pisma banku, otrzymane przez podatniczkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem banku kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek społecznych nalezy korygować PIT-11/8B za lata w których powstała ta nadpłata?

Fragment:

(...) zlecenia, lecz z samego faktu otrzymywania przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jak wyżej wykazano przychód w postaci zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście w roku otrzymania tego zwrotu, a więc na podstawie powyższych przepisów koszty uzyskania przychodu winny zostać uwzględnione. Fakt uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu należnej zaliczki za okresy w których powstała nadpłata składek nie ma więc znaczenia dla uwzględniania tych kosztów przy obliczaniu zaliczki od przychodów w postaci zwrotu tych składek otrzymywanych obecnie. Reasumując, kwota zwróconej nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne jest przychodem z tytułu działalności wykonywanej osobiście i w związku z tym podlega opodatkowaniu przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu obliczonego od tego przychodu oraz kwot faktycznie pobranych od tego przychodu w danym miesiącu (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy:
- zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń i sfinansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne pracownicy, którą organ rentowy wykluczył z ubezpieczenia,
- zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne w momencie ich zwrotu

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia : uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 4.08.2005r., które zostało doprecyzowane w dniu 22.09.2000 r., dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń i sfinansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne pracownicy, którą organ rentowy wykluczył z ubezpieczenia, jest prawidłowe w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, uznać, że stanowisko strony przedstawione w ww. wniosku, dotyczące zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne w momencie ich zwrotu, jest nieprawidłowe w przedstawionym przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wynagrodzenie należne za 2004 rok z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wypłacone w 2005 roku należy zaliczyć do dochodu za 2004 czy 2005 rok?

Fragment:

(...) Zgodnie ze stanem faktycznym w lipcu 2004 roku pracownik Szkoły Nr ... przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Korekta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych spowodowała pomniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, przychodu pracownika i tym samym podatku należnego. Nadpłatę otrzymano w miesiącu lutym 2005 roku. Ponadto uwzględnić należy fakt, iż Szkoła Nr ... z dniem 31.08.2004 roku zakończyła działalność. Do tego dnia w jednym budynku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Nr ... i Gimnazjum Nr ... , którymi zarządzał jeden dyrektor, obsługa kadrowo-finansowa prowadzona była wspólnie, wspólne były też konta bankowe. Pracownik, którego dotyczy sytuacja, pracował jednocześnie w tych dwóch szkołach. Wnioskodawca pozostaje na stanowisku, iż w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są otrzymane lub (...)

2011
1
lut

Istota:

XXX S.A. zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo nr: GP 101/45/2004 z dnia 10.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 02.06.2004r.) dotyczącego prośby o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek na ZUS, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że nie jest uprawniony do komentowania zaprezentowanej przez I Urząd Skarbowy w Koszalinie opinii. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) uprawnienia organów podatkowych dotyczą obowiązku udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...)

2011
1
sty

Istota:

Jakie są obowiązki płatnika i podatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłaconych w 2003 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 marca 2004 roku uzupełnione pismem z dnia 29.03.04 r., udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad odliczenia nadpłaconych w 2003 roku składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i obowiązku ich doliczenia w momencie zwrotu. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeni w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody z wynagrodzenia oraz innych świadczeń wypłacanych pracownikowi z tytułu stosunku pracy, tj. ze źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowią (...)

2011
1
sty

Istota:

W miesiącu styczniu 2004r. szkoła otrzymała pismo ZUS dotyczące nadpłaconych składek byłego pracownika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres od września do grudnia 2001r. w związku z przekroczeniem w 2001r. górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Czy szkoła powinna dokonać korekty PIT-11 ( wydanego pracownikowi za 2001r.) oraz PIT 4 ( deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za okres wrzesień grudzień 2001r.). Czy zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi należy potraktować jako bieżącą wypłatę wynagrodzenia?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.W myśl art. 32 ust.2 za dochód, od którego zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 31 ustawy zakłady pracy obliczają i pobierają zaliczki na podatek dochodowy uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust.2 pkt.1 lub 3, oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit.b w/w ustawy.Natomiast w myśl art. 38 ust. 1 ustawy płatnicy, o których w art. 31 i art. 33-35 (...)