IPTPB2/4511-641/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie udziału w mieszkaniu i nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-641/15-3/KKinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nabycie
 3. sprzedaż
 4. wydatki mieszkaniowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr IPTPB2/4511-641/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 stycznia 2016 r. (data doręczenia 14 stycznia 2016 r.), natomiast w dniu 21 stycznia 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 20 stycznia 2016 r. (data nadania 20 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2013 r. Wnioskodawca wraz z bratem sprzedał mieszkanie po babci, otrzymane w drodze spadku. Od śmierci babci nie minęło 5 lat. Wnioskodawca zapłacił podatek od kwoty 20 000 zł, a w deklaracji PIT oświadczył, że pozostałą kwotę 26 800 zł przeznaczy na zakup własnego mieszkania, co zwolni Go od zapłaty reszty podatku od kwoty 26 800 zł.

Dnia 26 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił mieszkanie. Pieniądze (26 800 zł) małżeństwo wpłaciło na książeczkę mieszkaniową i przeznaczyło na zakup mieszkania.

W akcie notarialnym widnieje zapis, że małżeństwo wpłaciło sprzedającym gotówką kwotę 3 000 zł tytułem zadatku oraz że część ceny sprzedaży w kwocie 33 763,77 zł zobowiązuje się zapłacić przelewem ze środków pochodzących z tytułu wypłaty wkładu na książeczce mieszkaniowej.

Kwota trzech tysięcy zł, którą małżeństwo wpłaciło tytułem zadatku oraz kwota 33 767,77 zł, łącznie 36 767,77 zł, to wkład własny, który Wnioskodawca przeznaczył na zakup mieszkania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że babcia zmarła w dniu 5 września 2012 r., a postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku zostało wydane przez Sąd Rejonowy ..... w dniu 7 marca 2013 r. W skład spadku po zmarłej wchodziło mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które nabył On w 1/2 części. Spadkobiercy (Wnioskodawca wraz z bratem) nie dokonali zniesienia współwłasności nieruchomości. Wnioskodawca związek małżeński zawarł w dniu 14 sierpnia 2010 r. i obowiązuje w nim wspólność ustawowa. Małżonkowie w dniu 26 czerwca 2015 r. zakupili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zostało ono włączone do wspólności ustawowej małżonków. Książeczka mieszkaniowa została założona w dniu 13 stycznia 1981 r. przez .... (matka żony) oraz przepisana w dniu 11 marca 2008 r. na żonę. Książeczka mieszkaniowa została założona w Spółdzielni Mieszkaniowej im. ..... w ....., na podstawie przepisów prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawarta w dniu 26 czerwca 2015 r. umowa stanowiła umowę sprzedaży mieszkania, gdzie określono terminy i sposoby zapłaty ustalonej kwoty, za którą małżonkowie zakupili mieszkanie. W akcie notarialnym stwierdzono, że małżonkowie zapłacili na rzecz sprzedawców tytułem zadatku 3 000 zł, a pozostałą kwotę zobowiązali się zapłacić w następujący sposób: 113 197,49 zł w terminie 5 dni roboczych przelewem, na rachunek bankowy sprzedawców z uzyskanego kredytu mieszkaniowego, kwotę 33 763,77 zł małżonkowie zobowiązali się zapłacić sprzedawcom przelewem w terminie 5 dni roboczych, ze środków pochodzących z tytułu wypłaty wkładu na książeczce mieszkaniowej. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 26 czerwca 2015 r., tj. sporządzenia aktu notarialnego. Po sprzedaży mieszkania odziedziczonego w drodze spadku, złożył On w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-39, w której zadeklarował, że od uzyskanej ze sprzedaży mieszkania kwoty 46 800 zł, kwotę 26 800 zł przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, natomiast od kwoty 20 000 zł zapłacił podatek w wysokości 19% w kasie Urzędu Skarbowego. Na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca przeznaczył łącznie 36 763,77 zł (wpłacony zadatek i środki pochodzące z wypłaty wkładu na książeczce mieszkaniowej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy część kwoty pochodzącej ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego w drodze spadku, Wnioskodawca przeznaczył przed upływem dwóch lat od daty sprzedaży mieszkania na zakup własnego mieszkania...
 2. Czy podatek dochodowy względem Urzędu Skarbowego jest przez Wnioskodawcę uregulowany...
 3. Czy sytuacja Wnioskodawcy, odnośnie zapłaconego podatku dochodowego, jest uregulowana, mając na uwadze również deklaracje PIT-39, która została przeze Niego złożona po sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, dopełnił On wszelkich formalności, które były wymagane, aby od części kwoty, którą przeznaczył na własne cele mieszkaniowe i przedstawił w deklaracji PIT 39, nie płacił podatku.

Wnioskodawca zadeklarował, że na własne cele mieszkaniowe przeznaczę kwotę 26 800 zł, co uczynił poprzez wpłacenie tych pieniędzy tytułem zadatku za zakupione mieszkanie oraz wpłatę na książeczkę mieszkaniową żony.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zadeklarowana przeze Niego w zeznaniu PIT-39 kwota 26 800 zł jest wolne od podatku dochodowego, jako że przeznaczył tę kwotę na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości nabytej drodze spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw, w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że babcia Wnioskodawcy zmarła w dniu 5 września 2012 r. i spadek po zmarłej nabył On oraz Jego brat po 1/2 części każdy ze spadkobierców. W skład spadku wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2013 r. Wnioskodawca wraz z bratem sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z powyższego wynika, że udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nabył w dniu 5 września 2012 r. tj. w dniu śmierci spadkodawcy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, stwierdzić należy, że od końca roku, w którym nastąpiło nabycie ww. udziału w prawie, ustawowo określony 5-letni termin upływał z dniem 31 grudnia 2017 r. W związku z tym, uzyskany w 2013 r. przychód ze sprzedaży tego udziału, nabytego w drodze spadku w 2012 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie w 2013 r. ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, stanowi źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości itp.).

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie natomiast do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym (PIT-39), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Podkreślić należy, że ww. zwolnienie przedmiotowe jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2013 r. dokonał sprzedaży udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku w 2012 r., uzyskując dochód. Od kwoty 20 000 zł, uzyskanej ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca zapłacił podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast kwotę 26 800 zł Wnioskodawca w złożonej deklaracji PIT-39 przeznaczył, na własne cele mieszkaniowe tj. zakup własnego mieszkania. Wnioskodawca wraz z żoną w dniu 26 czerwca 2015 r. zakupili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zostało ono włączone do wspólności ustawowej małżonków. W umowie sprzedaży stwierdzono, że małżonkowie zapłacili na rzecz sprzedawców tytułem zadatku 3 000 zł, a pozostałą kwotę zobowiązali się zapłacić w następujący sposób: 113 197,49 zł w terminie 5 dni roboczych przelewem, na rachunek bankowy sprzedawców z uzyskanego kredytu mieszkaniowego, kwotę 33 763,77 zł małżonkowie zobowiązali się zapłacić sprzedawcom przelewem w terminie 5 dni roboczych, ze środków pochodzących z tytułu wypłaty wkładu na książeczce mieszkaniowej. Książeczka mieszkaniowa została założona w dniu 13 stycznia 1981 r. przez matkę żony Wnioskodawcy oraz przepisana w dniu 11 marca 2008 r. na żonę. Pieniądze uzyskane w 2013 r. przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego małżonkowie wpłacili na książeczkę mieszkaniową.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawca część przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, przeznaczył na nabycie wraz z żoną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W związku z tym, dochód z odpłatnego zbycia, w części wydatkowanego przychodu na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z brzmienia przepisów art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w których ustawodawca formułując przedmiotowe zwolnienie w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu. Jednym z ww. celów jest nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem.

Jednocześnie część dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, która nie została przeznaczona przez Niego na własne cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) w związku z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W związku z powyższym, należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tutejszy Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postepowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.