Nadpłata składek | Interpretacje podatkowe

Nadpłata składek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadpłata składek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) Biuro Emerytalne w X. W dniu 13 grudnia 2010 r. do Wnioskodawcy wpłynęło pismo, w którym Wojskowe Biuro Emerytalne w X poinformowało, że podatnik przedstawił zawiadomienie o tym, że nie podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych i obowiązku wyrejestrowania z tego ubezpieczenia od dnia 10 lipca 2006 r. W zaistniałej sytuacji, Wnioskodawca dokonał korekty daty wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego podatnika. Skutkiem tej sytuacji będzie nadpłata składek ubezpieczenia zdrowotnego, które w części stanowiącej 7,75% podstawy, obniżały miesięczne zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 34 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy kwotę zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć do podatku dochodowego od osób fizycznych
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, z 2005 r. , poz. 60 , z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie doliczenia do podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatniczka otrzymuje świadczenia emerytalne z Wielkiej Brytanii. Przedmiotowe świadczenia emerytalne podatniczka realizuje za pośrednictwem Banku. Bank wypłacający emeryturę z zagranicy pobierał jako płatnik z kwot tej emerytury składki na ubezpieczenie zdrowotne. Następnie jak wynika z treści zapytania i załączonego pisma banku, otrzymane przez podatniczkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem banku kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek społecznych nalezy korygować PIT-11/8B za lata w których powstała ta nadpłata?
Fragment:
(...) zlecenia, lecz z samego faktu otrzymywania przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jak wyżej wykazano przychód w postaci zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście w roku otrzymania tego zwrotu, a więc na podstawie powyższych przepisów koszty uzyskania przychodu winny zostać uwzględnione. Fakt uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu należnej zaliczki za okresy w których powstała nadpłata składek nie ma więc znaczenia dla uwzględniania tych kosztów przy obliczaniu zaliczki od przychodów w postaci zwrotu tych składek otrzymywanych obecnie. Reasumując, kwota zwróconej nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne jest przychodem z tytułu działalności wykonywanej osobiście i w związku z tym podlega opodatkowaniu przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu obliczonego od tego przychodu oraz kwot faktycznie pobranych od tego przychodu w danym miesiącu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy:
- zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń i sfinansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne pracownicy, którą organ rentowy wykluczył z ubezpieczenia,
- zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne w momencie ich zwrotu
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia : uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 4.08.2005r., które zostało doprecyzowane w dniu 22.09.2000 r., dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń i sfinansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne pracownicy, którą organ rentowy wykluczył z ubezpieczenia, jest prawidłowe w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, uznać, że stanowisko strony przedstawione w ww. wniosku, dotyczące zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne w momencie ich zwrotu, jest nieprawidłowe w przedstawionym przez (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wynagrodzenie należne za 2004 rok z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wypłacone w 2005 roku należy zaliczyć do dochodu za 2004 czy 2005 rok?
Fragment:
(...) Zgodnie ze stanem faktycznym w lipcu 2004 roku pracownik Szkoły Nr ... przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Korekta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych spowodowała pomniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, przychodu pracownika i tym samym podatku należnego. Nadpłatę otrzymano w miesiącu lutym 2005 roku. Ponadto uwzględnić należy fakt, iż Szkoła Nr ... z dniem 31.08.2004 roku zakończyła działalność. Do tego dnia w jednym budynku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Nr ... i Gimnazjum Nr ... , którymi zarządzał jeden dyrektor, obsługa kadrowo-finansowa prowadzona była wspólnie, wspólne były też konta bankowe. Pracownik, którego dotyczy sytuacja, pracował jednocześnie w tych dwóch szkołach. Wnioskodawca pozostaje na stanowisku, iż w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są otrzymane lub (...)
2011
1
lut

Istota:
XXX S.A. zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek ZUS.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo nr: GP 101/45/2004 z dnia 10.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 02.06.2004r.) dotyczącego prośby o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek na ZUS, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że nie jest uprawniony do komentowania zaprezentowanej przez I Urząd Skarbowy w Koszalinie opinii. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) uprawnienia organów podatkowych dotyczą obowiązku udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...)
2011
1
lut

Istota:
Jakie są obowiązki płatnika i podatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłaconych w 2003 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 marca 2004 roku uzupełnione pismem z dnia 29.03.04 r., udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad odliczenia nadpłaconych w 2003 roku składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i obowiązku ich doliczenia w momencie zwrotu. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeni w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody z wynagrodzenia oraz innych świadczeń wypłacanych pracownikowi z tytułu stosunku pracy, tj. ze źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowią (...)
2011
1
sty

Istota:
W miesiącu styczniu 2004r. szkoła otrzymała pismo ZUS dotyczące nadpłaconych składek byłego pracownika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres od września do grudnia 2001r. w związku z przekroczeniem w 2001r. górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Czy szkoła powinna dokonać korekty PIT-11 ( wydanego pracownikowi za 2001r.) oraz PIT 4 ( deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za okres wrzesień grudzień 2001r.). Czy zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi należy potraktować jako bieżącą wypłatę wynagrodzenia?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.W myśl art. 32 ust.2 za dochód, od którego zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 31 ustawy zakłady pracy obliczają i pobierają zaliczki na podatek dochodowy uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust.2 pkt.1 lub 3, oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit.b w/w ustawy.Natomiast w myśl art. 38 ust. 1 ustawy płatnicy, o których w art. 31 i art. 33-35 (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.