IPTPB3/423-524/13-2/GG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób pranych wydatków na nabycie Licencji, której wartość początkowa obejmuje wydatki opisane w stanie faktycznym poniesione w roku 2013, w wysokości 50% wartości tych wydatków – jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-524/13-2/GGinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. nowe technologie
 3. oprogramowanie
 4. program komputerowy
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. warunki odliczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 31 grudnia 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

SA (dalej: Spółka, Wnioskodawca) specjalizuje się w przemysłowej produkcji konstrukcji stalowych. W celu usprawnienia szeroko rozumianych procesów związanych z działalnością biznesową Spółka zakupiła od zewnętrznego podmiotu (dalej: Licencjodawca) licencje na korzystanie z wybranych modułów systemu informatycznego .... (dalej: System) oraz poniosła na rzecz Licencjodawcy wydatki na wdrożenie Systemu.

W związku z realizacją wdrożenia Systemu, Spółka przyjęła do używania w grudniu 2013 r. wartość niematerialną i prawną (dalej: Licencja), na której wartość początkową składają się w szczególności następujące wydatki:

  1. wydatki na nabycie licencji – prawa do korzystania z programów komputerowych (dalej: Programy/Moduły) wskazanych w umowie licencyjnej (dalej: Umowa Licencyjna), przy czym Spółka zawarła jedną umowę licencyjną, na podstawie której udzielono odrębnych licencji na poszczególne moduły na czas nieoznaczony; ponadto umowa licencyjna określa wysokość opłaty licencyjnej odrębnie dla każdego z Modułów za okres do 29 kwietnia 2014 r. oraz za okresy późniejsze, przy czym do wartości początkowej Licencji Spółka zaliczyła kwoty licencji zapłaconych za okres do 29 kwietnia 2014 r.;
  2. wydatki na tzw. analizę wdrożeniową (opracowania mające na celu szczegółowe opisanie zakresu zmian funkcjonalnych Systemu w celu dostosowania jego działania do środowiska biznesowego Spółki) wykonaną na podstawie umowy o realizację wdrożenia (dalej: Umowa Wdrożenia):
  3. wydatki na zakup usług wdrożeniowych od Licencjodawcy wykonanych na podstawie Umowy Wdrożenia w podziale na sześć etapów (usługi wdrożenia obejmowały m.in.: instalację i konfigurację Systemu, parametryzację poszczególnych Modułów Systemu, importy danych, przygotowanie bazy dokumentów, dostosowanie systemów, testy, przeniesienie danych historycznych);
  4. (iv) wydatki na nabycie licencji na dodatkowe stanowiska dostępowe do dwóch modułów Systemu, co zostało potwierdzone poprzez rozszerzenie zakresu Umowy Licencyjnej kolejnymi aneksami.

Dodatkowo Spółka nabyła też od Licencjodawcy usługi szkoleniowe, jednocześnie w oparciu o informacje przekazane Spółce przez Licencjodawcę, Spółka określiła wartość szkoleń związanych z wdrażanym Systemem, którą to wartość wyłączyła z wartości początkowej Licencji.

System nabyty przez Spółkę obejmuje następujące moduły, na które udzielono licencji: (i) Finanse i księgowość, (ii) Analizy finansowe, (iii) Informacje finansowe, (iv) Środki trwałe, (v) Analiza HR, (vi) Logistyka, (vii) Ewidencja wyposażenia, (viii) Analizy logistyczne, (ix) Produkcja, (x) Analiza produkcji, (xi) Gospodarka remontowa, (xii) OLAP oraz (xiii) Server.

Wdrożenie oprogramowania odbyło się w sześciu etapach, poprzedzonych przeprowadzeniem analizy wdrożeniowej. Zgodnie z załącznikiem do Umowy Wdrożenia określającym plan wdrożenia:

 • I etap prac wdrożeniowych obejmował takie działania jak np. przygotowanie środowiska testowego Systemu, parametryzację niektórych modułów, import danych testowych, Interfejs wymiany danych, dostosowanie wybranych modułów Systemu i testy.
 • II etap obejmował w szczególności dalsze prace wdrożeniowe w zakresie parametryzacji systemu Xpertis, prace dostosowawcze w zakresie wybranych modułów, importy danych, przygotowanie bazy dokumentów, testy, szkolenia.
 • III etap prac obejmował m.in. uruchomienie wersji produkcyjnej, tzn. rozpoczęto pracę z Systemem, importy danych, szkolenia, asysty dla wybranych Modułów.
 • IV etap obejmował w szczególności dostosowanie Systemu w zakresie modułu „Produkcja” oraz przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
 • V etap objął m.in. parametryzację wybranych modułów, import danych, dostosowania wybranych modułów, szkolenia oraz asysty.
 • Etap VI prac polegał na przeniesieniu poszczególnych danych historycznych do poszczególnych modułów.

Spółka dokonała płatności za licencje oraz pozostałe wydatki ujęte w wartości początkowej Licencji w całości w roku 2013.

Spółka posiada opinię Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki, w której wskazano, że technologię systemu Informatycznego ... w wersji i konfiguracji wdrożonej w 2013 r. w Spółce można uznać za nową technologię w myśl art. 18b ust. 1 i ust. 2 ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

 • nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • nie otrzymała w żadnej formie zwrotu całości bądź części poniesionych wydatków na zakup i wdrożenie Licencji,
 • nie udzieliła w żadnej formie lub części innym podmiotom prawa do Licencji, tym samym wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę i nie planuje Ona udzielić takiego prawa w przyszłości na rzecz innych podmiotów,
 • nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji.

Spółka rozważa skorzystanie z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z nabyciem oraz wdrożeniem Licencji, na podstawie art. 18b ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Spółka uzależnia prawo do skorzystania z przedmiotowego odliczenia od rozstrzygnięcia w interpretacji indywidualnej, o wydanie której Spółka składa niniejszy wniosek, mając na względzie, że rok podatkowy Spółki jest równy rokowi kalendarzowemu, w przypadku otrzymania pozytywnej interpretacji (po upływie terminu do złożenia omawianego zeznania podatkowego) Spółka zamierza dokonać korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2013 w celu dokonania omawianego odliczenia wydatków z tytułu nabycia nowej technologii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób pranych wydatków na nabycie Licencji, której wartość początkowa obejmuje wydatki opisane w stanie faktycznym poniesione w roku 2013, w wysokości 50% wartości tych wydatków – jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

W przypadku prezentowania przez Organ opinii odmiennej od przedstawionego niżej stanowiska Wnioskodawcy, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwego rozwiązania, jak i podstawy prawnej znajdującej zastosowanie w przedmiotowej kwestii.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP w postaci Licencji, wprowadzonej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2013, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały poniesione (zapłacone) w roku 2013.

Regulacje dotyczące ulgi na nabycie nowych technologii zostały zawarte w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Z kolei w art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca wskazał, co należy rozumieć przez nowe technologie. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1 (art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Definicję tę uzupełnia art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazując, że przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

W odniesieniu do przytoczonych wyżej regulacji stwierdzić należy, że istnieje 5 zasadniczych przesłanek warunkujących możliwość objęcia poniesionych przez podatnika wydatków ulgą na nabycie nowych technologii, tj.:

 1. podatnik nabywa wiedzę technologiczną w drodze umów o przeniesienie oraz o korzystanie z tych praw,
 2. wiedza technologiczna ma postać wartości niematerialnych i prawnych,
 3. nabyta wiedza technologiczna umożliwia wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług,
 4. wiedza ta nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
 5. podatnik posiada potwierdzającą powyższe opinię niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Analizując prawo Spółki do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa we wskazanym powyżej art. 18b ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zatem rozstrzygnąć, czy w przypadku poniesionych przez Spółkę wydatków na nabycie Licencji oraz jej wdrożenie spełnione zostały wszystkie powyższe przesłanki.

Ad.a)

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nabyła licencje, a zatem zawarta została Umowa Licencyjna dotycząca korzystania z praw do Systemu. W efekcie należy uznać, że pierwsza z przesłanek została spełniona.

Ad. b)

Jak wynika z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią wartości niematerialne i prawne (dalej: WNIP).

W ocenie Spółki, Licencja w dniu przyjęcia jej do używania spełniała powyższe ustawowe przesłanki do uznania ją za WNiP, podlegającą amortyzacji dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w dniu przyjęcia jej do używania nadawała się ona do gospodarczego wykorzystania.

Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy, pomimo że Licencjonodawca udzielił na poszczególne Moduły Systemu odrębne licencje, to licencje te samodzielnie nie stanowią odrębnych wartości niematerialnych i prawnych, gdyż dana licencja, w stanie faktycznym jaki miał miejsce w Spółce, w momencie jej nabycia nie posiadała pełnej funkcjonalności. Wdrożeniu podlegał bowiem cały System, a jego poszczególne moduły są zintegrowane ze sobą i funkcjonalnie tworzą Jedną całość. Objęcie każdego z modułów odrębną licencją jest rozwiązaniem stosowanym przez Licencjodawcę, które w ocenie Spółki nie wpływa na fakt, że intencją Spółki było nabycie Systemu Xpertis rozumianego jako jeden zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem.

Analogicznie nabyte w trakcie procesu wdrażania Systemu (tj. przed przyjęciem WNiP do używania) licencje na dodatkowe stanowiska dostępowe, nie mogą w ocenie Wnioskodawcy stanowić odrębnych wartości niematerialnych i prawnych. Licencje takie umożliwiają bowiem dostęp do Systemu większej liczbie użytkowników i samodzielnie nie tworzą nowej wartości niematerialnej i prawnej, są bowiem jedynie rozszerzeniem pierwotnie nabytej licencji.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy nabyta przez Spółkę Licencja, na którą składają się licencje na poszczególne Moduły oraz licencje na dodatkowe stanowiska dostępowe, stanowi jedną WNiP w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez co spełniona jest druga z wymienionych powyżej przesłanek dla skorzystania przez Spółkę z ulgi na nabycie nowych technologii.

Ad. c-e)

W odniesieniu do kolejnych przesłanek, Spółka podkreśla, że (jak potwierdza to pozyskana opinia), wdrożony w Spółce System w znaczący sposób udoskonalił już realizowane w przedsiębiorstwie procesy zewnętrzne (obsługa klienta, sprzedaż, logistyka) oraz procesy wewnętrzne (finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, magazynowe, logistyczne, produkcyjne i analityczne) oraz umożliwił obsługę procesów nowych (gospodarka remontowa, bankowość elektroniczna).

W opinii wskazano m.in. następujące korzyści z wdrożenia systemu:

 • zbudowanie spójnego systemu zarządzania jakością, co pozwala szybko i sprawnie dokumentować zrealizowany proces produkcji oraz przeprowadzone kontrole materiałów, kooperacji, procesów i produktów;
 • pozyskanie informacji o opóźnieniach w realizacji zleceń. Proces produkcyjny dla poszczególnych konstrukcji i urządzeń w Spółce jest długotrwały i z reguły trwa od 6 do 18 miesięcy. Ze względu na stosunkowo długi czas realizacji projektów ich zakres może ulec zmianom (uzupełnienie o dodatkowe elementy, zmiany konstrukcyjne lub dodatkowe dopuszczenia i certyfikacje). Informacja o wpływie wprowadzonych modyfikacji na termin realizacji zlecenia oraz zarządzanie ścieżkami krytycznymi projektu jest dla Spółki informacją kluczową;
 • możliwość obsługi grupy kapitałowej - przeglądanie danych finansowych grupy oraz poszczególnych firm, dzięki czemu uproszczony został proces weryfikowania danych sprawozdawczych poszczególnych firm wchodzących w skład grupy (oprogramowanie to na podstawie odrębnej licencji zostanie wdrożone również w Innych podmiotach z grupy);
 • obsługę faktur elektronicznych w rozliczeniach z klientami i dostawcami;
 • znaczną rozbudowę i zwiększenie efektywności procesów sprawozdawczości statystycznej;
 • możliwość uruchomienia operacji skanowania dokumentów z poziomu portalu internetowego, dzięki czemu użytkownicy, rejestrujący dokumenty mogą korzystać z automatycznej obsługi skanowania dokumentów;
 • obsługę sprawozdań w postaci elektronicznej (format XBRL), dzięki czemu obniżono koszty sprawozdawczości;
 • możliwość szybkiego sprawdzenia, czy konto odpowiedniego typu jest ujęte w sprawozdaniach finansowych i w jakiej pozycji;

Dodatkowo z poziomu planu kont umożliwiono wprowadzenie konta do definicji odpowiedniego sprawozdania;

 • obsługę alertów wysyłających do klientów wiadomości e-mail przypominające o konieczności realizacji płatności za fakturę, co zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego dokonania zapłaty;
 • wyświetlanie e-dokumentów - przeniesienie możliwości wyświetlania dokumentów do modułu płatności elektronicznych, dzięki czemu uzyskano możliwość podglądu załączonych dokumentów pochodzących z różnych modułów systemu;
 • umożliwienie tworzenia zamówień dostaw dla konkretnych zamówień sprzedaży i zamówień wewnętrznych. Przyjęcie dostawy na podstawie takich zamówień zapewnia odpowiednią, natychmiastową rezerwację wymaganych ilości pozycji magazynowych –zgodnie z pojawiającymi się zamówieniami;
 • umożliwienie symulacji zamówienia celem sprawdzenia możliwości jego wykonania w podanym terminie realizacji, lub określenie terminu realizacji zamówienia na podstawie planu;
 • umożliwienie kwalifikacji dostaw np. pod względem jakościowym. Jakościowa kwalifikacja dostaw polega na nadaniu poszczególnym pozycjom przychodowym dokumentów magazynowych statusu, który ma wpływ na dostępność danej dostawy dla wydań;
 • zwiększenie ergonomii pracy podczas powoływania w słownikach materiałów i usług nowych indeksów oraz przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych;
 • umożliwienie planowania dostaw na podstawie analizy zapotrzebowania – rozwiązanie ma wspomagać osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie i utrzymywać optymalne zapasy magazynowe.

Omawiana opinia potwierdza również, że wdrożony w Spółce system Xpertis w wersji 12.30 w momencie przekazania do użytkowania i ujawnienia w księgach rachunkowych był stosowany na świecie w okresie krótszym niż 5 lat.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie Licencji, której wartość początkowa obejmuje wydatki wskazane w stanie faktycznym, spełnione zostały wszystkie wymagane ustawowo przesłanki warunkujące objęcie tych wydatków ulgą na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym Spółce przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym odliczeniem.

Jednocześnie, w ocenie Spółki wydatki na wdrożenie Systemu, które powiększyły wartość początkową WNiP w postaci Licencji kwalifikują się do odliczenia ich od podstawy opodatkowania podatkim dochodowym od osób prawnych, w ramach limitu 50%, wskazanego w art. 18b ust. 7 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2 - 14, uważa się 1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia (...)”. Natomiast według ust. 3 ww. przepisu za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku <podkreślenie Spółki>.

W związku z powyższym, na wartość początkową WNiP w postaci Licencji, składać się powinny także koszty wdrożenia, rozumiane w tym przypadku jako koszty uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Konsekwentnie, zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i skapitalizowane do ich wartości początkowej wydatki na wdrożenie (w tym wydatki na analizę wdrożeniową, której celem było przygotowanie opisu zakresu zmian funkcjonalnych Systemu w celu dostosowania jego działania do środowiska biznesowego Spółki, instalację i konfigurację Systemu, parametryzację poszczególnych Modułów Systemu, importy danych, przygotowanie bazy dokumentów, dostosowanie systemów, testy, przeniesienie danych historycznych oraz inne wydatki wskazane w stanie faktycznym), poniesione do dnia przyjęcia Licencji do używania, kwalifikują się do objęcia ich ulgą z tytułu nabycia nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie wydatków, jakie mogą być ujęte w wartości początkowej WNiP wypowiedział się m.in.

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 13 czerwca 2011 r., wskazując: „W świetle przestawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów należy uznać, że wydatki poniesione na nabycie licencji na oprogramowanie wraz z nabyciem analizy przedwdrożeniowej i kosztami wdrożenia Wnioskodawca może uznać za wydatki na nabycie nowych technologii.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 18 września 2013 r., nr IPTPB3/423-205/13-4/KJ, w której organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem wnioskodawcy oraz odstąpił od uzasadnienia prawnego: „Wartością początkową tej wartości niematerialnej i prawnej (i jednocześnie podstawą do kalkulacji ulgi) jest przy tym koszt nabycia licencji powiększony o koszty instalacji i uruchomienia Systemu, tj. koszty wdrożenia, obejmujące koszty analizy przedwdrożeniowej i koszty prac wdrożeniowych, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu i dostosowania go do potrzeb Spółki.

Zgodnie jednocześnie z art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy przy tym wskazać, że odliczenia omawianych wydatków od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dokonuje się zgodnie z treścią art. 18b ust. 6 ustawy o podatku dochoodwym od osób prawnych, w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowych technologii, mieszczące się we wskazanym powyżej limicie czasowym.

Wydatki poniesione przez Spółkę zostały poniesione i zapłacone w roku 2013, tj. w roku wprowadzenia Licencji do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tak więc zgodnie z powołanym powyżej przepisem mogą w całości stanowić podstawę do okreśienia wysokości tzw. ulgi na nowe technologie.

Jednocześnie w przypadku niedokonania odliczenia wydatków z tytułu nabycia nowych technologii w zeznaniu podatkowym za rok 2013, którego termin złożenia upływa 31 marca 2014 r. (biorąc pod uwagę rok podatkowy Spółki), ze względu na ostrożnościowe podejście Spółki (tj. oczekiwanie na uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanowiska Spółki w drodze interpretacji indywidualnej), Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania omawianego odliczenia w trybie korekty zeznania podatkowego za rok 2013.

Reasumując, zdaniem Spółki przysługuje Jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji i jej wdrożenie, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP, wprowadzonej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2013, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały poniesione (zapłacone) w roku 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z wydaniem interpretacji w zakresie stanu faktycznego nienależna opłata w wysokości 40 zł, uiszczona przez Wnioskodawcę w dniu 30 grudnia 2013 r. na konto bankowe Izby Skarbowej w Łodzi, zwrócona zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres Wnioskodawcy, stosownie do art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z dyspozycją zawartą w części F., poz. 66 wniosku ORD-IN.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.