IPPB5/4510-685/15-3/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ulga na nabycie nowej technologii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowej technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowej technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: Spółka) w 2007 roku zawarł z A. Sp. z o.o. Umowę na wykonanie dzieła w postaci opracowania i wdrożenia systemu „Platforma Sprzedaży Detalicznej” (dalej: PSD, System). PSD to biznesowe i informatyczne rozwiązanie zapewniające implementację i obsługę procesów biznesowych w zakresie sprzedaży detalicznej realizowanej przez Spółkę oparte na systemie centralnym współpracującym z systemami stacyjnymi.

System centralny to m.in. rozwiązanie biznesowo-informatyczne oparte o funkcjonalność SAP Retail, SAP OilGas, SAP BW, SAP NW XI, SAP POS Data Management a systemy stacyjne to oprogramowanie komputerowe McSPAL oparte o system operacyjny Windows XP i bazę danych MsSQL 2000.

Celem zaprojektowania i wdrożenia w Spółce wskazanego wyżej Systemu było:

 • zwiększenie zysków ze sprzedaży poprzez lepsze dostosowanie oferty asortymentowej, cenowej oraz dopasowanie stanów magazynowych do potrzeb rynków lokalnych,
 • realizacja rekomendacji audytów wewnętrznych poprzez poprawę mechanizmów bezpieczeństwa i kontroli w obszarze organizacyjnym oraz technicznym,
 • wdrożenie dopasowanego do potrzeb biznesowych elastycznego systemu zarządzania sprzedażą detaliczną na poziomie pojedynczej stacji, regionu oraz na poziomie centralnym,
 • zintegrowane zarządzanie i kontrola procesów end-to-end na poziomie centralnym (procesy księgowe, sprzedaż, łańcuch dostaw, procesy marketingowe, zarządzanie siecią, zarządzanie stacją, zarządzania zapasami),
 • redukcja kosztów operacyjnych poprzez szereg usprawnień oraz automatyzację większości procesów biznesowych,
 • zwiększenie niezawodności systemu.

Zakres projektu został podzielony na 8 łańcuchów biznesowych (5 głównych oraz 3 przekrojowe dla stacji paliw), zawierających 81 procesów złożonych z około 900 działań, które podlegały analizie i modelowaniu. Wdrożenia w Spółce Systemu powodowało usprawnienie, ułatwienie i przyspieszenie realizacji wszystkich procesów biznesowych związanych z sprzedażą detaliczną prowadzoną na stacjach paliw.

Ze względu na skalę projektu Spółka nabywała usługi nie tylko od bezpośredniego dostawcy rozwiązania PSD ale również od innych podmiotów. Usługi te były niezbędne do prawidłowego wdrożenia i działania PSD.

Jednocześnie aby system PSD został zbudowany i wdrożony Spółka musiała zakupić licencje do systemów SAP (licencje zostały przeniesione na Spółkę wraz z prawem do korzystania z nich).

Umowa z głównym wykonawcą PSD (firmą A. Sp. z o.o.) przewidywała, że przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła w postaci opracowania i wdrożenia systemu PSD w Spółce. Strony potwierdziły też, iż System będzie rozwiązaniem biznesowym i informatycznym, spełniającym wymagania określone w załącznikach do Umowy. Jednocześnie w ramach wynagrodzenia za opracowanie i wdrożenie Systemu, A. Sp. z o.o. przeniósł na Spółkę majątkowe prawa autorskie na określonych polach eksploatacji do elementów autorskich (zarówno tych będących programami komputerowymi jak i do tych które nie są takimi programami). Elementami autorskimi według zawartej umowy są: „wszelkie utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, które są dostarczane lub powstaną w ramach Umowy, o ile nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie lub Koncepcji Biznesowej jako utwory osób trzecich. W szczególności Elementem Autorskim są Interfejsy, modyfikacje i rozszerzenia Oprogramowania SAP, zmiany konfiguracji Oprogramowania SAP, Dokumentacja, jak też inne oprogramowanie i jego fragmenty stworzone przez Wykonawcę w ramach Umowy.

Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do elementów autorskich, Spółka w ramach wynagrodzenia, uzyskała prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów.

Należy także wskazać, że A. Sp. z o.o. przekazał Spółce kompletne kody źródłowe elementów autorskich wraz z pełną dokumentacją i opisem takich kodów oraz dokumentację wykonanych prac, zawierającą co najmniej: szczegółowy opis dodanych lub zmodyfikowanych obiektów, szczegółowy opis instalacji dokonanych na innych środowiskach, w tym środowiskach testowych oraz sposobu administrowania nowymi lub zmodyfikowanymi obiektami. Dokumentacja w szczególności zawiera wszelkie informacje pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych zmian programów komputerowych przez pracowników Spółki.

Do korzystania z wszelkich wyników prac przysługujących Spółce zostały też upoważnione Spółki z GK O., jednakże po zawarciu stosownych umów w tym zakresie.

Ponadto Spółka informuje, że:

 • faktury związane z nabyciem usług związanych z realizacją PSD były płacone w 2007 r., 2008 r., 2009 r., i 2010 r.
 • system jako nadający się do gospodarczego wykorzystania został wprowadzony do ewidencji WNiP Spółki w 2010 r.
 • Spółka nie prowadziła ani nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • wydatki na nabycie B. nie zostały zwrócone Spółce w jakiekolwiek formie,
 • nie były udzielane prawa innym podmiotom do Systemu,
 • Spółka nie ogłosiła upadłości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za 2010 r., – wydatków poniesionych na nabycie PSD w roku 2009 i 2010, w wysokości 50% wartości tych wydatków – jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem uzyskania opinii wydanej przez niezależną jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm) potwierdzającej, że PSD spełnia warunki wskazane w art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ww. ustawy, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).

Jak stanowi przepis art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 ww. ustawy).

Jak wynika z art. 18b ust. 6 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Z uwagi na fakt, że proces projektowania i wdrożenia PSD był rozłożony na kilka lat Spółka ponosiła z tego tytułu wydatki, które zsumowane utworzyły wartość początkową Systemu.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 18b ust. 4 i 5 podstawą ustalenia wielkości odliczenia są wydatki poniesione na nabycie nowej technologii w części w jakiej zostały zapłacone podmiotom uprawnionym (A. oraz inne firmy świadczące usługi związane z wdrożeniem PSD):

 • w roku jej wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • w roku poprzednim
 • roku następującym.

Oznacza to, że w opisanym stanie faktycznym wysokość odliczenia będzie mogła być ustalona tylko i wyłącznie w zakresie wydatków związanych z zakupem PSD zapłaconych w roku 2009 i 2010.

W związku z powyższym – zdaniem Spółki – w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie wskazanego wyżej Systemu (PSD), które uwzględnione zostały w wartości początkowej oraz zapłacone podmiotowi (podmiotom) uprawnionemu w latach 2009 i 2010 w wysokości 50% tych wydatków, oczywiście pod warunkiem, iż PSD zostanie uznane za nową technologię w opinii sporządzonej przez niezależną jednostkę naukową (art. 18b ust. 2 ww. ustawy).

Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.