ITPB4/4511-681/16-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy w przypadku sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego nabytej nieruchomooci na podstawie decyzji S1du (za d3ugi) przed up3ywem 5 lat Wnioskodawczyni musi zap3acia z tego tytu3u podatek dochodowy?
2) Je?eli Wnioskodawczyni sprzeda3aby te nieruchomooa za cene X z3 (wierzytelnooa Wnioskodawczyni) to czy Wnioskodawczynie dotyczy3by podatek dochodowy do zap3aty i w jakiej wysokooci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2016 r. (data wp3ywu 24 sierpnia 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 26 paYdziernika 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia prawa u?ytkowania wieczystego – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek, uzupe3niony 26 paYdziernika 2016 r., o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia prawa u?ytkowania wieczystego.

We wniosku tym przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawczyni prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 od 1998 r. Zajmuje sie przede wszystkim us3ugami sprzetem budowlanym. W 2009 r. Wnioskodawczyni wykona3a us3uge dla firmy A polegaj1c1 na robotach drogowych i dostarczeniu materia3ów do budowy drogi gminnej. Wnioskodawczyni wystawi3a fakture VAT na kwote X z3 (brutto). W 2010 r. Wnioskodawczyni po raz kolejny wykona3a us3uge dla wy?ej wspomnianej firmy, polegaj1c1 na wykonaniu robót ziemnych (wykop pod basen, droge i nasypy pod parking). Wnioskodawczyni wystawi3a fakture VAT na kwote Y z3 (brutto). Wnioskodawczyni zawar3a z firm1 A stosowane umowy podwykonawcze. Firma nie uioci3a nale?nej zap3aty za wykonan1 prace – nie zosta3y zap3acone nale?nooci z tytu3u wystawionych faktur VAT. Wnioskodawczyni skierowa3a sprawe do S1du Okregowego, który wyda3 nakaz zap3aty nale?nych sum: kolejno 23 lipca oraz 6 sierpnia 2010 r.

W dniach 10 wrzeonia 2010 r. i 7 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni z3o?y3a wnioski do Komornika S1dowego przy S1dzie Rejonowym o wszczecie egzekucji i wyegzekwowanie nale?nych sum od d3u?nika.

Na kwote Y z3 ustanowiono na prawie wieczystego u?ytkowania nieruchomooci d3u?nika (budynki magazynowe oraz plac) hipoteke przymusow1 kaucyjn1, w której Wnioskodawczyni wpisana zosta3a jako wierzyciel w pierwszej kolejnooci.

Pomimo dzia3an Komornika oraz dwukrotnej licytacji ww. nieruchomooci nie uda3o sie odzyskaa ?adnej z kwot, a nieruchomooa nie zosta3a sprzedana. W zwi1zku z tym Wnioskodawczyni postanowi3a skorzystaa, jako wierzyciel zarówno egzekwuj1cy, jak i hipoteczny z prawa przejecia na w3asnooa, nale?1cego do d3u?nika, prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomooci.

Dnia 28 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni z3o?y3a wniosek do S1du Rejonowego Wydzia3 Cywilny, o przejecie na w3asnooa nieruchomooci (prawa u?ytkowania wieczystego wraz z prawem w3asnooci budynków i budowli) d3u?nika. Jednoczeonie Wnioskodawczyni wnios3a o zaliczenie wierzytelnooci na poczet ceny nabycia. W dniu 1 grudnia 2014 r. S1d Rejonowy I Wydzia3 Cywilny udzieli3 Wnioskodawczyni przybicia prawa u?ytkowania wieczystego.

Dnia 30 marca 2015 r. postanowieniem S1du Rejonowego Wnioskodawczyni przys1dzono prawo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci za cene nabycia C z3. (zaliczaj1c na poczet ceny nabycia wierzytelnooa w wysokooci Y z3). Tym samym Wnioskodawczyni zobowi1zana zosta3a do dop3aty sumy wskazanej przez S1d w wysokooci Z z3.

Dnia 8 kwietnia 2015 r. do S1du Okregowego z3o?ono za?alenie Uczestnika na postanowienie S1du Rejonowego z dnia 30 marca 2015 r. W dniu 16 listopada 2015 r. S1d Okregowy oddali3 za?alenie Uczestnika. Wobec powy?szego Wnioskodawczyni sta3a sie w3aocicielem prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomooci. W ten sposób Wnioskodawczyni odzyska3a nale?n1 zap3ate za fakture VAT opiewaj1c1 na kwote X z3 (brutto), wyra?on1 we w3asnooci nieruchomooci.

W dniu 26 maja 2015 r. Komornik przy S1dzie Rejonowym umorzy3 drug1 wierzytelnooa (w kwocie Y z3) z powodu nieoci1galnooci. Z tej przyczyny Wnioskodawczyni skorzysta3a z „ulgi na z3e d3ugi” zaliczaj1c kwote netto wynikaj1c1 z faktury (w wysokooci P z3) w koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawczyni nadmienia, i? od wspomnianych faktur, wystawionych za us3ugi, zap3aci3a nale?ny podatek dochodowy oraz podatek VAT, co potwierdzi3y kontrole przeprowadzone przez Urz1d Skarbowy S.

Pomimo braku zap3aty Wnioskodawczyni nie stara3a sie o zwrot podatku VAT.

W uzupe3nieniu do przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wskaza3a, ?e rzeczona nieruchomooa nigdy nie by3a, nie jest i nie bedzie wykorzystywana w prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej (tj. do momentu sprzeda?y), gdy?, stosowanie do wskazania zawartego we wniosku, Wnioskodawczyni nie ma mo?liwooci jej u?ytkowania na ?aden cel, rzeczona nieruchomooa nie jest w ogóle u?ytkowana. G3ównym zamys3em przejecia przez Wnioskodawczynie na w3asnooa prawa wieczystego u?ytkowania nieruchomooci d3u?nika by3a jego sprzeda? w celu odzyskania utraconych (niezap3aconych) nale?nooci pienie?nych.

Wnioskodawczyni podkreola, ?e sprzedaj1c przedmiotow1 nieruchomooa ma zamiar odzyskaa od d3u?nika nale?ne (od wielu ju? lat) pieni1dze, od których to zap3aci3a ju? wszystkie nale?ne podatki.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania.

  1. Czy w przypadku sprzeda?y prawa u?ytkowania wieczystego nabytej nieruchomooci na podstawie decyzji S1du (za d3ugi) przed up3ywem 5 lat Wnioskodawczyni musi zap3acia z tego tytu3u podatek dochodowy?
  2. Je?eli Wnioskodawczyni sprzeda3aby te nieruchomooa za cene X z3 (wierzytelnooa Wnioskodawczyni) to czy Wnioskodawczynie dotyczy3by podatek dochodowy do zap3aty i w jakiej wysokooci?

Przedstawiaj1c w3asne stanowisko Wnioskodawczyni wskazuje, i? zap3aci3a ju? raz od tej kwoty nale?ne podatki (dochodowy i VAT). Je?eli nieruchomooa zosta3aby sprzedana na licytacji przez Komornika, to ww. kwote (X z3) otrzyma3aby od Komornika jako wierzyciel hipoteczny i nie musia3aby p3acia podatków.

Sprzedaj1c nieruchomooa Wnioskodawczyni ma zamiar odzyskaa tylko nale?ne pieni1dze, gdy? nieruchomooa nie jest potrzebna Wnioskodawczyni, a nawet nie ma mo?liwooci jej u?ytkowania.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.

W myol art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Yród3em przychodów jest odp3atne zbycie, z zastrze?eniem ust. 2:

  1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
  2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów
  • je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonywaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w lit. a)-c) – przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie.

Powy?szy przepis formu3uje generaln1 zasade, ?e odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa (w tym m.in. prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomooci) przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie rodzi obowi1zek podatkowy w postaci zap3aty podatku dochodowego.

Zatem, je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa nast1pi3o po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomooci, jej czeoci, udzia3u w nieruchomooci lub prawa w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przysz3ego Wnioskodawczyni wskaza3a, i? dnia 28 kwietnia 2014 r. z3o?y3a wniosek do S1du Rejonowego (Wydzia3 Cywilny), o przejecie na w3asnooa nieruchomooci (prawa u?ytkowania wieczystego wraz z prawem w3asnooci budynków i budowli) d3u?nika. W dniu 1 grudnia 2014 r. S1d Rejonowy udzieli3 Wnioskodawczyni przybicia prawa u?ytkowania wieczystego. Natomiast postanowieniem z dnia 30 marca 2015 r. przys1dzono Wnioskodawczyni prawo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci za cene Z z3, zaliczaj1c na poczet ceny nabycia wierzytelnooa Wnioskodawczyni w kwocie X z3.

Kwestie dotycz1ce prawa wieczystego u?ytkowania uregulowane zosta3y w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 2016, poz. 380 z póYn. zm.).

U?ytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, którego przedmiotem mo?e bya grunt stanowi1cy w3asnooa Skarbu Panstwa, gminy lub zwi1zku miedzygminnego. Jest to prawo na rzeczy cudzej, jednak zakres i sposób okreolenia treoci tego prawa zbli?a je do prawa w3asnooci (art. 234 i 237 Kodeksu cywilnego). U?ytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym, podlega dziedziczeniu oraz egzekucji. Budynki wzniesione na gruncie oddanym w wieczyste u?ytkowanie stanowi1 odrebne nieruchomooci i s1 w3asnooci1 u?ytkownika.

W owietle art. 233 ww. ustawy, u?ytkownik wieczysty mo?e, w granicach okreolonych przez ustawy i zasady wspó3?ycia spo3ecznego oraz przez umowe o oddanie gruntu Skarbu Panstwa lub gruntu nale?1cego do jednostek samorz1du terytorialnego b1dY ich zwi1zków w u?ytkowanie wieczyste, korzystaa z gruntu z wy31czeniem innych osób. W tych samych granicach u?ytkownik wieczysty mo?e swoim prawem rozporz1dzaa. Ten przepis, a tak?e nastepne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kszta3tuj1ce uprawnienia u?ytkownika wieczystego na wzór uprawnien w3aociciela, wskazuj1, ?e oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporz1dzania tym gruntem jak w3aociciel. Zatem, z regulacji zawartych w tej ustawie wynika, i? u?ytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje u?ytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzecz1 w sposób zbli?ony do w3aociciela.

Prawo w3asnooci w systemie prawnym jest traktowane jako prawo o najszerszej treoci i w porównaniu z innymi prawami – jako prawo najsilniejsze w stosunku do rzeczy. W3asnooa jest bezterminowym prawem – trwa tak d3ugo, jak d3ugo istnieje rzecz, która jest przedmiotem w3asnooci. Nabycie i utrata w3asnooci (w tym tak?e w3asnooci nieruchomooci) uregulowane zosta3o w art. 155-231 Kodeksu cywilnego. U podstaw nabycia i zbycia nieruchomooci, w rozumieniu kodeksowym, le?y wola nabywcy.

Artyku3 46 § 1 ww. ustawy stanowi, i? nieruchomoociami s1 czeoci powierzchni ziemskiej stanowi1ce odrebny przedmiot w3asnooci (grunty), jak równie? budynki trwale z gruntem zwi1zane lub czeoci takich budynków, je?eli na mocy przepisów szczególnych stanowi1 odrebny od gruntu przedmiot w3asnooci. Czeoci1 sk3adow1 rzeczy – stosownie do przepisu art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego - jest wszystko, co nie mo?e bya od niej od31czone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany ca3ooci albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu od31czonego. Ponadto, jak stanowi art. 48 ww. ustawy – z zastrze?eniem wyj1tków w ustawie przewidzianych, do czeoci sk3adowych gruntu nale?1 w szczególnooci budynki i inne urz1dzenia trwale z gruntem zwi1zane, jak równie? drzewa i inne rooliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania.

Zgodnie z treoci1 art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego, budynki i inne urz1dzenia wzniesione na gruncie Skarbu Panstwa lub gruncie nale?1cym do jednostek samorz1du terytorialnego b1dY ich zwi1zków przez wieczystego u?ytkownika stanowi1 jego w3asnooa. To samo dotyczy budynków i innych urz1dzen, które wieczysty u?ytkownik naby3 zgodnie z w3aociwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste. Z § 2 tego przepisu wynika natomiast, ?e przys3uguj1ca wieczystemu u?ytkownikowi w3asnooa budynków i urz1dzen na u?ytkowanym gruncie jest prawem zwi1zanym z u?ytkowaniem wieczystym.

Z zacytowanych przepisów wynika, ?e co do zasady budynki posadowione na nieruchomoociach stanowi1 ich czeoa sk3adow1, przez co dziel1 los prawny nieruchomooci. Odmiennie nale?y natomiast traktowaa budynki wzniesione na gruntach oddanych w u?ytkowanie wieczyste. Traktowane one bya bowiem powinny jako odrebne nieruchomooci i chocia? ociole zwi1zane z gruntem, stanowi1ce oddzielny przedmiot w3adania. Zwi1zek nieruchomooci gruntowej z budynkow1 wyra?a sie natomiast wy31cznie w tym, ?e ?adna z nich nie mo?e stanowia samodzielnego przedmiotu obrotu prawnego.

Skutki przys1dzenia w3asnooci zosta3y uregulowane w art. 999 Kodeksu postepowania cywilnego (Dz. U z 2014, poz. 101 z póYn. zm.). Stosownie do § 1 tego przepisu prawomocne postanowienie o przys1dzeniu w3asnooci przenosi w3asnooa na nabywce i jest tytu3em do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa w3asnooci w katastrze nieruchomooci oraz przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez z3o?enie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przys1dzeniu w3asnooci jest tytu3em wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomooci i opró?nienia znajduj1cych sie na tej nieruchomooci pomieszczen bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalnooci. Od chwili uprawomocnienia sie postanowienia o przys1dzeniu w3asnooci na rzecz nabywcy nale?1 do niego po?ytki z nieruchomooci.

Przenosz1c powy?sze rozwa?ania na grunt rozpatrywanej sprawy nale?y wskazaa, i? sprzeda? nieruchomooci mo?e nast1pia w ró?nych trybach. Jednym z nich jest egzekucyjne postepowanie s1dowe. Egzekucja z nieruchomooci sk3ada sie z kilku etapów, m. in. ze sprzeda?y licytacyjnej oraz przys1dzenia prawa w3asnooci. Je?eli nabywca spe3ni warunki licytacyjne – uioci cene nabycia z potr1ceniem wczeoniej z3o?onej rekojmi – uzyskuje prawo do przys1dzenia, na podstawie którego staje sie w3aocicielem nieruchomooci. Uprawomocnienie postanowienia o przys1dzeniu w3asnooci powoduje przejocie w3asnooci w zamian za wczeoniej uiszczon1 cene. Postanowienie to wywo3uje skutek to?samy z umow1 sprzeda?y.

Przys1dzenie w3asnooci prawa u?ytkowania wieczystego na rzecz Wnioskodawczyni skutkowa3o zatem uregulowaniem posiadanej wierzytelnooci.

W omawianym przypadku Wnioskodawczyni naby3a (stosowanie do wskazania zawartego w z3o?onym wniosku) prawo wieczystego u?ytkowania wraz z prawem w3asnooci budynków i budowli w 2015 r. Zatem, w przypadku odp3atnego zbycia przedmiotowego prawa dokonanego przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie (tj. przed dniem 1 stycznia 2021 r.) rzeczona transakcja skutkowaa bedzie powstaniem po stronie Wnioskodawczyni obowi1zku zap3aty podatku dochodowego.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dochodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie 31czy sie z dochodami (przychodami) z innych Yróde3 (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakonczeniu roku podatkowego podatnik jest obowi1zany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazaa:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczya nale?ny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myol art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstaw1 obliczenia podatku jest dochód stanowi1cy ró?nice pomiedzy przychodem z odp3atnego zbycia nieruchomooci lub praw okreolonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiekszon1 o sume odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomooci lub praw.

Stosownie natomiast do treoci art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytu3u odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrze?eniem ust. 6d, stanowi1 udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiekszone o udokumentowane nak3ady, które zwiekszy3y wartooa rzeczy i praw maj1tkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Maj1c na wzgledzie przywo3ane wy?ej przepisy prawa podatkowego stwierdzia nale?y, ?e wartooa ceny przys1dzenia nieruchomooci stwierdzona postanowieniem s1du (cena nabycia) stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednoczeonie tutejszy organ wskazuje (zwa?ywszy na zawarte we wniosku pytanie odnosz1ce sie do wskazania wysokooci nale?nego podatku dochodowego od sprzeda?y przedmiotowego prawa), ?e przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest – co do zasady – sam przepis prawa podatkowego. Dlatego te?, wydaj1c przedmiotow1 interpretacje indywidualn1 tutejszy organ interpretacyjny dokona3 wy31cznie wyk3adni przepisów materialnego prawa podatkowego znajduj1cych zastosowanie w sprawie. Przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nak3ada na organ podatkowy obowi1zek wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z zasad1 samoopodatkowania, obowi1zuj1c1 w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowi1zek dokonania oceny w3asnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania sie zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawid3owooa takiego wyliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1. Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Torun, ul. Ow. Jakuba 20.