Naczelnik urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to naczelnik urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
12
maj

Istota:

Właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz sukcesja NIP

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5. W myśl art. 3 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla: osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby; osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania. Stosownie do art. 3a ustawy o VAT, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych określa się według terytorialnego zasięgu działania odpowiednio urzędu skarbowego i izby skarbowej, z uwzględnieniem ust. 9a, a także z uwzględnieniem zadań i terytorialnego zasięgu działania tych organów określonych w programach pilotażowych, o których mowa w ust. 1a i 1b.

2011
15
gru

Istota:

Wpływ dokonania zmian miejsca zamieszania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, na określenie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, iż dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, właściwość naczelnika urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania podatnika. Właściwość ta nie jest natomiast uzależniona od miejsca i rodzaju zameldowania podatnika, jak również od miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Dla ustalenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych bez znaczenia pozostaje fakt, czy podatnik dokona zmian adresu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź adresu zamieszkania w ewidencji działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego tytułu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, dla którego właściwym miejscowo organem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w X. Do końca 2011r. Wnioskodawca rozważa „ zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania ”, poprzez zameldowanie na pobyt czasowy w mieście Y. Prawdopodobne jest, że okres czasowego pobytu Wnioskodawcy w Y. przedłuży się ponad okres 3 miesięcy, co będzie skutkowało przedłużeniem terminu Jego czasowego zameldowania o kolejny okres. W związku z powyższym Wnioskodawca nie planuje jednak zmian miejsca prowadzenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej.

2011
1
lip

Istota:

Właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fragment:

Zatem w przedmiotowej sprawie właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mając na uwadze treść art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej, przy jednoczesnym zastosowaniu reguł wykładni celowościowej, stwierdzić należy, że roczna deklaracja PIT-4R winna być przesłana do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który był właściwy do przekazania przez płatnika pobranych zaliczek za ostatni miesiąc rozliczeniowy, tj. za grudzień. Reasumując, należy stwierdzić, iż: Właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką deklarację powinna sporządzić Spółka i w jakim terminie ją złożyć oraz w jakim terminie należy wpłacić podatek dochodowy z tytułu wypłacanych odsetek od zaciągniętej w 2005 r. od firmy zagranicznej z Niemiec pożyczki?

Fragment:

(...) naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru, a podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Art. 26 ust. 3a updop stanowi z kolei, że deklarację, o której mowa w ust. 3, płatnicy są obowiązani przesłać w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. Z powyższych przepisów wynika, że Spółka powinna przekazać pobrany podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zgodnie z § 5a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Czy w myśl art. 2 pkt 6 oraz art. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., jeżeli sprzedaż działek gruntowych (w planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną) zostanie objęta podatkiem VAT, właściwym urzędem skarbowym do poboru tego podatku jest urząd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, czy też urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5. Stosownie do ust. 2 pkt 1 cyt. artykułu jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania. Tym samym wobec faktu prowadzenia działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność ubezpieczeniowa) w miejscu zamieszkania, właściwym dla potrzeb podatku od towarów i usług dla podatnika jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Powyższe oznacza, iż dla celów opodatkowania dostawy przedmiotowych gruntów właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.