Nadpłata | Interpretacje podatkowe

Nadpłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadpłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa żądania zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy Spółka płaci podatek z własnych środków oraz prawa żądania zwrotu nadpłaty, w przypadku, gdy Spółka pobrała podatek z wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi
Fragment:
(...) nadpłaty, uzależnia je od „ niepobrania ” podatku od podatnika. W opisanym stanie faktycznym, w drugim modelu regulowania zobowiązań, w momencie, w którym Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, nie będzie już dysponowała kwotą pobranego podatku, a to dlatego, że w dacie otrzymania certyfikatu rezydencji, wypłaci zagranicznemu kontrahentowi kwotę pobranego wcześniej podatku. Na moment składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty Spółka nie odnotowuje już kwoty pobranego podatku, ale podatku zapłaconego z własnych środków Spółki. Konsekwentnie, stosownie do przepisu art. 75 par. 2 w związku z art. 72 oraz art. 73 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Spółka jest uprawniona wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: prawa żądania zwrotu nadpłaty, w przypadku, gdy Spółka płaci podatek z własnych środków – jest prawidłowe, prawa żądania zwrotu nadpłaty, w przypadku, gdy Spółka pobrała podatek z wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi – jest nieprawidłowe.
2017
27
paź

Istota:
W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o przerachowanie nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zgodnie z brzmieniem art. 76a § 1 zdanie 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Zgodnie zaś z regulacją art. 59 § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek m.in. zaliczenia nadpłaty. Zatem, zaliczenie nadpłaty podatku jest efektywnym sposobem wygaszania zobowiązań podatkowych. W związku z powyższym, Spółka uważa, że w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań, datą otrzymania przez Spółkę nadpłaty, a jednocześnie okresem, w którym należy rozpoznać przychód podatkowy, jest miesiąc, w którym organ podatkowy dokonał zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych/bieżących zobowiązań. W (...)
2017
22
lut

Istota:
Możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty
Fragment:
W razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu. Natomiast w myśl art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. Ponadto z art. 80 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Natomiast w myśl art. 80 § 2 Ordynacji podatkowej, po upływie terminu określonego w § 1 wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Stosownie do art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej, złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, od 2006 r. posiada 55% udziałów w Spółce N.
2016
15
gru

Istota:
Czy nadpłata powstała na skutek zastosowania się do interpretacji indywidualnej, która następnie została zmieniona przez Ministra Finansów podlega oprocentowaniu?
Fragment:
(...) nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją): jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę, jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 6, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent; w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 – od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a; w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 7 – od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4, lub od dnia skorygowania deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a. Przywołany powyżej art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej zawiera katalog przypadków wskazujących kiedy przysługuje oprocentowanie nadpłaty.
2016
5
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.
Fragment:
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta (art. 76 § 3 Ordynacji podatkowej). Stosownie do art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej, w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2; złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 Ordynacji podatkowej może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy wystąpi o to podmiot, który do tej nadpłaty ma prawo lub następca prawny w rozumieniu art. 93 Ordynacji podatkowej. W opisanej sytuacji, jak to stwierdzono powyżej, Wnioskodawca jest następcą prawnym przedsiębiorstwa przejętej Spółki L.
2015
24
lip

Istota:
1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić:
    1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zwrot?
2. Czy zaliczenie nadpłat VAT na poczet istniejących zaległości podatkowych w VAT, o których mowa w opisanym zdarzeniu, powinno nastąpić w dacie powstania nadpłaty, tj. zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości?
Fragment:
(...) nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zarówno w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, jaki na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, zaliczenie następuje w formie postanowienia (art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej). W niniejszej sprawie, wobec istnienia zaległości podatkowych, nadpłaty VAT będą podlegały zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych ex officio. W przypadku nadpłaty powstającej w wyniku zapłaty nienależnego VAT za dany miesiąc rozliczeniowy (art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty, czyli zapłaty podatku nienależnego (art. 76a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej), tj.: nadpłaty za wrzesień 2011 r. wykazującej nadpłatę VAT powstałą, w wyniku zapłaty VAT w zbyt dużej wysokości w dniu 25 października 2011 r.; nadpłaty za grudzień 2011 r wykazującej nadpłatę VAT powstałą w wyniku zapłaty VAT w zbyt dużej wysokości w dniu 25 stycznia 2012 r.; lipiec 2012 r. wykazującej nadpłatę VAT powstałą w wyniku zapłaty VAT w zbyt dużej wysokości w dniach 27 sierpnia 2012 r., 15 kwietnia 2013 r. oraz 23 sierpnia 2013 r.
2015
22
lip

Istota:
Dotyczy prawa do zaliczenia nadpłaty na zaległość podatkową w przypadku połączenia spółek.
Fragment:
Ponadto za nadpłatę traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. W myśl art. 76a ustawy Ordynacja podatkowa w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2 Ordynacji podatkowej; złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zdaniem Wnioskodawcy, nowo powstałej spółce kapitałowej z połączenia dwóch spółek kapitałowych będzie przysługiwało prawo do rozliczenia nadpłaty z tytułu podatku VAT powstałej przed dniem połączenia na przejęte w drodze sukcesji generalnej zaległości podatkowe. Stanowisko takie wynika m.in. z następujących interpretacji podatkowych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-202/14-2/RR , z dnia 14 maja 2014 r., interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2013 r., ILPP2/443-734/13-6/AKr , uzasadnienie interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-491/10-2/IG z 5 października 2010 r., gdzie czytamy, iż „przez pojęcie „ wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki ” należy rozumieć m.in. prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT." W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
9
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika
Fragment:
Powyższy przepis stanowi między innymi o tym, że nadpłata podatku podlega zaliczeniu na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. W takim wypadku powstała nadpłata nie jest zwracana bezpośrednio podatnikowi, służy ona bowiem wykonywaniu (wygasaniu) innych zobowiązań publicznoprawnych podatnika. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, należy podkreślić, że ustawodawca nie uzależnił możliwości dokonania zaliczenia nadpłaty od spełnienia dodatkowych przesłanek, niewskazanych w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. W szczególności ustawodawca nie uzależnił możliwości zaliczenia nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych, od tożsamości rzeczowej lub miejscowej organu podatkowego dysponującego nadpłatą (organu podatkowego, u którego nadpłata powstała) oraz organu, w którym istnieje zobowiązanie podatkowe podatnika, które potencjalnie może wygasnąć poprzez zaliczenie na jego poczet nadpłaty. Treść art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej wprowadza więc w istocie jedynie dwie przesłanki zaliczenia nadpłaty na poczet innego zobowiązania podatkowego. Są nimi: obiektywne istnienie nadpłaty oraz powstanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami, bieżącego zobowiązania podatkowego lub potencjalne powstanie zobowiązania podatkowego (przyszłe zobowiązanie podatkowe).
2015
4
lut

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu klientowi pobranego podatku potrąconego przy wypłacie odsetek od lokaty poprzez stwierdzenie nadpłaty w urzędzie skarbowym czy o zwrot podatku ma wystąpić bezpośrednio do urzędu skarbowego klient – właściciel lokaty?
Fragment:
Zgodnie z przepisami tylko w takich przypadkach wprost wymienionych w ustawie płatnik ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Tymczasem w niniejszej sprawie nie nastąpi żadna z tych okoliczności. Na moment poboru podatek będzie należny i zostanie wpłacony w prawidłowej wysokości. Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze stwierdzić należy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie wystąpią więc okoliczności, o których mowa w art. 75 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Po stronie płatnika nie powstanie nadpłata. W konsekwencji Bank nie będzie uprawniony, na mocy tego przepisu, do wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nadpłaty. W tej sytuacji prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty przysługuje, na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej klientowi Banku (podatnikowi). Zatem brak jest podstaw do złożenia przez Bank do właściwego urzędu skarbowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty nienależnie pobranego podatku. Ewentualnie powstała nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać jedynie zwrócona przez właściwy urząd skarbowy na wniosek podatnika. Bowiem jak wskazano powyżej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nadpłata tytułem nienależnie pobranego przez płatnika podatku powstanie po stronie Podatnika. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zerwania przez klienta lokaty Bank powinien dokonać zwrotu lokaty pomniejszonej o wypłacone klientowi odsetki oraz pobrany zryczałtowany podatek, ponieważ uprawnionym do wystąpienia o zwrot (nadpłaconego) nienależnie pobranego podatku przez płatnika będzie klient Banku (Podatnik).
2014
2
gru

Istota:
CIT - Ordynacja podatkowa
Fragment:
W świetle treści przytoczonych powyżej przepisów należało stwierdzić, że w ocenie Sądu organ błędnie stwierdził w zaskarżonej interpretacji, że w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku pobranym przez płatnika na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p., zaliczenie tej nadpłaty nastąpi z dniem wskazanym w art. 76a § 2 pkt 2 O.p. tj. z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Ta nadpłata jest nadpłatą wskazaną w art. 73 § 1 pkt 2 O.p. i ma zastosowanie do niej przepis art. 76a § 2 pkt 1 O.p. stanowiący, że nadpłata wskazana w art. 73 § 1 pkt 2 O.p. jest zaliczana na dzień jej powstania. Zatem na podstawie tych przepisów można stwierdzić w sposób jednoznaczny, że w przypadku nienależnego podatku pobranego przez płatnika lub pobranego w wysokości wyższej od należnej zaliczenie nadpłaty następuje na dzień jej powstania, a nie na dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Organ w zaskarżonej interpretacji błędnie stwierdził, że wbrew twierdzeniom Strony Skarżącej w przypadku nadpłaty wynikającej ze złożenia skorygowanego zeznania na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 zaliczenie nadpłaty nastąpi na dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Ten rodzaj nadpłaty powstaje w dacie wskazanej w art. 73 § 2 pkt 1 O.p. z dniem złożenia zeznania podatkowego. Sytuacja ta została wymieniona w art. 76a § 2 pkt 1 O.p., a zatem nadpłata ta zgodnie treścią tego przepisu podlega zaliczeniu na dzień jej powstania tj. dzień złożenia zeznania rocznego (pierwotnego) lub dzień złożenia skorygowanego zeznania rocznego.
2014
4
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nadpłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.