IBPP1/443-1176/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz sukcesja NIP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) oraz pismem z 3 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej skutków przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odnośnie sukcesji NIP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej skutków przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odnośnie sukcesji NIP.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 stycznia 2015 r. znak: IBPBII/2/415-1039/14/NG; IBPBII/2/4511-75/15/NG; IBPP1/443-1176/14/ES oraz pismem z 3 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 lutego 2015 r. znak: IBPBII/2/415-1039/14/NG; IBPBII/2/4511-75/15/NG; IBPP1/443-1176/14/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnicy zamierzają przekształcić sp. z o.o. w spółkę komandytową. Przekształcenie ma nastąpić w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2013 r., poz. 1030) - dalej w skrócie K.s.h. Stosunki wewnętrzne przekształcanej sp. z o.o. w spółkę komandytową reguluje ustawa K.s.h. oraz umowa spółki. Spółka z o.o., która ma być przekształcana posiada kapitał zapasowy, który powstał z zysków lat poprzednich, oraz w części z nadwyżki wartości majątku spółki osobowej ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce z o.o. tzw. agio.

Kwoty przekazywane na ten kapitał były zgodne z uchwałami Zgromadzenia Wspólników z podziału zysków.

Spółka z o.o. rozlicza podatek VAT w tzw. „dużym urzędzie skarbowym” tj. (...) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 209 poz. 2027 ze zm.), - ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1267 ze zm.).

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że w ocenie Wnioskodawcy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, spółka osobowa (jaka będzie komandytowa, nieposiadająca osobowości prawnej) będzie spełniała przesłanki powołanego przepisu art. 5 ust. 9b pkt 7) w brzmieniu:

9b.Wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności:

(...)

7) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

a) w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo

a które to przekształcenie nie spowoduje zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj.: Dz. U z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.) a tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) - NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. W niniejszej sprawie następowało będzie przekształcenie jednej spółki handlowej (spółki z o.o.) w inną spółkę handlową (spółkę komandytową). Spółkami handlowymi zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) są m.in. spółka z o.o. oraz spółka komandytowa. W przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową mamy zatem do czynienia z przekształceniem spółki handlowej w inną spółkę handlową. Przekształcenie nie spowoduje zmiany identyfikatora podatkowego. Spółka komandytowa przejmie NIP spółki z o.o.

Nadto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) a tj.: art. 93 § 1 Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Zgodnie z art. 93 § 2 ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Nadto, zgodnie z art. 93a. § 1 ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Powyższe stosuje się odpowiednio do:

1.osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 2. spółki kapitałowej;

2.spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodne z art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj: Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) właściwym dla podatnika organem podatkowym w zakresie w podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2-5. Zgodnie ze wskazanym w zdaniu poprzedzającym zastrzeżeniem - jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Mając na względzie powyższe, skoro dla spółki z o.o. właściwym w zakresie podatku od towarów i usług jest (...)Urząd Skarbowy w (...), to w przypadku przekształcenia tej spółki kapitałowej (spółki handlowej) w spółkę osobową (inna spółkę handlową) wobec faktu iż będzie kontynuowany NIP spółki z o.o. przez spółkę komandytową oraz wobec faktu iż spółka komandytowa osiągać będzie zyski ponad 5 mln euro, właściwym będzie dla niej dotychczas właściwy dla spółki z o.o. Urząd Skarbowy.

Zgodnie z art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (t.j.: Dz.U.2004.121.1267 ze zm.) wyspecjalizowane urzędy skarbowe są właściwe dla:

 1. podatkowych grup kapitałowych;
 2. banków;
 3. zakładów ubezpieczeń;
 4. jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 5. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 6. oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych;
 7. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:
  1. w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
  2. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
  3. są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  4. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Zasięg terytorialny reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 209 poz. 2027 ze zm.), - ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1267 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretacją objęto dwa zdarzenia przyszłe, tj. w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy – osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych;
 2. osobowych spółek handlowych;
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych;

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy – przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Stosownie do art. 93a § 1 cyt. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast w myśl art. 93a § 2 tej ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 2. spółki kapitałowej;

2.spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 93d ww. ustawy, przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W myśl art. 93e tej ustawy, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Zatem zgodnie z przepisem art. 93a § 2 pkt 1 lit b, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową przewiduje art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).

Z treści tego przepisu wynika, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Natomiast zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Zatem w katalogu spółek handlowych znajduje się m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka komandytowa.

Zaś zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Mając powyższe na uwadze, spółka komandytowa powstała w wyniku przewidzianego przez przepisy prawa trybu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się sukcesorem jej praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Nadmienić przy tym należy, że na mocy art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Również przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 553) wprowadzają analogiczne, jak art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa rozwiązania prawne, w zakresie sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształcanego regulując dodatkowo sferę innych niż podatkowe zobowiązań prawnych i tak:

 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1),
 • spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2),
 • wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

W konsekwencji zatem, mając na uwadze przepis art. 1 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, wymieniającym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę komandytową w katalogu spółek handlowych, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową następuje sukcesja NIP.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wspólnicy zamierzają przekształcić sp. z o.o. w spółkę komandytową. Przekształcenie ma nastąpić w trybie art. 551 i nast. ustawy Kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. rozlicza podatek VAT w tzw. „dużym urzędzie skarbowym” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, spółka komandytowa będzie spełniała przesłanki przepisu art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

W myśl art. 3 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

 1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby;
 2. osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 3a ustawy o VAT, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych określa się według terytorialnego zasięgu działania odpowiednio urzędu skarbowego i izby skarbowej, z uwzględnieniem ust. 9a, a także z uwzględnieniem zadań i terytorialnego zasięgu działania tych organów określonych w programach pilotażowych, o których mowa w ust. 1a i 1b.

W myśl art. 5 ust. 9a ww. ustawy, terytorialny zasięg działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie:

 1. niektórych kategorii podatników,
 2. wykonywania niektórych zadań określonych w ust. 6

-może obejmować terytorialny zasięg działania innych urzędów skarbowych.

Zgodnie art. 5 ust. 9b pkt 7 cyt. ustawy, wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

 1. w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo
 2. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo
 3. są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
 4. jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

W myśl art. 5 ust. 9c ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych, uwzględniając zasady określone w ust. 9a i 9b oraz potrzeby właściwego zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz sprawnej obsługi podatnika.

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1441).

Stosownie do art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ww. ustawy, wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.

Zatem, wobec kryterium określonego w ww. przepisie, „dużym” urzędom skarbowym podlegają osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro.

Jak wynika z niniejszej interpretacji, spółka komandytowa powstała w wyniku przewidzianego przez przepisy prawa trybu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się sukcesorem jej praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego oraz nastąpi sukcesja NIP, zatem skoro Wnioskodawca (Spółka z o.o.) rozlicza podatek VAT w tzw. „dużym urzędzie skarbowym”, a po przekształceniu spółka komandytowa będzie spełniała przesłanki przepisu art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy o urzędach i izbach skarbowych (z wniosku wynika że osiągnie przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro), to mając powyższe na uwadze oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne stwierdzić należy, że nie zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie nie spowoduje zmiany identyfikatora podatkowego i spółka komandytowa przejmie NIP spółki z o.o., oraz że skoro dla spółki z o.o. właściwym w zakresie podatku od towarów i usług jest (...) Urząd Skarbowy w (...), to w przypadku przekształcenia tej spółki kapitałowej (spółki handlowej) w spółkę osobową (inną spółkę handlową) wobec faktu iż będzie kontynuowany NIP spółki z o.o. przez spółkę komandytową oraz wobec faktu iż spółka komandytowa osiągać będzie zyski ponad 5 mln euro, właściwym będzie dla niej dotychczas właściwy dla spółki z o.o. Urząd Skarbowy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.