ITPB3/423-435a/11/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględnienia w wydatkach do odliczenia od podstawy opodatkowania płatności dokonanych w 2005 r., dotyczących Oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data wpływu 2 września 2011 rok), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia od podstawy opodatkowania wydatku określonego w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na nabycie nowej technologii oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym do możliwości uwzględnienia w wydatkach do odliczenia od podstawy opodatkowania płatności dokonanych w 2005 r., dotyczących Oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Grupa Kapitałowa jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest czołowym producentem i dostawcą na rynek m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz paliwa lotniczego, a także liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. Grupa jest właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, funkcjonującej pod marką „L.”. Grupa (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Spółka działa na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Wnioskodawca jest podmiotem dominującym Grupy.

W celu usprawnienia działalności Wnioskodawca nabył od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe wraz z pracami wdrożeniowymi (nabycie praw do wiedzy technologicznej nastąpiło w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw). Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadzi do optymalizacji procesów wewnętrznych w Spółce oraz sprawniejszego świadczenia usług oraz ulepszenia oferowanych wyrobów, co w konsekwencji przekłada się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności Wnioskodawcy (szczegółowo korzyści płynące z korzystania z Oprogramowania zostały omówione w wydanych przez niezależną jednostkę naukową ekspertyzach na temat nowej technologii).

W latach 2006-2010 Wnioskodawca nabył i wdrożył w swojej działalności nowe technologie m.in. w postaci następujących systemów:

 • A. (dalej: A.),
 • zintegrowany system informatyczny S. (do roku 2009) oraz obecnie w wersji E. (dalej: Z.),
 • S.(dalej: S.),
 • komputerowy system wizualizacji i optymalizacji zużycia energii M. (dalej: M.); dalej łącznie: Oprogramowanie.

W roku 2005 Wnioskodawca dokonał częściowej płatności za oprogramowanie Z.

Wskazane Oprogramowanie wraz z wdrożeniem:

 • jest wiedzą technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do ewidencji w latach 2006-2010,
 • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług oraz
 • na moment wdrożenia w Spółce stanowiło technologię znaną i stosowaną na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat poprzedzających wdrożenie u Wnioskodawcy, co potwierdzają wydane 30 czerwca 2011 r., osobno dla A., Z., S. i M., pisemne opinie niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615), w związku z czym spełnia warunki uznania za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy CIT.

Spółka wskazuje ponadto, iż ani w roku podatkowym nabycia, ani w roku poprzedzającym nabycie Oprogramowania, nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Spółka nie otrzymała także w jakiejkolwiek formie zwrotu wydatków poniesionych na wskazane Oprogramowanie (kwota wydatków na nabycie Oprogramowania była zapłacona podmiotowi uprawnionemu w okresach wskazanych w przepisach art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W odniesieniu do Oprogramowania Wnioskodawca nie udzielił w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii, natomiast wyłącznie w celu świadczenia przez Wnioskodawcę odpłatnie usług na rzecz spółek zależnych, niektórzy pracownicy tych spółek mają dostęp do Z. Nie została też ogłoszona upadłość Wnioskodawcy obejmująca likwidację majątku, ani Wnioskodawca nie został postawiony w stan likwidacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie Oprogramowania poprzez dokonanie stosownych korekt deklaracji CIT-8 za lata 2006-2010...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględnienia w wydatkach do odliczenia od podstawy opodatkowania płatności dokonanych w 2005 r., dotyczących Oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r....

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacja indywidualną.

Wnioskodawca wskazała, że zgodnie z art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków <na nabycie nowej technologii> w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji. Spółka podniosła, że brzmienie wskazanego przepisu nie uległo zmianie od daty wprowadzenia do ustawy art. 18b z dniem 1 stycznia 2006 r. (art. 22 pkt 4 oraz art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 29 lipca 2005 r., Dz. U. nr 179, poz. 1484).

W świetle powyższego i w szczególności w sytuacji braku odmiennego wskazania w przepisach, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że częściowe płatności - przedpłaty poniesione w 2005 r. na poczet Oprogramowania SAP, które Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2006, należy w świetle powołanego art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać za poniesione w roku 2006. W konsekwencji jest uprawniony do uwzględnienia w wydatkach do odliczenia od podstawy opodatkowania płatności dokonanych w 2005 r., dotyczących Oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2010 r.), za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważało się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484).

Z dniem 1 października 2010 r. powyższa regulacja uległa zmianie i stanowi, że za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Wskazać należy, że w myśl art. 5 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), jak i opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (ust. 5 art. 18b). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5 (...) - art. 18b ust. 6. Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Ponadto, w odniesieniu zaś do omawianej kwestii nabytych licencji na korzystanie z systemów informatycznych - licencji na oprogramowanie komputerowe wraz z pracami wdrożeniowymi, wskazać należy, że stosownie natomiast do brzmienia art. 16b ust. 1 pkt 5 ww. ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Licencje na korzystanie z systemu informatycznego, stanowią jeden ze szczególnych rodzajów utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 1 tej ustawy, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie (...). W sytuacji nabycia licencji do programów komputerowych przez jednostkę w celu wykorzystywania ich w działalności gospodarczej, a przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, ujmowane powinny być więc w ewidencji bilansowej jako wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiednio natomiast do treści art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia natomiast, zgodnie z art. 16g ust. 3 tejże ustawy uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 14 niniejszej ustawy, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Reasumując, odliczeniu od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, czyli po uwzględnieniu odliczeń przewidzianych w tym przepisie, podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w komentowanym przepisie uważa się natomiast wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych – szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych – nabyte przez podatnika. Ponadto nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat. Podkreślenie wymaga, że okres stosowania – a nie istnienia – takiej wiedzy musi również potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca w celu usprawnienia działalności nabył od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe wraz z pracami wdrożeniowymi (nabycie praw do wiedzy technologicznej nastąpiło w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw). Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadzi do optymalizacji procesów wewnętrznych w Spółce oraz sprawniejszego świadczenia usług oraz ulepszenia oferowanych wyrobów, co w konsekwencji przekłada się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności Wnioskodawcy (szczegółowo korzyści płynące z korzystania z Oprogramowania zostały omówione w wydanych przez niezależną jednostkę naukową ekspertyzach na temat nowej technologii).

W latach 2006-2010 Wnioskodawca nabył i wdrożył w swojej działalności nowe technologie m.in. w postaci zintegrowany system informatyczny (do roku 2009) oraz obecnie w wersji E. (dalej: Z.), przy czym częściowej płatności za oprogramowanie SAP Wnioskodawca dokonał w roku 2005. Wskazane Oprogramowanie wraz z wdrożeniem:

 • jest wiedzą technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzonych do ewidencji w latach 2006-2010,
 • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług oraz
 • na moment wdrożenia w Spółce stanowiło technologię znaną i stosowaną na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat poprzedzających wdrożenie u Wnioskodawcy, co potwierdzają wydane 30 czerwca 2011 r., osobno dla A., Z., S. i M., pisemne opinie niezależnej od Wnioskodawcy jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615), w związku z czym spełnia warunki uznania za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy.

Spółka ani w roku podatkowym nabycia, ani w roku poprzedzającym nabycie Oprogramowania, nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Spółka nie otrzymała także w jakiejkolwiek formie zwrotu wydatków poniesionych na wskazane Oprogramowanie (kwota wydatków na nabycie Oprogramowania była zapłacona podmiotowi uprawnionemu w okresach wskazanych w przepisach art. 18b ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W odniesieniu do Oprogramowania Wnioskodawca nie udzielił w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii, nie została też ogłoszona upadłość Wnioskodawcy obejmująca likwidację majątku, ani Wnioskodawca nie został postawiony w stan likwidacji.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności, stwierdzić należy, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie systemu na podstawie zawartej umowy, będą kwalifikować się jako wydatki na nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spełniając zatem kumulatywnie warunki określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie miała prawo do zastosowania odliczenia od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wydatków na nabycie nowych technologii, w wysokości określonej w art. 18b ust. 7 ustawy, a więc wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok wprowadzenia przedmiotowej wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które stanowić będą zaliczki na nabycie nowej technologii, tj. Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia w wydatkach do odliczenia od podstawy opodatkowania płatności dokonanych w 2005 r., dotyczących Oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r. Innymi słowy częściowe płatności - przedpłaty poniesione w 2005 r. na poczet Oprogramowania, które Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2006, należy w świetle powołanego art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać za poniesione w roku 2006.

W konsekwencji w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.