IPPB2/415-231/09-3/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2009 r. (data wpływu 08.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwości miejscowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.04.2009 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwości miejscowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od dnia postania Spółki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej siedziba firmy mieściła się w B. Zgodnie ze zmianą umowy Spółki siedzibą w spółki jawnej prowadzącej działalność pod firma: „A.„ Andrzej P. od dnia 08 marca 2006 r. jest miasto W. Na wniosek strony postanowieniem z dnia 13 marca 2006 r. Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców w Dziale pierwszym w rubryce drugiej wpisał, iż siedziba Spółki mieści się W. W przedmiotowym postanowieniu wskazano też zmianę adresu podmiotu wskazując, iż od dnia 08 marca 2006 r. jest to ul. lok. , kod pocztowy. Zapisy w Rejestrze Przedsiębiorców odnośnie siedziby Spółki oraz adresu podmiotu do chwili obecnej nie uległy zmianie. Pod wskazanym adresem w W. przy ul. znajduje się lokal mieszkalny, którego właścicielem jest Spółka. Do dnia 02 października 2009 r. cześć przedmiotowego lokalu mieszkalnego była wynajmowana odpłatnie osobie fizycznej na cele mieszkalne, natomiast w pozostałej części znajdowało się biuro Spółki. W zakresie podatku od towarów i usług dnia 02 października 2008 r. właściwym organem podatkowym był Naczelnik Urzędu Skarbowego. W dniu 03 października 2008 r. powyższy stan faktyczny uległ zmianie, gdyż przedmiotowy lokal mieszkalny został w całości wynajęty na cele biurowe spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od dnia 03 października 2008 r. Spółka utraciła też prawo do użytkowania części lokalu na cele biurowe. Strona od dnia 03 października 2008 r. ma prawo jedynie wizytacji przedmiotowego lokalu w celu ustalenia, czy jest on użytkowany przez najemcę zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Po wynajęciu przedmiotowego lokalu strona nie dokonywała jakichkolwiek zmian umowy Spółki oraz zmian w Rejestrze Przedsiębiorców oraz nie posiada jakiekolwiek biura ani też punktu handlowego na terenie W.

Wszelkie czynności administracyjne związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, dokumentacji finansowej itp.) są wykonywane w punktach handlowych znajdujących się w B. na terenie działania Urzędu Skarbowego w B.

Spółka przede wszystkim zajmuje się handlem artykułami jubilerskimi oraz wynajmem lokali. Na dzień składnia wniosku w dniu 08 października 2008 r. Spółka wykonywała czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (w tym w stałych punktach sprzedaży wyrobów jubilerskich) na terenie działania poniżej wymienionych urzędów skarbowych.

  • Urząd Skarbowy - wynajem lokalu mieszkalnego na cele biurowe w W.,
  • Drugi Urząd Skarbowy w B. - wynajem lokali użytkowych oraz lokalu mieszkalnego w B.,
  • Pierwszy Urząd Skarbowy w B. - punkt handlowy - handel artykułami jubilerskimi w B. przy ul. K. oraz w punkcie handlowym handel artykułami jubilerskimi w B. przy ul. Ko. i wynajem pomieszczeń użytkowych w B. przy ul. K.

Strona nadmienia, iż wszelka korespondencja urzędowa kierowana do Spółki jest przesyłana adres wymieniony w Rejestrze Przedsiębiorców tj. W.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. który Naczelnik urzędu skarbowego na terenie miasta W. jest właściwy dla Spółki do dnia 03 października 2008 r. w zakresie podatku od towarów i usług...
  2. który Naczelnik urzędu skarbowego na terenie miasta W. jest właściwy dla Spółki do dnia 03 października 2008 r. w zakresie identyfikacji podatkowej...
  3. który Naczelnik urzędu skarbowego na terenie miasta W. jest właściwy dla Spółki do dnia 03 października 2008 r. w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do którego urzędu skarbowego na terenie miasta W. Spółka jest zobowiązana złożyć deklarację roczną w o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), o której to deklaracji mowa w załączniku Nr 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji, informacji podatkowych obowiązujących zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 74, poz. 445)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem strony z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada od dnia 03 października 2008 r. na terenie W. stałego biura oraz stałego punktu handlowego, stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, od wyżej wymienionej daty Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego jest dla Spółki właściwy w zakresie podatku od towarów i usług.

Ad. 2.

Zdaniem strony z uwagi na fakt, iż Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego jest właściwy od dnia 03 października 2008 r. w zakresie podatku od towarów i usług, stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o identyfikacji jest on też właściwy dla Spółki w sprawach identyfikacji podatkowej.

Ad. 3.

Ponieważ z Rejestru Przedsiębiorców wynikało w dnu 03 października 2008 r., iż adres siedziby jest to Spółki to:, ul. lok. i adres niniejszy w Rejestrze Przedsiębiorców do dnia złożenia niniejszego pisma nie uległ zmianie, stosownie do § 12 ust. 2 rozporządzenia, od dnia 03 października 2008 r. właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych z wynagrodzeń pracowników oraz organem właściwym do złożenia deklaracji rocznej (PIT-4R ) jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Niniejsza interpretacja indywidualna zawiera odpowiedź na pytanie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zagadnienia wynikające z zakresu podatku od towarów i usług oraz w zakresie identyfikacji podatkowej zostało rozstrzygnięte w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 08.05.2009 r. Nr IPPP2/443-324/09-4/KK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zawiera uregulowania w zakresie właściwości miejscowej organu podatkowego dla płatnika.

Przepisy tej ustawy, w art. 38 ust. 1, zobowiązują płatników, o których mowa w art. 31 i 33- 35, do przekazania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwot pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. la.

Z kolei art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na płatników, o których mowa w art. 31 i 33-35, obowiązek przesłania rocznej deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego; którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje sytuacji w której wystąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego.

Wypadku zaistnienia takiego zdarzenia, które powoduje zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, należy stosować przepis art. 18 § 1Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Z powyższego wynika, że dyspozycja art. 18 § 1Ordynacji podatkowej obejmuje dwie kategorie rozliczeń w systemie rocznym oraz miesięcznym.

Z treści powołanych przepisów art. 38 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w odniesieniu do płatników przewidziane zostały rozliczenia w systemie miesięcznym. Wskazuje na to również druk rocznej deklaracji PlT-4R, w której zaliczki rozliczane są w rozbiciu na poszczególne miesiące - nie zaś łącznie za rok podatkowy - przy czym ostatnim okresem rozliczeniowym jest grudzień.

W razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż powyżej wymieniony, z uwzględnieniem w szczególności zmiany miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika - określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą (wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu) na teranie działania kilku urzędów skarbowych oraz posiada zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym siedzibę w W.

Wobec powyższego, właściwość miejscową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy ustalić w oparciu o dokumentację podatnika. Zatem w przedmiotowej sprawie właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mając na uwadze treść art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej, przy jednoczesnym zastosowaniu reguł wykładni celowościowej, stwierdzić należy, że roczna deklaracja PIT-4R winna być przesłana do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który był właściwy do przekazania przez płatnika pobranych zaliczek za ostatni miesiąc rozliczeniowy, tj. za grudzień.

Reasumując, należy stwierdzić, iż:

Właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja Nr 10, 09-402 Płock.