IPTPB3/423-185/13-3/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wydatki na zakup i wdrożenie Systemu poniesione w roku 2008 stanowią dla Spółki wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 17 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 22 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie systemu do wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i Ordynacji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.

Spółka w 2008 r. poniosła wydatki na nabycie licencji i wdrożenie Systemu (dalej: „System”). System jest kompleksowym systemem wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania kapitałem, personelem, produkcją, dystrybucją i transportem, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów.

Wprowadzenie Systemu pozwoliło Spółce m.in. na efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, wsparcie pracowników w procesach produkcyjnych, wyposażenie zarządu Spółki w dodatkowe narzędzia wspomagające procesy biznesowe, dokładniejsze budżetowanie i kontroling prowadzonej przez Spółkę działalności, poprawę jakości planowania działań służb utrzymania ruchu i odpowiedzialnych za gospodarkę remontową oraz objęcie nowych obszarów funkcjonowania Spółki wspomaganiem informatycznym.

Spółka zwróciła się do Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki (dalej: „Wydział”) o sporządzenie opinii o innowacyjności wdrożonego Systemu (dalej: „Opinia”). Wydział jest niezależną od Spółki jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615), gdyż jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki w rozumieniu § 9 statutu tej uczelni, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Uzyskana przez Spółkę od Wydziału Opinia potwierdza, że System stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.). Opinia potwierdza również, że wprowadzenie Systemu umożliwiło Spółce wytwarzanie nowych lub udoskonalenie wyrobów lub usług oraz fakt, że System w roku 2008 nie był stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

Wydatki na nabycie i wdrożenie Systemu zostały zapłacone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych, tj. w roku 2008. Spółka uwzględniła w wartości początkowej Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej wydatki na jego nabycie zgodnie z art. 16g ust. 3 ww. ustawy, czyli kwotę należną zbywcy licencji na korzystanie z Systemu oraz wdrożenia (instalacji i uruchomienia) Systemu.

Spółka nie prowadziła i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii w postaci Systemu. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie Systemu w jakiejkolwiek formie. Ponadto Spółka nie rozpoznała straty podatkowej w roku podatkowym 2008 ani w latach późniejszych, a wielkość Jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była w tym roku niższa od kwoty przysługujących Jej odliczeń (art. 18b ust. 6 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wydatki na zakup i wdrożenie Systemu poniesione w roku 2008 stanowią dla Spółki wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy Spółka może na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 749; dalej: „Ordynacja podatkowa”) złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki na zakup i wdrożenie Systemu poniesione w roku 2008 stanowią dla Spółki wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.).

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ww. ustawy, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Za nowe technologie stosownie do treści art. 18b ust. 2 ww. ustawy, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Natomiast za nabycie nowej technologii rozumie się zgodnie z art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nabycie prawa do wiedzy technologicznej w drodze umowy o przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki na nabycie i wdrożenie Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ww. ustawy, ponieważ:

  1. System jest wiedzą technologiczną w postaci wartości niematerialnej i prawnej;
  2. opinia sporządzona przez Wydział powierdza, że System stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wdrożenie Systemu umożliwiło Spółce wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług w porównaniu do stanu przed jego wdrożeniem oraz, że System w roku 2008 nie był stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat).

Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 16g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, m.in. o koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych.

W związku z powyższym Spółka uwzględniła przy określaniu wartości początkowej Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej wydatki na jego wdrożenie (instalacje i uruchomienie). Tym samym wydatki poniesione na wdrożenie Systemu będą również stanowiły wydatki na nabycie nowych technologii. W związku z powyższym na kwotę nabycia nowych technologii, stanowiącą podstawę ustalenia wielkości odliczenia w rozumieniu art. 18 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą składać się: cena nabycia licencji na korzystanie z Systemu zapłacona zbywcy oraz wydatki Spółki na wdrożenie Systemu.

Spółka uważa, że spełnia wszystkie warunki pozytywne wynikające z treści art. 18b ww. ustawy konieczne dla skorzystania z ulgi na nowe technologie, tzn. wydatki zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, co potwierdza Opinia niezależnej od Spółki jednostki naukowej; wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej; wydatki te zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tj. w roku 2008.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w Jego sytuacji nie występuje żadna przesłanka negatywna, wykluczająca, bądź ograniczająca zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie, tzn. Spółka nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej; Spółka nie udzieliła przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadziła System do ewidencji środków niematerialnych i prawnych w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do Systemu; nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji; Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie Systemu w jakiejkolwiek formie; Spółka nie rozpoznała straty podatkowej w roku podatkowym 2008 ani w latach późniejszych, a wielkość Jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była w tym roku niższa od kwoty przysługujących jej odliczeń.

Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki poniesione przez Spółkę w roku 2008 na zakup i wdrożenie Systemu stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazuje, że również w szeregu interpretacji indywidualnych Ministra Finansów uznawano, że nabycie oprogramowania typu Enterprise Resource Planning, stanowi podstawę do korzystania przez podatników z ulgi na nowe technologie (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2010 r. sygn. IPPB5/423-13/10-2/AM oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. ITPB3/423-616/12/PS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.