ITPB2/4511-74/15/BK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 63,56 m2 wraz z prawami z nim związanymi w dniu 29 sierpnia 2014 r. należy złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2015 r. ?
2. Czy spłata części kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę i Jego żonę na zakup w dniu 10 stycznia 2011 r. zabudowanej nieruchomości wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy, poprzez przekazanie całości kwoty pochodzącej ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego pomniejsza przychód do opodatkowania w związku z jego sprzedażą?
ITPB2/4511-74/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. nabycie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 16 marca 1999 r. -Alina K. kupiła za kwotę 43 000 zł własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,56 m2, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej. W dniu 29 kwietnia 2000 r. Alina K. i Robert Sz. (Wnioskodawca) zawarli związek małżeński - wspólność ustawowa małżeńska. Następnie 10 października 2003 r. na podstawie decyzji zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Alinie K.-Sz. i Robertowi Sz. – zostało przydzielone ww. mieszkanie na warunkach własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Dnia 30 grudnia 2009 r. Alina K.-Sz. i Wnioskodawca na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) zawarli umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu, tj. wyodrębnili lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,56 m2 ustanawiając odrębną własność tego lokalu wraz z udziałem wynoszącym 7109/282.761 części we własności części wspólnych budynku i we własności działki gruntu na którym budynek, w którym znajduje się ten lokal mieszkalny jest posadowiony. W związku z tą umową małżonkowie dokonali opłaty sądowej, opłaty od wniosku o założenie księgi wieczystej, zapłaty wynagrodzenia notarialnego, zapłaty podatku VAT, taksy notarialnej, a także opłaty za wypisy aktu notarialnego. Nie zostały przekazane żadne środki pieniężne na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Dnia 29 sierpnia 2014 r. małżonkowie sprzedali swoje udziały - po 1/2 części każdy Łukaszowi M. i Agnieszce B. w ww. lokalu mieszkalnym za kwotę 114 000 zł. W dniu 9 września 2014 r. kwota 114 000 zł pochodząca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego została w całości przeznaczona na spłatę części kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego przez małżonków Alinę K.-Sz. i Roberta Sz. na zakup w dniu 10 stycznia 2011 r. zabudowanej nieruchomości wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 63,56 m2 wraz z prawami z nim związanymi w dniu 29 sierpnia 2014 r. należy złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2015 r. ...
 2. Czy spłata części kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę i Jego żonę na zakup w dniu 10 stycznia 2011 r. zabudowanej nieruchomości wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy, poprzez przekazanie całości kwoty pochodzącej ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego pomniejsza przychód do opodatkowania w związku z jego sprzedażą...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą lokalu wraz z prawami z nim związanymi w dniu 29 sierpnia 2014 r. nie musi składać zeznania podatkowego do 30 kwietnia 2015 r., ponieważ byli z małżonką posiadaczami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu od dnia 10 października 2003 r. w związku z uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Wyodrębnienie tego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i działki, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się mieszkanie na mocy aktu notarialnego z dnia 30 grudnia 2009 r. nie przenosiło własności na rzecz małżonków.

W związku z tym, że od 10 października 2003 r., kiedy stał się posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do jego zbycia w dniu 9 września 2014 r. upłynęło ponad 5 lat nie musi składać zeznania podatkowego do 30 kwietnia 2015 r. za 2014 r. z tytułu zbycia ww. lokalu mieszkalnego.

Natomiast okoliczność dokonania spłaty części kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego na zakup w dniu 10 stycznia 2011 r. zabudowanej nieruchomości wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy, poprzez przekazanie całości kwoty pochodzącej ze sprzedaży lokalu i pomniejszenia przychodu do opodatkowania w związku z jego sprzedażą jest bez znaczenia, ponieważ sprzedane w dniu 9 września 2014 r. mieszkanie znajdowało się w posiadaniu Wnioskodawcy od dnia 10 października 2003 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeśli nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości (prawa), jej części lub udziału w nieruchomości (w prawie) następuje po upływie tego okresu przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z analizy wniosku wynika, że w dniu 16 marca 1999 r. - Alina K. kupiła za kwotę 43 000 zł własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,56 m2, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej. W dniu 29 kwietnia 2000 r. Alina K. i Robert Sz. (Wnioskodawca) zawarli związek małżeński - wspólność ustawowa małżeńska. Następnie 10 października 2003 r. na podstawie decyzji zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Alinie K.-Sz. i Robertowi Sz. – zostało przydzielone ww. mieszkanie na warunkach własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Dnia 30 grudnia 2009 r. Alina K.-Sz. i Wnioskodawca na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) zawarli umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu, tj. wyodrębnili lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,56 m2, ustanawiając odrębną własność tego lokalu wraz z udziałem wynoszącym 7109/282.761 części we własności części wspólnych budynku i we własności działki gruntu na którym budynek, w którym znajduje się ten lokal mieszkalny jest posadowiony. W związku z tą umową małżonkowie dokonali opłaty sądowej, opłaty od wniosku o założenie księgi wieczystej, zapłaty wynagrodzenia notarialnego, zapłaty podatku VAT, taksy notarialnej, a także opłaty za wypisy aktu notarialnego. Nie zostały przekazane żadne środki pieniężne na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Dnia 29 sierpnia 2014 r. małżonkowie sprzedali swoje udziały - po 1/2 części każdy - Łukaszowi M. i Agnieszce B. w ww. lokalu mieszkalnym za kwotę 114 000 zł. W dniu 9 września 2014 r. kwota 114 000 zł pochodząca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego została w całości przeznaczona na spłatę części kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego przez małżonków Alinę K.-Sz. i Roberta Sz. na zakup w dniu 10 stycznia 2011 r. zabudowanej nieruchomości wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności.

Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej zbywalnego prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, sprzedaż takiego lokalu stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło wyodrębnienie i przeniesienie jego własności.

Ponieważ, jak wskazano w treści wniosku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nabył w 2003 r. natomiast odpłatnego zbycia tego lokalu dokonał w 2014 r., należy stwierdzić, iż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do daty zbycia upłynęło ponad pięć lat. Sprzedaż przedmiotowego lokalu wraz z prawami z nim związanymi nie stanowi zatem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w związku z tą sprzedażą Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym PIT-39 przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. lokalu i tym samym zapłaty podatku dochodowego.

W kontekście powyższego, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego na spłatę części kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego na zakup w dniu 10 stycznia 2011 r. zabudowanej nieruchomości wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego oraz na dokończenie tej budowy staje się bezprzedmiotowe.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (tj. żony). Małżonka Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.