Nadleśnictwo | Interpretacje podatkowe

Nadleśnictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadleśnictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
Czy zakupując materiały i usługi w celu realizacji inwestycji w ramach projektu budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej – Nadleśnictwu przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zakup materiałów i usług w celu realizacji inwestycji w ramach projektu budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej - Nadleśnictwu przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Nadleśnictwa, działalność ekologiczna prowadzona przez Nadleśnictwo mieści się w ustawowych regulacjach. Przepis art. 8 ustawy o lasach stanowi, że gospodarkę leśną prowadzi się według zasad powszechnej ochrony lasu, a która to zasada urzeczywistnia się w prowadzeniu między innymi edukacji ekologicznej. Należy zgodzić się z poglądem, że Nadleśnictwa w celu wzmocnienia możliwości produkcyjnych lasu jak i również zabezpieczenia pozyskania na najwyższym poziomie obecnie i w przyszłości zasobów naturalnych (drewna, choinek, sadzonek, igliwia i innych produktów gospodarki leśnej) podlegających sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług – podejmują działania ochronne nie tylko przez patrolowanie i monitorowanie lasu, ale również przez prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa.
2017
22
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Nadleśnictwo.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, w skład Lasów Państwowych wchodzą m.in. nadleśnictwa. Nadleśnictwo B. (dalej zamiennie jako Nadleśnictwo lub Jednostka), będące jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP), jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej jako u.p.t.u.). Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności, które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. Stosownie do postanowień § 3 Rozporządzenia, działalność Nadleśnictwa jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej pozyskuje produkty gospodarki leśnej, które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu.
2017
15
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Nadleśnictwo.
Fragment:
Nadleśnictwo, będące jednostką organizacyjną PGL..., jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej jako u.p.t.u.). Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. Stosownie do postanowień § 3 Rozporządzenia, działalność Nadleśnictwa jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej pozyskuje produkty gospodarki leśnej, które następnie są przedmiotem dokonywanej przez jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu. Lasy administrowane przez Nadleśnictwo obejmują obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym obszary należące do sieci N., tj.: ....
2017
14
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Nadleśnictwo.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, w skład Lasów Państwowych wchodzą m.in. nadleśnictwa. Nadleśnictwo G. (dalej zamiennie jako Nadleśnictwo lub Jednostka), będące jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP), jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej jako u.p.t.u.). Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności, które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. Stosownie do postanowień § 3 Rozporządzenia, działalność Nadleśnictwa jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej pozyskuje produkty gospodarki leśnej, które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu.
2017
14
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Nadleśnictwo.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, w skład Lasów Państwowych wchodzą m.in. nadleśnictwa. Nadleśnictwo M. (dalej zamiennie jako Nadleśnictwo lub Jednostka), będące jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP), jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej jako u.p.t.u.). Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności, które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. Stosownie do postanowień § 3 Rozporządzenia, działalność Nadleśnictwa jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej pozyskuje produkty gospodarki leśnej, które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu.
2017
7
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)”.
Fragment:
Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności, które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. Stosownie do postanowień § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 134, poz. 692), działalność Nadleśnictwa jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej pozyskuje produkty gospodarki leśnej, które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu. Lasy administrowane przez Nadleśnictwo obejmują obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym obszary należące do sieci Natura 2000, tj.: Obszar specjalnej ochrony ptaków A, Obszar specjalnej ochrony ptaków B, Specjalny obszar ochrony siedlisk C, Specjalny obszar ochrony siedlisk D, Specjalny obszar ochrony siedlisk E, Specjalny obszar ochrony siedlisk F.
2017
2
cze

Istota:
1) Czy po stronie pracownika - Nadleśniczego powstaje przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym (wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo) z miejsca garażowania samochodu będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem Nadleśnictwa do miejsca wykonania pracy (teren Nadleśnictwa) i z powrotem?
2) Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo jest zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia na zasadach określonych w art. 12 ust. 2-2c lub ust. 3 ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustalenia i pobierania zaliczki na ten podatek?
Fragment:
Nadleśnictwo .... (dalej: „ Nadleśnictwo ”) jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wchodzi w skład Lasów Państwowych na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach. Obszar działania Nadleśnictwa .... obejmuje powierzchnię 8800,66 ha i jest on administracyjnie podzielony na 11 leśnictw. Nadleśnictwo prowadzi również gospodarkę szkółkarską i wolierową hodowlę głuszca oraz sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 3784,24 ha powierzony przez Starostę .... na zasadzie art. 5 ust. 3-4 ustawy o lasach. Siedziba Nadleśnictwa jest na terenie Nadleśnictwa. Zgodnie art. 35 ust. 1 ustawy o lasach, Nadleśnictwem, jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, kieruje Nadleśniczy, który prowadzi samodzielnie gospodarkę w Nadleśnictwie na podstawie planu urządzania lasu oraz odpowiada za stan lasu. Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o lasach, w Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Stanowisko Nadleśniczego zaliczane jest do Służby Leśnej - co wynika z § 2 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz.
2017
18
maj

Istota:
Nadleśnictwu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, gdyż jej efekty nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
Fragment:
Z tych zasobów naturalnych Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach pozyskuje produkty gospodarki leśnej (w szczególności drewno, choinki), które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). Jednostka prowadzi również opodatkowaną podatkiem od towarów i usług sprzedaż sadzonek drzew i krzewów ozdobnych wyprodukowanych na szkółce - Arboretum. Nadleśnictwo zajmuje się odpłatnym świadczeniem usług w zakresie organizacji polowań, a także dokonuje odpłatnego świadczenia usług w ramach zawieranych umów najmu, dzierżawy których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Nadleśnictwa. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdowia człowieka (...)
2017
18
lut

Istota:
Czy po stronie pracownika – Nadleśniczego – powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa i czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca pracy (jakiegokolwiek miejsca położonego na terenie administracyjnym Nadleśnictwa), na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o lasach, w tym do administrowania i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, zarządzania Nadleśnictwem, prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony mienia i ochrony lasu, w tym przeciwpożarowej ochrony lasu, Nadleśnictwo wykorzystuje własne samochody (dalej: „ samochody służbowe ”). Dwa samochody służbowe używają nadleśniczy i strażnicy leśni w celu wykonywania wyżej wymienionych zadań, odpowiednio wynikających z łączącego ich stosunku pracy. Nadleśniczy Nadleśnictwa x uzyskał pisemną zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w x, znak: ...., z dnia 10 marca 2015 r., na używanie samochodu służbowego do dojazdów pomiędzy miejscem zamieszkania, położonym na terenie Nadleśnictwa, a miejscem pracy – terenem Nadleśnictwa, i na garażowanie tego samochodu w jego miejscu zamieszkania. Pomimo tego obecnie nadleśniczy garażuje samochód służbowy w obrębie siedziby Nadleśnictwa. Nadleśniczy ma zamiar wydać zgodę strażnikom leśnym na dojazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania, położonego na terenie Nadleśnictwa do miejsca pracy – terenu Nadleśnictwa, oraz na garażowanie tego samochodu w ich miejscu zamieszkania. Obecnie strażnicy leśni garażują samochód służbowy w obrębie siedziby Nadleśnictwa.
2015
24
wrz

Istota:
Czy po stronie pracownika – Nadleśniczego – powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa?Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca pracy (jakiegokolwiek miejsca położonego na terenie administracyjnym Nadleśnictwa), na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wyrażoną na piśmie, z dnia 12 czerwca 2014 r., znak EA-4020-18/14, Nadleśniczy Nadleśnictwa x może używać pojazdu służbowego do dojazdów pomiędzy stałym miejscem pracy (teren Nadleśnictwa, na którym również znajduje się siedziba Nadleśnictwa) i miejscem zamieszkania, położonym na terenie administracyjnym Nadleśnictwa, w miejscowości x, ul. x, z możliwością garażowania przez Nadleśniczego tego samochodu w tym miejscu zamieszkania. Maksymalny limit kilometrów na ten cel ustalono w wysokości 1 500 km/miesiąc. Samochód służbowy został powierzony Nadleśniczemu za odpowiedzialnością materialną, w tym z obowiązkiem garażowania samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo. Miejsce garażowania samochodu w miejscu zamieszkania Nadleśniczego spełnia wyżej wymienione warunki. Nadleśniczy Nadleśnictwa x używa samochodu służbowego do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o lasach oraz ze stosunku pracy, w tym do administrowania i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, zarządzania Nadleśnictwem, prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony mienia i ochrony lasu, w tym przeciwpożarowej ochrony lasu. W szczególności, w okresie intensywnych prac, np. prac odnowienia i zalesiania lasu, pozyskania i wywozu drewna, a także w okresie wysokiego zagrożenia pożarami lasu i w razie pożaru lasu oraz innych klęsk żywiołowych, w razie nagłych zdarzeń – kradzieży mienia i/lub wystąpienia innych szkód w drzewostanach i innym majątku Nadleśnictwa.
2015
6
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.