Nadmierny ubytek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadmierny ubytek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy rozliczanie narastająco za okresy roczne ponadnormatywnych ubytków paliw ciekłych, w tym gazu skroplonego powstałych podczas ich produkcji, przyjęcia, wydania oraz magazynowania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowe.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 29.12.2006r. (data wpływu do Urzędu – 03.01.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 05.01.2007r. oraz z dnia 17.01.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie sposobu rozliczania ubytków powstałych z tytułu produkcji, przyjęcia, wydania i magazynowania paliw ciekłych, w tym gazu skroplonego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przedstawiona przez Spółkę metodologia rozliczania ponadnormatywnych ubytków powstałych z tytułu transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliw ciekłych w tym gazu skroplonego) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowa.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 29.12.2006r. (data wpływu do Urzędu – 03.01.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 05.01.2007r. oraz z dnia 17.01.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie sposobu rozliczania ubytków z tytułu transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi składy podatkowe, w których podczas (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów tylko strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych?

Fragment:

(...) ubytków i zawinionych niedoborów tych towarów oraz podatku akcyzowego od ubytków lub niedoborów. W przedstawionej sprawie, aby można było uznać za koszty uzyskania przychodu znaczne ubytki (straty) towarów akcyzowych, niezbędne jest posiadanie dokumentów, z których wynikałoby, że ubytki te spowodowane zostały okolicznościami, na które Podatnik nie miał wpływu. Jeżeli zatem z dokumentów będących w posiadaniu Podatnika będzie wynikało, że stwierdzony niedobór lub nadmierny ubytek nastąpił bez winy podatnika, to w myśl art. 22 ust. 1 ustawy, jego wartość będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, że katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie obejmuje swym zakresem ubytków niezawinionych, Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty (rzeczywiste) poniesione w towarach handlowych, jeżeli (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Badanie urządzeń stacji paliw przeprowadzone przez odpowiednie służby wykazało, że magazynowany w zbiornikach gaz ulatniał się z powodu nieszczelnej instalacji, co kwalifikowało stację do kapitalnego remontu. Przeprowadzona próba ciśnieniowa zbiorników doprowadziła do wycieku znacznej ilości gazu. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość powstałej straty w towarze handlowym, jakim dla stacji paliw jest gaz płynny stanowiący wyrób akcyzowy?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności polegającej na sprzedaży gazu płynnego niewątpliwie wydatki poniesione na jego zakup stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ww. przepisu. W przypadku powstania strat w towarach (bez względu na to czy są one czy też nie wyrobami akcyzowymi) konieczne jest udowodnienie, czy strata jest normalnym (powszechnie występującym) następstwem prowadzonej działalności w danej branży, czy też powstała z winy podatnika, tj. z tego rodzaju zaniedbań, których racjonalnie działający podmiot nie popełniłby. W przedstawionej sprawie, aby można było uznać za koszty uzyskania przychodu prawdopodobnie znaczne ubytki (straty) gazu, niezbędne jest posiadanie dokumentów (np. opinii (...)