Nabywca końcowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabywca końcowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
16
maj

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie nabywcy końcowego.

Fragment:

Czy w przedstawionym opisie zdarzenia Spółka jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy, jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY 1. Wiążąca definicja nabywcy końcowego w interpretacji ogólnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym – nabywcą końcowym jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem enumeratywnie wymienionych w ustawie podmiotów w ściśle określonych wypadkach niemających jednak zastosowania w sytuacji Spółki. Określenie jaki podmiot należy uznać za nabywcę końcowego, a więc w praktyce konsumenta dostarczanej mu energii pozwala na zgodne z prawem określenie przedmiotu opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Należy wskazać, że wykładni definicji pojęcia „ nabywca końcowy ” nie można dokonywać w oderwaniu od pozostałych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ogólnych zasad podatku akcyzowego jak np. zasady jednokrotności opodatkowania.

2012
14
sty

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży energii elektrycznej

Fragment:

(...) nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Definicja nabywcy końcowego zawarta jest z kolei w art. 2 pkt 19 ustawy akcyzowej (nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarowa). Z tego wynika, iż każdy podmiot posiadający jakąkolwiek z koncesji (na wytwarzanie, obrót, dystrybucję lub przesył energii elektrycznej), nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu tych przepisów. W związku z tym dostawa (sprzedaż) energii podmiotowi nie posiadającemu statusu nabywcy końcowego, w myśl ww. cytowanego przepisu ustawy akcyzowej, nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, zgodnie z art. 9 Ustawy o podatku akcyzowym. Po drugie, w przypadku energii elektrycznej, Ustawodawca w art. 9 wskazał, że poza krajową sprzedażą energii elektrycznej nabywcy końcowemu, opodatkowaniu (...)

2011
30
lis

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży energii elektrycznej podatkiem akcyzowym

Fragment:

(...) nabywcę końcowego (pkt 5) oraz zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu (pkt 6). Przywołany przepis, regulując kwestię przedmiotu opodatkowania, odnosi go w każdym przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu i sprzedaży, a także zużycia energii elektrycznej o którym mowa w pkt 6) do nabywcy końcowego jako tego podmiotu, który nabywa, importuje, kupuje czy zużywa nieopłaconą podatkiem akcyzowym energię elektryczną w sytuacji gdy sprzedawcy nie można ustalić. Przedmiotowi opodatkowania w przypadku energii elektrycznej odpowiada przepis art. 11 pkt 1) - 4), który określając powstanie obowiązku podatkowego, odpowiednio do przedmiotu opodatkowania, jako dzień nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (przez nabywcę końcowego) lub powstania długu celnego od importu energii (przez nabywcę końcowego) czy wreszcie dzień wydania energii (nabywcy końcowemu), w każdym przypadku wskazuje nabywcę końcowego jako dokonującego tych czynności lub w przypadku wydania energii – jako ich adresata.

2011
1
wrz

Istota:

Brak opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej, opodatkowanej na poprzednim etapie obrotu.

Fragment:

Cyt. wyżej przepisy nakazują również opodatkowanie zużycia energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeśli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii nabywcy końcowemu. W sytuacji, gdy podmiot sprzedaje energię elektryczną podmiotowi nie posiadającemu żadnej z koncesji wymienionych w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym, spełnione zostają przesłanki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej, (... ) nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Zatem sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podatnikiem jest w przedmiotowej sprawie podmiot dokonujący danej sprzedaży. Z punktu widzenia przepisów o podatku akcyzowym wystarczającym do opodatkowania takiej sprzedaży jest fakt zakupu tej energii przez podmiot, który nie posiada określonych prawem koncesji, bowiem w ten sposób został zdefiniowany nabywca końcowy. Przy czym nieistotne jest z punktu widzenia tych przepisów, w jaki sposób nabywca końcowy wykorzysta tę energię, bowiem od tej energii został już uiszczony podatek akcyzowy. W związku z tym dokonanie odsprzedaży energii elektrycznej przez nabywcę końcowego (podmiot nieposiadający koncesji), od której został zapłacony podatek, nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy na Spółce ciążyć będzie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, z tytułu zużycia na potrzeby własne energii elektrycznej, nabywanej od dystrybutorów energii elektrycznej?
2. Czy na Zainteresowanym ciążyć będzie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, z tytułu odsprzedaży (refakturowania) na najemców mieszkań zakładowych (będących własnością Spółki) energii elektrycznej, nabywanej od dystrybutorów energii elektrycznej?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym w art. 2 pkt 19 posługują się własną definicją nabywcy końcowego, która posiada inne brzmienie niż definicja nabywcy końcowego zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. W myśl ustawy o podatku akcyzowym, nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Reasumując, nabywca końcowy który odsprzedaje energię elektryczną, od której został zapłacony podatek akcyzowy (w przedmiotowej sprawie podatek akcyzowy od energii elektrycznej sprzedanej Wnioskodawcy winien uiścić Zakład Energetyczny posiadający koncesję na obrót który sprzedał energię nabywcy końcowemu czyli Wnioskodawcy) nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Sprzedaż opodatkowanej energii przez nabywcę końcowego kolejnym podmiotom również nie rodzi obowiązku podatkowego dla tych podmiotów. W związku z tym, ze wskazanych powyżej względów Wnioskodawca w opisanym we wniosku stanie faktycznym nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od zakupionej uprzednio energii elektrycznej zarówno zużytej na potrzeby własne jak i odsprzedanej najemcom. Podatnikiem w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku jest Zakład Energetyczny, który sprzedaje energię elektryczną Wnioskodawcy będącemu w przedmiotowej sprawie nabywca końcowym.

Fragment:

Zatem w zakresie, w jakim ww. podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby lub odsprzedaje, staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu. Przy czym nieistotne jest z punktu widzenia ww. przepisów, w jaki sposób nabywca końcowy wykorzysta tą energię, bowiem od tej energii został już uiszczony podatek akcyzowy. W związku z tym dokonanie odsprzedaży energii elektrycznej przez nabywcę końcowego od której został zapłacony podatek, nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wielokrotnego opodatkowania akcyzą, podczas gdy przedmiot opodatkowania jest tak skonstruowany, aby do opodatkowania dochodziło tylko na jednym etapie obrotu. Reasumując, nabywca końcowy który odsprzedaje energię elektryczną, od której został zapłacony podatek akcyzowy (w przedmiotowej sprawie podatek akcyzowy od energii elektrycznej sprzedanej Wnioskodawcy winien uiścić Zakład Energetyczny posiadający koncesję na obrót który sprzedał energię nabywcy końcowemu czyli Wnioskodawcy) nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Sprzedaż opodatkowanej energii przez nabywcę końcowego kolejnym podmiotom również nie rodzi obowiązku podatkowego dla tych podmiotów.

2011
1
sie

Istota:

Czy w rozumieniu zapisu art. 2 pkt 19 ustawy, Wnioskodawca jest nabywcą końcowym przy zakupie energii elektrycznej na własne potrzeby?

Fragment:

Jednakże zastosowanie interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 31 marca 2009 r. nr AE6/033/13/IRZ/09/1772 spowodowałoby, iż Wnioskodawca stałaby się nabywcą końcowym, w związku z czym obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego powstałby po stronie podmiotu zaopatrującego Spółkę w energię elektryczną. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w rozumieniu zapisu art. 2 pkt 19 ustawy, Wnioskodawca jest nabywcą końcowym przy zakupie energii elektrycznej na własne potrzeby... W sytuacji uznania, że Spółka jest nabywcą końcowym, czy w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Spółka prawidłowo postępuje naliczając i odprowadzając podatek akcyzowy od zakupionej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko. Ad. 1 Zapis art. 2 pkt 19 ustawy, nie pozwala na przyjęcie, że Spółka jest nabywcą końcowym w przedstawionym stanie faktycznym. Ad. 2 W sytuacji uznania, że Spółka jest nabywcą końcowym, Spółka postępuje nieprawidłowo naliczając i odprowadzając podatek akcyzowy od zakupionej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby, a obowiązek spoczywa na podmiocie zaopatrującym Spółkę w energię elektryczną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Z uwagi na fakt, że Spółka w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym jest nabywcą końcowym energii elektrycznej, dlatego nie jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, składania deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego oraz zapłaty akcyzy w przypadku odsprzedaży energii elektrycznej podmiotom, z którymi zawarła umowy dzierżawy i najmu.

Fragment:

(...) nabywcy końcowemu na terytorium kraju; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym: upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń (...)

2011
1
sie

Istota:

Z uwagi na fakt, że Spółka w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym jest nabywcą końcowym energii elektrycznej, dlatego nie jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, składania deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego oraz zapłaty akcyzy w przypadku odsprzedaży energii elektrycznej podmiotom, które są właścicielami nieruchomości nabytych od Spółki w latach poprzednich, a nie mają do chwili obecnej własnego zasilania energią elektryczną użytkowanych obiektów.

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Stosownie do art. 2 pkt 19 ustawy nabywcą końcowym jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.), z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu.

Fragment:

W związku z tym, w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju. Podatnikiem zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu czyli w tym przypadku osoba lub jednostka, która sprzedaje energię nabywcy końcowemu. Niesprawiedliwym i mogącym podważyć zasadę równości wobec prawa byłoby uprzywilejowanie podmiotów, które jedynie z uwagi na sam fakt posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, mogłyby nabywać energię po cenie nie zawierającej podatku akcyzowego, którą następnie wykorzystałyby w taki sam sposób jak każdy inny nabywca końcowy (ale nie posiadający koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej), który kupuje energię elektryczną po cenie zawierającej podatek akcyzowy. Odnosząc się do definicji nabywcy końcowego zawartej w art. 2 pkt 19 ustawy, zgodnie z którą nabywcą końcowym jest podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.