IPPB4/415-65/12-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie – loterii i koszty nabycia tego samochodu, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce „inne źródła”. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2012 r. (data wpływu 24.01.2012 r.) oraz w piśmie z dnia 22.03.2012 r. (data wpływu 26.03.2012 r., data nadania 23.03.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 14.03.2012 r. Nr IPPB4/415-65/12-2/JK2 (data nadania 14.03.2012 r., data doręczenia 16.03.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-65/12-2/JK2 z dnia 14.03.2012 r. (data nadania 14.03.2012 r., data doręczenia 16.03.2012 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przeformułowanie pytań oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanych pytań.

Pismem z dnia 22.02.2012 r. (data nadania 23.03.2012 r., data wpływu 26.03.2012 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. W dniu 15 czerwca 2011 roku Wnioskodawczyni wygrała w loterii organizowanej przez telewizję nagrodę w postaci talonu o wartości 100.000 zł na zakup samochodu osobowego marki Skoda. W związku z uzyskaniem przychodu w postaci nagrody, Wnioskodawczyni zapłaciła zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% podatku, tj. 10.000 zł. Wnioskodawczyni wybrała samochód o wartości 100.000 zł. Samochód Wnioskodawczyni odebrała w salonie Skody na podstawie faktury opiewającej na wartość 100.000 zł, po jego zarejestrowaniu na Jej nazwisko. Rejestracja miała miejsce 05 grudnia 2011 r. W dniu 20 grudnia 2011 roku Wnioskodawczyni sprzedała wygrany samochód za kwotę 87.000 zł. Wnioskodawczyni samochód sprzedała za kwotę o 13.000 zł mniejszą od wartości początkowej, gdyż pod koniec roku samochody ze starego – 2011 – rocznika były sprzedawane z dużymi rabatami. Biorąc pod uwagę jeszcze większy spadek wartości z dniem 1 stycznia, Wnioskodawczyni chciała sprzedać samochód jeszcze w 2011 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w związku ze sprzedażą samochodu przed upływem 6 miesięcy wystąpiła strata z odpłatnego zbycia innych rzeczy, którą należy wykazać w zeznaniu PIT 36 za rok 2011...

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskała stratę w wysokości 13 000 zł z odpłatnego zbycia innych rzeczy w roku 2011. Uzyskany przychód w wysokości 87 000 zł jest kwotą wynikającą z umowy sprzedaży. Według Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodu powinny być ustalone na podstawie art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym ustalona wartość otrzymanej nagrody, w związku z którą określony został przychód, stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy nabytych nieodpłatnie. W konsekwencji koszt uzyskania przychodu wynosi 100 000 złotych. Tym samym w zeznaniu PIT 36 za rok 2011, należy wykazać przychód z odpłatnego zbycia w wysokości 87 000 złotych, koszty uzyskania przychodów w wysokości 100 000 złotych i powstałą stratę w wysokości 13 000 złotych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Mając powyższe na uwadze, źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

  • nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Ponieważ w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży rzeczy ruchomej (samochodu) przed upływem pół roku od momentu jego nabycia, to stanowi ona źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. (...).

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

  1. wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
  2. wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 15.06.2011 r. wygrała w loterii samochód o wartości 100.000 zł, który sprzedała w dniu 20.12.2011 r. za 87.000 zł, tj. o 13.000 mniejszą od wartości początkowej. Sprzedaż została dokonana przed upływem pół roku od momentu nabycia samochodu. Wnioskodawczyni samochód odebrała w salonie na podstawie faktury opiewającej na wartość 100.000 zł.

Mając na uwadze ww. przepisy stwierdzić należy, że przychodem ze sprzedaży wygranego w konkursie – loterii samochodu jest cena, którą Wnioskodawczyni uzyskała od kupującego, wynikająca z umowy sprzedaży o ile odpowiada wartości rynkowej tego samochodu.

Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tej sprzedaży będzie wartość samochodu, jaka została przyjęta do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie, tj. 100.000 zł. Należy przy tym podkreślić, iż w myśl ww. art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów nie może być 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygrania samochodu w konkursie – loterii. Wartość tegoż podatku nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty) ze sprzedaży.

Należy zatem stwierdzić, iż z uwagi na fakt zbycia samochodu, o którym mowa we wniosku za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, tj. wygrania w konkursie – loterii, u Wnioskodawczyni nie wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiegała od wartości rynkowej.

Przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie – loterii i koszty nabycia tego samochodu, należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce „inne źródła”. Każdy bowiem podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji, czyli dochodu lub straty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.