Nabywca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabywca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonania robót elektrycznych i robót teletechnicznych wraz ze zużytymi materiałami.

Fragment:

Strona jest podwykonawcą usług budowlanych, o którym to podwykonawcy mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, których sprzedaż będzie opodatkowana w ramach odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług przez Zleceniodawcę (nabywcę) gdzie co do zasady podatnikiem podatku od towarów i usług będzie Zleceniodawca (nabywca) tzw. robót budowlanych. Co do zasady należy więc przyjąć, iż są to w przypadku Strony wyłącznie usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazać należy w przedmiotowej sprawie, iż w celu ustalenia momentu wykonania robót budowlanych Strona będzie zobowiązana do stosowania po dniu 1 stycznia 2017 r. art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W celu natomiast ustalenia, czy sprzedaż przez niego usług po dniu 1 stycznia 2017 r. będzie opodatkowana w ramach odwrotnego obciążenia Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia: czy Zleceniodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, o którym to podatniku mowa w art. 15 p.t.u., czy Zleceniodawca (nabywca) usług jest właścicielem lub użytkownikiem pod dniu 1 stycznia 2017 r. nieruchomości na której będą wykonywane przez podatnika roboty określone umową z dnia 26 czerwca 2017 r., czy Wnioskodawca jest dla Zleceniodawcy (nabywcy) podwykonawcą tzw. robót budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług, o którym to Zleceniodawcy (nabywcy) mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 p.t.u. Zaznaczyć jednakże należy, (...)

2017
23
wrz

Istota:

Czy dokonywanie przez nabywcę hotelu (po dokonaniu transakcji sprzedaży i przystąpieniu do umowy kredytowej jako współkredytobiorca) spłaty rat kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania zakupu hotelu, stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

Fragment:

W uzupełnieniu ujętym w piśmie z 23 sierpnia 2017 r., Wnioskodawca wskazał, że ogół zobowiązań Wnioskodawcy i nabywcy związanych z transakcją sprzedaży hotelu, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, uregulowany zostanie w umowie sprzedaży zawartej między Wnioskodawcą i nabywcą, w tym zobowiązanie nabywcy do przystąpienia do umowy kredytowej oraz dokonywania spłaty rat kredytowych. Samo przystąpienie do umowy kredytowej, będące realizacją postanowienia umownego między Wnioskodawcą i nabywcą, zostanie zrealizowane w banku po zawarciu umowy sprzedaży hotelu. W stosunku do banku, zarówno Wnioskodawca, jak i nabywca pozostaną współkredytobiorcami solidarnie zobowiązanymi do uregulowania długu. Natomiast na mocy porozumienia między Wnioskodawcą i nabywcą, zawartego w umowie sprzedaży hotelu, to nabywca będzie zobowiązany do spłaty pozostałej części kredytu i nie będzie uprawniony do żądania od Wnioskodawcy zwrotu wydatków poniesionych w związku ze spłatą rat kredytu po dokonaniu transakcji sprzedaży hotelu. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy dokonywanie przez nabywcę hotelu (po dokonaniu transakcji sprzedaży i przystąpieniu do umowy kredytowej jako współkredytobiorca) spłaty rat kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania zakupu hotelu, stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2017
11
sty

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży dokonanej na rzecz nabywcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą posługującego się numerem NIP

Fragment:

To nabywca, w momencie dokonywania nabycia towaru podejmuje decyzję o jego przeznaczeniu. W przypadku, gdy zakupiony towar ma być przeznaczony na cele prywatne a nie związanez działalnością gospodarczą nabywca powinien dla danej transakcji posługiwać się numerem PESEL. Z drugiej jednak strony na sprzedawcę nałożony jest obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży dokonanej dla podatnika nabywającego towary na cele prywatne. Aby zatem wywiązać się z obowiązku zapłaty podatku, nałożonego ustawą, należy podczas dokonywania sprzedaży wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące danej transakcji, aby jej udokumentowanie odbyło się w sposób jak najbardziej prawidłowy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługi pocztowe, i poprzez rozbudowaną sieć placówek dokonuje także sprzedaży towarów. Biorąc zatem pod uwagę, okoliczności wynikające z opisanego we wniosku zdarzenia, należy uznać, że w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów dla nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, który to nabywca posługuje się dla celów tej transakcji numerem identyfikacji podatkowej NIP, to można przyjąć, że zakupiony towar został nabyty w celach działalności gospodarczej i tym samym sprzedaż taka nie będzie podlegała podatkowi od sprzedaży detalicznej.

2015
26
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania użycia wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego na cele inne niż zwolnione od akcyzy, które nabywca wskazał w oświadczeniu

Fragment:

Przed dokonaniem sprzedaży gazu, Spółka uzyskała od nabywcy oświadczenie w zakresie statusu nabywcy, tj. czy nabywca jest pośredniczącym podmiotem gazowym czy finalnym nabywcom gazowym. W przedmiotowej sprawie nabywcy gazu są finalnymi nabywcami gazowymi. Spółka podpisała z nabywcą umowę na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego, której integralną częścią jest załącznik do umowy stanowiący oświadczenie kupującego o przeznaczeniu gazu w celu naliczania podatku akcyzowego. W oświadczeniu, nabywca wskazał cel, na który przeznacza nabywany gaz, zaznaczając regulacje art. 31b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy oraz wskazał na udział nabywanego gazu w ramach wybranej kategorii przeznaczenia. Zgodnie z podpisaną umową, nabywca wyrobów gazowych, będący finalnym nabywcą gazowym, jest zobowiązany do poinformowania Spółki o przeznaczeniu gazu na cele określone w ustawie przy użyciu formularza oświadczenia, które stanowi integralną część umowy. Ponadto, nabywca, będący finalnym nabywcą gazowym, jest zobowiązany zgodnie z postanowieniami umowy, do pisemnego powiadomienia Spółki o zmianie przeznaczenia gazu na cele określone w ustawie, w formie oświadczenia. Oświadczenie składane przez nabywcę jest podpisywane przez osoby reprezentujące nabywcę, nie jest podpisywane przez osoby reprezentujące Spółkę.

2014
5
mar

Istota:

1. Czy Wnioskodawca, jako sprzedawca towarów wyszczególnionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, winien traktować jako podatnika VAT w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, także nabywców, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy?
2. Czy w transakcjach dostawy towarów, gdzie stroną jest nabywca, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, także należy wystawiać faktury VAT z zachowaniem wymogu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.68.360)?
3. Czy w fakturze VAT można ująć dostawy, gdzie wymóg określony w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia dotyczy tylko niektórych pozycji?

Fragment:

W myśl § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca – danych określonych w ust. 1 pkt 12-14. Jak stwierdzono powyżej, również nabywca, który jest podatnikiem określonym w art. 15 ustawy o VAT podmiotowo zwolnionym od podatku na mocy art. 113 ust. 1 i 9 tej ustawy, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy co oznacza, że także dla takiego nabywcy należy wystawić fakturę VAT zawierającą – zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 wskazanego rozporządzenia – wyrazy „ odwrotne obciążenie ”. Status nabywcy jako podatnika podmiotowo zwolnionego nie sprawia bowiem, by faktura dla takiego nabywcy wystawiona mogła być bez zachowania warunków dotyczących dokumentowania transakcji odbywających się w formule „ odwrotnego obciążenia ” przewidzianych w przytoczonych regulacjach prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w transakcjach dostawy towarów lub świadczenia usług, gdzie stroną jest nabywca, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, także należy wystawiać faktury VAT z adnotacją „ odwrotne obciążenie ” zgodnie z wymogiem wynikającym z przepisu § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.68.360) – uznano za prawidłowe.

2014
21
sty

Istota:

Sposób dokumentowania zmiany danych nabywcy.

Fragment:

Użyte w cytowanym powyżej § 15 ust. 1 rozporządzenia sformułowanie: „ jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą ”, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że poprzez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że błędnego określenia nabywcy towaru lub usługi w wystawionej przez sprzedawcę fakturze korygującej Wnioskodawczyni nie może poprawić poprzez wystawienie noty korygującej, o której mowa w § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, gdyż – jak wskazano wyżej – w przedstawionych przez Wnioskodawczynię okolicznościach notą korygującą nie można zmieniać tych danych.

2013
13
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za zaległości podatkowe Sprzedającego, jako osoba trzecia, zgodnie art. 112 Ordynacji podatkowej?

Fragment:

Odpowiedzialnymi czyniła nabywcę przedsiębiorstwa, nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nabywcę składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 16.100 zł. Ustawa Ordynacja podatkowa w art. 112 § 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., ogranicza odpowiedzialność do podmiotów będących nabywcami przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Zgodnie zaś z przepisem przejściowym zawartym w art. 8 Ustawy Nowelizującej, do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej stosuje się art. 112 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej. W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca nie będzie nabywcą przedsiębiorstwa ani też jego zorganizowanej części. Dokona On zakupu składników majątku w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, w skład której wchodzą działki gruntu, a zatem przepis art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie miał w sprawie zastosowania. Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że w przypadku nabycia składnika majątkowego po 1 stycznia 2009 r., odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zaległości podatkowe sprzedającego jest wykluczona, gdyż nie przewidują jej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. przepisy art. 112 Ordynacji podatkowej.

2013
24
lip

Istota:

Czy kwota otrzymana od Nabywców przez Wnioskodawcę tytułem zwrotu wydatków związanych z dostarczeniem zamówionych przez Nabywców produktów nie będzie stanowiła przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu, zaś kwota uiszczona przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu dostarczającego zamówione przez Nabywców produkty nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy?

Fragment:

W przypadku gdy zapłata za produkty i dostawę będzie dokonywana przez Nabywcę przy odbiorze, nie jest wykluczone, iż podmioty dostarczające produkty będą potrącać z odebranych od Nabywców kwot należne sobie wynagrodzenia za dostarczenie paczki. W dalszym ciągu jednak podmiot dostarczający przesyłkę wystawi fakturę VAT na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie będzie pobierał od Nabywców żadnych dodatkowych opłat takich jak np. prowizja z tytułu zawierania w swoim imieniu, lecz na rzecz Nabywców, umów na dostarczenie zamówionych produktów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż z dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę będzie wynikało, jaka kwota wydatków została poniesiona przez Wnioskodawcę na dostarczenie zamówionych produktów do poszczególnych Nabywców. Umożliwi to Wnioskodawcy precyzyjne określenie, jakiej kwoty będzie on uprawniony dochodzić od Nabywcy z tytułu zawarcia na rzecz Nabywcy umowy obejmującej dostarczenie produktów. Należy zaznaczyć, iż momentem przeniesienia własności zamawianych przez Nabywców produktów jest moment ich odbioru od podmiotu dostarczającego produkty (operator pocztowy, kurier). Wnioskodawca działając w imieniu własnym, ale na rzecz Nabywców nie będzie miał możliwości swobodnego dysponowania otrzymanymi środkami, z uwagi na fakt, iż muszą być one przeznaczone przez Wnioskodawcę na pokrycie wydatków na dostarczenie przesyłki równych wynagrodzeniu podmiotów dostarczających towary.

2012
22
wrz

Istota:

Ustalenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego, prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z błędnie wystawionej faktury oraz zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dostawy, dla której Wnioskodawca zobowiązany jest do jej rozliczenia.

Fragment:

Zgodnie z ww. przepisem, w przypadku dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca tych towarów, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy podatek od towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego nabycia tych towarów. W przypadku gdy kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich nabycia jest obowiązany do rozliczenia tej różnicy. Z powyższego wynika zatem, że podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić. A zatem w przedmiotowej sprawie kwota, którą Wnioskodawca jest obowiązany zapłacić jest kwota brutto, obejmująca również podatek VAT należny wyliczony na otrzymanej od kontrahenta fakturze. W rozstrzyganej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie dotyczące towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przyjęcia za podstawę opodatkowania wartości netto z otrzymanej faktury należało uznać za nieprawidłowe.

2012
8
mar

Istota:

Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Fragment:

Nr 212, poz. 1337 ze zm.) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. W myśl natomiast § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 21a stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. W ust. 2. tego przepisu wskazano, iż faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. Ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT przeprowadza transakcje wewnątrzwspólnotowe polegające na nabyciu towarów (gotowych kanapek). Dla prawidłowego transportu kanapek producent stosuje opakowania zbiorcze (koszyki). Towar (kanapki i koszyki) jest nabywany jest od kontrahentów ze Słowacji.