IBPBI/1/415-822/11/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wpływ dokonania zmian miejsca zamieszania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, na określenie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2011r. (data wpływu do tut. Biura 12 sierpnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wpływu dokonania zmian miejsca zamieszania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, na określenie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie wpływu dokonania zmian miejsca zamieszania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, na określenie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegającym z tego tytułu właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowej w X. Wnioskodawca rozważa jednak zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania do końca 2011r. poprzez zameldowanie na pobyt czasowy w mieście Y. Jeśli okaże się (co jest prawdopodobne), że okres czasowego pobytu Wnioskodawcy wydłuży się ponad okres 3 miesięcy, to wówczas wystąpi on na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych o przedłużenie terminu jego czasowego zameldowania o kolejny okres. Wnioskodawca osiąga dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, ale w związku z ww. zameldowaniem na pobyt czasowy nie planuje zmian w ewidencji działalności gospodarczej, w której zarejestrowana jest prowadzona przez Niego działalność.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy fakt ewentualnego dokonania zmian miejsca zamieszkania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (lub w razie ich braku) w ewidencji działalności gospodarczej będzie miał wpływ na właściwość miejscową organu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym w zakresie zaliczek na ten podatek...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne zmiany w Jego wpisie w ewidencji działalności gospodarczej (lub ich brak) nie będą miały żadnego wpływu na ustaloną w powyższy sposób właściwość miejscową organu podatkowego. Właściwość ta uzależniona jest bowiem wyłącznie od miejsca zamieszkania lub pobytu podatnika, nie zaś od miejsca prowadzenia przez Niego działalności gospodarczej.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2008r. sygn. akt I SA/Wr 1190/2007.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż do kwestii wpływu zameldowania Wnioskodawcy na pobyt czasowy na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym w zakresie zaliczek na ten podatek) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, odniósł się w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2011r. Znak: IBPBI/1/415-821/11/KB. Natomiast niniejsza interpretacja zawiera jedynie ocenę skutków dokonania zmian miejsca zamieszania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, na określenie zmiany właściwości miejscowej organu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż określony w § 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (art. 17 § 2 Ordynacji podatkowej).

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 4 pkt 1 i 3 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić:

  • różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników;
  • należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Przy czym, zgodnie z art. 45 ust. 1b ww. ustawy, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Ponadto w myśl art. 44 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Z powyższych przepisów wynika, iż właściwość miejscową organu podatkowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych, ustala się na podstawie przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie w oparciu o cyt. art. 17 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z cyt. wyżej przepisami, organem właściwym dla podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Przy czym, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie natomiast z art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których, w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż wymieniony w § 1, uwzględniając w szczególności zmianę miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika (art. 18 § 2 Ordynacji podatkowej).

Na podstawie powyższej delegacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.). Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium (§ 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Z powyższych przepisów wynika, iż dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, właściwość naczelnika urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania podatnika. Właściwość ta nie jest natomiast uzależniona od miejsca i rodzaju zameldowania podatnika, jak również od miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Dla ustalenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych bez znaczenia pozostaje fakt, czy podatnik dokona zmian adresu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź adresu zamieszkania w ewidencji działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, dla którego właściwym miejscowo organem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w X. Do końca 2011r. Wnioskodawca rozważa „zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania”, poprzez zameldowanie na pobyt czasowy w mieście Y. Prawdopodobne jest, że okres czasowego pobytu Wnioskodawcy w Y. przedłuży się ponad okres 3 miesięcy, co będzie skutkowało przedłużeniem terminu Jego czasowego zameldowania o kolejny okres. W związku z powyższym Wnioskodawca nie planuje jednak zmian miejsca prowadzenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ewentualne dokonanie przez Wnioskodawcę zmian miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu zamieszkania we wpisie w ewidencji działalności gospodarczej pozostanie bez wpływu na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Właściwość tą określa się bowiem na podstawie faktycznego miejsca zamieszkania podatnika.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono kserokopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35 – 016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.