1472/ROP1/423-181/207/05/AF | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką deklarację powinna sporządzić Spółka i w jakim terminie ją złożyć oraz w jakim terminie należy wpłacić podatek dochodowy z tytułu wypłacanych odsetek od zaciągniętej w 2005 r. od firmy zagranicznej z Niemiec pożyczki?

1472/ROP1/423-181/207/05/AF

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. informacja dla podatnika
 2. naczelnik urzędu skarbowego
 3. obowiązek płatnika
 4. odsetki od pożyczki
 5. osoby zagraniczne
 6. przekazanie
 7. termin płatności
 8. wpłata
 9. wypłata
 10. zapłata podatku
 11. zryczałtowany podatek dochodowy
 12. złożenie deklaracji
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dn. 14.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

p o s t a n a w i a

uznać za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w części dotyczącej rodzaju złożonej deklaracji, terminu jej złożenia oraz terminu wpłaty podatku.

U Z A S D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zaciągnęła w 2005 r. od firmy zagranicznej z Niemiec pożyczkę w EUR. Od pożyczki tej są naliczane i płacone kwartalnie odsetki. Spółka posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej pożyczkodawcy.

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z pytaniem, czy podlega obowiązkowi odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego podatku dochodowego, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Dodatkowo Spółka prosi o informacje, jaką deklarację powinna sporządzić i w jakim terminie ją złożyć oraz w jakim terminie należy ewentualnie wpłacić podatek dochodowy, a zważywszy na fakt że odsetki są naliczane w EUR, jakim kursem powinny być one przeliczone na PLN.

Zdaniem Spółki, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a RFN, zapłacone odsetki podlegają w Polsce 5% podatkowi dochodowemu. Spółka powinna wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym pobrano podatek, na rachunek Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz sporządzić deklarację IFT-2 i złożyć ją do końca kwartału następnego roku. Odsetki należy przeliczyć kursem NBP z dnia dokonania przelewu.

Uznając za nieprawidłowe stanowisko Podatnika Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zauważa, co następuje.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej updop, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Stosownie do art. 26 ust. 3 updop, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru, a podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Art. 26 ust. 3a updop stanowi z kolei, że deklarację, o której mowa w ust. 3, płatnicy są obowiązani przesłać w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b.

Z powyższych przepisów wynika, że Spółka powinna przekazać pobrany podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zgodnie z § 5a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069 ze zm.) będzie nim Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

W tym samym terminie (do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek), Spółka ma obowiązek przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej CIT-10 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 279, poz. 2761).

Spółka jest także obowiązana przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R) - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat z tytułu odsetek.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Pytającego.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.