ITPB2/4511-265/15/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze pozn. zm.) oraz ? 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wplywu 9 lutego 2015 r.) uzupelnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych sprzedazy nieruchomosci - jest nieprawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek uzupelniony pismem z dnia 4 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych sprzedazy nieruchomosci.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca jest osoba fizyczna, ktora w dniu 28 listopada 2013 r. dokonala sprzedazy lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,05 m2, polozonego w G. Podstawa zbycia tej nieruchomosci jest umowa sprzedazy dokonana w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowy lokal zostal nabyty w drodze dziedziczenia po zmarlym w dniu 7 lipca 2006 r. A. J., zmarlym w dniu 19 listopada 2009 r. W. J. i zmarlej w dniu 16 maja 2011 r. L. J. i stanowil majatek osobisty Wnioskodawcy (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 26 lipca 2012 r.).

Wnioskodawca sprzedal wyzej opisany stanowiacy odrebna nieruchomosc lokal mieszkalny wraz z udzialem w nieruchomosci wspolnej wynoszacym 49/100 czesci za cene 402.500,00 zl. Na dzien sporzadzenia aktu notarialnego czesc ceny w kwocie 160.000,00 zl zostala zaplacona, do zaplaty pozostala kwota 242.500,00 zl, ktora nabywcy zobowiazali sie wplacic w terminie do dnia 9 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym 2013 r. skierowanym do wlasciwego Urzedu Skarbowego wskazal, ze w roku 2013 z tytulu odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych uzyskal dochod w wysokosci 327.033,00 zl. Jednoczesnie oswiadczyl, ze przychod uzyskany ze sprzedazy mieszkania w dniu 28 listopada 2013 r. polozonego w G. zamierza wydatkowac w ciagu dwoch lat na wlasne cele mieszkaniowe. Dodatkowo Wnioskodawca rozliczajac PIT-39 za 2013 rok wskazal na koszty jakie poniosl w zwiazku ze sprzedaza nieruchomosci (kwote 10.060,00 zl - koszty Biura Nieruchomosci) oraz odliczyl od dochodu kwote 65.407 zl stanowiaca 1/6 czesci spadku po zmarlym w 2006 r. ojcu.

Dnia 9 pazdziernika 2014 r. Wnioskodawca zawarl z Deweloperem umowe rezerwacyjna, w ktorej Deweloper zobowiazal sie do wybudowania oraz sprzedazy na rzecz Wnioskodawcy lokalu mieszkalnego, o projektowanej powierzchni 26,59 m2 za cene 120.000,00 zl, a Wnioskodawca zobowiazal sie lokal ten nabyc. Budynek, do ktorego wybudowania oraz sprzedazy zobowiazal sie Deweloper zgodnie z postanowieniami cyt. wyzej umowy rezerwacyjnej zostanie wybudowany w terminie do dnia 30 listopada 2015 r., uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku planowane jest na dzien 31 grudnia 2015 r. W ww. umowie zostal okreslony maksymalny termin zawarcia aktow notarialnych ustanawiajacych odrebna wlasnosc lokalu oraz przenoszacych jego wlasnosc na dzien 30 czerwca 2016 r.

Wnioskodawca planuje nastepujace zdarzenie przyszle:

Zawarcie w wykonaniu umowy rezerwacyjnej w 2015 r. w formie aktu notarialnego umowy deweloperskiej w trybie ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zobowiazujacej Dewelopera do zawarcia w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. umowy ustanawiajacej odrebna wlasnosc oraz przenoszacej na rzecz Wnioskodawcy wlasnosc lokalu mieszkalnego o numerze roboczym C, o projektowanej powierzchni 26,59 m2 za cene 120.000,00 zl. Dodatkowo na mocy tej umowy Wnioskodawca zobowiazany bedzie do zaplaty 100% ceny lokalu nr C w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania.

 1. Czy w mysl aktualnej tresci przepisow ustawy o PIT opisane powyzej ostateczne nabycie wlasnosci nieruchomosci - tj. podpisanie umowy ustanowienia odrebnej wlasnosci i sprzedazy lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem roboczym C w 2016 r., ale dokonane juz po wplacie w 2015 r. 100% ceny tego lokalu - stanowi wydatkowanie na wlasne cele mieszkaniowe w okresie nie pozniej niz dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o PIT ...
 2. Czy przez wydatki, ktore musza zostac poniesione w okresie od dnia odplatnego zbycia nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie - mozna rozumiec faktycznie poniesione wydatki (do konca 2015 r.) na zakup lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem roboczym C dokonane przed zawarciem aktu notarialnego ustanawiajacego odrebna wlasnosc lokalu oraz przenoszacego jego wlasnosc...
 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawce opisanej w pkt 1 powyzej czynnosci spowoduje powstanie po jego stronie obowiazku zaplaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszac sie do zapisu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, a dokladnie do art. 21 ust. 1 pkt 131, mozna wyczytac, ze mowa w nim o ?wydatkowaniu na wlasne cele mieszkaniowe". Wnioskodawca uwaza, ze ww. sformulowanie daje prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, poniewaz cala kwota zostanie przekazana sprzedawcy jeszcze w 2015 r., dodatkowo umowa deweloperska w formie aktu notarialnego zostanie zawarta rowniez w roku 2015. Sam fakt podpisania ostatecznego aktu notarialnego nie ma wplywu na bieg sprawy, spelnia on tylko forme informacyjna, ze Wnioskodawca moze juz bez przeszkod korzystac z wlasnego mieszkania.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wynika, ze ustawodawca uzaleznia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w scisle okreslonym czasie srodkow ze zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizacje wlasnego celu mieszkaniowego. Cele mieszkaniowe zostaly enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy momentem wydatkowania przez niego kwot uzyskanych ze sprzedazy nieruchomosci polozonej w G. na nabycie lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem roboczym C bedzie data faktycznego wydatkowania przychodu, tj. okres do dnia 31 grudnia 2015 r. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wiaze bowiem skutek prawny w postaci zwolnienia okreslonego dochodu od podatku dochodowego od osob fizycznych nie z faktem zawarcia umowy, lecz z terminem wydatkowania srodkow pienieznych na okreslony cel.

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyska on prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, o ktorym mowa w ustawie w sytuacji, gdy lokal mieszkalny polozony w G, nabyty w 2012 r. drodze dziedziczenia po A. J., W. J. i L. J. (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 26 lipca 2012 r.) zostal zbyty w listopadzie 2013 r. (przed uplywem 5 lat), poniewaz srodki uzyskane ze sprzedazy zostana przeznaczone na wlasne cele mieszkaniowe - zakup mieszkania. Nabyte mieszkanie bedzie mialo nizsza wartosc niz kwota wynikajaca ze zbycia prawa do lokalu. Uzyskanie ulgi bedzie mozliwe, gdyz umowa na zakup mieszkania na wlasne cele mieszkaniowe zostala zawarta w 2014 r. a cala cena lokalu zostanie zaplacona najpozniej do konca 2015 r.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje interpretacje indywidualna z 28 czerwca 2013 r., sygn. ITPB2/415-355/13/MN, w ktorej to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy podzielil stanowisko Wnioskodawcy w sprawie o niemal tozsamym stanie faktycznym.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego uznaje sie za nieprawidlowe.

W mysl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z pozn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, zrodlem przychodow jest odplatne zbycie, z zastrzezeniem ust. 2:

 1. nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci,
 2. spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego uzytkowania gruntow,
 4. innych rzeczy,
 • jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane w przypadku odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w lit. a)-c) - przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed uplywem pol roku, liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosza sie do kazdej z osob dokonujacej zamiany.

W swietle powyzszego, jezeli odplatne zbycie nieruchomosci lub ww. praw majatkowych nastepuje przed uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej stanowi zrodlo przychodu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Z tresci zlozonego wniosku wynika, ze Wnioskodawca w drodze dziedziczenia po zmarlym w dniu 7 lipca 2006 r. A. J. zmarlym w dniu 19 listopada 2009 r. W. J. i zmarlej w dniu 16 maja 2011 r. L. J., nabyl lokal mieszkalny, ktory nastepnie sprzedal w 2013 r.

Wnioskodawca w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym 2013 r. wskazal, ze w roku 2013 z tytulu odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych uzyskal dochod w wysokosci 327.033,00 zl. Jednoczesnie oswiadczyl, ze przychod uzyskany ze sprzedazy ww. lokalu zamierza wydatkowac w ciagu dwoch lat na wlasne cele mieszkaniowe. W tym celu Wnioskodawca planuje zawrzec z deweloperem w formie aktu notarialnego umowe deweloperska zobowiazujaca dwewlopera do zawarcia w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. umowy ustanawiajacej odrebna wlasnosc oraz przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy wlasnosci lokalu mieszkalnego, za cene 120.000,00 zl. Dodatkowo na mocy tej umowy Wnioskodawca zobowiazany bedzie do zaplaty 100% ceny lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Odnoszac powyzsze na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzic nalezy, ze sprzedaz lokalu mieszkalnego dokonana w 2013 r., w czesci odpowiadajacej udzialowi nabytemu w drodze spadku po zmarlym w 2006 r. ojcu nie stanowi zrodla przychodu, poniewaz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych nastapila po uplywie 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo jego nabycie.

Natomiast odplatne zbycie lokalu mieszkalnego w czesci nabytej w drodze spadku po zmarlym w 2009 r. W. S.J. oraz zmarlej w 2011 r. L J. stanowi zrodlo przychodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym wedlug zasad obowiazujacych od 1 stycznia 2009 r.

W mysl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, od dochodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

W mysl natomiast jego ust. 2 podstawa obliczenia podatku, jest dochod stanowiacy roznice pomiedzy przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw okreslonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiekszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomosci lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Jezeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokosci wartosci rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Wartosc rynkowa, o ktorej mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majatkowych okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca odplatnego zbycia (art. 19 ust. 3 cytowanej ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytulu odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob, uwaza sie udokumentowane naklady, ktore zwiekszyly wartosc rzeczy i praw majatkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwote zaplaconego podatku od spadkow i darowizn w takiej czesci, w jakiej wartosc zbywanej rzeczy lub prawa przyjeta do opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn odpowiada lacznej wartosci rzeczy i praw majatkowych przyjetej do opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn.

Wysokosc nakladow, o ktorych mowa w ust. 6c i 6d, ustala sie na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug oraz dokumentow stwierdzajacych poniesienie oplat administracyjnych (art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy).

Dochodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie laczy sie z dochodami (przychodami) z innych zrodel (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakonczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiazany w zeznaniu podatkowym, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazac:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyc nalezny podatek dochodowy od dochodu, do ktorego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 tejze ustawy, w przypadku niewypelnienia warunkow okreslonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiazany do zlozenia korekty zeznania, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zaplaty podatku wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od nastepnego dnia po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zaplaty podatku wlacznie.

W mysl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, wolne od podatku dochodowego sa dochody z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 30e, w wysokosci, ktora odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzialu wydatkow poniesionych na wlasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, jezeli poczawszy od dnia odplatnego zbycia, nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie, przychod uzyskany ze zbycia tej nieruchomosci lub tego prawa majatkowego zostal wydatkowany na wlasne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokosci przychodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych.

Cele mieszkaniowe, ktorych sfinansowanie przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostaly w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 131, uwaza sie wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowe budynku mieszkalnego lub udzialu w takim gruncie, prawa uzytkowania wieczystego takiego gruntu lub udzialu w takim prawie, w tym rowniez z rozpoczeta budowa budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udzialu w gruncie, prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowe budynku mieszkalnego,
 4. budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont wlasnego budynku mieszkalnego, jego czesci lub wlasnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje na cele mieszkalne wlasnego budynku niemieszkalnego, jego czesci, wlasnego lokalu niemieszkalnego lub wlasnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • polozonych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy czym, przez wlasny budynek, lokal lub pomieszczenie, o ktorych mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika lub do ktorego podatnikowi przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzial w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z dyspozycja zawarta w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatkow na cele mieszkaniowe w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje sie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikajacej z umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego panstwa, na ktorego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o ktorych mowa w ust. 25, nie uwaza sie wydatkow poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udzialu w gruncie, prawa wieczystego uzytkowania gruntu lub udzialu w takim prawie, budynku, jego czesci lub udzialu w budynku, lub
 2. budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, adaptacje lub remont budynku albo jego czesci
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Nalezy zauwazyc, ze wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia sa odstepstwem od konstytucyjnej zasady rownosci i powszechnosci opodatkowania, w sposob szczegolowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Sa one przywilejami, z ktorych podatnik ma prawo, a nie obowiazek skorzystania. Zatem oceniajac ciazace na nim obowiazki wynikajace z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego nalezy dokonac scislej, literalnej wykladni przepisu regulujacego dana ulge czy zwolnienie.

Jak wynika z powolanych wyzej przepisow wolne od podatku dochodowego sa dochody z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych, okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, jesli nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie, przychod uzyskany ze zbycia danej nieruchomosci lub prawa majatkowego zostanie wydatkowany na wlasne cele mieszkaniowe, do ktorych ustawodawca zalicza m.in.: nabycie lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie udzialu w gruncie albo prawie uzytkowania wieczystego gruntu, zwiazanych z tym lokalem.

Pojecie ?nabycie?, o ktorym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych nie zostalo w niej zdefiniowane. Nalezy zatem odwolac sie do przepisow prawa cywilnego, ktore stanowia, ze ?nabycie? obejmuje kazde uzyskanie wlasnosci.

W zwiazku z tym stwierdzic nalezy, ze zarowno zawarcie umowy deweloperskiej, jak tez dokonanie, stosownie do tej umowy, wplat na poczet ceny, bez watpienia moga prowadzic do nabycia wlasnosci nieruchomosci, ale nie sa z nim rownowazne. Trescia tej. umowy jest jedynie zobowiazanie sie stron do zawarcia umowy przenoszacej wlasnosc, lecz tej wlasnosci sama umowa nie przenosi. Brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia wlasnosci nieruchomosci ma oczywisty skutek w postaci braku nabycia jej wlasnosci, a tym samym powoduje niewypelnienie warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Uwzgledniajac powyzsze stwierdzic nalezy, ze analiza tresci normy prawnej sformulowanej w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, a w szczegolnosci uzyte w nim slowa ?wydatki poniesione na nabycie? prowadzi do jednoznacznego wniosku, ze wydatkowanie przychodu na definitywne nabycie lokalu mieszkalnego, to znaczy skutkujace przeniesieniem wlasnosci w terminie dwoch lat liczonych od konca roku podatkowego, w ktorym doszlo do odplatnego zbycia, upowaznia do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

W przedmiotowej sprawie z opisu zdarzenia przyszlego wynika natomiast, iz Wnioskodawca srodki uzyskane z tej sprzedazy w 2013 r. lokalu mieszkalnego zamierza wydatkowac na poczet zakupu mieszkania i w tym celu Wnioskodawca planuje zawrzec z deweloperem, w wykonaniu umowy rezerwacyjnej, w formie aktu notarialnego umowe deweloperska. Wnioskodawca zobowiazany bedzie do zaplaty 100% ceny lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., natomiast definitywna umowa przeniesienia wlasnosci w formie aktu notarialnego ma zostac zawarta do dnia 30 czerwca 2016 r., tj. po terminie okreslonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, czyli po 31 grudnia 2015 r.

Wobec powyzszego, w sytuacji przedstawionej we wniosku samo wydatkowanie srodkow ze sprzedazy odziedziczonego lokalu na nabycie lokalu mieszkalnego ? bez zaistnienia faktu przeniesienia jego wlasnosci w ustawowym terminie ? wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie przesadza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Istotne jest bowiem zarowno wydatkowanie srodkow, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszacego wlasnosc, sporzadzonego nie pozniej niz w okresie dwoch lat od konca roku podatkowego, w ktorym nastapilo odplatne zbycie.

W konsekwencji zatem gdy do konca 2015 r. Wnioskodawca nie zawrze z deweloperem umowy sprzedazy przenoszacej wlasnosc lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego, a jedynie umowe deweloperska - dochod ze zbycia przedmiotowego mieszkania w czesci odpowiadajacej udzialowi nabytemu w spadku po zmarlym W. J. i zmarlej L. J. - jest obowiazany opodatkowac 19 % podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun