Nadleśnictwo | Interpretacje podatkowe

Nadleśnictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadleśnictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nadleśnictwu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, gdyż jej efekty nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
Fragment:
Z tych zasobów naturalnych Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach pozyskuje produkty gospodarki leśnej (w szczególności drewno, choinki), które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). Jednostka prowadzi również opodatkowaną podatkiem od towarów i usług sprzedaż sadzonek drzew i krzewów ozdobnych wyprodukowanych na szkółce - Arboretum. Nadleśnictwo zajmuje się odpłatnym świadczeniem usług w zakresie organizacji polowań, a także dokonuje odpłatnego świadczenia usług w ramach zawieranych umów najmu, dzierżawy których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Nadleśnictwa. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdowia człowieka (...)
2017
18
lut

Istota:
Czy po stronie pracownika – Nadleśniczego – powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa i czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca pracy (jakiegokolwiek miejsca położonego na terenie administracyjnym Nadleśnictwa), na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o lasach, w tym do administrowania i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, zarządzania Nadleśnictwem, prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony mienia i ochrony lasu, w tym przeciwpożarowej ochrony lasu, Nadleśnictwo wykorzystuje własne samochody (dalej: „ samochody służbowe ”). Dwa samochody służbowe używają nadleśniczy i strażnicy leśni w celu wykonywania wyżej wymienionych zadań, odpowiednio wynikających z łączącego ich stosunku pracy. Nadleśniczy Nadleśnictwa x uzyskał pisemną zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w x, znak: ...., z dnia 10 marca 2015 r., na używanie samochodu służbowego do dojazdów pomiędzy miejscem zamieszkania, położonym na terenie Nadleśnictwa, a miejscem pracy – terenem Nadleśnictwa, i na garażowanie tego samochodu w jego miejscu zamieszkania. Pomimo tego obecnie nadleśniczy garażuje samochód służbowy w obrębie siedziby Nadleśnictwa. Nadleśniczy ma zamiar wydać zgodę strażnikom leśnym na dojazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania, położonego na terenie Nadleśnictwa do miejsca pracy – terenu Nadleśnictwa, oraz na garażowanie tego samochodu w ich miejscu zamieszkania. Obecnie strażnicy leśni garażują samochód służbowy w obrębie siedziby Nadleśnictwa.
2015
24
wrz

Istota:
Czy po stronie pracownika – Nadleśniczego – powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa?Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca pracy (jakiegokolwiek miejsca położonego na terenie administracyjnym Nadleśnictwa), na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wyrażoną na piśmie, z dnia 12 czerwca 2014 r., znak EA-4020-18/14, Nadleśniczy Nadleśnictwa x może używać pojazdu służbowego do dojazdów pomiędzy stałym miejscem pracy (teren Nadleśnictwa, na którym również znajduje się siedziba Nadleśnictwa) i miejscem zamieszkania, położonym na terenie administracyjnym Nadleśnictwa, w miejscowości x, ul. x, z możliwością garażowania przez Nadleśniczego tego samochodu w tym miejscu zamieszkania. Maksymalny limit kilometrów na ten cel ustalono w wysokości 1 500 km/miesiąc. Samochód służbowy został powierzony Nadleśniczemu za odpowiedzialnością materialną, w tym z obowiązkiem garażowania samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo. Miejsce garażowania samochodu w miejscu zamieszkania Nadleśniczego spełnia wyżej wymienione warunki. Nadleśniczy Nadleśnictwa x używa samochodu służbowego do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o lasach oraz ze stosunku pracy, w tym do administrowania i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, zarządzania Nadleśnictwem, prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony mienia i ochrony lasu, w tym przeciwpożarowej ochrony lasu. W szczególności, w okresie intensywnych prac, np. prac odnowienia i zalesiania lasu, pozyskania i wywozu drewna, a także w okresie wysokiego zagrożenia pożarami lasu i w razie pożaru lasu oraz innych klęsk żywiołowych, w razie nagłych zdarzeń – kradzieży mienia i/lub wystąpienia innych szkód w drzewostanach i innym majątku Nadleśnictwa.
2015
6
wrz

Istota:
Czy po stronie Nadleśniczego powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z dojazdami samochodem służbowym wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych z miejsca garażowania, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym na terenie Nadleśnictwa, do miejsca pracy którym jest teren Nadleśnictwa i czy w związku z tym Nadleśnictwo jest zobowiązane jako płatnik do obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 31 ww. ustawy?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy po stronie Nadleśniczego powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z dojazdami samochodem służbowym wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych z miejsca garażowania, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym na terenie Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa i czy w związku z tym Nadleśnictwo jest zobowiązane jako płatnik do obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 31 ww. ustawy... Wnioskodawca wskazał, że korzystanie przez Nadleśniczego z samochodu służbowego z możliwością garażowania w miejscu jego zamieszkania, położonym na terenie Nadleśnictwa, gwarantującym jego bezpieczeństwo, umożliwia Nadleśniczemu wykonywanie przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy i z przepisów art. 35 ustawy o lasach. W związku z powyższym, w ocenie Nadleśnictwa, przejazdy Nadleśniczego samochodem służbowym pomiędzy miejscem zamieszkania, a terenem Nadleśnictwa (tj. każdym miejscem położonym na terenie Nadleśnictwa) są konsekwencją wykonywania obowiązków służbowych związanych ze sprawami zarządu lasami Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, prowadzeniem gospodarki leśnej, ochroną lasów, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia. Przy czym, zdaniem Nadleśnictwa, (...)
2014
25
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „B".
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, w skład Lasów Państwowych wchodzą (...) nadleśnictwa. Nadleśnictwo R. (dalej Nadleśnictwo lub Jednostka) będące jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL LP) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną zgodnie z przepisami ustawy o lasach. W ramach tej działalności prowadzi opodatkowaną VAT sprzedaż drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny, płodów runa leśnego oraz innych produktów gospodarki leśnej. W skład Nadleśnictwa wchodzi leśnictwo W. oraz Gospodarstwo Szkółkarskie K., w którym prowadzona jest produkcja sadzonek lasotwórczych i ozdobnych na potrzeby zarówno jednostek PGL LP jak i indywidualnych odbiorców. Prowadzona przez Nadleśnictwo sprzedaż wyprodukowanych w Gospodarstwie Szkółkarskim K. sadzonek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Ponadto Jednostka wynajmuje turystom pokój gościnny. Świadczone usługi krótkotrwałego zakwaterowania podlegają w 2014 r. opodatkowaniu VAT w wysokości 8%. Obecnie Nadleśnictwo realizuje projekt p.n. „ B. ” finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu w zakresie osi 2 „ Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich ” działania „ Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych ” schemat „ I.
2014
24
paź

Istota:
Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży pracownikowi Nadleśnictwa lokalu mieszkalnego – pustostanu, wraz z przynależnym gruntem, będzie zobowiązane do obliczenia i pobrania od tego pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu zakupu tego lokalu, opowiadającego różnicy pomiędzy ceną rynkową nabytej nieruchomości, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a odpłatnością za ten lokal poniesioną przez pracownika, w przypadku gdy kwota zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia spowoduje przekroczenie zaliczki na podatek w miesiącu sprzedaży lokalu, nad dochodem tego pracownika uzyskanym w formie pieniężnej?
Fragment:
Wnioskodawca – Nadleśnictwo zakłada, że dla potencjalnego nabywcy lokalu mieszkalnego, będącego pracownikiem lub byłym pracownikiem innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – Nadleśnictwo, odpowiednio, nie jest lub nie było pracodawcą. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży pracownikowi Nadleśnictwa lokalu mieszkalnego – pustostanu, wraz z przynależnym gruntem, będzie zobowiązane do obliczenia i pobrania od tego pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu zakupu tego lokalu, opowiadającego różnicy pomiędzy ceną rynkową nabytej nieruchomości, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a odpłatnością za ten lokal poniesioną przez pracownika, w przypadku gdy kwota zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia spowoduje przekroczenie zaliczki na podatek w miesiącu sprzedaży lokalu, nad dochodem tego pracownika uzyskanym w formie pieniężnej... Zdaniem Nadleśnictwa – Wnioskodawcy, nie będzie ono zobowiązane jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do ustalenia i pobrania zaliczki na ten podatek od pracownika Nadleśnictwa, który (...)
2014
9
paź

Istota:
Czy Nadleśnictwo, dokonując rocznego obliczenia podatku na wniosek tego pracownika, będzie zobowiązane do pobrania różnicy pomiędzy podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia, na którą będzie składała się także niepobrana zaliczka na podatek dochodowy w związku z nabyciem lokalu – pustostanu po preferencyjnych cenach, od dochodu za marzec lub kwiecień następnego roku, nawet w przypadku, gdy dochód uzyskany przez pracownika w formie pieniężnej w tych miesiącach byłby niższy niż wyżej wymieniona różnica?
Fragment:
Zdaniem Nadleśnictwa – Wnioskodawcy, pracownik nie będzie mógł złożyć oświadczenia odnośnie rocznego obliczenia podatku przez Nadleśnictwo, o którym mowa w art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem przychód stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową nabytego przez pracownika lokalu – pustostanu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika za ten lokal, Nadleśnictwo będzie zobowiązane wykazać w rocznej informacji PIT-11, a pracownik będzie obowiązany uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, informację roczną, o której mowa wyżej Nadleśnictwo będzie zobowiązane w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym przekazać pracownikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania pracownika. W związku z powyższym, zdaniem Nadleśnictwa, przepisy art. 37 cyt. ustawy, dotyczące rocznego obliczenia przez Nadleśnictwo podatku pracownikowi, z którego wynagrodzeń nie została pobrana zaliczka od przychodu z tytułu nabycia lokalu – pustostanu po preferencyjnych cenach, nie znajdą zastosowania.
2014
9
paź

Istota:
Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży emerytowi – byłemu pracownikowi Nadleśnictwa lokalu mieszkalnego – pustostanu, wraz z przynależnym gruntem, będzie zobowiązane do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy ceną rynkową tego lokalu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością za ten lokal ustaloną dla tego emeryta, w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób opisany w art. 41 ust. 7 tej ustawy?
Fragment:
Żaden z pracowników Nadleśnictwa z długoletnim stażem pracy, nie uzyskuje miesięcznych dochodów w formie pieniężnej w wysokości umożliwiającej Nadleśnictwu pobór, na zasadach określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych równej 14.777 zł (jak również równej 14.655 zł i 13.755 zł). Wnioskodawca – Nadleśnictwo zakłada, że dla potencjalnego nabywcy lokalu mieszkalnego, będącego pracownikiem lub byłym pracownikiem innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – Nadleśnictwo, odpowiednio, nie jest lub nie było pracodawcą. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży emerytowi – byłemu pracownikowi Nadleśnictwa lokalu mieszkalnego – pustostanu, wraz z przynależnym gruntem, będzie zobowiązane do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy ceną rynkową tego lokalu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością za ten lokal ustaloną dla tego emeryta, w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób opisany w art. 41 ust. 7 tej ustawy... Zdaniem Nadleśnictwa, w przypadku gdy nabywcą lokalu – pustostanu będzie emeryt – były pracownik Nadleśnictwa, Nadleśnictwo (...)
2014
9
paź

Istota:
Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży emerytowi – byłemu pracownikowi innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lokalu mieszkalnego – pustostanu, będzie zobowiązane do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy ceną rynkową tego lokalu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością za ten lokal ustaloną dla tego emeryta, w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób opisany w art. 41 ust. 7 tej ustawy?
Fragment:
Wnioskodawca – Nadleśnictwo zakłada, że dla potencjalnego nabywcy lokalu mieszkalnego, będącego pracownikiem lub byłym pracownikiem innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – Nadleśnictwo, odpowiednio, nie jest lub nie było pracodawcą. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży emerytowi – byłemu pracownikowi innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lokalu mieszkalnego – pustostanu, będzie zobowiązane do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy ceną rynkową tego lokalu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością za ten lokal ustaloną dla tego emeryta, w wysokości określonej w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób opisany w art. 41 ust. 7 tej ustawy... Nadleśnictwo stoi na stanowisku, że w przypadku świadczenia z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego – pustostanu po preferencyjnych cenach, przez emeryta – byłego pracownika innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych i przez emeryta – byłego pracownika Nadleśnictwa, należy, w kontekście przepisów ustawy o lasach oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, traktować jednakowo. Każde Nadleśnictwo, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, wchodzi w skład Lasów Państwowych. W myśl art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 3 ustawy o lasach.
2014
9
paź

Istota:
Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży pracownikowi innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lokalu mieszkalnego – pustostanu, będzie zobowiązane do pobrania od różnicy pomiędzy ceną rynkową tego lokalu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością za ten lokal poniesioną przez tego nabywcę, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca – Nadleśnictwo zakłada, że dla potencjalnego nabywcy lokalu mieszkalnego, będącego pracownikiem lub byłym pracownikiem innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – Nadleśnictwo, odpowiednio, nie jest lub nie było pracodawcą. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Nadleśnictwo, w przypadku sprzedaży pracownikowi innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lokalu mieszkalnego – pustostanu, będzie zobowiązane do pobrania od różnicy pomiędzy ceną rynkową tego lokalu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością za ten lokal poniesioną przez tego nabywcę, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Nadleśnictwo stoi na stanowisku, iż w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego – pustostanu przez pracownika innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, dla którego Nadleśnictwo nie jest pracodawcą, przychód osiągnięty przez tego nabywcę, w związku z nabyciem tej nieruchomości na preferencyjnych warunkach, zakwalifikować należy jako przychody z innych źródeł. Zdaniem Nadleśnictwa, w takim przypadku, nie będzie ono zobowiązane do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu – pustostanu, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego a odpłatnością poniesioną przez pracownika innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
2014
9
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.