Nabywca | Interpretacje podatkowe

Nabywca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nabywca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży dokonanej na rzecz nabywcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą posługującego się numerem NIP
Fragment:
To nabywca, w momencie dokonywania nabycia towaru podejmuje decyzję o jego przeznaczeniu. W przypadku, gdy zakupiony towar ma być przeznaczony na cele prywatne a nie związanez działalnością gospodarczą nabywca powinien dla danej transakcji posługiwać się numerem PESEL. Z drugiej jednak strony na sprzedawcę nałożony jest obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży dokonanej dla podatnika nabywającego towary na cele prywatne. Aby zatem wywiązać się z obowiązku zapłaty podatku, nałożonego ustawą, należy podczas dokonywania sprzedaży wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące danej transakcji, aby jej udokumentowanie odbyło się w sposób jak najbardziej prawidłowy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługi pocztowe, i poprzez rozbudowaną sieć placówek dokonuje także sprzedaży towarów. Biorąc zatem pod uwagę, okoliczności wynikające z opisanego we wniosku zdarzenia, należy uznać, że w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów dla nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, który to nabywca posługuje się dla celów tej transakcji numerem identyfikacji podatkowej NIP, to można przyjąć, że zakupiony towar został nabyty w celach działalności gospodarczej i tym samym sprzedaż taka nie będzie podlegała podatkowi od sprzedaży detalicznej.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania użycia wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego na cele inne niż zwolnione od akcyzy, które nabywca wskazał w oświadczeniu
Fragment:
Przed dokonaniem sprzedaży gazu, Spółka uzyskała od nabywcy oświadczenie w zakresie statusu nabywcy, tj. czy nabywca jest pośredniczącym podmiotem gazowym czy finalnym nabywcom gazowym. W przedmiotowej sprawie nabywcy gazu są finalnymi nabywcami gazowymi. Spółka podpisała z nabywcą umowę na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego, której integralną częścią jest załącznik do umowy stanowiący oświadczenie kupującego o przeznaczeniu gazu w celu naliczania podatku akcyzowego. W oświadczeniu, nabywca wskazał cel, na który przeznacza nabywany gaz, zaznaczając regulacje art. 31b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy oraz wskazał na udział nabywanego gazu w ramach wybranej kategorii przeznaczenia. Zgodnie z podpisaną umową, nabywca wyrobów gazowych, będący finalnym nabywcą gazowym, jest zobowiązany do poinformowania Spółki o przeznaczeniu gazu na cele określone w ustawie przy użyciu formularza oświadczenia, które stanowi integralną część umowy. Ponadto, nabywca, będący finalnym nabywcą gazowym, jest zobowiązany zgodnie z postanowieniami umowy, do pisemnego powiadomienia Spółki o zmianie przeznaczenia gazu na cele określone w ustawie, w formie oświadczenia. Oświadczenie składane przez nabywcę jest podpisywane przez osoby reprezentujące nabywcę, nie jest podpisywane przez osoby reprezentujące Spółkę.
2015
26
sie

Istota:
1. Czy Wnioskodawca, jako sprzedawca towarów wyszczególnionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, winien traktować jako podatnika VAT w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, także nabywców, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy?
2. Czy w transakcjach dostawy towarów, gdzie stroną jest nabywca, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, także należy wystawiać faktury VAT z zachowaniem wymogu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.68.360)?
3. Czy w fakturze VAT można ująć dostawy, gdzie wymóg określony w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia dotyczy tylko niektórych pozycji?
Fragment:
W myśl § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca – danych określonych w ust. 1 pkt 12-14. Jak stwierdzono powyżej, również nabywca, który jest podatnikiem określonym w art. 15 ustawy o VAT podmiotowo zwolnionym od podatku na mocy art. 113 ust. 1 i 9 tej ustawy, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy co oznacza, że także dla takiego nabywcy należy wystawić fakturę VAT zawierającą – zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 wskazanego rozporządzenia – wyrazy „ odwrotne obciążenie ”. Status nabywcy jako podatnika podmiotowo zwolnionego nie sprawia bowiem, by faktura dla takiego nabywcy wystawiona mogła być bez zachowania warunków dotyczących dokumentowania transakcji odbywających się w formule „ odwrotnego obciążenia ” przewidzianych w przytoczonych regulacjach prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w transakcjach dostawy towarów lub świadczenia usług, gdzie stroną jest nabywca, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, także należy wystawiać faktury VAT z adnotacją „ odwrotne obciążenie ” zgodnie z wymogiem wynikającym z przepisu § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.68.360) – uznano za prawidłowe.
2014
5
mar

Istota:
Sposób dokumentowania zmiany danych nabywcy.
Fragment:
Użyte w cytowanym powyżej § 15 ust. 1 rozporządzenia sformułowanie: „ jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą ”, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że poprzez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że błędnego określenia nabywcy towaru lub usługi w wystawionej przez sprzedawcę fakturze korygującej Wnioskodawczyni nie może poprawić poprzez wystawienie noty korygującej, o której mowa w § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, gdyż – jak wskazano wyżej – w przedstawionych przez Wnioskodawczynię okolicznościach notą korygującą nie można zmieniać tych danych.
2014
21
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za zaległości podatkowe Sprzedającego, jako osoba trzecia, zgodnie art. 112 Ordynacji podatkowej?
Fragment:
Odpowiedzialnymi czyniła nabywcę przedsiębiorstwa, nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nabywcę składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 16.100 zł. Ustawa Ordynacja podatkowa w art. 112 § 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., ogranicza odpowiedzialność do podmiotów będących nabywcami przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Zgodnie zaś z przepisem przejściowym zawartym w art. 8 Ustawy Nowelizującej, do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej stosuje się art. 112 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej. W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca nie będzie nabywcą przedsiębiorstwa ani też jego zorganizowanej części. Dokona On zakupu składników majątku w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, w skład której wchodzą działki gruntu, a zatem przepis art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie miał w sprawie zastosowania. Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że w przypadku nabycia składnika majątkowego po 1 stycznia 2009 r., odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zaległości podatkowe sprzedającego jest wykluczona, gdyż nie przewidują jej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. przepisy art. 112 Ordynacji podatkowej.
2013
13
sie

Istota:
Czy kwota otrzymana od Nabywców przez Wnioskodawcę tytułem zwrotu wydatków związanych z dostarczeniem zamówionych przez Nabywców produktów nie będzie stanowiła przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu, zaś kwota uiszczona przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu dostarczającego zamówione przez Nabywców produkty nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
Fragment:
W przypadku gdy zapłata za produkty i dostawę będzie dokonywana przez Nabywcę przy odbiorze, nie jest wykluczone, iż podmioty dostarczające produkty będą potrącać z odebranych od Nabywców kwot należne sobie wynagrodzenia za dostarczenie paczki. W dalszym ciągu jednak podmiot dostarczający przesyłkę wystawi fakturę VAT na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie będzie pobierał od Nabywców żadnych dodatkowych opłat takich jak np. prowizja z tytułu zawierania w swoim imieniu, lecz na rzecz Nabywców, umów na dostarczenie zamówionych produktów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż z dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę będzie wynikało, jaka kwota wydatków została poniesiona przez Wnioskodawcę na dostarczenie zamówionych produktów do poszczególnych Nabywców. Umożliwi to Wnioskodawcy precyzyjne określenie, jakiej kwoty będzie on uprawniony dochodzić od Nabywcy z tytułu zawarcia na rzecz Nabywcy umowy obejmującej dostarczenie produktów. Należy zaznaczyć, iż momentem przeniesienia własności zamawianych przez Nabywców produktów jest moment ich odbioru od podmiotu dostarczającego produkty (operator pocztowy, kurier). Wnioskodawca działając w imieniu własnym, ale na rzecz Nabywców nie będzie miał możliwości swobodnego dysponowania otrzymanymi środkami, z uwagi na fakt, iż muszą być one przeznaczone przez Wnioskodawcę na pokrycie wydatków na dostarczenie przesyłki równych wynagrodzeniu podmiotów dostarczających towary.
2013
24
lip

Istota:
Ustalenie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT należnego, prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z błędnie wystawionej faktury oraz zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dostawy, dla której Wnioskodawca zobowiązany jest do jej rozliczenia.
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisem, w przypadku dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca tych towarów, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy podatek od towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego nabycia tych towarów. W przypadku gdy kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich nabycia jest obowiązany do rozliczenia tej różnicy. Z powyższego wynika zatem, że podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić. A zatem w przedmiotowej sprawie kwota, którą Wnioskodawca jest obowiązany zapłacić jest kwota brutto, obejmująca również podatek VAT należny wyliczony na otrzymanej od kontrahenta fakturze. W rozstrzyganej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie dotyczące towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przyjęcia za podstawę opodatkowania wartości netto z otrzymanej faktury należało uznać za nieprawidłowe.
2012
22
wrz

Istota:
Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Fragment:
Nr 212, poz. 1337 ze zm.) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. W myśl natomiast § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 21a stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. W ust. 2. tego przepisu wskazano, iż faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. Ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT przeprowadza transakcje wewnątrzwspólnotowe polegające na nabyciu towarów (gotowych kanapek). Dla prawidłowego transportu kanapek producent stosuje opakowania zbiorcze (koszyki). Towar (kanapki i koszyki) jest nabywany jest od kontrahentów ze Słowacji.
2012
8
mar

Istota:
Opodatkowanie dostaw energii elektrycznej na rzecz podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną
Fragment:
Nr 151, poz. 1013) w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy przez nabywcę końcowego rozumie się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z wyłączeniem: spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.
2012
14
lut

Istota:
Umowy kupna – sprzedaży.
Fragment:
W tej sytuacji Wnioskodawca jako nabywca rzeczy, staje się podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym ma On obowiązek od dokonywanych czynności złożyć deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nabywca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.